2014.12.02. 01:47 Szerző: Moin Moin

Vasárnap, erőből

Vasárnap 1.png

„Megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, a ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

Pál apostol a thessalonikabeliekhez írott második levele 2:3-4. Károli Gáspár fordítása – 1586

 

1. Alaptörvény-ellenesen

Ma Magyarországon – az összes egyház híveit egybevéve – mintegy 1,2-1,3 millió vallásos ember él1. (Vallásosnak statisztikai értelemben azokat tekintik, akik havonta legalább egy alkalommal részt vesznek a hitük szerinti egyház szertartásain.) Ráadásul, ahogy azt az évtizedenként, legutóbb 2011-ben megrendezett népszámlálási adatok bizonyítják, a vallásosok aránya a teljes lakossághoz viszonyítva csaknem egyharmadával csökkent2

…Ehhez képest most egy olyan törvényt készül elfogadni az országgyűlési többséget adó politikai erő, amely egy kifejezetten vallási indíttatású korlátozást akar bevezetni egy értékrendjében túlnyomó többségében és alapvetően szekularizált társadalomban – egy olyan országban, ahol az Alaptörvény szerint az állam és az egyházak egymástól függetlenül működnek3!

A nagyobb üzletek vasárnapi nyitvatartási tilalmáról beszélek.

…Azonban mielőtt elemeznénk magát a törvénytervezetet, nézzük csak meg, hogy mi is ez a „keresztény vasárnap”? Bizony, nagyon érdekes dolgokat tudhatunk meg ezzel kapcsolatban – többek között még annak a módszernek az ókori alkalmazásával is találkozni fogunk, amellyel manapság épp a Fidesz is olyan előszeretettel intézi a maga dolgait!

 

2. „Isten segedelmével? Az én segedelmemmel, ostoba! Ki az az Isten?”4

Akiben élnek valamiféle emlékek a Bibliából, azoknak beugrik rögtön, hogy sem az Ó-, sem az Újszövetségben nincs egyetlen szó sem a vasárnapról: ott mindenütt csak a szombatot emlegetik az Úr által megszentelt napként… Akkor meg hogyan lett a szombatra rendelt pihenőnapból vasárnapi láblógatás-templomjárás?

Nem akarom a Kedves Olvasót vallástörténésszé átképezni, ezért csak röviden: Konstantin, az első keresztény hitre tért római császár intézte úgy a dolgot, hogy a „zsidó” szombat a rómaiak által régóta megszokott vasárnapi napon tartassék meg. Az új vallások gyakran élnek azzal a trükkel önmaguk elfogadhatóvá tétele érdekében, hogy régi elképzeléseket, szokásokat és ünnepnapokat mázolnak-fazoníroznak át, az új hitbe illesztve azokat. Így lett a római „Sol invictus”, a „legyőzhetetlen Nap” kőkemény pogány ünnepéből a jól ismert Jézuskás karácson – és éppen így lett a római „venerabili die solis” („a Nap tiszteletreméltó napja”) a keresztények istene által megszentelt vasárnapi pihenőnek egy i. sz. 321-es császári rendelet által bevezetve-átnevezve.

Isten parancsolata így volt kénytelen engedni az evilági hatalomnak – annak az evilági hatalomnak, amely így gondolkodott: „Elég kellően kihívónak lenni, mindezt pedig aggályoskodás nélkül, magabiztosan művelni, s a cselekvő máris magas polcon találja magát.5 Akárha Orbán Viktort hallanánk és látnánk cselekedni!

…Persze, Konstantin6 és az őt – nyilvánvalóan az evilági javakért és hatalomért – támogató püspökök ekképp való cselekedetének jogossága szinte a kezdetektől kétséges volt. Hiszen maga Jézus fogalmaz úgy, hogy „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” – Azaz: a korábbi, nyilván az Ószövetség istenétől származó parancsolatok továbbra is érvényben vannak, azokat még az Isten Fia, Jézus sem változtatja meg, nemhogy erre holmi földi halandók vindikálhatnának jogot maguknak, praktikusan, hatalmi játszmáik érdekében. Éppen ezért fogalmazott úgy a híres Ágostai hitvallás II., úgynevezett torgaui része 1530-ban, hogy:

Megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a Tízparancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony, nagy az egyház hatalma - állítják -, hogy még a Tízparancsolat egyike alól is feloldott!7

Ráadásul, hogy még mocskosabb legyen a sztori, akadt a korai keresztény egyház részéről egy afféle „antik antiszemita” inspiráció is: a szombat helyett a vasárnap megünneplésével meg kívánták különböztetni magukat a zsidóktól…

…A fentiekből kitűnik, hogy a „szent vasárnap” még szigorúan hitbéli megközelítésben sem valami szent: éppen úgy aktuális hatalmi manipulációk eredménye, mint ez a mostani vasárnapi zárva tartási törvény!

 

3. „Isten országa?" – fenét: a MIÉNK!

Térjünk is vissza ez utóbbihoz: Egy olyan szemléletmód és egy olyan politikai stílus áll a vasárnapi zárva tartás forszírozása mögött, amelynek semmi keresnivalója egy huszonegyedik századi társadalom közös ügyeinek intézésében. Semmi esetre sem szabad ezt a gondolkodásmódot a törvény szintjére emelni – vagy, ha ezt mégis megteszi egy, a hatalmára éppen az agresszivitásával és álságosságával szert tett politikai erő [a Fidesz], akkor nekünk, huszonegyedik századi polgároknak semmiképp sem szabad e törvényt legitimnek elismernünk azzal, hogy zárva tartjuk a „hamis vasárnapon” az üzleteket az országunkban – amely sokkal inkább a mi országunk, mintsem ezé az agresszív eszközökkel a maga rögeszméit ránk erőltetni akaró kisebbségé. Ha megszavaznának és kihirdetnének egy ilyen tartalmú törvényt, akkor azt csak hatalmi dölyfből és aljas, kisszerű haveri üzleti érdekekből teszik, a tőlünk az országunk kormányzására kapott ideiglenes felhatalmazással maximálisan visszaélve. Mind a hatalmi dölyf, mind az aljas hatalmi visszaélés elegendő ok a hatalom által hozott törvény negligálásra – ám nyilvánvaló, hogy ez az aljas hatalom nem fogja ezt annyiban hagyni. Azok az üzletek, akik vasárnap e „törvény” ellenére is nyitva lesznek, bizonyosan számíthatnak ilyen-olyan, akár a létüket is veszélyeztető hatalmi-hatósági vegzálásra: a hatalom egyenként fogja levadászni ezeket.

