Kezes ellenzék.jpg

„Csak a dolgok teljes ismeretében lehet vezetni. Ha valaki jön hozzám panaszkodni, hogy egyik beosztottja berúgott, ki tudom igazítani: ezt úgy mondd, hogy én panaszlok, aki tavalyelőtt kétszer is berúgtam.”

Moldova György: Akit a mozdony füstje megcsapott - 1976

 

 

Széltében-hosszában megy a latolgatás az április 6-i választás várható eredményéről… Azonban egy választás eredményét csak akkor érdemes latolgatni, ha az a választás törvényes lesz, és ha eredményét legitimnek lehet majd tekinteni, minden írott és íratlan törvény szerint…

Az április 6-i magyarországi országgyűlési választás törvénytelen lesz, eredménye pedig még e törvénytelen mivoltán is túlmutató okok következtében nem lesz legitim!

Indokaink az alábbiak:

Nézzük mindenek előtt, hogy mit ír a 2013-ban elfogadott választási törvény1 a választási eljárás alapelveiről! Idézem:

2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket:

a) a választás tisztaságának megóvása,

b) önkéntes részvétel a választási eljárásban,

c) esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között,

d) a fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése,

e) jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás,

f) a választási eljárás nyilvánossága.

A felsorolt hat alapelv közül legalább kettőről minden alappal megállapítható, hogy a 2014-es választás esetében az azt megelőző, a választási szabályokat érintő törvénykezés, illetve a kampány alkalmával olyannyira súlyosan sérülnek, hogy e tény már önmagában törvénytelen helyzetet hoz létre. E két alapelv a törvény c) pontjában szereplő esélyegyenlőség és az e) pontban megkövetelt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.

Az esélyegyenlőség sérülése nyilvánvaló: a kormány az elmúlt négy évben minden olyan formális és informális eszközt megteremtett a maga számára, amelyek egyenkénti és együttes alkalmazása a kormánypártot a választási rendszer kiegyensúlyozottságában2, anyagi-kampányfinanszírozási és szervezési, valamint médiahasználati téren olyannyira előnyös – gyakorlatilag monopolizált – helyzetbe hozza, hogy egyszerűen nem lehet választási esélyegyenlőségről, azaz a választáson induló politikai erők „fizikai” kondícióiban megnyilvánuló egyenlő startfeltételekről beszélni. Az egyenként, akár egymáshoz képest évekkel eltérve meghozott jogszabályok önmagukban még nem okoznák az esélyegyenlőségi alapelv brutális megsértését, ám összességükben, összefüggésükben, a kizárólag egy irályba „lejtésükkel” és egymásra hatásaikkal olyan helyzet jött létre, amely a választási eljárásról szóló törvény egyik, a választás törvényességének alapfeltételéül meghatározott elvét tökéletesen és megkérdőjelezhetetlenül megsérti – mondhatni: „legyilkolja”. Van egy választási törvényünk, amelynek szavai látszólag egy „intakt” demokratikus választási rendet határoznak meg – ám más törvényeink ezt a rendet rommá lövik – megszüntetve ezzel a választás törvényességét és az eredmény legitim voltát is.

Nézzük végig, szinte csak felsorolásszerűen, azokat a tényeket, amelyek együttesen létrehozzák a Fidesz behozhatatlan előnyét.

