ov_1.jpg

„Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva,

Seregének seregünk nyomába’…”

 

Petőfi Sándor: A vén zászlótartó – 1848. október 17-22.

 

1. A csapda

- Minden ki fog derülni, ha Corleone meghal, kegyelmes uram!

Húznunk kell az időt, Keinszig! Úgyis mind azt tesszük, amikor az Örökkévalóság elől menekülünk.

Így beszélget Keiszig bankár és a korrupt Gilday érsek Coppola A keresztapa c. filmtrilógiájának harmadik részének egyik híres jelenetében.

…Efféle beszélgetés elhangozhatna manapság bármely két Fidesz-korifeus között is!

A Fidesz vezetői csapdahelyzetben vannak – és emiatt tartják csapdában az országot is. Számukra az jelenti a csapdát, hogy szinte bármi áron meg kell tartaniuk a hatalmat – hiszen ha elveszítenék, akkor nagy valószínűséggel börtönbe kerülnének -, ám minél tovább tart a hatalmuk, annál több és több bűnt kell elkövetniük, hogy megtarthassák azt: ezért a dolog vége számukra annál kellemetlenebb lesz.

Napról napra növekszik a büntetési tétel!

…Kezdetben minden egyszerűnek és könnyűnek látszott: a 2006 után végzetesen meggyengült és lejáratódott baloldaltól 2010-ben megszerezni a hatalmat – aztán annak birtokában és azzal visszaélve olyan alkotmányos, intézményes és informális viszonyokat teremteni, hogy gyakorlatilag leválthatatlanok legyenek… A számításukba azonban csúszott egy hatalmas hiba: önmaguk képtelensége a jó kormányzásra. Minden kormány csak akkor maradhat tartósan hatalmon, ha képes jólétet, stabilitást teremteni – vagy pontosabban: ha engedni a gazdaságot és a társadalmat, hogy maga teremtsen jólétet és stabilitást. Azonban 2010-től mind a mai napig a Fidesz erre képtelennek bizonyult. Saját magának nem volt tudása-módszere arra, hogy miképpen hozzon növekedést. Egy ötletük volt: kisírni Barrosonál, hogy a magyar kormány elengedhesse a hiányt, túllépve a 3%-os maastrichti korlátot, ezzel teremtve belső keresletet-vásárlóerőt, amely aztán, legalábbis a Matolcsy-féle unortodox remények szerint, felpörgeti a gazdaságot. Ám amikor Barroso 2010 nyár végén Orbánnak kategorikus nemmel válaszolt, bizony üres maradt az ötletraktár – és jött a „szabadságharc”, meg a „nemmegszorítások”. A gazdaság azóta is gyengélkedik.1

Mivel a gazdaság gyengélkedik, a kormány pedig pazarolja és lopja az erőforrásokat, ezért növekszik a szegénység és vele az elégedetlenség is. Alig van olyan társadalmi csoport, vagy gazdasági terület, amely ne sínylette volna meg az elmúlt négy és fél évet – ez pedig nagyon nehézzé teszi a hatalom megtartását. Tulajdonképpen már csak azért lehet kormányon a Fidesz, mert nincs ütőképes ellenzék.

Ha az is meglesz, akkor Orbánéknak kicsengettek

A magyar társadalom kér dologban érdekelt a hatalomváltással kapcsolatban:

 • Legyen olyan politikai erő, amely képes kellő társadalmi támogatottságot felépíteni és arra támaszkodva végrehajtani a sima hatalomváltást.
 • A Fidesz leváltása után legyen olyan politikai erő, amely kompetens és stabil kormányzásra képes.

Ha a lényegre koncentrálunk, akkor az a kérdés, hogy miképpen lehet és kell megfogalmazni, a köztudatba bevinni, képviselni, majd pedig a kormányzás során érvényesíteni a magyar társadalom hosszú távú érdekeit?

Az internet-adó ötletére reagáló, majd a magánnyugdíj-pénzek maradékának költségvetésbe olvasztása ellen tiltakozó utcai megmozdulásokkal folytatódó, azóta pedig szinte hetente újabb és újabb okokkal-formákkal szerveződő tüntetések ismét felvetették azt a kérdést, hogy miképpen lehet itt érdekeket érvényesíteni? Általánosabban úgy is feltehetjük a kérdést, hogy „el lehet-e tüntetni Orbánt”: akciók és rész-érdeksérelmek mentén politizálva létrejöhet-e az a politikai tömeg, amely leválthatja a NER-t? És ha még el is lehetne így tüntetni, utána stabilan és sikeresen kormányozni már biztosan nem lehetne „ad hoc”-módszerekkel.

Addig rendben van, hogy valamiféle ellenzéki egység kell – pontosabban: akkora egységesen mozgó ellenzéki erő, tömeg, amely még az önmaga hatalmát minden eszközzel védeni akaró Fidesszel szemben is győzni tud. Ebben rengetegen egyetértenek. Azonban az már csak keveseknek „van meg fejben”, hogy ennek az új ellenzéki egységnek alapjaiban kell különböznie a több bukott választáshoz vezető ellenzéki pártegység(?)től: míg az a pártok érdekei felől közeledett az egységhez, addig az utóbbi a társadalom legitim érdekei2 alapján hoz létre egységet és egyesíti ezeket egy átlátható és ellenőrizhető, garanciákkal körülbástyázott demokrata állam paradigmájában. Világos, hogy ehhez sokkal többeknek van-lehet köze majd, mind ahány embernek a pártok belügyei alapján kialkudott kétes szilárdságú egységhez volt, mivel a pártok – az ellenzéki pártok is – ma távol vannak a társadalomban jelenlévő legitim érdekektől. Egészen más a működési logikájuk, a motivációik és emiatt a politizálásuk is.

Ha valódi változást akarunk, akkor a politika – és abban a pártpolitika – alapjává a társadalmi érdekképviseletet kell helyezni, a pártvezetés-érdekek helyébe.

 

2. Ki vezessen?

Az nyilvánvaló, hogy a Fidesz ellen hadba induló politikai szerveződés nem lehet meg egységes és kompetens vezetés nélkül. Az elmúlt évben tapasztalt vezetési módszer, amikor is a választásokra összeszövetkezett pártok kamarillái próbáltak gyors és adekvát döntéseket hozni, szó szerint közröhejbe fulladtak. Az „egység” csak a propagandaszövegekben szerepelt – a gyakorlat a mindennapokban a totális kölcsönös bizalmatlanságról és a pozícióharcokról, a saját párt mindenáron való „pozícionálásáról” és saját identitás-képzéséről szólt.

Azt kell hinnem, hogy ez az alapvető kölcsönös bizalmatlanság és ez az elementáris késztetés arra, hogy az egyes politikai szereplők, pártok és személyek önmagukat másoktól mindenáron megkülönböztessék és el is határolják, végső soron arra vezethető vissza, hogy a lelkük mélyén érzik, hogy igazából nem is különböznek annyira egymástól. A sok kvázi-egyforma ember és szervezet így kénytelen önmagát folyamatosan pozícionálni a többiek és a tömeg szemében, ezzel remélve biztosítani önmagának menő helyet a hierarchiában. Jó példa erre az a görcsös-hisztérikus viselkedés, ahogyan az MSZP és annak vezetői az ellenzék központjának pozíciójára azzal az ostoba érveléssel tartott igényt, hogy „mi vagyunk a legnagyobb (értsd: a legtöbb támogatóval rendelkező) párt. Meg sem próbáltak azzal érvelni a saját vezető pozíciójuk jogossága mellett, hogy azt kiérdemelték, éspedig a saját teljesítményükkel, invenciójukkal, kezdeményezőkészségükkel, közéleti tematizáló képességükkel. Igaz, ezt meg sem próbálhatták, hiszen a felsoroltak egyike sem jellemző rájuk és nincsenek az ezekhez szükséges képességek birtokában sem. Ami pedig a „legtámogatottabb párt”-lét emlegetését illeti, ez egyszerűen nevetséges, hiszen ez egy, az utóbbi szűk évtizedben a támogatatói zömét elveszítő párt, amely az utóbbi fél évtizedben képtelen volt a padlóról felkelni – éspedig éppen az előbb említett hiányzó képességek következtében.

Ez lenne egy vezetésre jogosult párt?

Sokkal ésszerűbb lenne, ha a vezetés a tehetséggel párosulna! – ez az első dolog, amit biztosan kijelenthetünk arról, hogy ki is vezessen.

Ezzel pedig indirekt módon már azt is megmondtuk, hogy ki ne vezessen: azok a jelenlegi pártelitek, amelyek három választás során bizonyították a tökéletes ötlettelenségüket, erőtlenségüket, valamint képtelenségüket a sikeres koncepció- és stratégiaalkotásra. Azoknak kell majd vezetniük a Fidesz-hatalom ellen az ellenzéki támadást, akikben van ehhez tetterő, magabiztosság, dominanciaképesség, tudás és tehetség.

Ezek az emberek ma egyetlen létező politikai szervezetnek sem tagjai, még kevésbé a vezetői annak! Ha nem akarjuk végigszenvedtetni Magyarországgal a Fidesz-korszak hosszú haldoklását, aztán pedig egy talán még kínosabb-károsabb interregnumot, akkor bizony el kell szánniuk magukat az alkalmas embereknek a közéletbe való belépésre – sőt: a politikai vezető szerepre, végső soron pedig az ország kormányzására is!

 

3. Kapitalizmus és szocializmusok

…Attól nem kell félnünk, hogy ne lennének önmagukat a vezetésre és az új irányok kijelölésére „abszolút alkalmasnak” érzők – azonban van egy objektív mérce arra, hogy ki alkalmas erre ténylegesen és ki nem: az, hogy merrefelé vezetne az illető.

Ami a Fidesz irányát illeti, az egyértelmű – és egyértelműen káros. A Fidesz-rendszer a saját 2018-ig való túlélését a szegényebb, elesettebb, kiszolgáltatottabb társadalmi rétegektől megvont szociális ellátásokból tervezi finanszírozni. Más olyan forrás ugyanis – valódi növekedés és valódi, azaz versenyszféra-beli beruházások híján – nincs már az országban, ahonnan úgy lehetne pénzt szerezni, hogy az ne váltson ki azonnali, elementáris és tömeges felzúdulást.

A Fidesz módszere a rendszer fenntartására a társadalom további kizsákmányolása, az erőforrásoknak a hatalom köré és a hatalom érdekében való csoportosítása – végső soron pedig az erőforrások „elégetése” a hatalom megtartásának oltárán gyújtott „áldozati tűzben”.

Világos, hogy ez a módszer, ez az erőforrás-gazdálkodási paradigma nem a társadalom érdeke – nem is akad más olyan politikai erő, amely ezt a paradigmát akarná követni. Azonban vannak más olyan, az ellenzék különféle pártjai és informális szerveződései által javasolt utak, amelyek hasonló károkkal járnának, mint a Fideszé.

Itt a legkülönfélébb balos elképzelésekre gondolok, amelyek közül egyetlen egynek sincsenek valóban működő és folyamataiban, összefüggéseiben és következményeiben is végiggondolt anyagi, gazdasági és erőforrás-előállítási alapjai. A paletta széles és színes: a klasszikus szocdem-jóléti elképzelésektől ezek populizmussal kevert változatain át a legkülönfélébb „újbalos” és „radikálbalos” receptekig. Ki Tony Blairrel jön, ki a Syrizával. Ki az államszocialista módszereket vezetné be, ki a Podemost állítja példaképül. A lényeg, hogy egyiknél sincs „forintra-fillérre kiszámolt terv arról, hogyan jutunk A-ból B-be” – hogy Bajnai ikonikus szavait idézzem. Bajnaival sok baj volt, de ebben speciel igaza volt. Illúziók, ígérgetés és idealizmus tetszés szerinti keverékei ezek a baloldali-„népbarát” ajánlatok.

Persze, értem én: egy sokat nélkülözött és ma is nélkülöző népnek „adni kell”, pláne akkor, ha e nép nagy tömegei egyszerűen nincsenek abban a helyzetben, hogy a saját kezükben tarthassák a sorsukat: senki, sohasem tanította ennek módszereit meg nekik, sőt… Zsellérsortól államszocializmuson át a mai „unortodox nemzeti együttműködésig” alkalmatlan volt a közeg a polgári mentalitás felszedésére: a legtöbb rendszer és hatalom kvázi-ellenséget látott az öntevékenységre, öngondoskodásra és a másokkal való államfüggetlen együttműködésre képes polgárságot. Ez az oka, hogy oly sokan vevők ma is a hatalmi-állami ígérgetésekre és ez az oka annak is, hogy a hatalomra aspirálók többsége is a hatalmi gondoskodás valamilyen formájának beígérésében látják-láttatják „a magyar jövőt”… Azonban mára már csak a vak nem látja, hogy erre nem vezet tovább út: a stagnálás elkerülése és a nép felemelkedése csak akkor lehetséges, ha szakítunk az etatizmussal, politikában, gazdaságban és lélekben egyaránt!

Ehhez persze nagyon bátor, hiteles és magabiztos politika és politikusok kellenek… Olyan politikusokra van szükség, akik képesek megérttetni és átéreztetni a tömegekkel, vagy legalább is kellő számú választópolgárral azt, hogy ha a társadalom érdekei szerint való erőforrás-paradigmát szeretnénk, akkor - mindennek alapjaként - erősödő versenyszférára, ehhez pedig környezetként a hatalom torzításitól mentes piacgazdaságra van szükségünk: a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása során ezt kell prioritásnak tekintenünk!

Röviden: csak akkor tudunk „szocializmust” finanszírozni, ha bazi erős kapitalizmusunk van!

…De miért a(z értelemszerűen a magántulajdonra alapozott) versenyszférát jelöljük meg az erőforrás-keletkezés forrásaként és miért nem az állami, vagy valamiféle közösségi tulajdont? Hiszen mind a politikusok egy része, mind pedig jelentős társadalmi és ideológiai csoportok ez utóbbiak üdvözítő voltában hisznek, a kapitalizmust pedig „átkozzák és kárhoztatják”.