Persze, ez az „egyenként” csak akkor fog működni, ha csupán kevés ilyen bátor üzlettulajdonos lesz – mert ha ez lesz az üzlettulajdonosok jellemző viselkedése, akkor a hatalom és a bezárási törvény számára ott ér véget a dolog: nem lehet országosan többszáz-többezer üzletet folyamatosan bírságolni, mert az a kiskereskedelem összeomlásához vezet!

Bizony: ha az üzlettulajdonosok nem követik a bankok, az egykori trafiktulajdonosok, vagy a magánnyugdíj-pénztéri tagok zömének a hatalommal szembeni meghunyászkodó, az engedékenységgel a még nagyobb bajt naivul elhárítani remélő viselkedését, hanem összefognak és egységesen mondanak nemet erre az ésszerűtlen és káros törvényre, akkor a hatalom [a Fidesz] nem tehet mást, mint meghátrál… Persze, keménykedhet – de akkor jöhet a második lépés: az ellenálló üzletláncok bezárnak, mondjuk néhány napra! Ez még mindig összehasonlíthatatlanul kisebb veszteség lesz nekik, mint ha évente 52 napon át lennének kénytelek zárva tartani! …Képzelje csak el a Kedves Olvasó: ezek után Orbán mond majd az egyik péntek reggeli rádióinterjújában néhány zavaros, frusztrált és akárhogyan magyarázható mondatot – és ezzel végleg lekerül a napirendről az, hogy ez az Istennek éppenséggel biztosan nem tetsző hatalom homályos és zavaros isteni törvényeket meglovagolva hozzon haverokat helyzetbe, az egész magyar társadalom és gazdaság kárára!

 

4. Legyőzhető álszentek

Ez lehet a Fidesz-hatalom számára azt a töréspont, honnan már nem lehet visszakapaszkodni, mert az egész ország megérzi azt, hogy ez a hatalom is csak olyan, mint a többi: legyőzhető! Hogy bár ez a hatalom azt akarta, hogy vasárnap a magyarok ne vásárolhassanak és ne adhassanak el, ennek ellenére a magyarok ezt leszarják és ugyanúgy megy a „bót”, mint annak előtte.

Nem vagyunk naivak: jól tudjuk, hogy komoly elhatározást, szervezést, kitartást és áldozatvállalást követel meg tőlünk az a harc, amellyel visszakozásra kényszeríthetjük „napjaink Konstantinját” és az álszent egyházista lobbit. Amikor a vasárnap történetéről írtam fentebb, említettem az Ágostai hitvallás ún. „torgaui pontjait” emlegettem. Torgau, ez a szász kisváros egy másik alkalommal is belekerült az európai történelembe: az 1760-as torgaui csata révén, amely a hétéves háború legvéresebb csatája volt… Ne higgyük, hogy (reméljük, csupán átvitt értelemben) „véres harcok” nélkül fogja ez a mostani, az „erőből lenyomásra” alapozó hatalom a pozícióit feladni - abba azonban bele szokott bukni minden hatalom, ha az emberek addigi életét, értékrendjét erőszakkal akarja megváltoztatni. Mert itt ez a helyzet: ha a magyarok többsége még esetleg hisz is valamiféle felsőbb erőben-lényben, akkor sem olyan erős és nem olyan jellegű ez a hite, hogy annak a mindennapi vásárlási-életviteli szokásaira vonatkozó következményei lennének. Attól, hogy sokan „a maguk módján” - de semmiképp sem valami tételes vallás gyakorló, templomba járó követőiként - hívők, ezek az emberek nem éreznek arra belső késztetést, hogy a mindennapjaikban olyan életet éljenek és az életüket úgy rendezzék be, amint azt a Biblia előírja. Ők a saját életükbe és életfelfogásukba való durva beavatkozásként élnék meg azt, ha néhány álszent „Tartuffe” lobbiereje elegendő lenne ahhoz, hogy egy másik, a tényleges hatalmat kezében tartó társaság [a Fidesz], amely a disznóságait a naivabb lelkek előtt „a hit tiszteletreméltóságával” szeretné elleplezni, e lepel kedvéért szembemenne gyakorlatilag az egész magyar társadalom szokásaival, értékrendjével és nem mellesleg zsugorítaná a gazdaságot, valamint pár tízezer embert munkanélkülivé is tenne.

Persze, tudjuk mi jól, hogy az említett társaság, amely a tényleges hatalmat birtokolja [a Fidesz] jóval többet és a maga szempontjából fontosabbat is el akar érni a nagy üzletek vasárnapi bezártatásával: azt, hogy ezen üzletek profitja radikálisan csökkenjen – hátha ez, meg a (persze szelektíven!) több tízszeresére emelt adó együttesen már elég arra, hogy e külföldi cégek feladják a magyarországi állásaikat, amelyeket (és vele a piacot!) a hatalom számára „baráti nemzeti oligarchák” [CBA] szerzik meg aztán. Nekik, a nemzeti oligarchabarátoknak, persze érdekük lenne az, hogy ne minőség-, teljesítmény-, szervezési és árversenyben szerezzenek pozíciókat a konkurenciával szemben, hanem kapják meg a konkurencia piacát egy „havertörvénnyel” – de nekünk, magyar vásárlóknak, akik nem mellesleg állampolgárai és ekként urai is vagyunk ennek az országnak, egy ilyen törvény semmi jót nem hozna, kárt viszont igen!

Úgy lépjünk fel ellene!

 1_1.png

 

 

 

 

1 Forrás: http://hvg.hu/itthon/20100305_vallasos_magyarok_statisztika/

2 Forrás: http://hvg.hu/itthon/201314_nepszamlalas_rejtozkodo_hivok_tukor_altal_e/, illetve: http://szamvarazs.blogspot.hu/2013/04/magyarok-es-vallas_9.html

3 Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felelősség, VII. cikk (3) „Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek.” Ezt – vagyis az állam és az egyház különváltan való működését - azok a Nemzeti hitvallásban szereplő tételek sem írják felül, amelyek istent („Isten, áldd meg a magyart!”), egy, a katolikus egyház által szentként kanonizált uralkodót (I. István királyt), (aki Magyarországot az akkori, a keresztény állam- és társadalomszervezési elvek szerint berendezett Európa részévé tette)vagy épp „a kereszténység nemzetmegtartó szerepét” említik – netán a Szent Koronát, mint amely – ahogy a szöveg szerzői tartják/hirdetik – „megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét”. Ezek ui. nem az állam és a ma Magyarországon működő szervezett egyházak egymáshoz képesti jogi viszonyait rendezik/értelmezik/írják le, hanem csupán a magyar államiság történelmében szerepet játszó tényezőkként emlegetik az egyházat, a kereszténységet és a hitet.