  • A civilszervezeteknek az állami forrásokat elosztó mechanizmus összes döntési pontján-pozícióján Fidesz-lojális személyek, illetve ilyen személyekkel feltöltött testületek vannak. A hivatalos kampánykezdet előtt elkezdődött az e forrásokból (és még ki tudja, honnan) finanszírozott propaganda, éspedig országos méretekben, óriási tömegben döntve az utcákra. Ezzel a végső soron mindenképpen közforrásból finanszírozott kampánnyal a Fideszen kívül senki sem élhetett – hiszen eleve mindenki más el van zárva e forrásoktól: ellenzéki politikai szervezetekhez a Fidesz-megszállta „civilpénz”-osztó mechanizmus egy fillért sem juttatott. (Ezzel szemben törvényben tiltották meg azt, hogy politikai tevékenységet folytató szervezet külföldi forrásokat vehessen igénybe – holott ez a rendszerváltás óta többek között éppen a Fidesz felnövekedésében is jelenlévő, nyilvántartott és legitim forrás volt.)
  • Az előbbi pontban „és még ki tudja, honnan” finanszírozott propagandáról írtam, hozzátéve, hogy e források is „végső soron mindenképpen közforrásból” származnak – hiszen ha feltesszük, hogy a Fideszt támogató cégek és magánszemélyek is adakoztak e „civilkampány”javára, akkor – ismerve a magyar hatalmi és gazdasági realitásokat – e cégek és személyek vagyona bizony nem a versenyszférából és a szabadpiacról származik, hiszen e cégek és személyek túlnyomóan állami-kormányzati és önkormányzati megrendelésekre dolgoznak és e forrásokból jönnek a zsíros bevételeik. Például Magyarország „nemzeti nagytőkés zászlóshajója”, a Közgép referenciamunkái között nem találhatni egyetlen nem közpénz-forrásút sem (külföldit pedig végképp nem). Így a „civilkampány” finanszírozására esetlegesen folyósított pénzeik végső forrása egyértelműen a nekik szubjektíve (azaz pártkötődéseik miatt) juttatott közpénz, nem pedig a szabadpiaci teljesítményversenyben megszerzett magántőke-alapú bevételük.
  • A hirdetési piacon a Fidesz gazdasági holdudvara hosszabb ideje és szisztematikusan törekedett arra, hogy hegemón helyzetbe kerüljön. Már az első Orbán-kormány alatt a holdudvar portfóliójába került az óriásplakát-szektor legtekintélyesebb hányada (Mahir), és azaz ingyenes terjesztésű lapok piacán is szervezett pozícióépítés folyt (Helyi Téma, Mertopol), és ezek mellé megszerezték a Magyar Nemzetet és a Magyar Hírlapot is. A Hír TV mellett a második Orbán-kormány alatt kiépült és szinte monopoljellegűvé vált a kereskedelmi rádiók Fidesz-közeli „kórusa” is. A folyamat „csúcsa” pedig a közmédiumok pártpropaganda-eszközzé alakítása: tegnap este például az M1-es híradó műsoridejének tekintélyes hányadát két ügy töltötte ki. Előbb Simon Gábor 240 millióját boncolgatták, illetve egészítették ki a Magyar Nemzetből átemelt állításokkal, majd az abszolút hiteles Zuschlag Jánost beszéltették-idézték hosszú percekig, amint a saját sötét pénzügyeit Gyurcsányhoz és az MSZP-hez igyekezett kötni… Ugyanakkor ez a közmédium egy szóval sem beszélt arról – ahogy azt a kiegyensúlyozott tájékoztatás médiatörvényben is rögzített elve szerint kötelessége lenne -, hogy a Közgép naponta 1,5 milliárdot tett zsebre közpénzből a második Orbán kormány elmúlt éveiben, de nem szóltak Mészáros „Stróman” Lőrinc hihetetlen meggazdagodásáról sem… Pedig nem véletlenül indítottam a posztot azzal az idézettel, hogy „csak a dolgok teljes ismeretében lehet vezetni”: mert ez vonatkozik az állampolgárok közössége által vezetett demokratikus köztársaságra is! Az állampolgároknak – mint a köztársaság egyedüli vezetőinek, „a dolgok teljes ismerete” kell a jó döntéshez: kit bírhatnak meg a hatalom gyakorlásával inkább és kit kevésbé – és ehhez nem elég annyit elébük tárni, hogy (képtelesen szólva) „Simon berúgott!”, meg hogy „Zuschlagot Gyurcsány itatta le!”. Azt is meg kellene mondania a közmédiának, hogy „…és ezt én, Orbán Viktor mondom Simonról és Gyurcsányról, aki napi másfél milliárdot itatok fel Simicskával, és aki két-három év alatt Mászáros Lőrinc nevű falumbelimet az ország 88. leggazdagabb emberévé tettem!” HA a közmédia így, és nem csupán az egyik (a ráadásul amúgy is sokkal esélytelenebbé tett) fél régi ocsmányságait taglalná színes-szélesvásznú tálalásban, hanem a másik fél mostanság elkövetett disznóságait is, AKKOR beszélhetnénk csak megalapozottan az esélyegyenlőségi alapelv tényleges érvényesüléséről

…De fentebb nem csupán az esélyegyenlőségi alapelv tragikus sérülése miatti exlex-helyzetről írtam, hanem a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvének semmibe vételéről is, mint ami a majdani választási eredmény és az az alapján felálló új hatalom illegitimitásának oka lesz.