A tapasztalatok azonban ezekkel az elképzelésekkel szemben egyértelműen azt igazolják, hogy sem az állami, sem a közösségi3 tulajdon nem képes valóban hatékony és innovatív vállalati szférát működtetni. Az állam azért nem, mert túlságosan „távol van” az egyes vállalatoktól, továbbá az állam által oda „delegált” menedzserek – mivel őket az állam, a hatalom, a politika választja ki – elsősorban a küldőiknek akarnak megfelelni, nem pedig a piacnak. Hiszen az állam alapvetően más elvárásokat támaszt a vállalataival szemben, mint amilyeneket a piac. Az állam sokat akar elvonni, hogy azt újraoszthassa a maga szempontjai szerint, a piac viszont azt honorálja, ha a vállalat sokat forgat vissza a fejlesztésbe. Az állam foglalkoztatottságot akar, munkahelyeket, a piac pedig hatékonyságot. Ráadásul az állam által kinevezett menedzser nincs igazi alkupozícióban az állammal szemben, így fel sem tud lépni az állam ésszerűtlen, a pillanatnyi államháztartási szempontokat előtérbe helyező döntései ellen. Egy állami menedzser nem viheti ki (végső esetben) az országból az állam által tulajdonolt céget – ellenben egy magántulajdonossal, aki a cég valódi értékét adó termelési kultúra megóvása érdekében akár ezt is megteheti. Mert ne feledjük: egy adott gazdaságban meglévő műszaki, termelési és munkakultúra sokkal-sokkal fontosabb, mint egy hektikus államhatalom és az abból eredő költségvetési igények! Új költségvetést gyorsan lehet írni, de a vállalati, technológiai és munkakultúra hosszú évek eredménye.

Elvileg, papíron lehet ugyan olyan állami menedzsment-kinevezési és- érdekeltségi rendszert elképzelni, amely az adott vállalat sikerességéhez, hatékonyságéhoz, versenyképességéhez, piaci innovativitásához, stb. köti a menedzser érdekeit. Ám a gyakorlatban ezeket a papíron szépen és jól mutató rendszereket rendre felülírták a politikai döntéshozók pillanatnyi érdekei és ötletei. Nem ismeretes a gazdaságtörténetben olyan példa, amikor egy állami tulajdonlású vállalati rendszerben hosszú távon működtek volna a piaci érdekek, és amelyben az állami vállalatok hatékonyak, versenyképesek és innovatívak maradtak volna. Ezek alapján semmi okunk azt feltételezni, hogy éppen a magyarországi politikusok lennének olyanok, akik kellő önmérséklettel viseltetnének egy ilyen helyzetben.

A közösségi tulajdonlás is kedvenc ötlete sokaknak. És valóban: vannak is jól működő közösségi tulajdonlási formák, például a szövetkezetek. Azonban az nyilvánvaló, hogy ez a tulajdonlási forma csak abban az esetben képes jól működtetni a vállalatot, ha a tulajdonosok hosszú távon gondolkodnak, a kellő gazdasági ismeretek és belátás birtokában, és ha nem avatkoznak bele lépten-nyomon a vállalat irányításába. Ez pedig olyan szintű polgári kompetenciákat tételez fel, amelyekkel a magyar társadalom zöme nem rendelkezik. Emiatt nem is érdemes (makrogazdasági szinten, azaz a magyar gazdaság tulajdonlási alapstruktúráját illetően) részletesen foglalkozni azokkal a „balos-romantikus” ötletekkel, mint amilyenek a munkás-önigazgatás, vagy az önkéntesen szövetkező magyar parasztok…

 

4. A „nemzeti tőke” legendája és a középosztály szerepe

…Miután bemutattuk, hogy miért nem alternatívái az erőforrás-teremtésben a tőkés tulajdonlásnak az állami és a közösségi tulajdonlási formák, foglalkozzunk a magyar magántulajdonú versenyszféra megerősítésével! Azonban amikor itt „magyar” versenyszféráról írok, akkor ez természetesen nem azt jelenti, hogy „(csak) magyar tulajdonlású”, azaz nem a „nemezit (nagy-) tőkéről” van szó. Tudom, hogy sokan hisznek abban, hogy a jól teljesítő magyar gazdasághoz és az erős, stabil középosztály létrejöttéhez elengedhetetlenek a magyar tulajdonú vállalatok, ám ez az állítólagos oksági kapcsolat sosem lett még bizonyítva.

A vállalat nemzetgazdasági „hasznossága” szempontjából ugyanis nem a tulajdonos állampolgársága a döntő, hanem az adófizetés helye. A középosztály megerősítése felől vizsgálva pedig két tényező döntő: a vállalat stabilitása és az ott folyó munka szaktudás-igénye. A bezzegországoknak tekintett nyugat-európai társadalmakban sem a kis- és középvállalatok tulajdonosai teszik ki a középosztály többségét, hanem (többek között) az e vállalatoknál foglalkoztatott technokraták és menedzserek.4

A széles középosztály szerepe nem az a gazdaságban, hogy vállalkozások tulajdonosa legyen, hanem az, hogy a magas jövedelméből származó megtakarításaival a bankrendszeren keresztül a vállalatok folyamatos finanszírozhatóságát biztosítsa. E szerep betöltésében lényegtelen az, hogy a jövedelmet tulajdonosként, vagy jólfizetett alkalmazottként szerezte-e. A „cégtulajdonos polgár” valójában egy XIX. századi jelenség volt, amelyen ma már túllépett a gazdaságszervezés - hiszen a gazdaságban alkalmazott technológiák már a legtöbb ágazatban nagyobb gazdasági szerveződési egységeket követelnek meg, mint a „családi vállalkozás”. A magyar gazdaság egyik strukturális baja éppen az, hogy a nemzetgazdaság méreteihez képest túlságosan sok és túlságosan kicsi, emiatt pedig a fejlett technológiához finanszírozási és tudásbeli hiányosságok miatt nem férő vállalkozás létezik, ami hatékonytalanná teszi mind e vállalkozásokat, mind pedig magát a magyar nemzetgazdaságot.

Éppen ezért a világ fejlett gazdaságaiban éppen az a jellemző trend, hogy a kisvállalkozások „klaszteresednek”: nagyobb gazdasági, termelési és innovációs integrációkba tömörülnek. A sok, önálló kis- és középvállalkozásra alapozni akaró gazdaság- és társadalompolitika csak egy romantikus és inkompetens ábránd, amelyet magyar közegben táplál a személyes függetlenség „eb ura fakó!”-szerű vágya és a csekély együttműködési készség is. Ezt tovább táplálni komoly károkat okozó politikai hiba!

 

5. A karaktergyilkos Fidesz és a „tiszta emberek” utáni sóvárgás

Amikor majd kormányt váltunk, akkor ez csak akkor lesz lehetséges, ha módszert is váltunk: ha piacgazdaságot teremtünk a mai és múltbeli rablógazdaság helyébe! E folyamat kapcsán természetes szövetségeseink lesznek azok, akik – egyszerű, adófizető állampolgárokként, vagy a maguk eszére, erejére alapozó, nem holdudvar-béli vállalkozókként – a rablógazdálkodás kényszerű vesztesei, sértettjei. Őket szoktuk GDP-termelőknek nevezni.

És természetesen az ellenségeink lesznek mindazok, akik a jólétüket és az azt garantáló hatalmunkat, befolyásukat és a hatalomhoz fűződő összeköttetéseiket egy csapásra el fogják veszíteni a piacgazdasági viszonyok és a transzparens kormányzás viszonyai között. Ne legyenek illúzióink: nekik semmi sem lesz drága és persze gátlásaik sem lesznek! Mert működik a poszt elején leírt csapda: hatalom, jólét és szabadság – vagy, hatalom híján, a harácsolt vagyon és a büntethetetlenség elvesztésének kockázata.

…Még szerencse, hogy a Fidesz által vezényelt karaktergyilkosság immár csupán a Fidesz-törzstáborban talál meghallgatásra – mindenki már hiteltelennek tartja! Persze, bevethetnek direktebb eszközöket is – bűnügyekbe keverést, vagy épp ügyek koholását -, de sokra ezzel sem mennek immár: mert oda a hitelességük, és mert minél dühödtebben és szélsőségesebben támadnak ők, annál inkább kiváltják a Fidesz-hatalom végét várók szimpátiáját és szolidaritását a támadottak iránt.

Itt, amikor a Fidesz felől várható karaktergyilkos akciókról ejtünk szót, foglalkoznunk kell egy, a magyar közgondolkodásban széles körben elterjedt elvárásról is, amit némi iróniával „a szentek parlamentjének” nevezhetünk. Ez az elvárás pedig nem más, mint hogy a mostani rendszert leváltó új politikai alakulatnak feltétlenül mindenféle közéleti múlt nélküli, továbbá tökéletesen feddhetetlen emberekből kellene állnia.

Ez az elvárás nem más, mint a magyar közéleti infantilizmus, valamint az oly sokszor az elnyomók, a politikai kalandorok és a gazemberek által átvert magyar kisember naiv vágya a „tiszta” hatalomra. Van ebben persze egy adag önhazugság is: „Ha már minket az élet olykor ügyeskedésre, önzésre és szabálykerülésre kényszerít, akkor nem szeretnénk önmagunk sötét oldalát viszontlátni sem a tükörben, sem a politikában!” Amikor a magyarok „szenteket” akarnak politikai vezetőikként és hatalomgyakorlókként, akkor valójában „megváltást” keresnek önmaguk múltja és jelene alól – és ezt a megváltást, csak úgy tudják elképzelni, ahogy a Bibliában áll: jön valaki, aki bűntelen és attól mi is azokká leszünk!

Amikor fentebb infantilizmust emelgettem ennek kapcsán, akkor ezt azért tehettem, mert meglehetősen gyermeki – azaz: nem a tapasztalt polgárok gondolkodásmódjára és problémakezelésére valló – ez a „megváltó-várás”. Ugyanis a dolgok nem így működnek.

A dolgok úgy működnek – pontosabban: úgy működnek hosszú távon is biztonságosan, azaz átlátható, közérdekű és alacsony korrupciós indexű politikát produkálva -, ha nem néhány „tiszta ember” tisztaságára bízzuk mindezt, hanem alkotmányos és intézményes automatizmusok összefüggő rendszerét alakítjuk ki. Egy olyan szerves rendszert, amely minden pontján és minden működésében:

 • átlátható,
 • nyilvános,
 • ellenőrizhető,
 • számonkérhető,
 • hosszabb távon is megváltoztathatatlan.

Valamivel korábban, A bukás című írásunkban arra tettünk ígéretet, hogy leírjuk, miképpen kell és lehetséges a Fidesz-rezsimben a végső ellehetetlenülésére jutott régi társadalmi paradigma helyébe lépő újat megfogalmazni, megszervezni és kialakítani – és hogy miféle szervezet alkalmas erre. Nos, így: nem „személyekben” és azok „tökéletességében” gondolkodva, hanem működőképes, jól átgondolt és bebiztosított intézményrendszert szervezve és garanciákkal bebiztosított demokráciára és piacgazdaságra alapozva.

 

6. A nemzeti érdekek (újra-)definiálása

A Fidesz-rezsin által propagált paradigmát a „nemzeti érdekek” tekintetében is felül kell írnunk – ugyanis nincs az állampolgárok érdekétől független „nemzeti érdek”: azok, akik ilyesmiket emlegetnek és erre hivatkoznak, valójában csak a saját önérdekükért elkövetett tetteiket akarják megkérdőjelezhetetlenné tenni. A nemzeti érdek egyenlő a legitim állampolgári érdekek összességével. Ha majd az új társadalmi és politikai paradigma, az „új magyar világ” iránt érdeklődők felteszik nekünk a kérdést, hogy „Mit akartok?”, akkor erre azzal kell felelnünk, hogy „amit te a lelked mélyén akarsz!” Tételesen:

 • Ellophatatlan államot.
 • Megdönthetetlen demokráciát (azaz: örökölhetetlen hatalmat).
 • Hatalmat és pozíciókat csak teljesítmény alapján!

Mind a rendszerváltás óta regnáló kormányok, mind pedig a mostanában fellépő protesztmozgalmak „az új Magyarország reményét” sugallták és sugallják, ám mindenféle konkrétum és alap nélkül: ez csupán egy „élmény”5, de semmiképp sem egy valóban élhető ország! Nekünk ezzel szemben a sikeres Magyarország ajánlatát kell letennünk az asztalra – erről írtam fentebb, amikor fentebb, a Kapitalizmus és szocializmusok című fejezetben a „valóban működő és folyamataiban, összefüggéseiben és következményeiben is végiggondolt anyagi, gazdasági és erőforrás-előállítási alapok” szükségességet emlegettem.

Ennek megfelelően az általunk szükségesnek tartott rendszerváltás valójában egy paradigmaváltás:

 • társadalomszerveződési,
 • értékorientációbeli,
 • politikai,
 • társadalmi és gazdasági érvényesülésbeli

téren egyaránt és egymással párhuzamosan.

Jelenleg már adott ehhez az a „hatalomkritikus” tömeg, amely „változást” akar, ám gyakorlatilag semmit sem tud mondani arról, hogy miképpen, milyen lépésekben és milyen eszközökkel lehetne egy, az elképzeléseinek megfelelő módon működő politikai hatalmat megvalósítani. Erre kell nekünk e hatalomkritikus emberek felé bemutatni a hatalomkorlátozó politikai, alkotmányos és államszervezeti paradigmát: ez nem más, mint a hatalomkritika „nem populista”, hanem konstruktív-progresszív, azaz szakszerűen felépített és biztonságossá tett intézmények által történő kiszolgálása. (Ez nem más, mint a ráció vezető-szervező pozícióba helyezése az érzelmek és indulatok helyébe.)

A hatalomkritikussághoz hasonlóan szükséges az „igazságosság” iránti „magyar igény” transzformálása-becsatornázása a jogállamiság (mint a lehető legigazságosabb, mert a „kivételezettséget” nem toleráló, nem engedő formáció) elfogadásába-óhajtásába. A hatalom túlkapásaival szembeni felháborodást és az abból faadó „bosszúvágyat” a jogállami elszámoltatási megoldások következetes működtetésével kielégítve győzhetők meg az állampolgárok arról, hogy mindenféle „rendkívüli hatalom” nélkül, magának a jogállammal is győzhet az igazság és megszűnik a hírhedt „következmények nélküliség”.