4 Géza fejeledel szavai Szabó Magda Az a szép, fényes Nap c. drámájából - 1976

5 Az idézet forrása: www.szombat.hu: Hogyan lett a szombatból vasárnap? Nem azért idézek épp ettől a forrástól, mintha „fundamentalista szombatos” lennék, hanem azért, mert nagyon pontos és találó ez a megfogalmazás az efféle hatalmi stílusra.

6 Konstantin császár önmagát is püspökké nevezte ki.

7 Részlet az Ágostai hitvallás II., ún. torgaui részéből, 28. Az egyházi hatalomról – 1530

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr546950383

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

borzimorzi 2014.12.02. 08:43:22

Kérdés, hogy ezekben az üzletekben van-e annyi gógyi, hogy belássák: a vasárnapi zárva tartással elvesző, addig az 52 legnagyobb forgalmú napon keresett bevételük pont átlendíti őket azon a határon, amely elválasztja a "még épp megéri" helyzetet a "már nem éri meg" helyzettől. Kérdés, látnak-e annyit előre, hogy ha nem lépik meg karácsony előtt ezt a 3-5 nap zárva tartást, akkor az anyavállalataik ki fognak vonulni Magyarországról, ők maguk elveszítik a munkahelyeiket, és a CBA elönti az országot. Kérdés, hogy mi, nem kereskedők felfogjuk-e elegen, hogy ezzel a CBA nemcsak több bolthoz fog jutni olcsón, hanem azt a pocsék vállalati kultúrát fogja elterjeszteni országosan, amelyik miatt már így is csak a versenytársait hátrányos helyzetbe hozó kormányzati intézkedések miatt él meg. Felfogjuk elegen, hogy az eddig megszokott szolgáltatási színvonal is eltűnik a verseny megszűnésével? Hogy nincsen rendes kiszolgálás, nem büdös hús és nem savanyú tej, ha csak egy monopólium van?

Nos, egy hónapon belül elválik...

Mert egy ilyen demonstratív zárva tartást igazán komolyan csak akkor vesz a nép, ha a legkeményebb vásárlási időszakra, a karácsony előttire esik. Januárban már senkinek se igazán fontos ez. Nagy kérdés, hogy felfogják-e a boltok, hogy jobb lemondani most 3-4 napi bevételről, mint jövőre 52 napi forgalomról, aztán meg az egész magyarországi működésről?

Üdv:
b

danyielsztájn 2014.12.02. 09:29:33

Kijavítanád: templomBA megyünk?

borzimorzi 2014.12.02. 10:07:19

@danyielsztájn: Plusz "a vallásosok arányA a teljes lakossághoz viszonyítva..." lenne a helyes.

Ami témát illeti, a boltok azt is megtehetik, hogy csak simán betartják a Fidesz még meg sem hozott törvényét. Tesztüzem jelleggel nem tartanak nyitva bronzvasárnap, ezüstvasárnap és aranyvasárnap. Csak, hogy pontosan tudja és érezze mindenki, milyen jó törvény is lesz ez. :-)))

Üdv:
b

Moin Moin 2014.12.02. 10:51:33

@danyielsztájn: @borzimorzi: Köszönöm Kedves Kegyetlen Kritikusaim feddését - javítottam!

Ha megnézitek a feltöltés időpontját, az ad némi magyarázatot az elkövetett hibákra + közre volt játszva abban némi Lufthansa-Streik is... (Tulajdonképpen az adta az "üzlettulajdonosi szabotázs" ötletét.)

tip 2014.12.02. 11:42:08

"egy kifejezetten vallási indíttatású korlátozást akar bevezetni" - ezt miből sikerült kiolvasni? Az is vallási indíttatású, hogy a munkavállalók túlnyomó többsége már ma sem fogható munkára vasárnap?

borzimorzi 2014.12.02. 11:50:17

@tip: Például abból, hogy a kifejezetten vallási köntösben nyomuló (horog)KERESZTÉNYdemokrata néppárt erőlteti?

De fel lehet tenni a kérdést úgy is, hogy pl. "Akarja-e Ön ezt a bugyuta csasztuskát hallgatni úton-útfélen"

www.youtube.com/watch?v=5yMpCRu9HxU "

Üdv:
b

unionista (törölt) 2014.12.02. 11:50:52

@borzimorzi:
segítek a megértésben. ha nem lehet vasárnap vásárolni, akkor majd megveszik egy nappal korábban, vagy később az árut. legfeljebb nem vesznek annyi fölösleget. az élet ettől nem lesz lényegesen jobb, de rosszabb sem. elég sok országban van ilyesmi. ez a sztori arról szól, hogy az ellenzék a cselekvésképtelenségét bizonyítsa. tiltakozzon. és magyarázza, hogy össze fog omlani a kiskereskedelem.

borzimorzi 2014.12.02. 11:51:04

@borzimorzi: Kimaradt a kérdőjel. Kicsit idegesít, hogy nem jutok el ma sehová, mert mindenütt jég van...

Üdv:
b

unionista (törölt) 2014.12.02. 11:52:10

@borzimorzi:
advent idején pont nyitva lehetnek. eddig juss már el az értelmezésben te szerencsétlen.

tip 2014.12.02. 11:55:55

@borzimorzi: tehát minden, amit a KDNP mond, az vallási indíttatású? Ez halovány érv.

(Én vagyok az utolsó, aki ezt a bagázst mentegetni szeretné. De a helyzet az, hogy a törvényjavaslatból nem olvasható ki a vallási indíttatás.)

Szelid sunmalac 2014.12.02. 12:00:53

@tip: Abbol, hogy a KDNP nyujtotta be a tervezetet es ok maguk indokoltak igy. Abbol. Olvass.

Brix 2014.12.02. 12:05:15

@unionista: "ha nem lehet vasárnap vásárolni, akkor majd megveszik egy nappal korábban, vagy később az árut"
Ez nem így működik a kereskedelemben! Az áruk jelentős részét éppen a vasárnapi szabadidő eltöltése alatt vásárolják meg, spontán módon. Ha egy nap kiesik a hétből, akkor egy nappal kevesebb idő jut a pénz elköltésére. Az üzletek 70-80%-a a fenntarthatóság határán küszködik, így a vasárnapi nyitvatartás korlátozása nagyon kedvezőtlenül fogja őket érinteni.