  • Egyfelől odalett azáltal a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás, ahogyan a Fidesz-kormány és –parlamenti többség a kapott törvénykezési és törvényalkalmazási felhatalmazással szisztematikusan és előre eltervezetten, egyértelműen és kivétel nélkül saját magának kedvező módon alakította át az alkotmányos rendet és a választási rendszert és törvényeket. Egy polgári demokráciában nem azért adjuk oda – ideiglenes hatállyal – a törvényhozó hatalmat és az állam irányítását egyik vagy másik politikai erőnek, hogy az ezzel visszaélve a saját leválthatatlanságát biztosítsa. Ha létezik visszaélés a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlással egy demokratikusan hatalomra került párt esetében, akkor éppen ez az, amit a Fidesz (vagy Oroszországban Putyin, Venezuelában Chávez) csinált!
  • Másfelől odalett a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elve azáltal is, ahogyan (ha nem is formálisan, de szervezetét és vezetését illetően mindenképp) a Fidesz-hatalom magába olvasztottaaz igazságszolgáltatást és az állami erőszak-monopóliumot (rendőrség, TEK). Ma ott tartunk, hogy az igazságszolgáltatási eljárást, nyomozást, vádemelést „a Párt ökle3”-ként használják, teljes természetességgel – és „természetesen” a kampány eszközévé téve azt. Semmi sem valószínűsíti azt, hogy a mostanában, a kampányban előkerülő „MSZP-s ügyekről” eleddig sem a Fidesz, sem a közélet semmit sem tudott, hogy ezekről az információk-informátorok (és: a dezinformációk) teljesen véletlenül kerülnek elő éppen most, a választások előtti hetekben. (Elég csak a Zuschlag-könyvre hivatkozni: egy könyv megírása, sajtó alá rendezése és annak megjelentetése – naná, hogy éppen a választás előtt egy hónappal, amikor a Fideszt a legjobban segíti az, és amikor az Összefogástól/Kormányváltástól a leginkább képes az embereket eltántorítani! – nem „egy pillanat műve”, hanem egy jól és előre felépített és időzített folyamat…)

Ez a több, de egyértelműen koherens hatású törvényi helyből, illetve a korántsem jóhiszemű és nem is rendeltetésszerű joghasználatból összeálló exlex szituáció egy objektív bíróság elé vive az ügyet, nem hozhatna más bírói döntést, mint a választás eredményének megsemmisítését. Azt nem tudom, hogy (a fentiekben leírtak szerint a Fidesz-hatalom által megszállt) magyar igazságszolgáltatás és bíráskodás képes-e még akkora önállóságra (és bátorságra), hogy meghozzon egy ilyen, szakmailag teljességgel megalapozott ítéletet, ám mivel Magyarország az Európai Unió tagjaként is perelhető e téren, éspedig bármely, önmagát érintve érző állampolgára-szervezete által, azt nagy valószínűséggel állíthatom, hogy Strasbourgban egy ilyen per jó esélyekkel startolhatna! …Ha most én lennék az Összefogás/Kormányváltók helyében, már javában dolgoztatnám a beadványon azokat a bizonyos „kreatív, tehetséges fiatal jogászokat4”!

 

 

 

 

1 A teljes választási törvény hatályos szövegét ld. itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300036.TV

2 A választási rendszerben – a választókörzetekben – lévő erős kiegyensúlyozatlanságról, részrehajlásról íme egy jó írás: http://www.valasztasirendszer.hu/?p=1942632. Ez pedig a választókörzetek 10 legdurvább „gerrymanderingjéről”: http://444.hu/2014/03/10/a-tiz-legelszabottabb-valasztokerulet/

3 A Párt ökle: az ÁVH-ra használták e titulust.

4 Idézet Mesterházy Attilától, aki a Fidesz-Alaptörvény által bebetonozott emberek elmozdíthatósága kapcsán fogalmazott így. Forrás: http://polvax.blog.hu/2013/10/10/vendegunk_volt_mesterhazy_attila

 

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr65858256

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

laci0011 2014.03.13. 19:12:56

Szerencsére ezek is olyan hülyék mint a komcsik anno,kilopják maguk alól az országot,most hogy elfogyott a nyugdíjkassza kíváncsi vagyok miből fizetik az évi 2000 milliárdos hiányt

J.László 2014.03.13. 19:33:39

Nagy szarban lehettek.