Mindehhez elegendő, ha szakítunk az eddig megtapasztalt „az állam a hatalomé” paradigmával és annak helyébe állítjuk „az állam az állampolgároké” rendszert, amelyet a más említett alkotmányos és intézményes garanciák fognak tudni biztosítani, éspedig a transzparencia és a hatalomfüggetlen ellenőrző mechanizmusok-automatizmusok által. Annak érdekében pedig, hogy semmiféle újabb „kétharmadok” ne farigcsálhassák át kedvükre és hatalmi érdekeik szerint a nagy nehezen felépített új alkotmányos és intézményrendszert, és hogy mindezek hosszú távon is megváltoztathatatlan keretek legyenek, bevezetünk egy úgynevezett alkotmányváltoztatási moratóriumot.

A legyőzendő Fidesz-hatalom a saját szilárdságát és leválthatatlanságát hatalom az állam elfoglalása által akarta elérni – ezzel szemben mi a mindenkori szilárd hatalom az alkotmányos és intézményes keretek által biztosított közbizalom és a kormányzati teljesítmény által kívánjuk biztosítani.

 

7. Mit mondjunk a Zembereknek?

A fentiek persze nyilvánvalóan szembemennek mind az eddigi magyar politikai-hatalmi gyakorlattal, mind pedig a magyar közgondolkodással. Éppen ezért, ha valóban stabillá akarjuk tenni az új paradigmát, akkor a fejekben-lelkekben kell azt kívánatossá és persze elképzelhetővé tennünk! Az persze illúzió lenne, ha „varázsütésre”, egy pillanat alatt és az egész társadalomban akarnánk gondolkodásmód-változást elérni: csak egy többlépcsős stratégia által lehetséges, ha nem is az egész társadalmat, de elegendő számú szavazót e paradigma mellé állítani.

Megfelelően célzatos és a különféle társadalmi csoportokra és értékközösségekre lebontott kommunikációs stratégia kell, amelynek az alapjai így néznek ki:

 • Első lépcsőben az elsődleges támogatói bázis felé: teljesítményalapúság, erős versenyszféra, kapitalizmus.
 • Második lépcsőbe a szociális biztonságot remélő másodlagos szavazóbázis felé: szociális biztonság, jól fizető munkahelyek az erős versenyszféra által. (A másodlagos szavazóbázist nem „maga a mondás” fogja meggyőzni és mellénk állítani, hanem a „tömeghatás”: a sikeres, az elsődleges szavazóbázis aktivizálásának köszönhetően dinamikusan növekvő párttámogatottság által kiváltott spontán lelki késztetés „a sikeres csapathoz tartozás vágya”.)
 • A kivételezettséget váró etatista szavazói csoportok (nacionalista, EU-ellenes jobboldal) felé NEM KOMMUNIKÁLUNK – úgyis hiába!
 • A szélsőjobboldal támogatói bázisából a stabil és sikeres Magyarországot kívánó szavazónak reális és biztonságos Magyarország-alternatívát kínálunk az irracionális szélsőjobboldali „megoldások” és illúziók helyett.

Így remélhető, hogy megszervezhető az a politikai tömeg, amellyel elérhetővé válik az 1. fejezetben alapkövetelményként leírt, a hatalomváltáshoz és a majdani kompetens és stabil kormányzáshoz kellő társadalmi támogatottság.

 

 

 

 

 

1 A 2014-es első félévi növekedést egyszeri és/vagy fenntarthatatlan hatások okozták – azóta jelentősen lassul is a magyar gazdaság és ez várható a további években is minden megalapozott prognózis szerint.

2 Legitim az az egyéni, vagy csoportérdek, amely úgy elégíthető ki, hogy az sem más egyéneknek, sem más csoportoknak, sem pedig össztársadalmi szinten nem okoz olyan érdeksérelmet, amely egyszerre jelentős és indokolatlan. Például:

 • Az antidemokratikus, vagy rasszista érdekek térnyerésének megakadályozása ugyan jelentős érdeksérelemként hat e nézetek képviselőinek körében - ám az ezek elleni államhatalmi fellépés egyáltalán nem indokolatlan, hiszen e nézetek képviselői a maguk elképzeléseit vagy mások (személyek és csoportok) legitim (lét-)érdekei ellenében akarják megvalósítani, vagy pedig valamiféle „nacionalista kontraszelekció” útján, amely viszont az egész társadalom érdekeit veszélyezteti, hiszen a 21. századi technológia világában csak vesztes lehet az az ország, amely valamiféle „kirekesztő autarchiát” vezet be. Ezért a rasszista törekvések nem legitimek.
 • Ezzel ellentétben pl. a nyugdíj-kifizetések annak ellenére jelentenek legitim érdeket, hogy a nyugdíjak kifizetéséhez jelentős összegeket kell elvonni az aktív dolgozók jövedelméből, ami nekik nyilvánvalóan kárt, azaz jelentős érdeksérelmet jelent. Ugyanakkor nem tekinthető indokoltatlannak ez az elvonás, hiszen egyrészt a ma már nyugdíjasok annak idején, aktív korukban többnyire szintén támogatták az akkori nyugdíjrendszert, másrészt (ezért cserébe) bírták a mindenkori társadalom ígéretét arra, hogy őket is el fogják majd tartani nyugdíjas korukban.

3 A(z ún. nyílt alapítású, vagy épp a részvényeit a tőzsdén szerepeltető) részvénytársaság nem közösségi tulajdonlási forma, hiszen annak tulajdonosa nem maga a részvényesek közössége, hanem az egyes részvényesek külön-külön.

4 A nyolc és félmilliós Ausztriában mindössze háromszázezer körüli vállalkozás működik (ráadásul ezek egy része nem osztrák tulajdonban van), míg a középosztályhoz tartozók száma ennek többszöröse, így nyilvánvaló, hogy a „nemzeti vállalatok” tulajdonosai csupán töredékét jelentik a középosztálynak.

5 Csak egy ilyen élmény, „feeling” volt a rendszerválás eufóriája, vagy „A haza nem lehet ellenzékben!” és az manapság a „békemenet” is, de csak ez és csak ennyi volt a Gyurcsány-féle „Húzzunk bele!” is…

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr277057657

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Nem kell útdíj, fizessenek az állami vezetők az autóhasználatért! 2015.01.10. 23:27:38

Tegnapi rádióinterjújában Orbán Viktor arra kért mindenkit, most tiltakozzunk az elkerülő utak fizetőssé tétele ellen, most szóljunk. Akkor most szóltam: az útdíjakban január elsejével bevezetett változtatások hazugságokkal, anomáliákkal és rendszerhib...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

koala kóla 2015.01.11. 10:40:02

Be vagytok kerítve, Istenem.

Nem kellett volna ballibkedni. Jön a 2/3 megint.

Hidvégi Mihály 2015.01.11. 10:42:25

@Passzív demonstráló: Nem, valóban nem tudlak érdemben cáfolni. Mert tulajdonképpen másról nem szóltál, mint arról, hogy lehetetlen a kitörés., mindig mindenki csak igérget s ezzel tele a hócipő.

Nekem is tele van a hócipőm, de biztos vagyok abban, hogy ez a blogbejegyzés is megoldás a jövő kormányzására. Mert nem vitás, hogy olyan kapitalizmus a gazdagodás útja, ahol az állam kis méretű, a célja a versenysemlegesség megteremtése, a verseny erősítése a magánszférában, a demokrácia meghonosítása. Tehát nem igaz, hogy nincs megoldás, a kulcs még a népesség minél nagyobb bevonása a közhatalomba, az érdeklődés felkeltése, annak megmutatása, megértettetése, hogy anélkül nincs demokrácia, utóbbi nélkül nincs gazdagodás.

A mindent tagadással nem lehet vitatkozni, azt érdemben cáfolni.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.01.11. 10:56:49

A ballibek tegnap ismét nagyot buktak. Tegnapi utcabáljukra mér a 2 ezres keménymag sem jött el, s már Soros sem küldött embert. Így alig 700 fő jött össze drogozva orbánozni, koztársaságozni, diktatúrázni.

koala kóla 2015.01.11. 10:57:23

'ez a blogbejegyzés is megoldás a jövő kormányzására. Mert nem vitás, hogy olyan kapitalizmus a gazdagodás útja, ahol az állam kis méretű, a célja a versenysemlegesség megteremtése, a verseny erősítése a magánszférában, a demokrácia meghonosítása.'

- igy van megolás a ballibeknek hiszen 20 évig csak posztokban fognak politizálni.

- kis államm nem lesz, hanem az állam erősödni fog mindenhol európában

- versenysemlegességet pedig normális ember nem akar, nemzeti protekcionizmus a jövő útja

Passzív demonstráló (törölt) 2015.01.11. 11:03:04

@Hidvégi Mihály: Azt javaslom, hogy olvasd el még egyszer azt a kommentemet, amire válaszoltál.

Szó sem volt mindent tagadásról, egyszerűen arra mutattam rá, hogy van egy (egyébként ma már nem túl nagy) politikai irány, aki nem tud mást, mint beígérni, hogy ha az általa favorizált gazdasági és politikai elképzelések lesznek dominánsak, akkor jön a jólét. Persze amikor megkapják a lehetőséget, akkor mindig kudarc és újabb leszegényedés a vége, de ez nem zavarja őket abban, hogy a következő választásokon újra be nem ígérjék, hogy ha leváltják az éppen aktuális hatalmat (és őket választják), akkor eljön a gazdagodás és a jólét :)

Idemásolok egy részt az előző kommentemből, talán így a fentiek tükrében már érthető lesz:

"A teljesség igénye nélkül pár alkalom, amikor a balliberálisok mát beígérték mindezt:
- rendszerváltás: "kiűzzük a komcsikat, aztán fejlődünk"
- 1994: "a Kádár alatt jobb volt, mint most. De majd mi!"
- privatizáció: "az állam rossz gazda, de majd ha magánkézen lesz minden, akkor dől a lé nekünk is és a cégeknek is!"
- 2002: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
- 2004: "csatlakozunk az EU-hoz, jönnek a befektetők, és kilövünk"
- 2006 "folytatjuk a reformokat, és most már aztán tényleg!"
- 2014 április: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
- 2014 május: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
- 2014 ősz: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
- 2015 eleje: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
"

Ja, és ahhoz képest, hogy állítólag csak mindent tagadok, feltettem egy kérdést, is az előző kommentemben:

"Vagy esetleg most lenne pár konkrétum, hogy mégis milyen KONKRÉT intézkedéseket hozna az új kormányzat?"

Ennek a megválaszolásával például el lehetett volna kezdeni az érdemi vitát...

Passzív demonstráló (törölt) 2015.01.11. 11:03:34

@Hidvégi Mihály: Azt javaslom, hogy olvasd el még egyszer azt a kommentemet, amire válaszoltál.

Szó sem volt mindent tagadásról, egyszerűen arra mutattam rá, hogy van egy (egyébként ma már nem túl nagy) politikai irány, aki nem tud mást, mint beígérni, hogy ha az általa favorizált gazdasági és politikai elképzelések lesznek dominánsak, akkor jön a jólét. Persze amikor megkapják a lehetőséget, akkor mindig kudarc és újabb leszegényedés a vége, de ez nem zavarja őket abban, hogy a következő választásokon újra be nem ígérjék, hogy ha leváltják az éppen aktuális hatalmat (és őket választják), akkor eljön a gazdagodás és a jólét :)

Idemásolok egy részt az előző kommentemből, talán így a fentiek tükrében már érthető lesz:

"A teljesség igénye nélkül pár alkalom, amikor a balliberálisok mát beígérték mindezt:
- rendszerváltás: "kiűzzük a komcsikat, aztán fejlődünk"
- 1994: "a Kádár alatt jobb volt, mint most. De majd mi!"
- privatizáció: "az állam rossz gazda, de majd ha magánkézen lesz minden, akkor dől a lé nekünk is és a cégeknek is!"
- 2002: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
- 2004: "csatlakozunk az EU-hoz, jönnek a befektetők, és kilövünk"
- 2006 "folytatjuk a reformokat, és most már aztán tényleg!"
- 2014 április: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
- 2014 május: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
- 2014 ősz: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
- 2015 eleje: "leváltjuk a Fideszt, és jó lesz az embereknek"
"

Ja, és ahhoz képest, hogy állítólag csak mindent tagadok, feltettem egy kérdést, is az előző kommentemben:

"Vagy esetleg most lenne pár konkrétum, hogy mégis milyen KONKRÉT intézkedéseket hozna az új kormányzat?"

Ennek a megválaszolásával például el lehetett volna kezdeni az érdemi vitát...

Az USA az imperializmus! 2015.01.11. 11:04:11

@Ludovikás Levente: Tudjuk hogy nem tudsz olvasni. A polgári körökben sem tudtad végigolvasni még a napirendet sem.

Ildomár 2015.01.11. 11:06:33

@Passzív demonstráló: Miért a fidesz mit ígért? Nem jobb életet és korrupció mentességet? És mi valósult meg belőle?
A jobb élet egy szűk fideszes csapatnak.

böIcsbagoly 2015.01.11. 11:08:14

A rohadt ballibsik az okai mindennek!!
Szemét ballibsik!!!
Gyurcsány és az elmúlt nyolc év az oka mindennek!
Éljen a nemzetmentő kormány!

böIcsbagoly 2015.01.11. 11:09:50

@maxval bircaman szerkesztő: Te meg már abbahagyhatnád Putyin seggnyaló!

Passzív demonstráló (törölt) 2015.01.11. 11:10:16

@Ildomár: No de drága Ildomár!
A posztban arról van szó, hogy le kell váltani a Fideszt, és akkor minden jóra fordul. Ön szerint nem logikus lépés utánanézni a Kánaánt ígérgetők korábbi ígérgetésének, és annak, hogy mit csináltak, amikor lehetőséget kaptak?

Neked is felteszem azért a kérdést, hátha...

"Vagy esetleg most lenne pár konkrétum, hogy mégis milyen KONKRÉT intézkedéseket hozna az új kormányzat?"

böIcsbagoly 2015.01.11. 11:13:20

@koala kóla: Meg lesz a kétharmadunk! Kap majd a választás előtt pénzt Veszprém, meg Tapolca is és minden rendben lesz. A sok csóró közmunkás majd tudni fogja hova szavazzon, ha akar melót.