DFK 2014.12.02. 12:07:12

Nos, valamit csak azért bírálni, mert az a társadalom egy kisebb csoportjának értékrendjével egybevág, meglehetősen egybites szellemi termék.
Ha progresszívek, nyugatosok akarunk lenni, akkor miért rossz a tőlünk nyugatra levő, européer Ausztria szokását átvenni?

Moin Moin 2014.12.02. 12:08:22

@tip: Mert a Szabad vasárnap mozgalom egész Európában a keresztény szervezetekhez kapcsolódik, és mert semmiféle racionális, gazdasági, stb. indoka nincs, az érvek között csupa vallási (vagy: családi lepelbe burkolt vallási) érv szerepel.

Ami pedig azt illeti: a vasárnapi "munkára foghatóságot" semmi sem tiltja - csupán jobban meg kell azt fizetni a Munka törvénykönyve szerint. Egyébként ez az egész nem is csupán a munka világába szólna bele, hanem a magánéletbe is, hiszen a hatalom egy vallási képzet mentén meg akarja szabni az állampolgároknak, hogy bizonyos tevékenységeket mikor végezhetnek és ezt nem bízza sem az állampolgárokra, sem az érintettek (vásárlók és üzletek) szabad döntésére. Az egészben az a legszörnyűbb, hogy egy vallási kisebbség jogot vindikál magának arra, hogy beleszóljon a magánszférába és a gazdaságba, éspedig alkotmányellenesen, azaz az államot használva fel erre.

…Avagy: nem tudom, mit szólnál ahhoz, ha az államhatalom akarná megszabni, hogy a templomok mikor lehetnek nyitva?:-)

tip 2014.12.02. 12:11:05

@Szelid sunmalac: a törvényjavaslat szövegében nincs utalás vallási indíttatásra. Olvastad?

Hol, mikor, melyik KDNP-s politikus nyilatkozott úgy, hogy vallási célja van a törvényjavaslatnak?

Ha valaki azt is állította, hogy vallási célja van a törvényjavaslatnak (általában a javaslat ellenzői állítanak ilyesmit), az mit számít?

Az, hogy a munkavállalók túlnyomó többsége ma sem dolgozhat vasárnaponként, szintén vallási korlátozás?

unionista (törölt) 2014.12.02. 12:11:20

@tip:
a gergely naptár is vallási indíttatású. töröljük el. és akkor nem lehet vasárnap.

de január is vallási indíttatású. mert az ugye janus római istenről van elnevezve. tudod a janus arcú. február februus a halál istene. március az ugye mars a háború istene. április maradhat. május az maja. június junó. július az ugye caesar diktátor. augustus ugye gaius octavianus akiből császár lett. szeptember, október, november, december meg ugye latin hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik hónap a római naptárban. totális hülyeség az egész.

legyen inkább unix epoch. 1970. január 1 az időszámítás kezdete. és mérjünk milliszekundumban. csak kár, hogy az az időszámítás is önkényes. kvázi vallási eredetű. töröljük el azt is.

gaboraron 2014.12.02. 12:11:21

Ugye akkor a blog szerzője (és az őt támogató beírók is) támogatja, hogy mindenhol be kell vezetni a szombati-vasárnapi munkát, nem csak az üzletekben?
Nehogymár holmi klerikalizmusból pihenjenek néha az emberek...

DFK 2014.12.02. 12:11:33

Sőt, ha nagyon progresszívek akarunk lenni, akkor vezessük be a kötelező vasárnapi munkát, mert csak valami förtelmes feudális keresztény maradvány ez a szabad vasárnap.

borzimorzi 2014.12.02. 12:12:12

@unionista: Ausztriában, hogyne. Épp csak ott nincsen 10 órás munkanap a kormányhivatalokban, hogy utána már nem tudnak bevásárolni a tisztviselők, mert semmi sincsen nyitva. Meg nincsen több százezer olyan munkavállaló, aki csak 6 vagy 8 órára van bejelentve, és ennyire kapja a minimálbér arányos részét, de 10 vagy 12 órát dolgozik, és a pénze másik felét meg zsebbe kapja.

Jogállamban sok olyasmi működik ám, amit itt Jogbizonytalanságia Orbánisztán nevű tagállamának Idiokrácia nevű provinciájában aligha illeszthetünk be hézagmentesen a rendszerbe.

A jelen Magyarországán ezt keresztülerőltetni annyi, mint újabb terheket rakni a nyugdíjasokra, akiknek ezentúl az egész családra be kell vásárolniuk. Holott ma pont fordítva van: az öregeknek a gyerekeik vásárolnak. Mert a vasárnapi látogatásuk előtt még elmennek a boltba, és megveszik az öregeknek is, amit kérnek. Különösen a nehéz dolgokat (karton tej, ásványvíz, mosópor, görögdinnye, krumpli), a buszon nehezen szállítható formájú, kiterjedésű dolgokat (16 vagy 24 tekercs WC-papír), és az öreg, reszketeg, ügyetlenné vált kezekből könnyen kieső és tönkremenő dolgokat (tojás, sütemény, üvegpohár, villanykörte). Aztán pedig hogy, hogy nem, "elfelejtik" a vásárolt holmi teljes árát elkérni az öregektől, pár ezressel mindig tévednek (a saját kárukra). S persze az is megesik, hogy valami okból pont a kisöregek kedvenc csemegéje volt leárazva, és olyan olcsón már tényleg "nem lehetett otthagyni", legyen az csúcsminőségű tepertő, pár darab marron glacé, némi moszkauer vagy Rákóczi túrós, esetleg madártej.

Mi is ezt csináljuk 10+ éve, és a környezetünkben is minden, relatíve jobban kereső családban így támogatják az öregeiket a középkorúak. Hogy ne kelljen senkinek 70 vagy 80 felett az ónos esőtől jegeces utcán botorkálnia nagy szatyrokkal, hanem a gyerekeire számíthasson... Vagy ha azok már kénytelenek voltak kivándorolni, akkor a testvére gyerekeire, akik még itthon vannak. Tudod, ez az, amit a magunkfajta plebsz a cselekvő szeretet jegyében megtesz. Igaz, nem prédikál róla, mint a Tömjénzsóti...

Nem tudom, van-e Isten, és pláne nem tudom, hogy ha van, akkor a keresztények Istene-e. De hogy ez a gyakorlat minden épeszű isten szemében többet ér, mint másfél órát ott rohadni a misén, az tuti.