BigPi 2014.03.13. 19:46:19

"(Ezzel szemben törvényben tiltották meg azt, hogy politikai tevékenységet folytató szervezet külföldi forrásokat vehessen igénybe – holott ez a rendszerváltás óta többek között éppen a Fidesz felnövekedésében is jelenlévő, nyilvántartott és legitim forrás volt.)"

Valójában ezt a gyakorlatot már rég meg kellett volna tiltani. Természetesen ezt most álszent módjára saját hatalmuk megőrzésére akarják használni, de a rövidtávú érdekek miatt nem dobjuk már ki azt a kevés jót amit létrehoztak.

flort 2014.03.13. 19:55:24

@J.László: Az a baj, hogy az ország van szarban. De te ezt biztos nem érted...

Bálint Anna 2014.03.13. 20:00:04

Annyi hülyeség van ebben az írásban, hogy nem is kezdem el cáfolgatni, mert a fél napom rámenne...

dr kíváncsivagyok 2014.03.13. 20:08:26

@flort:

"Az a baj, hogy az ország van szarban. De te ezt biztos nem érted... "

Persze hogy nem érti.
Csak azt érti , hogy " A Haza nem lehet ellenzékben!"

dr kíváncsivagyok 2014.03.13. 20:09:23

@Bálint Anna:
"Annyi hülyeség van ebben az írásban, hogy nem is kezdem el cáfolgatni, mert a fél napom rámenne... "

Koszonjuk , Emese,...leulhetsz...

barli 2014.03.13. 20:11:04

persze ha nyernétek az legitim lenne

Anselmo 2014.03.13. 20:31:25

Most a buktát magyarázzátok?

Az nyer akire a legtöbben szavaznak. Inkább örüljetek, hogy a többség akarata akkor is érvényesül, ha nem Titeket akarnak. Ez a demokrácia, és Ti demokraták vagytok.

ob.szerver 2014.03.13. 20:33:59

Ezek a dolgok már régóta ismertek. Nem csak azok, amelyeknél a pályát maguk felé billentették és amelyek tisztességtelenek ugyan de nem törvénytelenek, hanem az explicit választási csalások is (kijátszott pártfinanszírozás, manipulatív közmédia, stb.)

De mit tett ez ellen az ellenzék? Hja, hogy semmit? Hát akkor nem kell nagyon csodálkozni és siránkozni.

Anselmo 2014.03.13. 20:37:36

Bőven lett volna esélyetek igazából megújítani a baloldalt. Leszartátok. Most egyétek meg.

fifibá55 2014.03.13. 20:40:58

Nem kicsit lenne vicces, ha a győztes ellenzék a választás általa deklarált illegitim volta miatt nem tudná átvenni a kormányzást..
Óvatosabban kell bánni az ilyen kijelentésekkel.

ben2 2014.03.13. 21:11:44

Ugyanezeket az érveket el lehetett volna mondani a 90-es választások előtt és a 94-es önkormányzati választások előtt is. Akkor egyetlen balos sem kapálózott a választási rendszer ellen, mert akkor pont a jobboldal felé dőlt a pálya. Tetszettek volna nem elkúrni a kormányzást, vagy ha már megtették nem engedni Gyurcsányt még 3 évig futni az ámokot és nem kapott volna a Fidesz kétharmadot.
Ahogy anno a Fidesz sem tehetett sokat a 99%-ban ballib sajtó és a közintézményekbe mélyen bebetonozott posztkommunista káderek ellen, úgy most a baloldal is jobb, ha megtanul az új játékszabályok szerint küzdeni ahelyett, hogy rombolja a demokratikus intézmények ázsióját. Vagy bojkottálhatja a választásokat és barikádokat emelhet az utcán, csak nehogy a forradalom érdeklődés hiányában elmaradjon.

Simon Gabor a.k.a. Tom Wallace Bissaui Guinea 2014.03.13. 21:12:36

'A felsorolt hat alapelv közül legalább kettőről minden alappal megállapítható, hogy a 2014-es választás esetében az azt megelőző, a választási szabályokat érintő törvénykezés, illetve a kampány alkalmával olyannyira súlyosan sérülnek, hogy e tény már önmagában törvénytelen helyzetet hoz létre. E két alapelv a törvény c) pontjában szereplő esélyegyenlőség és az e) pontban megkövetelt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás.'