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.01.11. 11:14:35

@böIcsbagoly:

Putyin eszméi alternatívát kinálnak a mai terrorba és liberasztizmusba bukó Európának.

Ildomár 2015.01.11. 11:16:54

@Passzív demonstráló: Hehehe.. belőletek olyan könnyű hülyét csinálni. Na mesélj mi volt a 2010-es Fidesz választási ígértekben? Útdíj? 27 százalékos Áfa? Netadó? Telekom adó? Banki különadók?
309-es eurón, 269-es CHF-en átváltott devizahitelek? Segélyek megvonása? 47 ezeres közmunka? Alkotmány szétbaszása?
Magánnyugdíj pénztárak államosítása?
Ezek mind benne voltak a 2010-es választási ígéretekben?

böIcsbagoly 2015.01.11. 11:19:11

@maxval bircaman szerkesztő: Milyen alternatívát. Írd csak szépen le mivel jobb a putyini rendszer! Ja hogy olaj és gáz eladásából emeljük az életszínvonalat!
Hoppá! Nincs olajunk és gázunk!
Na írd le a putyini alternatívát!

Keszthelyi.Aron 2015.01.11. 11:22:04

@Ludovikás Levente: LOL

Azért a hablaty díjon testvériesen megosztozom Veled :)

Nem áll szándékomban megbántani Téged, de a demokrata/demokrácia kérdéskőr a népszuverenitás kérdése, valamint a szavazatok egyenlőségéé.

Amit Te a damokrata alapvető értékének említesz, az a klasszikus liberalizmus, mai nevén libdem. Ezt leverheted a bloggeren. De kijelenteni, hogy valaki nem demokrata (vagy "igazi" demokrata) azért, mert korlátozza a szólásszabadságot (pláne egy blogon), az megmosolyogtató :)

Nem libdemek. De az miért baj? Ha megnézed a tusványosi beszédet, az pont arról szól, hogy fosszuk le a liberális sallangokat a mai demokarikus értékekről (amik deffiníció szerint nem is tartoznak oda...) - hiszen nem a demokrácia fokmérője a liberális eszmék beépülése az intézményekbe és a társadalomba, hanem a demokrácia milyensége.

No de mindegy, nem kell egyetértenünk feltétlenül :)

Passzív demonstráló (törölt) 2015.01.11. 11:28:14

@Ildomár: Azt elhiszem, hogy szívesebben acsarkodnál vörösödő fejjel a mostani kormányra (az legalább megy), de itt most akkor is arról volt szó, hogy a Fidesz leváltása után jólétet ígérők hányszor ígérték már ezt meg. És arról, hogy az eddigiekkel ellentétben most vannak-e valami konkrét elképzelések, hogy mit tennének, vagy csak üres "ingyen sör" szintű közhelyek.

Nálatok már régi fejlövés az olyan "érvelés", hogy azért kell(ene) rátok szavazni, mert a másik oldal (most éppen a Fidesz) ilyen meg olyan :)

" Na mesélj mi volt a 2010-es Fidesz választási ígértekben?"
A fidesz 2010-es programját itt találod: static.fidesz.hu/download/481/nemzeti_ugyek_politikaja_8481.pdf

maxval bircaman felelős szerkesztő · http://bircahang.org 2015.01.11. 11:33:41

@böIcsbagoly:

A liberalizmus, a fasizmus és a kommunizmus hibáiból tanulva egy új rendszer.

MEDVE1978 2015.01.11. 11:44:06

Először gondolkoztam azon, hogy papíron - képernyőn hogyan mutat ez az iromány. Egészen jól, vannak benne igazságok, igényes, több helyen még logikusan fel is van építve.

Sajnos a valóságtól nagyon-nagyon messze van. Igazából annak a "jó" kapitalista elképzelésnek, amit itt bemutat, kb. annyi esélye van, mint az utopisztikus kommunizmusnak. Ráadásul ez ugyanaz az ideológiai vonal, amit anno az SZDSZ képviselt 2010-ig. A baj csak az, hogy az SZDSZ-ről és a mondjuk kvázi hasonló irányvonalat képviselő LMP-ről valamint MLP-ről a választók mondhattak véleményt 2014-ben. A vélemény százalékokban maximum 6-7%-a volt a szavazóknak. A fenti utópikus kapitalizmus hívei továbbra is képtelenek elfogadni, hogy nagyon sok okból, de ami itt le van írva, az nem működik. A magyar népesség 90%-a nem kér a kapitalizmusból, mert csak negatív asszociációkat hozott nekik: megszűnt a létbiztonságuk, megszűnt a munkahelyük, a verseny nekik eddig csak túlórát, egzisztenciavesztést, hajléktalanságot, szegénységet szenvedést hozott.

Sajnos emellett maradt az aufklerista attitűd, miszerint a nép hülye, majd mi megmondjuk neki. Bizony a népet kéne lecserélni, dehát ez elég nehéz, meg ugye perverz módon nem a demokrácia lényege.

István Tamasi 2015.01.11. 12:10:12

@borzimorzi
Tévedés. Egyáltalán nem szidalmaztam, nagyon udvarias voltam csak éppen határozttan védtem az álláspontomat amire Béndek P.-nek nem voltak ellenérvei csak a letiltás mint "polgári konzervatív" érv.

István Tamasi 2015.01.11. 12:12:10

@maxval bircaman szerkesztő:
A Putyin féle alternatíva nem új hanem a jól ismert "vezérizmus".

István Tamasi 2015.01.11. 12:13:34

@böIcsbagoly:
Úgy van! A tatárjárásért meg a mohácsi vészért is Gyurcsány meg a szoclibek a hibásak, ugye?

Ludovikás Levente 2015.01.11. 12:17:37

@Keszthelyi.Aron:
Bocs, de megint nem vagy képben

Egy államférfin számon lehet kérni a demokrácia helyzetét az országban. De egy lúzer bloggeren - akiből sose lesz államférfi, mert a talentum nincs meg hozzá - csak azt lehet számonkérni, hogyan enged teret a blogján a szólássszabadságnak

profilo 2015.01.11. 12:20:48

@Ildomár:

Te is most csinálsz hülyét magadból.
Azt már tudjuk,hogy a Fidesz mit nem csinált,miért rossz amit mégis csinált.
De passzív barátunk kérdése jogos.
A leváltásban buzgolkodók és serénykedők eddig csak "váltsuk le a Fideszt!" programpont ismertetéséig jutottak el.
És láthatóan ezt is rosszul,balfasz módon csinálják.
Nem véletlen,hogy ennyi bénázás után szeretnénk egy kicsit többet is tudni a Nagy Ellenzéki Megmentő és Felvirágoztató Program részleteiről.
Nem szeretnénk mégegyszer olyan mozifilmre befizetni,amelynek nem is az a sztorija,szereplői,amelyek a plakáton szerepeltek.

István Tamasi 2015.01.11. 12:24:20

@maxval bircaman szerkesztő:
Költözz Oroszországba és azonnal megtapasztalod hogy pontosan az!

Valóság nevű unokahúgotok 2015.01.11. 12:29:14

@Ludovikás Levente: Veletek, Fidesz (bér-)kommenelőkkel az a baj, hogy sem nem ismeritek a valóságot,s em nem akarjátok/meritek azt megismerni, mert ha megismernétek, akkor abban a pillanatban látnotok ellene, hogy a Fidesz minden állítása hazugság, vagy a legjobb esetben is tévedés.
Éppen te emlegeted a tálentumot? Te, aki behajolsz itt és másutt is a tehetséget tipró Fidesz-rendszernek? Itt a legfrissebb és cáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy a Fidesz és a tehetség diszjunkt halmazok: www.portfolio.hu/hir.php?k=3&i=208702&sec=731bfe67da91d05b80b6b16daa95f91a?utm_source=index_main&utm_medium=portfolio_box&utm_campaign=portfoliobox

Arra pedig ne végy mérget, hogy e poszt jegyzőjéből nem lesz államférfi!:-)

KUHULIN 2015.01.11. 12:32:51

@profilo: "A leváltásban buzgolkodók és serénykedők eddig csak "váltsuk le a Fideszt!" programpont ismertetéséig jutottak el.
És láthatóan ezt is rosszul,balfasz módon csinálják."
+1

vajdasagi 2015.01.11. 12:54:55

@MEDVE1978: A "jó kapitalizmus" sokkal kevésbé utópisztikus, mint a kommunizmus. Majdnem hogy megegyezik az állatvilágban tapasztalható leggyakoribb magatartási mintákkal. Ezért én eléggé hiszek benne. Meg azért is hiszek benne, mert az élet azokban az országokban a legjobb, ahol megközelítik ezt a "jó kapitalizmust".

És ha a gyerekeinket nem itthon iskoláztatjuk, akkor szinte kivétel nélkül az ilyen országokba küldjük őket.
Ez is jelent valamit.

Ami pedig azt az érvedet illeti, hogy "a népet nem lehet lecserélni", nos azt ne 1-2 év alatt, hanem évszázadok távlatában gondold újra: aki nem úgy csinálja majd, azt a természetes kiválogatódás fogja eltüntetni a Föld színéről, sajnos. És mi jelenleg nem jó irányba mozgunk ebben.

Ami pedig a kínai modell sikerét illeti: azt is majd 100-200 év távlatában lehet jól megítélni. Nem tudom, mi lesz belőle, de mindannyiunk érdekében remélem, hogy nem Kína és az ottani modell fog győzni, mert akkor nekünk kampec, hiába próbálunk "keletre nyitni".

Mondható erre, hogy egy kapitalista természetesen hazabeszél, de erősen megpróbálok elvonatkoztatni a saját érdekeimtől, és a hazám érdekeit képviselni, amikor hozzászólok ehhez-ahhoz. Azt hiszem, hogy e téren nyugodtan nézek a tükörbe.

vajdasagi 2015.01.11. 12:58:16

@Valóság nevű unokahúgotok: Igen, egyetértek. És MoinMoin-t el lehet képzelni államférfiként, noha én csak az írásait és hozzászólásait ismerem. Ha ilyenek lennének a vezetőink (kéne ilyenből kb. 100, és ezek valóban a köz érdekét képviselnék, és nem a saját pecsenyéjüket sütögetnék, mint a mostaniak), már vígan működhetne az állam és haladhatnánk végre előrefelé.

Ludovikás Levente 2015.01.11. 13:16:39

@Valóság nevű unokahúgotok:
Nem ismerem a poszt szerzőjét személyesen, de amiket itt összehord az eleve esélytelen program Magyarországon. Nem bírna ki még egy SZDSZ uralmat az ország, és ezzel a választók nagyobbik része tisztában van

Passzív demonstráló (törölt) 2015.01.11. 13:34:16

@vajdasagi:
"Ami pedig azt az érvedet illeti, hogy "a népet nem lehet lecserélni", nos azt ne 1-2 év alatt, hanem évszázadok távlatában gondold újra: aki nem úgy csinálja majd, azt a természetes kiválogatódás fogja eltüntetni a Föld színéről, sajnos. És mi jelenleg nem jó irányba mozgunk ebben."

És az egyén szabadsága, meg a másképp gondolkozás elfogadása az smafu? Vagy a Te véleményeddel ellentétesen gondolkozó emberek eltiprása az rendben van? Akkor nincs Észak-Korea meg megfélemlítő hatalom, aki meg akar mindent mondani az embereknek? :)

vajdasagi 2015.01.11. 13:51:13

@Passzív demonstráló: Már ne is haragudj, de ez végtelenül butuska gondolkodás.

A természetes kiválogatódás az nem olyan, hogy szeretni lehet, vagy nem szeretni. Az VAN. Mint a gravitáció.

Nagyon jó lenne, ha mindenki fennmaradna (a mi nemzetünk is), de sajnos ez nem fog teljesülni. Nem az van, hogy én ezt szeretem. Az van, hogy ez a természet törvénye, és LÉTEZIK.
Nem én akarlak Téged eltiporni. Az ostoba és/vagy gazember vezetőink miatt fogják az én utódaimat is meg a Te utódaidat is sajnos eltiporni. Nem is értem, hogyan lehet ezt félreérteni.

jogalany 2015.01.11. 13:52:35

@Hidvégi Mihály:
Amit javasolsz, hogy ne legyen M.ország már folyamatba van téve a többi európai országgal egyetemben, Úgy hívják EU Unió. Ahol a nemzet megszünik létezni és csak az emberek maradnak kötöttségek, tudat nélkül, gyökerek és múlt nélkül.
Aztán, ha már müködik, akkor idővel átnevezik Világ egyesült államokra.
Sajnos az orosznak van sok atom rakétája, és ez azért baj, mert Ők nem akarnak majd részt venni benne, mert ha van akkor ellentmondhatnak. Nekünk nincs ilyen fegyverünk, ellentmondani sem lehet.

vajdasagi 2015.01.11. 13:55:44

@Ludovikás Levente: Én nem vagyok "idegenszívű", ahogy Ti gyakran használjátok ezt a kifejezést vagy gondolatot. Ennek ellenére azt hiszem, hogy a mostani irány többet árt a hazánknak, mint az SZDSZ-irány. Ha meg lehetne valósítani az övékét, de lopás nélkül, akkor az számunkra nagyon hasznos lenne.

jogalany 2015.01.11. 13:56:35

@Hidvégi Mihály:
A kapitalizmus, amiben úgy reménykedsz, nem megoldás, hanem a meghaladni szükséges, de még létező rendszer.

jogalany 2015.01.11. 13:59:04

@maxval bircaman szerkesztő:
Lehetne tudni, mik Putyin eszméi????

Ludovikás Levente 2015.01.11. 14:10:28

@vajdasagi:
Akkor tehát a párt nélkül maradt SZDSZ hívek egyikéhez van szerencsém?

Felőlem menjen tovább ezen a fórumon az ötletelés, csak szólok: SZDSZ programot semmilyen átcímkézéssel nem lehet még egyszer lenyomni a zemberek torkán. Azzal meg már foglalkozni sem érdemes, hogy egy belső koherencia nélküli, megvalósíthatatlan idealista képzelgésről van szó

Pontosabban: egy része megvalósítható, de értelmetlen (mint például a buziházasság), egy más része pedig szépen és jól hangzik, csak fogalmi képtelenség (full liberális piacgazdaság és a full szociális gondoskodás egyszerre)

jogalany 2015.01.11. 14:12:34

@vajdasagi:
Rosszul hiszed. Szdsz már nem is létezik, nagy ravaszuk, hogy ne kelljen visszafizetni a lopott holmit - felszámolták magukat, hiszen már szavazót sem kaptak.