Üdv:
b

gaboraron 2014.12.02. 12:13:18

És persze töröljük el az összes olyan munkaszüneti napot is, ami kötődik bármilyen valláshoz.

borzimorzi 2014.12.02. 12:15:01

@tip: Még ha vallási indíttatású lenne! De nem az. csak hipokrita indíttatású. Nagy különbség!

Komolyabb összegbe le merem fogadni, hogy már készen van a módosító is, hogy bizonyos méretű, bizonyos jellemzőkkel leírható üzletek természetesen nyitva lehetnek vasárnap is. És ezek a jellemzők pont a legtöbb CBA-ra fognak illeni. Biztos véletlenül.

Üdv:
b

Moin Moin 2014.12.02. 12:15:50

@DFK: Ne próbálj itt csúsztatni: nem azért bíráljuk, mert egy ötlet egybevág valamely kisebbség értékrendjével, hanem azért, mert azért, mert ez a pofátlan és maradi kisebbség (valójában: egy hatalom- és pénzéhes törpetárt, amelynek a valós társadalmi támogatottsága egyszerűen nem is mérhető!) meg akarja egy törvénnyel szabni azt, hogy a nálánál jóval nagyobb számú többség mikor mit tehet és mert ezen úgynevezett „értékrend” mentén ostoba és káros módon be akar avatkozni a gazdaságba.

Az ausztriai életviteli szokások pedig évszázadok alatt alakultak olyanokká, hogy vasárnap zárva tart a legtöbb üzlet. Szerinted értelmes dolog egy több évszázados, spontán folyamatot egy erőszakos t9rváénnyel „pótolni”? Egyébként Európában a vasárnapi zárva tarás a kivétel és ráadásul éppen Németországban is komoly (kormányzati) törekvések vannak a gazdaságot élénkítő vasárnapi nyitva tartás bevezetésére.

Szputya 2014.12.02. 12:17:41

Mondjuk, tök jól fog kinézni az összes budapesti pláza, amikor a boltok zárva vannak, csak a mozi és az éttermi részek lesznek nyitva... :p

tip 2014.12.02. 12:18:47

@Moin Moin: a Mt. 101. § felsorolja, hogy a vasárnapi munkavégzés milyen kivételes esetekben lehetséges. Olvastad?

Attól, hogy egy "mozgalom" keresztény szervezetekhez kapcsolódik, mindenképpen elvetendő? (Ez az úgynevezett "náci kártya" érv: a.te.ervelesi.hibad.hu/naci-kommunista-liberalis-kartya)

borzimorzi 2014.12.02. 12:20:47

@gaboraron: Hát persze. Ha valaki egy pohár vizet kér, az nyilván bele akar fulladni a Dunába. Hogyne.

Téged fizetnek a trollkodásért, vagy önszorgalomból irkálsz hülyeségeket?

Üdv:
b

Moin Moin 2014.12.02. 12:22:03

@gaboraron: Mint azt már fentebb egy válaszkommentben leírtam, a vasárnapi zárva tarást nem abból a szempontból kell elvetnünk, mert "máshol sem dolgoznak" (ami nem is igaz, mert pl. a tömegközlekedésben, az energetikai iparban, vagy épp az egészségügyben és rendvédelmi szerveknél vasárnap is rengetegen dolgoznak), hanem azért, mert a magánéletbe és a gazdaságba avatkozna be egy vallási hiedelem alapján, egy alapvetően nem a vallási elvek szerinti értékrendű társadalomban és egy olyan országban, ahol az alaptörvény szerint az állam és az egyház egymástól elválasztva működik.

…Érted már?:-)

tip 2014.12.02. 12:24:16

@Moin Moin: még mindig nincs alátámasztva, hogy vallási jellegű lenne a korlátozás.

kewcheg 2014.12.02. 12:27:27

Egy ateista országnak van egy pszeudó-népnemzeti keresztény kormánya.a létező lexarabb kombináció.
Magyarul: sziget fesztivállal, milliárdos yuppi politukusokkal, álkeresztény suttyókkal nehezített helyzetű fiatalságból akarnak sokgyerekes családban élő vallásos ,szülőket mire felnőnek....eszemfaxom....

Moin Moin 2014.12.02. 12:27:50

@tip: Nem azt írtam, hoyg ha "egy mozgamom keresztény szerevzethez köthető, mindenképpen elvetendő", hanem azt, hogy egy vallási mozgalomnak nincs joga beleszólni a törvény erejével a vallási közösségen kívüli világ dolgaiba.

Olvass figyelesen és értelmezd az olvasottakat - már ha nem csak trollkodni akarsz.:-)

unionista (törölt) 2014.12.02. 12:28:41

@borzimorzi:
nem azt állítom, hogy csak ettől valami feltétlen jobb lesz. szóval ha így vesszük, akkor országos méretekben bevezetni hülyeség. ez eddig rendben van. de azt sem látom azt, hogy ettől lesz valami sokkal rosszabb. majd legfeljebb szombat viszitek a heti ellátmányt az öregeknek. nem nagyon kedvelem ezt a kormányt, de nagyon unom ezt az orbán sátán dolgot.

pisda 2014.12.02. 12:29:14

@Moin Moin:

De mi van dec 25-26-al, pünkösddel és húsvéttal, valamint a halottak napjával?
Mindegyik vallási eredetű munkaszüneti nap.

Az érveléseddel ezeket is el kellene törölni.

Egyébként minden munkaszüneti nap beavatkozás a gazdaságba és magánszférába. Így igazából a munkáltatónak és a munkavállalóknak kellene szabályozni a munkaszüneti napokat (az lenne a legliberálisabb megoldás).

Moin Moin 2014.12.02. 12:32:52

@gaboraron: A vallásokhoz kötődő ünnepnapok hosszú, olykor évezredes folyamatok következtében váltak egy-egy adott társadalom kultúrájának szerves részeivé - ráadásul (mint azt a posztban is említettem) az is gyakori volt, hogy egy korábbi, pogány ünnep kapott keresztény átdukkózást.