Lehet fordulni az AB-hez, OVB-hez, EB-hez, rengeteg a lehetőség.

Lehet népszavazást kezdeményezni, tüntetni, utcán, médiában hisztériázni.

Simon Gabor a.k.a. Tom Wallace Bissaui Guinea 2014.03.13. 21:15:03

@laci0011: 'Szerencsére ezek is olyan hülyék mint a komcsik anno,kilopják maguk alól az országot,most hogy elfogyott a nyugdíjkassza kíváncsi vagyok miből fizetik az évi 2000 milliárdos hiányt'

Az 1. Orbán kormány is megbirkózott ezzel valahogy...

zobod 2014.03.13. 21:23:36

Nagyon ciki, hogy előre keresi a kifogásokat az ellenzék a vereségre.

shm 2014.03.13. 22:15:38

@Bálint Anna:

"Annyi hülyeség van ebben az írásban, hogy nem is kezdem el cáfolgatni, mert a fél napom rámenne"

Ezeknek a pártos-zombi blogoknak ez a rákfenéje, általában síkhülye pártzombik írják őket, méghozzá az aktuális témákban lekövetve a pártjaik narratíváját. Tekintve, hogy már eleve ez a pártoktól induló kommunikáció tömérdek hülyeséget tartalmaz, ráadásul a blogger egyébként vasutas/filmesztéta/fröccsöntő, a végeredmény szükségszerűen orbitális hülyeséghegy lesz.

Azt hiszem én ott vesztettem el a fonalat, amikor a szerző a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás ellehetetlenülésének bizonyítékaként azt hozza fel, hogy a Zuschlag-könyvet pont a választásokra adta ki - egy magáncég.

Aki érvelő, értelmes szövegként próbálja értelmezni ezt a blogot, egy ekkora baromság olvastán erről nyilván letesz, de az ilyen blogok nem is az értelemre hatnak. A funkciójuk az, hogy visszhangozzák az adott párt üzenet-paneljeit.

Ha a zuschlagos bekezdést végiggondoljuk, ordító ostobaság. De a megcélzott közönség nem gondolja végig, hanem belekapaszkodik a felbukkanó, ismerős panelekbe. Zuschlag-könyv? A Fidesz a geci, hogy reklámozza (nyilván nem a szoci kafferek, akik megcsinálták, futtatták, aztán elvitették vele a balhét). Sorra kerülnek bíróság elé az elvtársak? A Fidesz a geci mert a pártökle a zigazságszolgáltatás, az MSZP becsületes emberek értékalapú közössége, szegény Hunvaldot, Hagyót meg Weisztet pedig ártatlanul meghurcolták). Az MSZP alelnöe nem tudott elszámolni 240 milliós vagyonnal, amit hamis iratok tett be egy osztrák bankba? Rohadt közmédia, hogy ezt 'boncolgatja', nyilván egy európai értelemben vett demokráciában nem téma, ha az egyik vezető párt második embere nem tud számot adni róla, pontosan miért is tagadott le negyedmilliárdot, plána honnan szerezte.

Szóval ezek a bohóckodások amolyan válságtünetek, azért kell sulykolni ezt a sok blődlit, mert már lassan a saját bázisuk sem hajlandó lenyelni a magyarázkodásaikat, szódával sem.

Márpedig egyelőre úgy néz ki, hogy áprilisban jön egy újabb ordas nagy zakó, amit nemigen lehet mással kimagyarázni, mint azzal, hogy ááá, nem hazudoztunk négy éve a támogatottságunkról, nem! Igenis volt hatmillió szavazatunk, csak a Fidesz elcsalta, meg különben is, a választási rendszer, blablabla.

Valójában pedig nem létezik olyan választási szisztéma, amiben ez a balfasz baloldal ma képes lenne választásokat nyerni.

Majd valahogy túlteszik magukat rajta, a legostobábbak meg olvasnak majd Moin Moin-t, ő meg visszalinkel erre a hülyeségére, hogy "én megmondtam!".

turista a saját országában 2014.03.13. 22:19:54

Nem igaz. A választás törvényes lesz, az eredmény legitim. Engem meg hamarosan levágnak. Csáó.

rejtett kamera · http://rejtett-kamera.eu 2014.03.13. 23:05:47

Ezek csak a szokásos gumiszabályok, ha akarjuk igazak, ha akarjuk, nem.