Moin Moin 2015.01.11. 14:18:21

@Ludovikás Levente:

Levikém, te már a tegnapi, 21:24:58-kor elküldött kommentedben bevallottad, hogy nem is olvastad végig a posztomat - ehhez képest úgy írogatsz ide, mint valami megszállott és égbe-világba fejtegedet, hogy a poszt mi mindenről szól.

Áruld mér el nekünk, Aranyapám, hogy a faszba' tudod, hogy mi van benne, ha el se olvstad?:-)

....Mert pl. "buziházasságról", meg egyszerre "full liberális piacgazdaságról" és "full szociális gondoskodásról" pl. egy szó sem szerepel...:-)

István Tamasi 2015.01.11. 14:55:17

@vajdasagi:
A "jó kapitalizmus" olyan mint a hámozott luftballon. A kapitalizmus egyetlen mozgatója, célja, mindene a maximális profit. Ugyanis ha egy kapitalista nem arra törekszik akkor a versenytársai azonnal lenyomják a versenyben. Ennélfogva akár válság akár prosperitás van az a bizonyos olló folyamatosan nyílik és egyre kvesebbek kezében összpontosul egyere több termelőeszköz/pénz.

Hidvégi Mihály 2015.01.11. 15:11:20

@jogalany: Nem, egyáltalán nem így van. Az EU-ban vannak nemzetek, lesznek is. Épp ez a bajom, hogy ez a marha (Ám általam még mindig szeretett) ország olyan vezetést választ magának folyamatosan, akik semmirekellők, végtelenül hazugok és tolvajok. Ilyen Orbán, ilyen volt Gyurcsány is. S ha így marad, folytatódik a szegényedés, egyre jobban lemaradunk, a szlovákok, lengyelek messze előttünk járnak, Romániában míg 12 éve igen rossz utak voltak, pár éve már bántam, mikor megérkeztem Magyarországra, mert mindjárt döcögős lett az út.

Tehát ne magyarázd nekem, hogy az eu-ban csak nemzetek nélküli arctalan emberek vannak, lófaszt barátom, az eu a gazdag és büszke országok közössége, ahonnét leginkább Orbán bandájának köszönhetően mi kilógunk s egyre inkább kilógunk. Amit te elhiszel ezeknek a gazoknak, az mind lózung, éltem én a szocializmusban épp eleget, hogy ne kívánkozzak oda vissza, már pedig aki elveti a kapitalizmust, az csak a szocializmusban vagy még inkább a kommunizmusban bízhat.

Tudod mi volt a legigazabb vicc a cocizmusban?

Mi lenne ha a Szaharában kitörne a szocializmus?
- Hiánycikk lenne a homok...

No, barátom, tanulj te sokat s bízz a kapitalizmusban!

Moin Moin 2015.01.11. 15:25:57

@István Tamasi: Látszik, hogy benned egy nagyon leegyszerűsítő elképzelés él a kapitalizmusról – és eleve fogalmad sincs annak 21. századi, tudásalapú változatáról!

Jó, tegyük fel, hogy valóban csak a maximális profit mozgatja a kapitalizmust és a kapitalistákat is – azonban ezzel máris felvetődnek további, a kapitalizmus valóságát bizony alapjaiban befolyásoló tényezők.

Elsőként is, mi az, hogy „maximális”? Mihez képest? Ez bizony csak egy olyan bullshit, mint az „extraprofit”, ami szintén nem definiálható, viszont jó mozgósító jelszó a tájékozatlan, sikertelen és frusztrált emberek felé… Nem véletlen, hogy az extraprofit két olyan markánsan kapitalizmusellenes ideológiában szerepelt központi fogalomként, mint a kommunizmus és a nácizmus.:-)

Aztán: a „sok profit” – és: a versenytársak legyőzése is – csak akkor lehetséges, ha a piacon keresett a termék/szolgáltatás, mivel minden bevétel és siker forrása csak a piac. Ám a piaci sikerhez nem elég az olcsó ár, ahhoz minőség, megbízhatóság, garanciális háttér és folyamatos innováció is kell. (Abba most nem mennék bele, hogy az innovációnak is van három típusa…) Így mondhatjuk, hogy a kapitalistában égő mohó haszon- és győzelemvágy valójában trendjében oda vezet, hogy a fogyasztók egyre jobb minőségű, egyre fejlettebb és egyre jobb ár-érték arányú termékekhez juthatnak hozzá.

Íme: az a helyzet, hogy a kapitalizmusban a jóságot és a megbízhatóságot jutalmazzák, éspedig a dolgok saját törvényszerűségeiből következően!

Most pedig nézzük a „vagyonkoncentrálódást”: A mai kapitalizmusban a tulajdonlás nagyon összetett dolog, mivel már az igazi „nagy vagyonok” esetében nem jellemző a személyi, vagy családi tulajdonlás. Általában valamiféle „testületi”, vagy „közösségi” tulajdonlás van, az esetek többségében számos és ráadásul gyakran változó kistulajdonosi kör a jellemző. Ami elmondható és igaz is, az csupán annyi, hogy nem a „személyi” tulajdonok koncentrálódnak, hanem a társaságok által birtokoltak – azonban ezek nagyon változékonyak: egyesülnek, átalakulnak, felbomlanak, újraszerveződnek. Pl. a Suzukiban a meghatározó tulajdonos a Volkswagen, a Volkswagenben a Porsche, a Porschéban német magánszemélyek – akkor most vajon elmondható-e az, hogy a Suzuki érdemi döntéseit néhány baden-württembergi faszi hozná?:-)

Valójában a kapitalizmus „igazgatása” – azaz a folyamatok feletti valódi „uralom” már régen professzianizálódott: általában nem a „tényleges tulajdonosok” hozzák a stratégiai döntéseket, hanem „döntési szakértők”. Ők viszont jellemzően csak alkalmazottak, akik időről időre „gazdát váltanak”, akárcsak a bolhák kutyát.:-)

…Akkor most kié is a befolyás?

Bizony, a piacoké – az meg az embereket jelenti! Úgy van ez, ahogy Mikszáth is leírta A fekete városban, Görgey alispán szájába adva: „Az csak egy öncsalás, hogy itt én parancsolok mindenkinek. Hiszen parancsolok az embereknek, de nekem meg a körülmények parancsolnak; a körülményeket pedig az emberek csinálják, tehát voltaképpen nekem is parancsolnak az emberek...”

…Ezt elmondhatja magáról miden kapitalista is!:-)

Keszthelyi.Aron 2015.01.11. 15:42:52

@Ludovikás Levente: Mindig ettől féltem... Még a gimiben is kilógtam az osztályképekből :D

Azt mondod: szólásszabadság és cenzúra hiánya = demokrácia/demokrata.

Azt mondom: szólásszabadság és cenzúra hiánya = liberalizmus/libdem.

Szóval véleményem szerint számokérheted rajta, hogy nem liberális. De azt nem, hogy nem demokrata. Ennél lényegretörőbben nem tudom elbábozni, hogy mire gondoltam...

Normális körülmények között megkérdezném Tőled, hogy kire/milyen államférfira gondolsz (mert én nagyon-nagyon régen nem látok olyat a magyar közéletben, aki megfelelne a definíciónak) - de mivel az alapfogalmakban sem értünk egyet, gondolom az államfárfi definíciójában sem értenénk egyet és csak egy újabb diszfunkcionális beszélgetésbe gabalyodnánk... Szóval mind1. További szép napot - és a végéré egy smiley, hogy mindketten jobban érezzük magunkat :)

Keszthelyi.Aron 2015.01.11. 15:46:03

@Moin Moin: Neki nem kell elolvasnia, hogy tudja :)
Sok "államférfink" van, akik keveset olvasnak, de mindent mindenkinél jobban tudnak - szóval lehet, hogy nicknév mögé bújt hírességgel van dolgod - talán egy igazi államférfihoz ;-)

borzimorzi 2015.01.11. 15:53:17

@ParaZita2: Ha a szerző IRL jóbarátod, akkor természetesen belefér a keményebb kritika is. Én általában csak akkor terítem ki valakinek a bundáját a gyűlés sziklájára, ha az illető nagyon nem barátom, és még nagyon hülye is.

Üdv:
b

borzimorzi 2015.01.11. 16:00:55

@jogalany: :-DDD Most elképzeltem Bénde Pétert kaalsnyikovval a kezében. :-DDD

Nem vagy te olyan fontos, ne képzeld magadat a Charlie Hebdo szerkesztőjének. Ha nem tetszik, hogy kitiltottak, csinálj saját blogot. Aztán ott azt mondasz, meg azt tiltasz ki, akit akarsz. A szólás szabadsága nem azt jelenti, hogy szabadon gyalázhatsz valakit a saját blogjában. A vallásszabadság sem azt jelenti, hogy bemehetsz bármely felekezet templomába és ott a saját, az övéktől különböző hited szerinti imadélutánt tarthatsz. Hanem nyugodtan építsd meg a saját templomodat, honlapodat, amit akarsz, és hajrá. Szabadságodban áll a magadét építeni, de nincsen szabadságodban a másét rombolni.

Üdv:
b

borzimorzi 2015.01.11. 16:26:15

@Hidvégi Mihály: Csak lassan esik le egyeseknek, hogy a verseny jó nekik, pusztán azért, mert az egymással versenyző szolgáltatók igyekeznek minél jobb minőséget minél vonzóbb áron adni. De már vannak vidéki kisvárosok, Budapesten meg egyes kerületrészek, ahol gyalogtávolságon ill. 2-3 buszmegállónyi távolságon belül csak CBA vagy Coop van. Aztán jönnek a meglepik a pénztárnál. :-)

Üdv:
b

KissGecihuszár 2015.01.11. 16:31:42

Drága Moin Moin; elöljáróban szeretnélek arra kérni, hogy légy oly jó és fejezd má be a permanens "jobberkedést", meg "nyilasozást", mert kibaszottul unom! Ez ugyanis egy tipikus ballibsi attitűd, azaz hogy amennyiben az ember real Hazafi és igenis joggal aggódik a Hazája miatt és ezért bizonyos téziseikbe beleköt, nos akkor egyből "rohadt fasiszta nyilasköcsöggé" válik. Ami a dolog lényegi részét illeti: ad 1: azt azért jó lenne, ha sokan tudomásul vennék, hogy az elmúlt 25 módszerváltó év mindenkori politikusi "elitjét" nem a KNDK-ból, de még csak nem is a Holdról dobták le nekünk, hanem biza ezek mind a "mi kutyánk kölykei", ahogy mondani szokás. Nomármost; ez nagyrészt determinálja is a mindenkori lehetőségeinket, ugyanis amennyiben nem más, nálunk "szerencsésebb történelmi fejlődésű" országból "importálunk" profi politikusokat, gazdasági szakembereket, akkor ismét csak a "hozott anyagból" kell dolgozni, ami persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy post fidesz alakulat feltétlenül egy újabb méretes fiaskó lenne, hiszen amennyiben az új vezetőink előtt esetleg ott lebeg a lámpavasra akasztás szelleme, ha bármi nyilvánvaló patkányságon érik őket, nos akkor talán 100-szor is meggondolják mit és mit NEM csinálhatnak, miközben vezetik az országot. Én egyébként igen régóta annak az elképzelésnek vagyok a híve, hogy kell ide 100-200 olyan rátermett tanár, cégvezető, orvos, szakmunkás, mérnök, önkormányzati dolgozó, óvónő, stb, akire 1 emberként mutatna a saját pátriája, hogy igen, ő a mi emberünk, mert ő aztán tényleg letett valamit az asztalra és érte igenis mind tűzbe tesszük a 4 lábunk! nomost, amennyiben emígyen szelektálva összegyűl a Kossuth téren, vagy a Hősök terén mondjuk 5000 minőségi ember, úgy már szinte játszi könnyedséggel lehet egy meglehetős legitimitású új kormányra, parlamentre való embert találni, hiszen a parlamentáris demokráciát azért még szeressük, nemde?! Viszont, a legfontosabb széles néprétegek agyában rendet tenni, azaz egyszer, s mindenkorra felszámolni a cáratyuskákra bazírozó magyarosch közgondolkodást, illetve a sikeresebb, okosabb, szélesebb látókörű, intelligensebb emberek permanens levadászására való össznépi törekvést, mely sajnos -számomra ez volt a legmegdöbbentőbb átörökített jelenség az elmúlt negyedszázad alatt- permanensen jellemezte a "demokratikus" évtizedeinket is. Ami pedig a "mainstream" programot illeti; a legfontosabb a real vidék helyzetbehozása, azaz az ország 70%-át jelentő keleti és déli megyéink "élettel megtöltése", mert amennyiben az ezen megyékben élő 5 millió honfitársunk nem részesülhet belátható időn, azaz 8-10 éven belül legalább Bp-i, vagy Győri életminőségben, nos az maga után hozhatja ezen vidékek végletes leszakadását, elszegényedését, az ott élők egy részének végleges külföldre "disszidálásást", illetve az ezen megyékben élő, jelenleg mindenféle értékteremtő munka nélkül tébláboló nagyszámú cigányság által kirobbantott éhséglázadásokat, a "megélhetési bűnözés" tombolását, melyet ugye nem szeretnénk?! Szóval, bőven van mit tenni, mert a 23. óra 59. percében vagyunk, így 25 évvel a "rendszerváltás" után...

borzimorzi 2015.01.11. 16:41:55

@Passzív demonstráló: Az érdemi vitát azzal lehetne elkezdeni, ha megértenéd végre, hogy a jólétet nem a kormány hozza létre, hanem a gazdaság. A kormány, ha jól végzi a dolgát, akkor elérheti, hogy a gazdaság által megtermelt, adóban befizetett közpénzünket átlátható, a nemzet érdekeit szolgáló módon költsék el. Konkrétan, hogy ne stadionokra meg habonnyadtakra menjen el a pénzünk, hanem arra, amire a nemzetnek szüksége van. Csak pár pl. a teljesség igénye nélkül:

- Korszerű oktatás,
- korszerű, az ország védelmi igényeit kiszolgálni képes hadsereg, különös tekintettel a terrorizmus elleni védekezésre,
- korszerű egészségügy.