Ezzel ellentétben a törvénnyel, mindenféle racionalitást-realitásérzéket nélkülözve bevezetni akart vasárnapi zárva tartásnak semmiféle szerves társadalomfejlődési előzménye nincs Magyarországon. Ha ezt a különbséget te nem érzékeled, az elég nagy baj!:-)

unionista (törölt) 2014.12.02. 12:36:02

@kewcheg:
tedd hozzá, hogy van egy két és félszer ekkora országra tervezett főváros. a főváros közepén egy a többséget nem különösebben kedvelő a közéletben sokszorosan megbukott népcsoport. amelyik a történelmi sérelmei miatt bírálhatatlan. ebből következően van egy kissé benácult vidék. ezt kellene egyben tartani. hja és demokratikusan.

nevetőharmadik 2014.12.02. 12:39:01

@tip: Tekintve, hogy szabályzás szerint szabadnapot biztosítani kell (tehát van pihenőnap azoknak is, akik vasárnap is dolgoznak), a vasárnap ebbéli kitüntetett szerepét semmi mással nem lehet magyarázni, mint a vallási hagyománnyal. Ezt persze érti minden egy logikai lépésnél többre képes ember. Gondolom, te is érted, csak adod itt az arrogáns hülyét.

Moin Moin 2014.12.02. 12:39:31

@pisda: A kommented első felére vonatkozóan olvasd el a @gaboraronnak 12:32:52-kor küldött választ!

Ami pedig a munkaszüneti napokat illeti (gondolom, itt a szombatra, vasárnapra és az ünnepnapokra gondolsz), ezek a hivatkozott kommentben is emlegetett hosszú és szerves társadalomtörténeti folyamatok során alakultak ki, azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a pihenést és a magánéletet. (A munkaszüneti napok és az ünnepek ilyen összekapcsolódása a társadalmi munkamegosztás kialakulásával történt meg, az ünnepi „munkátlanság” azonban már legalább a paleolit kor óta létezett.) Továbbá: az is hosszabb folyamtok során kialakult szokás és hagyomány egyes társadalmakban, hogy az alapvetően munkaszünetinek tekintett napokon kik és miért dolgoznak. Jelesül: a keresztény papok is dolgoznak vasárnap – ugyan miért akarják ők ezt a lehetőséget elvenni a kereskedőktől?:-)

tip 2014.12.02. 12:40:40

@Moin Moin: a törvényeket nem a vallási mozgalmak fogadják el, hanem az Országgyűlés.

Nem trollkodni szeretnék, hanem rávenni téged arra, hogy valódi érvekkel szállj ringbe, ne kitaláltakkal.

kewcheg 2014.12.02. 12:42:57

@unionista: elnézve a felnövő nemzedéket kezdem megérteni, hogy miért harácsolnak olyan buzgón kedvelt vezetőink. Bazz... ezek a gyerekek egy kanyi nyugdíjjárulékot nem fognak fizetni, lesznek a nyugdíjas hordák, akikből azt fogom legjobban sajnálni, aki egész életében dolgozott és adózott, meg lesznek a luxusnyuggerek, akik az összeharácsolt milliárdjaikból fognak élni, feltehetően az év legnagyobb részében nem Mao.-on....

tip 2014.12.02. 12:43:53

@nevetőharmadik: attól, hogy te semmi mással nem tudod magyarázni, még létezhet más magyarázat.

a.te.ervelesi.hibad.hu/szemelyes-ketely

A törvényjavaslat például több indokot is megnevez, egy sem vallási jellegű.

Szerinted, mivel felmerül, hogy a vasárnapi munkaszüneti nap esetleg vallási gyökerű, azt meg kellene szüntetni? Dolgozzunk hetente hét napot, vagy legyen inkább a szerda munkaszüneti nap?

gaboraron 2014.12.02. 12:46:29

@Moin Moin:
Azt ugye tudod, hogy nem olyan régen (úgy 25 éve) vasárnap még zárva voltak a boltok? És arra is emlékszel, hogy pl. a bolti eladók mennyire nem örültek, amikor bejött a szombat-vasárnapi nyitva tartás... úgyhogy pár éve még a vasárnapi zárva tartás a történelmi hagyomány része volt. De ezt csak a boltok, szolgáltatási/szórakoztató egységek esetében törölték el. Pedig a logikus az lehetett volna, hogy mindenhol eltörlik (a heti egy pihenőnap lehet bármikor, nem csak vasárnap).

pisda 2014.12.02. 12:47:23

@Moin Moin:

Azért sokáig állt a vasárnapi munkavégzés tilalma Mo-n is. Van ennek egy történelmi gyökere, így amit a munkaszüneti napokra említettél okfejtés a vasárnapi bezárásra is megállná a helyét.

gaboraron 2014.12.02. 12:48:34

@borzimorzi: Kedves Borzi, nyilvánvaló, hogy csakis hülye lehet, akinek más a véleménye, mint neked.
Az tetszik neked, hogy a boltok legyenek nyitva a kedvedért, de te már belefulladnál a Dunába, ha neked is dolgoznod kéne....

Önző vagy kissé.

tip 2014.12.02. 12:51:53

@Moin Moin: itt nem a "kereskedők vasárnapi munkához való joga" a kérdés (aki vállalkozóként önmaga dolgozna vasárnap, megtehetné), hanem a kereskedelmi alkalmazottak vasárnapokon munkára foghatósága.

Azzal együtt, hogy vannak, akik örülnek a vasárnapi bérpótléknak, nem lehet szabad elhatározásnak nevezni részükről a vasárnapi munkát. (Próbálj meg egyszer kereskedelmi alkalmazott lenni, és megtagadni azt.)

2014.12.02. 12:51:59

@gaboraron: "Ugye akkor a blog szerzője (és az őt támogató beírók is) támogatja, hogy mindenhol be kell vezetni a szombati-vasárnapi munkát, nem csak az üzletekben?"

Ugye ön is támogatja, hogy mindenhol be kell tiltani a szombati-vasárnapi munkát, nem csak az üzletekben?

Ne legyen tömegközlekedés, álljanak le a köz- és egyéb szolgáltatók és kapcsolják le az erőműveket is.
Ugye milyen jó lenne, ha senki nem dolgozna a hétvégén?

unionista (törölt) 2014.12.02. 12:53:39

@nevetőharmadik:
csakhogy így a pihenőnap hol keddre esik, hol péntekre, hol meg hétfőre. mert nem feltétlen héttel osztható a létszám. és ezen kívül van szabadságolás, táppénz. ebből egy kaotikus munkarend fakad. szabad piaci káosz. ezt azzal kompenzálják, hogy vasárnap pótlékot fizetnek. csakhogy elég sok probléma származik abból, hogy nincs egy rögzített pihenőnap.

nem feltétlen lesz jobb ahogyan beavatkoznak. de nem feltétlen lesz rosszabb sem. olvassátok tovább a bugyutácska képregényeket.