MarbleC 2014.03.13. 23:10:24

@shm: Te vagy ordítóan ostoba vagy naív.

Napi Gazdaság, mint független kiadó???

m.origo.hu/gazdasag/20130812-a-szazadveg-megvette-a-cemp-csoporttol-a-napi-gazdasagot.html

75. Vladys 2014.03.13. 23:26:43

A szegfű utcában tudják, hogy ez a választás is elment. Maradt a sápítozás, diktatúra, illegitim, nácik...

Nem a FIDESZ miatt nem nyertek, hanem azért amit 02-10 között tettetek, és nap mint nap bebizonyítjátok, hogy semmit sem változtatok azóta. Ha nyerni akartok 18-ban ideje lenne végre átgondolni a dolgokat.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2014.03.13. 23:41:38

http://hu.wikisource.org/wiki/Tanár_úr_kérem/Magyarázom_a_bizonyítványom

Simon Gabor a.k.a. Tom Wallace Bissaui Guinea 2014.03.13. 23:49:25

@75. Vladys: 'A szegfű utcában tudják, hogy ez a választás is elment.'

Ezt már legalább nyár óta tudja Atesz, már akkor az volt Werber feladata, hogy meg kell tartani, idézem 'az mszp váltópárti látszatát'. De valszeg ez is bukott, akkor lett Összefogás, most meg Kormányváltás projekt lett a neve de inkább a Jobbikra fogadnék hosszabb távon.

Szúnyog 2014.03.13. 23:59:03

Már most kezditek? :)))) Tényleg röhejes.
Szerintem sokkal több a posztkomcsi-szdsz(tudjuk-kik) koalíciónak az esélye, de örülök, ha nem így látjátok.
Nagy lesz a nemzetközi nyomás? Viviane Reding nagy hisztit csinál majd?

2014.03.14. 00:10:33

Azért az a sokat emlegetett elszámoltatás elérné a társaságot akkor a Fidesz sem maradna le a szociktól a sírásban.

laci0011 2014.03.14. 07:01:40

@Simon Gabor a.k.a. Tom Wallace Bissaui Guinea: Nickbohóc,mindegy milyen nicken nyomulsz ha 1 mondatot sem vagy képes értelmezni.

laci0011 2014.03.14. 07:07:59

@Simon Gabor a.k.a. Tom Wallace Bissaui Guinea: Fityuszos elítélt simon nem zavarja a csekély értelmű tudatod nickbohóc?Szerencsétlen kettős mércés mutyipincsikutyu vagyol.

NemNick 2014.03.14. 08:08:33

@laci0011: "kíváncsi vagyok miből fizetik az évi 2000 milliárdos hiányt "

Nem nagyon értem, mire ez a hűvös távolságtartás: TE fogod fizetni. Meg én. Meg a gyerekeink. Meg a most három hetes unokahúgom is...

Editor_ 2014.03.15. 13:17:09

Sajnos az egész cikk egy fontoskodó, harmatgyenge, szófosó okoskodás egy olyan jogszabályra alapozva, melynek ide citált részletének értelmezése teljesen a jogalkalmazó szubjektivitására van bízva.

A poszt arra épít, hogy a választásokról szóló jogszabály két részére - a c) pontjában szereplő esélyegyenlőségre és az e) pontjában megkövetelt jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra - építve támadható az egész választási rendszer! Hát nem. Ezek ugyanis szubjektumok, mégpedig szándékosan "gumirozott" formában megszövegezve. Ezekre aztán időpocsékolás támadást alapozni, nem fog összejönni! A kutyán nem fogja majd érdekelni, ha ilyesmire építve kiabáltok arról, hogy illegitim a választás! Kár a gőzért!

Moin Moin 2014.03.15. 14:34:40

@köznapló:

Hát… Köszönjük a kommentet! Azt hittük, hogy örömmel fogadtok valamit, amire a demokratikus ellenzéken belül – annak minden szofisztikáltsága ellenére – nem gondoltak és amely komoly fegyver lehetne a demokratizmusért vívott harcban. De belátjuk, igaza van Napóleonnak, hogy t. i. a gyáva katonának egyetlen fegyver sem elég jó… És igaza van Zrínyinek is, amikor arról ír, hogy miféle ember alkalmas katonának és miféle nem:
„A halászokat, madarászokat, cukrászokat, takácsokat és mindazokat, akik asszonyi dolgokkal foglalkoznak, nézetem szerint távol kell tartani a hadseregtől. A kovácsokat, bognárokat, mészárosokat, szarvas- és vaddisznóvadászokat ellenben fel kell venni a katonák közé.”
Nos, be kell látni, hogy ti bizony kimaradtatok volna Zrínyi hadaiból…:-)
…De folytassuk csak a vitát rendszerezett érvek mentén!