Még lehetne sorolni persze. De felesleges, mert eleve hibás, pontosabban: kádárista - mutatis mutandis: Fideszes - alapon állsz, amikor abból indulsz ki, hogy a jólétet állam bácsi adja.

Állam bácsi a valóságban csak postás. Redisztribúció révén csak a gazdaság által ténylegesen megtermelt pénzeket tudja elosztani, ezen kívül még azt, amit a jövendő generációk kontójára vett fel, vagyis a hitelt. Unortodoxék még kitalálták a törvényesített lopást is harmadiknak, konkrétan a manyup lenyúlását.

Üdv:
b

MEDVE1978 2015.01.11. 16:46:39

@vajdasagi: Csak nagyon röviden a "jó kapitalizmusról". A cikk nagyjából egy liberális, kapitalista államszerkezet és gazdasági szerkezet, valamint egy arra alapuló polgári társadalom reklámja.

Azt írod, a gyerekeinket ilyen iskolákba küldjük külföldre, illetve az ilyen államok "sikeresek", gazdagok. Nos, akik ebből a rendszerből rendesen meggazdagodtak, azok az angolszász országok voltak. Náluk viszont ez az egész egy szerves fejlődés eredményeként jött létre az 1600-as évektől kezdődően. A folyamatot támogatta emellett több robbanásszerű más folyamat is: demográfiai robbanások, technológiai forradalom, illetve kétfajta brutális tőkebevonás: egyrészt a saját népesség végletekig történő kizsákmányolása, másrészt a gyarmatok brutális mértékű kizsákmányolása. A magyar út ettől gyökeresen eltérő volt, de most nem is ez a kérdés. Ezek a társadalmak sikeresen kitermeltek egy polgári mentalitást, egy üzletelési hagyományt és messze nem utolsó sorban olyan tőkét, ami lehetővé tette, hogy tőkeerős, gazdag vállalataik legyenek. Ezek az országok döntő többségükben természeti erőforrásokkal is meg vannak még támogatva.

Ezzel szemben Magyarországon a természeti erőforrások ugye kis mértékben vannak jelen, felhalmozott tőke nincs vagy nagyon kevés (az ország nem gyarmatosított, végigment rajta a török, az osztrák, meg a két világháború és a szovjetek), üzletelési hagyomány sincs, polgárosodni legfeljebb 50-100 év ideje volt a társadalomnak.

Ehhez jön még az, hogy a globális kapitalizmus nem egyenlő az angolok szövetet adnak el a portugáloknak, a portugálok meg bort adnak el klasszikus nemzetközi kapitalista elvvel. A mai nemzetközi kapitalizmus tömegtermelésre alapul és ahhoz pedig tőke kell, nagyon sok tőke. Ami nemzeti szinten nem igazából adott. PErsze vannak kis felemelkedési niche-k (mint a startupok, vagy a prezi stb.), de ezek nem visznek el egy gazdaságot a hátukon. Magyarországról tehát hiányzik a nemzeti tőke és hiányzik emiatt a kiemelkedés lehetősége. Ezért nem lehet a leírt tankönyvízű kapitalizmus sikeres.

borzimorzi 2015.01.11. 16:51:41

@István Tamasi: OFF Ez biztos, hogy nincs így, mivel én is fogalmaztam meg ott kritikai észrevételeket, nem is keveset, mégsem lettem kitiltva. Tehát attól tartok, "nem bontottad ki az igazság minden részletét". Udvarias kritikánál jóval több és durvább kellett ahhoz, hogy kitiltsanak onnét. De kérlek, erről a témáról most már szállj le, ez a blog nem rólad és más blogokon végzett tevékenységedről szól. Indíts saját blogot, az kell neked!

Üdv:
b

borzimorzi 2015.01.11. 17:18:30

@MEDVE1978: Maaavhaság. A magyar népesség jóval kevesebb, mint 90%-a az a réteg, amely nem kér a kapitalizmusból. Mégpedig azért, mert nem képes felfogni, hogy őneki, mint a Kádár-rendszer korábbi haszonélvezőjének, pártbeli vagy szakszervezeti csinovnyikoskodásért, kapun belüli munkanélküliségért vagy kemény munkával abszolvált deficittermelésért is fizetéssel jutalmazott emberkének nem terem babér a kapitalizmusban. Ott ugyanis a munkanélküli a gyárkapun kívül van, a pártok és szakszervezetek kénytelenek maguk eltartani a tisztviselőiket, és a deficitet termelő üzemekbe nem öntik a tulajdonosok számolatlanul a pénzt, mint a pártállam Ózdba, hanem bezárják őket, mielőtt még a veszteség maga alá temetne egy komplett régiót. (Lásd: Borsod.).

Ezeknek az embereknek valóban csak negatív asszociációkat hozott a kapitalizmus. Megszűnt a létbiztonságuk, megszűnt a munkahelyük. Érdekes módon mindazok, akik nem ingyenélni akartak és hajlandók voltak újat tanulni, azok előbb-utóbb találtak más, új munkahelyeket. Sajnos sokan csak külföldön, amin változtatni kell. Mondom ezt úgy, hogy rokoni-baráti szálak fűznek a hajdani szocialista ipar több fontosabb hazai helyszínéhez.

A verseny nekik - a magyar társadalom kevesebb, mint 10%-ának - eddig csak túlórát, egzisztenciavesztést, hajléktalanságot, szegénységet és szenvedést hozott.

Még az a szerencse, hogy a magyar társadalom nem ebből a 10%-ból áll!

Hanem ott vannak még azok is, akik következetesen multihoz akarnak menni dolgozni, mert évről évre multi cégeket hoznak ki a közvél.kutok, mint legjobb munkahelyeket. Ott vannak még azok a szakemberek is, akik végre piaci értéken adhatják el pl. a mérnöki szaktudásukat, és nem egy hülye párttitkár mondja meg, hogy de hát a mérnöki fizetés nem lehet több, mint a szakmunkás bér (80%-a). Ott vannak azok a vállalati közép- és felsővezetők, akik végre rendes, vezetői fizetésekért dolgozhatnak, nem az van, hogy a vezig. fizetése is max. 3-szorosa lehet a szakmunkásbérnek.

És igen, ott vannak számosan azok a fiatalok, akiknek kinyílt a világ, és külföldön dolgoznak, összehasonlíthatatlanul többért, mint amennyit ugyanabban a szakmában dolgozva itthon kereshetnének. Őket nagyon fontos lenne hazahozni, akár úgy is, hogy hozzák magukkal azokat a munkahelyeket is, amelyekben ma dolgoznak. A dolog nem lehetetlen, és remélem, hamarosan megkezdődik a folyamat. Az a tény, hogy hazánk nincs elárasztva közel-keleti bevándorlókkal, így a terrorizmusnak nincsen különösebben táptalaja, olyan versenyelőny, amely rövidesen fel fog értékelődni.

Plusz nem elfelejtendő, hogy azok az emberek, akik a rendszerváltás előtt éveket vártak lakásra, telefonra meg autóra még akkor is, ha megvolt rá a pénzük, ma bármit azonnal megvehetnek, ha telik rá.

Egy szó, mint száz: többen nyertek még ezen a felvizezett, lebutított, rossz kormányok adó-és pénzügypolitikai hülyeségeivel kiszámíthatatlanná és beruházásgyilkolóvá és tőketaszítóvá tett kapitalizmuson is, mint ahányan vesztettek rajta.

Ha nem így lenne, akkor a 2010 óta külföldre ment magyarok nem egytől egyig a kapitalista világ vezető országaiba mentek volna dolgozni. (Németország, Anglia, Franciaország, Svédország, Norvégia, Olaszország, USA, Kanada, Ausztrália stb.) Hanem azokba az országokba, ahol a leginkább él a szocializmus öröksége. (Oroszország, Belorusz, Kína, Kuba, É-Korea stb.)

Ezek a lábukkal szavazó magyarok pontosan megmutatták, mi mennyit ér, és melyik rendszer a jobb mindazoknak, akik a munkájuk után akarnak megélni.

Üdv:
b

borzimorzi 2015.01.11. 17:20:45

@profilo: S ugyan, miért nem? ELvégre a Fidesznek érdemi programja már 2010.ben sem volt, 2014-re pedig csak annyit ígértek, hogy folytatják. Aztán mégis rájuk szavazott a sok birka!

Ehhez a nullához képest bármi már valaminek számít.

Üdv:
b

vajdasagi 2015.01.11. 17:21:00

@István Tamasi: Az komoly gond, amikor valaki olyan keveset lát a világból, és mégis olyan magabiztos, mint Te.

A kapitalizmus célja persze hogy a profit. De ha ezt 50-100 évig akarja egy cég fenntartani, mint pl. az IBM, akkor igenis nagyon megbecsüli a dolgozóit - pont megint úgy, mint az IBM. Most Te mantrázhatod, hogy az IBM hogy kizsigereli az ott dolgozó szakembereket, de azt kockáztatod, hogy valaki, aki az IBM Magyarországban dolgozik elolvassa azt, és körberöhög.

Tudod én, hogy Te jobbára másféle cégeket láttál, de azok majd nem is élnek olyan sokáig, mint az IBM.

nevetőharmadik 2015.01.11. 17:28:10

@MEDVE1978: Azt írod, hogy a mai nemzetközi kapitalizmus túllépett a klasszikus kapitalista elven, és most már a tömegtermelés számít, ehhez pedig nagyon sok nemzeti tőke kell.

Csakhogy amiről beszélsz, már az is a tegnap kapitalizmusa, a tőke szabad áramlásával a tőke nemzetiségének egyre kevésbé van jelentősége. A pénztőke gyakorlatilag korlátlan mértékben hozzáférhető bárhol, ha van tudástőke, ami megtérülést tud ígérni a pénztőkének*. Magyarul ha van jó ötleted, üzleti terved és marketinged, akkor lesz pénzed is megvalósítani. Ma szinte kizárólag egy ország (nemzet) tudástőkéje számít - és ezért is tragédia az, hogy kormányunk éppen a korszerű tudás ellenében választott stratégiát.

*És hiába van magyar nemzeti tőke, ha az máshol lát kedvezőbb befektetést, akkor sutty, már itt sincs, és maximum annyi haszna van belőle a nemzetnek, hogy az adott nagytőkés személyesen itthon fogyaszt, és hát ő sem fog naponta 200 kiló marhahúst fogyasztani csak azért, mert futja rá, ugye.

vajdasagi 2015.01.11. 17:30:40

@MEDVE1978: A mai kapitalizmus elsősorban tudásalapú, és nem tőkealapú. Akkor boldogulunk majd, ha lesz sok jó szakemberünk, akik versenyképesek a világban.

A finnek a követendő példa, még akkor is, ha most a Nokia épp rossz passzban van.

20-30 év kemény munkájával a Mercedes kecskeméti gyárában dolgozó magyar mérnökök egyre magasabb szakmai feladatokat kell, hogy szerezzenek maguknak. Ez nem megy majd gyorsan, és nem lesz könnyű, de HA jobbak az itteni mérnökök, mint a németek, akkor menni fog, mert a Mercedes nem elsősorban egy NÉMET gyár, hanem egy KAPITALISTA gyár.
Versenyezzünk tehát! Az Audi Győrben elég jól tudott élni a lehetőségekkel. Most a kecskemétieken a sor.

És láttam én már ilyet, ezért azt is tudom, hogy a folyamat évtizedekig tart. De egy ország felemelkedése többszáz ilyen sikersztorin keresztül történik meg - ha megtörténik.

Ezt nemzeti pátosszal is meg lehet valamelyest támogatni: a múltkor Bukarestben a Carrefour-boltban a sok üditő közül szándékosan épp a magyar Happy Day-t emeltem le a polcról, mert megérdemlik a támogatást. Külföldön, ha lehet, MOL-nál tankolok, stb. De a siker nem ezeken az apró előnyökön múlik, hanem az illető cégeink kemény munkáján.

borzimorzi 2015.01.11. 17:35:16

@vajdasagi: AKi nagyon félre akarja érteni, az félre is fogja érteni.

Ilyenkor azt az érvet érfedmes felhozni, hogy bár a népet nem lehet lecserélni, de történelmi távlatban egyszerűen lecserélődnek azok a népek, amelyek az adott kor kihívásaira nem képesek jó választ adni. Ezekből egyszerűen nem lesz túlélő. Ha valaki azt képzeli, hogy ez nincs így, attól meg kell kérdezni, hogy mégis, neki hány besenyő, avar, alán, jazig, szarmata vagy vizigót ismerőse van?

Külön dühítő, hogy nekem, akinek az a legfőbb célom, hogy a magyarság a nyertesek, a túlélők között legyen, egyfolytában azt kell hallgatnom ezektől a buggyant turbómagyaroktól, hogy az én konzlib hozzáállásom micsoda fújfúj. Következő lélegzetre pedig ugyanezek a turbómagyarok nyomatják a süket dumát, hogy bezzeg a kurultaj meg a többi anyámtyúkja, ami tökéletesen érdektelen a XXI. században.

Üdv:
b

vajdasagi 2015.01.11. 17:47:35

@borzimorzi: Részemről is +1 a Te irányodba.

Meg kell vallanom a Te érvelésed jobb, mint az enyém - nekem egy kapitalista cég működtetése a "hazai pálya", és nem az ilyen kommentek. De tudom, amit tudok - és ezek alapján minden mondatoddal egyetértek.

A kapitalizmus kíméletlen, mint a fennmaradásért folytatott küzdelem az állatvilágban, de ennél jobban működőt nem ismerünk. Az állami beavatkozás csak ront az esélyeinket, amint kilépünk nemzetközi vizekre. Márpedig Észak Koreán kívül mindenki kénytelen kilépni.

A kádári rendszer kényelmes volt, csak éppen nem volt életképes: 20-30 év, egyre átjárhatóbbak lettek a határok, és egy pillanat alatt összeomlott. A 20-30 év ugyanis történelmi távlatban nézve csupán egy pillanat.

borzimorzi 2015.01.11. 17:56:32

@vajdasagi: Maradéktalanul egyetértünk. Ez olyan nagy és örömteli ritkaság a netes vitákban, hogy én a magam részéről mára abba is hagyom a dolgot. Szokták mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni.