Moin Moin 2014.12.02. 12:56:02

@tip: Hát ja… Csak épp a mai magyar Országgyűlésben olyanok az erőviszonyok, hogy a többséget egy olyan politikai erő [a Fidesz] birtokolja, amely – saját hatalmi érdekei és legitimációja érdekében – önmagát kereszténynek tünteti fel és e legitimáció érdekében gyakorlatilag magába olvasztott egy (amúgy mérhetetlenül kis támogatottsággal bíró) keresztény pártot. (Azt most ne nyissuk ki, hogy ez a párt és annak tagjai, valamint általában a magyar egyházi korifeusok mennyiben felelnek meg a krisztusi egyház tanításaink! Írtunk erről: progressziv.blog.hu/2012/09/02/bibor_vagy_egovoros
progressziv.blog.hu/2012/04/22/level_a_fopasztorhoz
progressziv.blog.hu/2012/02/11/kegy
progressziv.blog.hu/2010/09/08/a_hit_titkai
stb.)

Személyes aspektusa is van annak, hogy Orbán miniszterelnök miért vonzódik és miért enged a valóságos társadalmi erejénél összehasonlíthatatlanul nagyobb teret a keresztény elemeknek a politikájában – de éppen a magánélet szentségére való tekintettel ezt nem osztom meg itt!

gaboraron 2014.12.02. 12:56:31

@Ylim: unalmas a fordított érvelés... kikerülöd a választ.
Másrészt pedig egy zárva tartó bolton nem múlnak emberéletek általában, viszont pl. egy kórházon, erőművön múlhatnak életek.

A bolt nem minősül közszolgáltatónak, egy erőmű viszont igen.

tip 2014.12.02. 12:56:50

@Ylim: "Ne legyen tömegközlekedés, álljanak le a köz- és egyéb szolgáltatók és kapcsolják le az erőműveket is." - bevásárolni a hét fennmaradó hat napján is lehet. Valahogy megoldottuk húsz éve is, valahogy megoldják a németek is (kicsit előre kell hozzá gondolkodni, az igaz). Míg az általad említett szolgáltatások vasárnapi fenntartásának nincs alternatívája.

frob 2014.12.02. 12:57:29

Nem is értem az osztrákok hogy bírják ki.

Pár lúzernak el kellene mennie vasárnap dolgozni, rögtön megértőbb lenne.

frob 2014.12.02. 12:59:18

Nem is értem az osztrákok hogy bírják ki.

Pár lúzernak el kellene mennie vasárnap dolgozni, rögtön megértőbb lenne.

Moin Moin 2014.12.02. 12:59:37

@gaboraron: Akkor, ha jól értem, egy hiánygazdaság kereskdelmi szokásaira hivatkozol itt?:-)

tip 2014.12.02. 13:01:02

@Moin Moin: az lehet, hogy a fidesz olyan, amilyen, de annak mi köze van a törvényjavaslat szövegéhez? Minden, amit ők mondanak, az "valamilyen" attól, mert ők mondják? Náci kártya! Hol van a törvényjavaslatban, hogy a zárvatartásra vallási okokból van múlhatatlan szükség?

A szemléltetés kedvéért: utóbb az Európai Parlamentben a pápa azt találta mondani, hogy az egységes Európa jó dolog. A pápa nyilvánvalóan vallásos. Amit mond, az tehát vallási indíttatású. Az egységes európa tehát nem jó dolog, és aki ilyet mond, csak vallási indíttatásból teheti.

frob 2014.12.02. 13:02:27

@unionista: Az, hogy a vallást belemagyarázza egy "libsi" dolog, úgy "nagyobbat üt".

Itt már nem fontos a liberálisnak, hogy kövessük a nyugat példáját.

frob 2014.12.02. 13:03:39

@tip: Na ezért lehet hogy kitilt.

gaboraron 2014.12.02. 13:06:41

@Moin Moin: Nem, rosszul érted. A többszáz/többezer éves hagyományra hivatkozom, ami szerint vasárnap nem dolgoztak (és nem csak Magyarországon, egész Európában sem és még sok helyen)
Mint az közismert tény, a 25 évvel ezelőtti vasárnapi zárva tartás nem a szocialista hiánygazdaság vívmánya volt.

ursus artos 2014.12.02. 13:07:45

Be kellene vezetni a szombati tanítást is, mert akkor e gyerekeknek több idő jutna a zsúfolt tananyag megtanulására és egy nap kevesebb órájuk lenne.
A tanárok meg majd bevásárolnak vasárnap...

ParaZita2 2014.12.02. 13:07:51

Korrekt és szakszerű poszt.

Csak szórakozásképp: vasárnap (ami a vásár napja) legyenek zárva a templomok, mert az a vásárlási ceremóniák szent ünnepe. Akkor van együtt a család, családi program, ráadásul aktív is, szemben egy templomi ájatossággal, ahol egy prédikátor szavait kell individualistán, zombiként kibámulva üres tekintettel a (lehetőleg üres) fejünkből, szó sincs a családról!

Arról nem is beszélve, akkor ezek után vasárnap már majd szülni sem szabad? Netán meghalni sem? A repülők meg kell álljanak a levegőben? Mi lesz az árvizekkel? (megvan: építsük a templomokat árterekre, s akkor össze lehet kötni ezeket)
S mi lesz a MOL üzemanyagtöltő állomásokkal? Tankoljon mindenki más napokon. Számos jó 5lettel elő lehet még állni.

ParaZita2 2014.12.02. 13:09:45

templomi ájtatosság

borzimorzi 2014.12.02. 13:10:22

@unionista: Neked nincsenek idős szüleid, akiket részben te látsz el, igaz? Hogy át tudd érezni és látni, hogy megy ez, leírom neked egy átlagos hétvégénket. Szombaton délelőtt a piacra megyünk és megvásároljuk a megfőzendő alapanyagokat. Elkészítjük az ebédet, ha csak lehet, részben már vasárnapra is (pl. húsleves). Az ételből külön teszünk, lehetőleg fagyasztható dobozokba (850 g-os tejfölös doboz rulez) 2-3 adagot, mert az majd a szüleinknél landol. Ha úgy kérik, akkor lefagyasztva.

Megbeszéljük a testvéremmel, hogy mikor ki megy látogatóba a szüleinkhez. Öregek már, egy félóra-óra alatt elfáradnak. Aztán vagy mi megyünk szombat délután a kajával, és a testvéremék mennek vasárnap a bolti cikkekkel, vagy fordítva. Ha a testvérem szombaton dolgozik, akkor ő nyilván csak vasárnap tud menni. Ha a gyerekének sportversenye van vasárnap, akkor meg csak szombaton. Plusz vagy szombaton, vagy vasárnap még a Zuram szüleit és/vagy testvérét is illik meglátogatnunk. (Igaz, oda legfeljebb sütit és üdítőt viszünk, mert ők önellátóak.)