Ha valóban ott lennének köztetek azok a bizonyos „kreatív, tehetséges fiatal jogászok”, akikről a Nagyfőnökötök dumált, megmondhatták volna nektek, hogy a tételes jogban számos, a szabályozott dolog jellegéből következően „nem normatíve megszabott” tétel van, mint amilyen a választási törvényben szereplő esélyegyenlőség és jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás - de pl. ilyen az ezeknél sokkal közismertebb „relatív gyorshajtás” is. Ezek ÁLTALÁNOSSÁGBAN nem írhatók le és nem szabályozhatók egzakt módon – ám épp az e „gumiszabályok” szerepe a jog rendszerében, hogy AZ EGYES, KONKRÉT ESETEKBEN alapot és irányt határozzanak meg, hogy az adott, konkrét esetben „hogyan mérendők” a dolgok.

Ráadásul egy–egy ilyen konkrét jogsértő szituációban nem csupán az adott, általatok „guminak” elnevezett szabályt, törvényt kell a mérlegelésnél tekintetbe venni, hanem az adott jelenség, ügy minden vonatkozását. Pl. a kampányhirdetések esetében a közszolgálati média kiegyensúlyozottságát előíró jogszabályi helyet is, hogy csak egy példát hozzak. Ezt minden képzett bíró tudja – és ha már a bíróknál tartunk: a „jogalkalmazás” fogalmát ti úgy használjátok, mintha a jogalkalmazó ebben az esetben a kormány(?) lenne. Holott jogalkalmazó (itt értsd: jogértelmező és határozathozó) egy efféle helyzetben bíróság (vagy közigazgatási szerv) lehet – de „a hatalom” nem! (Ez egyenesen következik a hatalmi ágak szétválasztásából.)

Ha egy ilyen vita – hogy t. i. megfelel-e a jelenlegi kampányhelyzet a választási törvény c és e pontjainak, vagy sem? – bíróság elé kerülne, akkor a jogalkalmazó a bíróság lenne és ez a jogalkalmazás (a tényállás megállapítása, a jogértelmezés és a határozathozatal) a legkevésbé sem lehetne „szubjektív”, hiszen a jogsértés megtörténte konkrétan mérhető-megszámlálható adatokból következik. (Hirdetési felületek száma, hozzáférhetősége az egyes párzok számára, közszolgálati műsorok témakezelése és időbeni, témabeli kiegyensúlyozatlansága, műsorpercek aránytalansága, mindössze 200.000 Ft-ért átadott, a valóságban 800.000.000-t érő reklámkampány-jogok – hahó: feltűnő értékaránytalanság, ergo nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés! –, stb.)

Amennyiben a (jól tudottan „eltérített”) magyar igazságszolgáltatás mégsem hozna objektív ítéletet – pl. nem venné kellő súllyal figyelembe a felsorolt mennyiségi bizonyítékokat), akkor semmi akadálya annak, hogy nemzetközi bíróság elé vigyék az ügyet…

Persze egy ilyen processzus végig vitele igényelne némi tehetséget, magabiztosságot, következetességet és kitartást – és persze mindenek előtt valódi akaratot arra, hogy meggátolják a Fidesz újabb győzelmét. Ezek azonban nincsenek meg a köreitekben, ehhez gyáva az egész MSZP-DK-Együtt-stb. - csupa „gyáva katona”, akik nem akarnak és nem is képesek jól harcolni, még igazán jó fegyverrel a kézben sem… Az viszont igaz, hogy ha nem csinálja végig a Kormányváltás az egész – bármennyire is tényszerűen exlex - választási játékot, akkor nem is szerezheti meg a negyvenvalahány főembere számára a következő négy évben milliós havi fixet jelentő képviselői stallumokat, pártjaik számára pedig sem a kampánytámogatások százmillióit, sem azt követően a választási eredmény függvényében négy éven át majd járó állami ingyenpénzt.:-)

…Kár – mármint az országért!
süti beállítások módosítása