Üdv és jó éjt!
b

Ludovikás Levente 2015.01.11. 18:05:28

@Moin Moin:
Egy nagy logikai feladvány, kimondottan neked: ha tegnap azt írtam hogy nem olvastam ma meg már más a helyzet, akkor mi oldja fel az ellentmondást?

Ha ezt a feladványt sikerül megfejteni, akkor már versenybe szállhatsz az észolimpián Schmitt Pállal

Ludovikás Levente 2015.01.11. 18:17:44

@Keszthelyi.Aron:
Milyen államférfire gondolok? Olyanra mint én magam, ki más jöhetne szóba? Aki nem ért egyet az rohadék nyilas fasiszta fideszbérenc

ParaZita2 2015.01.11. 19:40:55

@borzimorzi: "...Ha a szerző IRL jóbarátod, akkor természetesen belefér a keményebb kritika is. "
OFF: én barátokat keresek, és azokat találok. Akik ellenséget keresnek - nem meglepő! - azt is találnak.
ON: van építő és van romboló kritika.
Továbbá van szkepticizmus is, ami inkább érzelmi, semmint értelmi, de az embereknek nemcsak IO-ja van, hanem EQ-ja is, és erről nagyon nem szabad elfeledkezni, amikor életüket érintő dolgokról esik szó, különben majd értetlenül (hiába mégoly magas IQ is) szemléljük a gyakorlatban nem megvalósuló ideológiákat. Más szóval:
nincs 100%-os akkuráció. Téves a tévedhetetlenség hite. Az nincs. /hoppá, ez tévedhetetlenül jelentettem ki :)) /

ParaZita2 2015.01.11. 19:56:28

@Moin Moin: "...bizony el kell szánniuk magukat az alkalmas embereknek a közéletbe való belépésre ..."
Itt bizonytalanságot érzek:
vannak-e egyáltalán "alkalmas emberek" a magyarok között?
Úgy vélem, az alkalmassághoz szorosan hozzátartozik az "elszántság" is, nem választható el attól. Ha igen, akkor azok "eleve nem alkalmasak" -attól tartok.

nevetőharmadik 2015.01.11. 20:28:05

@ParaZita2: Itt nincs ellentmondás. Igazad van, kell elszántság, de az csak az elszánás (döntés meghozatala után) után létezik. Moin Moin arról beszél, hogy kell a döntés, te pedig arról, hogy emellett a döntés mellett ki kell tartani. Az, hogy valaki még nem döntött úgy, hogy belép a közéletbe, nem jelenti azt, hogy belépése után nem lehetne elszánt.

MEDVE1978 2015.01.11. 21:42:27

@borzimorzi: Sajnos nem látod tisztán a mai magyar társadalom szerkezetét. A globális kapitalizmus igazából csak a töredékének tud valódi alternatívát nyújtani. Már ott van az a tény, hogy a szavazópolgárok 30%-a (bár szerintem inkább 40%) nyugdíjas. Na, őket leszűkítve egy dolog érdekli nagyon: az, hogy a nyugdíjuk legalább inflációkövetően növekedjen. Az tehát, hogy itt mondjuk oktatásra költsenek radikálisan többet a nyugdíjak vagy egészségügy kárára vagy a tisztességes vállalkozó ne adózzon olyan sokat, az nem. Ott van vagy még 30%, aki másféle inaktív (diák, terhes nő, rokkant) vagy közalkalmazott. Na őket meg az érdekli, hogy megkapják ugyanúgy az állami forrásból a bérüket. Maradnak a magánszféra alkalmazottak úgy 40%-nyian (és ez lehet, hogy felülbecslés). De nekik sem hoz a kapitalizmus mind nirvanat, hiszen 90%-uk nem tulajdonos, hanem kiszolgáltatott alkalmazott, akit a tulaj / munkáltató kirúg, ha beteg, terhes stb. lesz. A CBA-s árufeltöltőt nem érdekli, ha a vállalat olyan jól megy, hogy a Mészáros testvérek újabb Audit vehetnek, de a Tescos hentest se, ha az anyacég végre helyrejön Angliában.

Az általad leírt külföldre menekülők közül sokan azért is mentek külföldre, mert bár itthon is találtak állást, abban túlságosan is kizsákmányolták őket.

A fentiek kb. azt jelentik, hogy a több verseny / kapitalizmus szlogennel Magyarországon nem lehet választást nyerni.

Hidvégi Mihály 2015.01.11. 21:54:48

@MEDVE1978: Dehogynem lehet választást nyerni a több kapitalizmust szlogennel, csak előtte fel kell emelni a népesség észbeli színvonalát. Te is mi a manónak kételkedsz, viszonylag értelmes lehetsz, s mégsem mantrázod a lényeget:

csak akkor tudunk „szocializmust” finanszírozni, ha bazi erős kapitalizmusunk van!

Medve, még egyszer mondom a szocializmus legnagyobb poénját:

Mi történne, ha a Szaharában kitörne a szocializmus?
- Hiánycikk lenne a homok!

Ehhez tartsd magad, s akárhol felmerül a kérdés, kell-e kapitalizmus, csak ezt nyögd: IGEN!

MEDVE1978 2015.01.11. 21:56:11

@nevetőharmadik: Bár a tulajdonosi szerkezet internacionalizálódott a globális kapitalizmusban, ettől függetlenül nagy szerepe a nemzeti tőkének. A mai nagy globális termelő vállalatok mögött (bár mondjuk egy-egy kínai vagy japán mögött még mindig nem, illetve máshol is vannak még zömében családi Rt-k) döntően tulajdonosi mix áll. A tulajdonosi mix háttere viszont nemzeti tőke és ez nagyon látszik. Hogy miben? Abban, hogy Heinrich német szerelő befektetési alapban tartott pénze Németországba hozza a hasznot, ebből Heinrich adót fizet, tandíjat a gyerekeinek és egészségügyi szolgáltatást. A nagy vállalatok áttételes tőketulajdonosai, haszonhúzói még mindig a fejlett országok gazdag emberei és lakossága. Csak már kamatként, osztalékként, nyugdíjként kapják meg a pénzt.
A tudástőke fontos, de nem jön létre a semmiből és csak egy tényező.
Kell mellé még ezer dolog fizikai és üzleti infrastruktúra, hálózatok, adó és közteher kedvezőség, megfelelő humán háttér stb. Nem véletlen, hogy a Silicium völgy olyan sok technológiai óriást termelt ki. Az üzleti infrastruktúra, a hálózatok mind adottak ott.

Egy szuper ötlet pont ezért virágzik mondjuk az USA-ban és nem virágzik MAgyarországon. A tudástőke tehát önmagában nagyon kevés.

MEDVE1978 2015.01.11. 21:59:21

@Hidvégi Mihály:
Most jól megnevettettél :D
Nem arról van szó, hogy szerintem több kapitalizmus kell-e, mert szerintem igen. Itt alapvetően arról van szó, hogy eladható-e a népeknek. Már a hazai szocializáció is ezzel szembemegy, az oktatás legjobb esetben is semleges. Ahhoz, hogy a népek gondolkodását megváltoztasd évtizedek kellenek. "Hosszú távon mind halottak vagyunk" John Maynard Keynes

MEDVE1978 2015.01.11. 22:04:18

@vajdasagi: Fából vaskarika. Az oktatás ugye két dologgal lehetne jobb:
1. Pénzt pumpálsz bele. Azt viszont valahonnan el kell venni. A többi haszonélvező szektor viszont nem fog örülni ennek. Orbánék ezt pl. meg sem lépik.
2. Megpróbálod reorganizálni, jobban szabályozni. Erre is vannak próbálkozások, pl. a mostani szakiskolai rendszer. De ez pont úgy megy, mint szinte minden Mo-n. Túlzásba viszik, nem látják a problémákat.
Sajnos attól nem lesz itt szuper gazdaság, hogy két városban autót gyártanak :(

Keszthelyi.Aron 2015.01.11. 23:12:19

@Ludovikás Levente: LOL. Hiába provokálsz, én nem vagyok sem liberális, sem demokrata - túúúúúúl sok embert ismerek ahhoz, hogy higgyek a működésében :)

empoftla 2015.01.11. 23:59:02

@maxval bircaman szerkesztő: És, hogy női ruhában ne lehessen férfinek vezetni, mert az nagyon veszélyes!

Ludovikás Levente 2015.01.12. 00:18:19

@MEDVE1978:
Azért gondolom elég nyilvánvaló hogy itt éretlen srácokkal megy a vita. Saját kamaszos vágyaikat vetítik ki a világra, az ábrándok korszakában élnek. Nem képesek pl. ütköztetni a szempontokat, majd ennek alapján levonni a konklúziót

Mindent akarok és azonnal - nagyjábóll ez a jelszó. Kőkemény kapitalizmust, lágypuha szociális ellátást, mindent oldjon meg a papa és a mama de ne szóljon bele az életembe

Én csak mulatni járok ide

jogalany 2015.01.12. 01:37:14

@Hidvégi Mihály:
Naiv vagy. Lehet éltél a sosem volt szocializmusban, én nem, mert olyan sosem volt. Még hivatalosan is csak építettük a szocializmust. Magyarul, az államkapitalizmus volt. De a haszon nem egyeseké lett, hanem a köz-é. Ennyivel volt más mint a kapitalizmus. Akkoriban is dolgoztam nyugaton, jó pár évet, a tudásomért, amit az épülő szoc-ban szereztem - kapós voltam sok országban. Én nem loptam a doktorimat. Sajnos akkor sem, és most sincsenek jó vezetőink, de az akkori 8 milliárd $ adósságból 110 milliárd lett, miközben eltűnt vagy tízezer gyár, üzem stb. Ma már összeszerelő és bérmunkás ország vagyunk, ahol a látszat tevékenységű közmunka már megváltás sokaknak. Az a régi rendszer sem volt jó, de ami most van az még attól is rosszabb az országnak. A GDP 20 %-át ellopják és ez már maga a rendszer része. Így persze, hogy kátyú a magyar útfelület, de az utakat is már 75%-ban külföldi cégek építik. Egyébként romániában is így van.
A kapitalizmus rossz, még nincs meg a helyetesse, de mindenki tudja, hogy hamar jön.

jogalany 2015.01.12. 01:49:01

@maxval bircaman szerkesztő:
Demokrácia: No, az sehol nincs a világon, az oroszoknál sincs. A szavazási jog még nem demokrácia. De lehet törekedni a tökéletesedésre.
Humanizmus: Mit értesz alatta?, hogy vannak kórházak? (mit jelent ez a tajgán 300 km-re semmi nincsen falu lakóinak?)van segély rendszer? (aki nem akar dolgozni az is pénzt kap a többiektől erővel elvettből?) hajléktalanszállók? hogy az emberi jogok érvényesülnek?
Hagyományok: Muzeumok? sok régész? falu szerte népi tánccsoportok? templomok? vissza a múltba?
A kérdés még most is: mi Putyin eszmei alapvetése?
Amit adtál általános jellemzői lehetnek sokmindennek, de ez még önmagukban nem eszme, mely meghatározhatja a jövőt.
Olvastad a negyedik politikai elméletet?

jogalany 2015.01.12. 01:56:42

@borzimorzi:
Hű, de nagyon el vagy Te tévedve, hiszen a létminimumon illetve az alatt élők is 40%-ot tesznek ki.
A gengszeter váltással csupán a 10 % járt jól, ők lettek a haszonélvezői, a tulajdonosi kör, a pártok vezetői köre, az állam vezetés felső kasztja, a csalók és korrupciós betyárok.
Olyan ez már mint a biróságokkal elégedetlenek, már a pernyertesek egy része is elégedetlen az eljárási renddel, így már sokan a haszonélvezők közül is elégedetlenek az állapotokkal.

István Tamasi 2015.01.12. 09:28:56

@Moin Moin:
- Mit is jelent a kapitalizmus tudásalapú változata? Azt, hogy a képzettebb GDP-termelő-alkalmazott-kizsákmányolt egy kicsivel többet kap és magasabb az életszínvonala mint a futószalag mellett dolgozónál. DE ő is kizsákmányolt: pl megalkot egy újabb kütyüt vagy új molekulát amiért kap valamennyit /és amire el is költi a viszonylag nagyobb jövedelmét így fenntartva acircus viciosust/ DE! a kapitalista annak többezerszeresét teszi zsebre profitban. Vagyis csak külsőségekben, a felszínen van különbség a 100-150 évvel ezelőtti kapitalizmus és a mai között.
- Maximális rofit: az adott környezetben, adott körülmények között elérhető lehető legnagyobb profit.
- Totális félreveztés /mondhatni hazugság/ hogy a fasizmus kapitalizmusellenes. A fasizmus a kapitalizmusnak egy extrém szélsőséges formája.
- A piacról leírtak egyáltalán nem érintik a kaitalizmus kizsákmányoló mivoltát. A verseny valóban kikényszerít minőségi javulást a termékekben hogy megmaradjon a profit.
- A termelőeszközök /vagyonok/ koncentrálódása tény: egészen pontos adatokkal nem szolgálhatok, de a Föld lakosságának / 7-75, milliárd/ kb 5%-a birtokolja a vagyon/termelőeszközök 3/4-ét és e za trend folytatódik. Ld multik egymás felvásárlása, összeolvadása. Az arctalan cégek, kereszttulajdonlások mögött végül mindig ott vannak a tulajdonos személyek. A kisrészvényes csak kvázi tulajdonosa a cégnek, az igazi tulajdonos a nagyrészvényes aki a kisrészbvényes pénzének a bevonásából is hasznot húz, ő határozza meg pl azt is hogy mikor mekkora osztalékot fizessenek és ő hozza a cég startégiai döntéseit is.

István Tamasi 2015.01.12. 09:31:12

@borzimorzi:
Mivel akkor éppen nem voltál jelen, az eszmecseréről nem mondhatod azt, hogy "biztosan". UFF, leszálltam a témától.

István Tamasi 2015.01.12. 09:32:33

@vajdasagi:
Lásd a Moin Moinnak írt válaszom /első szakasz/.

borzimorzi 2015.01.12. 10:25:23

@MEDVE1978: Ebben lehet, hogy igazad van, hiszen a kapitalizmust erősen lejáratták a közmédiában azok a politikai erők, amelyek éppenséggel a verseny ellehetetlenítésében és a haverok helyzetbe hozásában érdekeltek. Nem mellesleg: tették mindezt a kapitalista gazdaságban megtermelt jövedelmek után fizetett adóforintokból fenntartott közmédiában.

Tehát nem tagadom, hogy akár igazad is lehet, és tényleg előfordulhat, hogy kapitalizmuspárti politikával nem lehet Magyarországon választást nyerni. Hogyne.

Ettől még igenis azt kívánja a tisztesség, hogy legyen végre politikai képviselete azoknak is, akik a GDP megtermelésével a hátukon cipelik ezt az egész vircsaftot. Tolvaj bűnöző politikusoktól a náluk egyénenként kevesebb kárt tevő megélheti bűnözőkig, segélyesektől nyugdíjasokig és közalkalmazottaktól köztisztviselőkig.

Üdv:
b

borzimorzi 2015.01.12. 10:30:58

@jogalany: Na, a létminimum alatt élőknek meg pláne fontos, hogy kapitalizmus legyen, ahol legalább egy minimálbér nekik is leesik, míg ma a közmunkás munkabérért is legfeljebb imádkozhatnak!

Üdv:
b

Moin Moin 2015.01.12. 12:16:31

@István Tamasi: Látszik, hogy teljesen tájékozatlan vagy a fejlett kapitalista gazdaságokra és társadalmakra jellemző jövedelem-eloszlási viszonyok erén, ezért írhatsz olyasmiket, hogy a kütyüfejlesztőnél a „kapitalista” a „többezerszeresét” keresi meg.

Ezt a jövedelmeket vizsgáló kutatások egyáltalán nem igazolják! Ma egy fejlett piacgazdaságban a jövedelmek terén nemigen van különbség a vezető fejlesztők és a vezető menedzserek, valamint a cégtulajdonosok között. Ne feledd, hogy csak igen kevés olyan tulajdonos van, mint Bill Gates, vagy Zuckerberg, ill. a néhai Steve Jobs – netán a Familie Quandt, grod aus Bogenhausen.:-). A cégtulajdonosok zöme kis- és középvállalati tulajdonos.

Amit még tudnod kell, hogy egy átlagos üzlet nyereségtartalma egy fejlett országban 2 és 7% közötti (a teljes befektetett tőke arányában). Ez az, ami elméletileg a tőketulajdonosnak juthat.

Ma a „kizsákmányolás” fogalma pedig Marx által kifejezetten propagandacéllal lett kitalálva: Habony Árpi stílusában. Ma ezt már szakmai alapon dolgozó és nem propagandacélzattal írogató közgazdász nem is alkalmazza. Javaslom neked, hogy dühödt, zsigeri kapitalizmusellenességedet inkább a Dinamó blogon éld ki: ott a publikáló fiúk-lányok nagy-nagy megértéssel fogják ezt kezelni!:-) Azonban én csak ragaszkodom ahhoz, hogy minden szép és jó, a véreskezű-vasállkapcsú kapitalizmust meghaladó gazdasági és társadalmi elképzelés esetén legyetek szívesek annak erőforrás-termelési funkciósémáját részletesen bemutatni! Mert amíg ilyennel nem tudtok előállni, addig az elképzelés nem más, mint kamu!

István Tamasi 2015.01.12. 13:30:46

@Moin Moin:
Egy dolog az adóhivatalnak kimutatott nyereség és egy másik a kapitalista profitja - a kettő úgy viszonyul egymáshoz mint Gizike a gőzekéhez.
A nagyok /multik/ nem csak a "GDPelőállító" dolgozóikat zsákmányolják ki, hanem a velük szerződő/alvállalkozó/ kicsi és közepes cégeket is.
Marx értéktöbblet elnméletét és azon belül a profitról és kizsákmányolásról szóló tételeket - noha sokan próbálták - soha nem sikerült megcáfolni ezért azt vagy elhallgatják vagy elkenik.
Nézz körül a harmadik világban és megtalálod ma is a véreskezű-vasállkapcsú kapitalizmust /lásd még globalizáció címszó alatt/.

jogalany 2015.01.12. 16:15:45

@borzimorzi:
Látom, a társadalom 10 %-nak kedvezőtlen csak a kapitalizmus nézetedet számszerűsűgében revidiáltad, de hát most az isten szerelmére kapitalizmus van, nem kell építeni, van!
Tehát a minibál bérre akinek van munkája, mindenki jogosan számíthat. Jogtalanul legfeljebb nem kapja meg. Akinek jut a közmunkás lét "áldásából", az is tudja, hogy ezt bizony a kapitalista keretek biztosítják, mert az ilyen magalázó ötlet még a szocializmus építése alatt sem volt elképzelhető, mert munkája az volt mindenkinek. És még sok minden volt amit a fürdővízzel kiöntöttek és persze nem ok nélkül.
A kapitalista termelési módnak lejárt az ideje, a virus már benne van és semmiféle pénzügyi gyógyszerezés nem segíthet már, a folyamat elkezdődött, nem szakad meg. Hogy mi lesz utána, még nem tudni. De mint a filmből tudjuk a válság meghozza a megoldást, megváltozik aminek meg kell. Eltűnik aminek el kell, és kialakul, megszületik amire szükség van. Még hosszú az út nekünk embereknek, de a történelemben ez csak pár pillanat.

Moin Moin 2015.01.12. 17:24:29

@Keszthelyi.Aron: Bizonyára zömében magyar embereket ismersz...:-)

A magyarság nem tekinthető reprezentatív mintának sem a liberalizmus, sem a demokrácia megítélhetősége szempontjából. (A kapitalizmuséból sem.)

Moin Moin 2015.01.12. 17:31:34

@KissGecihuszár: "...más, nálunk "szerencsésebb történelmi fejlődésű" országból "importálunk" profi politikusokat, gazdasági szakembereket..." - Pontosan erről fog szólni a Szent István terv!:-)

...Ahogy annak idején Szentpista és Gejzafater is nyugati import szakemberekkel épített feudalizmust és kereszténységet (mert akkoriban az volt a fejlődés útja), úgy mi is importálhatunk nyugati szakértőket, hogy kapitalizmust és demokráciát építtessünk a segítségükkel.

So wird's geh'n!:-)

Hidvégi Mihály 2015.01.12. 18:58:04

@jogalany:

Nem biztos, hogy te emlékszel jól. Mert az bizony szocializmus volt '89-ig, az akkori duma szerint a kommunizmusnak később kellett volna eljönnie, de a '60-80-as években a szocializmust építettük. Egypárt rendszer volt (ami történelmileg alakult olyanná, ugye Grósz elvtárs szerint), kötelező volt munkahellyel rendelkezni, nem volt jövedelemadó (a vége felé behozták, mikor már érezték, hogy süllyed a hajó s valamit tenni kéne), 99%-os győzelmeket aratott a Hazafias Népfront, szóval maradjunk annyiban, hogy az szocializmus volt a javából. A haszon nem egyeseké lett általában, mert nem is keletkezett haszon, hiánygazdaság volt, volt, volt, volt, megbukott. Leszerepelt. A legjobban azt utáltam a szegénységen kívül, hogy nem lehetett szabadon pofázni, kurvára hiányoltam a szólásszabadságot. Rohadt rendszer volt szerintem, szép elvek, nulla teljesítménnyel, befogott gondolatokkal.

Államkapitalizmus lett volna? Ugyan... ezt nem gondolhatod komolyan. A kapitalizmusban magántulajdon van, nálunk a cociban köztulajdon volt minden.

Az biztos, hogy ami itt elindult az is rohadt dolog. Kapitalizmus lenne, annak a legrosszabb fajtája, buta néppel, buta értelmiséggel s olyan történelmi háttérrel, amilyennel...
De akkor sem szabad a fürdővízzel kiönteni a gyereket. Ez ami itt van rossz kapitalizmusnak, főleg így, hogy ez a gazember Orbán mindent sunyiban csinál, nyilvánosság semmi, a sajátjainak annyit enged lopni, amennyit nem szégyellnek, szóval ami itt kialakult, az kész fertő és gazdasági lenullázódás. Na, látod, ez az államkapitalizmus, de annak is a legrosszabb fajtája, maffiásodott államkapitalizmus.

A kapitalizmus nem tökéletes, de eddig még jobbat ki nem találtak nála. Mindig meg tudott újulni ha szükség volt rá, olyan a felépítése, hogy kötelező megújulnia, s ezt meg is teszi, tette mindig.
Hamarosan jön valami a kapitalizmus helyett? Ja, a Messiás, b.+!

Kurvára unom, hogy mi mindig valami mást akarunk kitalálni. Sosem kell azokat feltalálni, amik már megvannak, sosem. Csak alkalmazni, s így kéne alkalmazni a demokráciát is, hogy Orbán is odakerüljön, ahová való. Kőbányába munkásembernek, annak tán még elmenne, úgyis a szakmunkát favorizálja.

Keszthelyi.Aron 2015.01.12. 23:33:59

@Moin Moin: Ebben teljesen igazad van - és azt is tudom, hogy a Holdon akár 6 métert is tudnék helyből ugrani. De itt nem. Sok igazság és helyes érvrendszer van - de ha olyanokat próbálunk megvalósítani, ami nem itt és nem most képes működni, az már az utópia tárgykőr, bár végül is van rutinunk, 40 évig építettük a szocializmust :)

Keszthelyi.Aron 2015.01.12. 23:43:37

@Moin Moin: Sok mindent nem értek az életben, de egy alamit különösen nem - és ez zavar annyira, hogy megkérdezzem: miért kell ezen a területen külföldi szakember? Multinál dolgozom - a mérnökeink, jogászaink, managereink minden területen állják az összehasonlítást a német, francia vagy angol társaikkal. Nem mindegyik persze - de amelyik nem, az is leginkább csak az önbizalom-hiány és a szolgalelkűség miatt.
Szóval bármit is vártok/vár bárki kívülről, gondolom az nem egyszerűen szaktudás.

Moin Moin 2015.01.13. 01:05:55

@Keszthelyi.Aron: Nem bizony: hanem a mentalitás!

A szaktudés csupán egy eszköz, amelyet a céljaink érdekében használunk - ám a célokat már a motivációink hatérozzák mg, a motivációinkat pedig a mentalitásunk. Számos alkalommal írtunk már arról, hogy a magyarokra általában jellemző mentalitás (szakkifejezéssel élve: a társdalmi stratégiáik) miért és miképpen nem kompatibilisek a demokráciával és a piacgazdasággal. Ezen kívül pedig nem kell feltétlenül mident újra feltalálni: szakpolitikai téren lehet működő rendszereket átemelni - ehhez viszont általában szükségesek az adott szakterületi rendszerben tapasztalatokat szerzett szakemberek is, akiket legegyszerűbben az adott országból "importálhatunk".

I. István király is nekifoghatott volna magyar papokat és lovagokat képezni - kérdéses, hogy lett volna-e erre ideje?:-)

Moin Moin 2015.01.13. 01:06:56

@Keszthelyi.Aron: Azt, hogy Magyarorzságon mekorát ugorhatsz, a poliika (a gatalom) milyensége és az általa működtetett rendszer határozza meg.

Keszthelyi.Aron 2015.01.13. 08:58:14

@Moin Moin: közösségépítést, szaktudás megszerzést sokan oktatnak, vannak szép példák. Mentalitás/paradgima váltást hogyan kell levezényelni - ezt vajon tanítják?

Keszthelyi.Aron 2015.01.13. 09:00:16

@Moin Moin: ez már majdnem úgy hangzik, mint egy gonosz összeesküvés elmélet :)

A pragmatikus kérdésem az lenne, már ha erre létezik válasz, hogy válasszuk el azokat, akiket csak bedarál/elnyom a rendszer azoktól, akiknek simán csak nem megy (vagy kollaboránsok)?

nevetőharmadik 2015.01.13. 09:44:24

@Keszthelyi.Aron: Jó kérdés. Ez szerintem tipikusan olyan dolog, amit nem lehet úgy megtanulni, mint egy verset vagy egy matematikai képletet. Ezek olyan alapvető, szinte tudat alatti gondolati sémák, berögződött szokások, amiket hosszas trenírozással, kvázi agymosással lehet megváltoztatni. Nem mondom, hogy akkora kihívás, mint a dohányzásról való leszokás, de mindenképp hasonlatosnak látom ahhoz.

KissGecihuszár 2015.01.13. 18:00:15

@Moin Moin: Értem, részemről 1 méretes LÁJK! Ez még mindig jobb, mint újból beböffenteni a "kérünk még 7 szűk esztendőt elviselni szíveskedjenek", majd megint széttárjuk a 2 kezünk, hogyhát "sajnos, begyűrűzött az Orosz-Ukrán helyzet eszkalálódása", meg egyéb vérlázító hazugságok, mert ez az ország már nem bír el még 7 szűk , majd elkúrt (nem kicsit, nagyon) esztendőt! Ami szerény személyemet illeti; én szívesen dolgoznék akár import nyugati politikusokkal, gazdasági szakemberekkel, mert bennem van nyitottság, nincs viszont gőg, makacs hit a nettó faszságokban és világ életemben szerettem tanulni, új dolgokat megtapasztalni, hiszen ezáltal én is többé, jobbá válok! Úgyhogy welcome on board...

vajdasagi 2015.01.13. 23:05:22

@KissGecihuszár: Én is támogatom. És amellett bennem nem hiányzik az önbizalom és a versenyző mentalitás sem: az én cégem versenyre kell bármely ország bármely cégével a szűk szakterületünkön. Ha hagynak minket versenyezni, akkor fogunk. Az igazat megvallva most is tesszük, de a hazai körülmények erősen nehezítik a dolgot.

És akik itt fentebb a kapitalizmus szapulják, és annak a kizsákmányolását ecsetelik, azoknak üzenem: vagy könyvből olvasták, vagy rossz országban nézték a dolgot, vagy hazudnak. A mai nyerő kapitalista cégek elsősorban tudásorientáltak. A kizsákmányolás sokkal kevésbé jelenik meg ott, mint a magasan képzettek becsben tartása. Hát miért nem nevelünk 1-2 millió olyan hazánkfiát, aki végre beletartozna ebbe a körbe a mostani mintegy 100.000-200.000 helyett.
süti beállítások módosítása