Ja, színházban nem voltunk évek óta, akkor is csak hétköznap. De ha megszűnik a vasárnapi bolti nyitva tartás, akkor még hétköznap sem lesz esélyünk eljutni. Mert akkor vagy hétköznap kell előbb ellógni a munkából és megfőzni (aminek a munkahelyi konfliktuson túl az is a következménye, hogy éjfél után kerülünk ágyba), vagy nem lesz főzés, de akkor hétvégén étterembe kell menni, ami igen durván megdobja a költségkeretet. (2 főre 5ezer a színházjegy és 6-8ezer minimum az étterem, ohne bor vagy desszert.)

Aki ezt kitalálta, az olyan egyedülálló lehet, akinek senkiről se kell gondoskodnia, legfeljebb önmagáról, vagy még inkább, akiről őróla magáról is valaki más gondoskodik. Plusz különösebb kulturális igényei sincsenek, nem is akar színházba vagy koncertre menni. Pl. egy pici falusi parókián élő plébános, akire a házvezetőnője főz. Vagy egy olyan nagyvárosi pasas, aki az anyjánál lakik, és az anyja főz-mos-bevásárol rá.

De akinek gyerekei vannak, akinek idős, őrá szoruló szülei vannak, az bizony gondoskodik másokról, és kénytelen minden percét beosztani.

Ez a tv.javaslat csak azt a célt szolgálja, hogy a magyar családok élete még nehezebb legyen. Kifejezetten az öregek ellen hat és a nők ellen, akiket ilyen módon is kényszerítenek rá, hogy a fakanál mellett maradjanak. Ugyanis ilyen módon nem tudnak visszamenni dolgozni anélkül, hogy a családnak le ne kellene mondania anya főztjének a zöméről.

Ez a javaslat képmutató módon a családokra hivatkozik, de csak árt a családoknak. Nagyon meg fogja nehezíteni az öregek, a róluk gondoskodó gyerekeik, és a dolgozó nők helyzetét. Különösen azokét a dolgozókét, akik a kereskedelemben dolgozva nagyon is rá vannak szorulva a vasárnapi magasabb bérre. Ez 6-8 millió ember.

Cserébe lesz egy tucat vidéki plébi, akinek tetszik majd. Eleinte. De pár hónap elteltével koppanni fognak ezek is, mert attól, hogy vasárnap nem lehet boltba menni, még nem fognak a népek beülni az ő dögunalmas miséikre. Ahhoz ugyanis meg kéne tanulniuk úgy prédikálni, hogy az emberek őket akarják hallgatni! Aztán akkor majd talán gyakrabban beiktatják a misét is bevásárlás előtt vagy után. De enélkül nem.

Üdv:
b

Moin Moin 2014.12.02. 13:12:20

@tip: Miért, a vasúton el lehet várni?

Ami pedig azt illeti: az is csak egy társadalmi szokás, hogy vasárnap is járunk étterembe - az, hogy vásárolni is járunk vasárnap, szintén. Akkor miért szabad az éttermeknek, kocsmáknak és szórakozóhelyeknek nyitva tartani, az üzleteknek pedig nem?

A munkavállalóknak a mukáltatókkal szembeni jogait, viszonyát és a munkavállakók "nemet mondási lehetőségeit" peedig éppen a Fidesz-kormány rontotta le drasztikusan, az előző cilusában elfogadott úk Munka törvénykönyvvel. Ha valóban a munkavállalók sorsának javítása lenne ennek a törvénynk az egyik célja, akkor azt a Munka törvénykönyv módosításával és nem az üzletek bezáratásával lehetne elérni.

Moin Moin 2014.12.02. 13:14:45

@gaboraron: A II. világháború óta radikálisan átalakultak Európában a társadalmi (és azon belül a vásárlási és szabadidő-eltöltési) szokások is.

Egyébként a középkorban sem volt teljes üzletelési tilalom vasárnap - hiszen a vasérnap magyar neve is a "vásárnap"-bó ered!:-)

tip 2014.12.02. 13:14:52

@borzimorzi: lehet, hogy a te élethelyzetedhez jól illeszkedik a vasárnapi nyitvatartás, de a vasárnap munkára fogott eladók családjairól miért nem írsz?

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.02. 13:16:30

@frob: hulye, a hatarmenti hiperek tele vannak osztrakokkal vasarnaponkent.
Ugy birjak ki, hogy shoppingolnak Magyarorszagon.
Amugy ha mar az osztrak-nemet vasarnapi zarvatartast atvenne a keresztenyfasiszta mikropart, akkor a munkavallalok jogait, vedelmuket, berezeset is illene lemasolni onnan.
Ja, hogy az egesz klerikalis amokfutasnak az a lenyege, hogy a CBA-t megszabaditsak a versenytarsaktol? Hoppacska!
Ja, a nemzeti mutyis boltlanc alkalmazottainak nem jar a vasarnapi kenyszer-szabadnap?
Aha, ertem.

ParaZita2 2014.12.02. 13:17:40

Szóval, az államnak (azaz törvényekkel) beavatkozni az emberek életvitelébe tilos. Tabu! Ez nem világos bárkinek is?

2014.12.02. 13:18:17

@tip: @gaboraron:

Az általam felsorolt dolgok nélkül évezredekig elvolt az emberiség, csak kényelmi szolgáltatások, ahogy a vasárnapi vásárlás lehetősége is az.

A tiltás miért csak a kereskedőkre vonatkozik? Vagy a kdnp-ben csököttagyúak ülnek és fogalmuk sincs arról, hogy nem csak a kereskedelemben dolgoznak a hétvégén?
A szórakozóhelyek, éttermek, folyamatoasan termelő üzemeek, közmű- és egyéb szolgáltatók alkalmazottai másodrangú állampolgárok? Nekik nem jár a hétvégi pihenés?

Ne erőlködjetek, itt a válasz: amikor elvállalták az adott munkát, tudták mivel jár. Ez igaz egy erőműre, igaz egy internet szolgáltatóra és igaz a kereskedelemre.

Szerintem nyugodtan rá lehet bízni a munkavállalókra, hogy olyan helyre menjenek dolgozni, ahol szabad minden hétvégéjük vagy olyanra, ahol nem.

A kdnp ne abból induljon ki, hogy a templomba járóknak mindent a szájukba kell rágni, mint a birkáknak (nem véletlenül használja az kat. egyház a pásztor és a nyáj megnevezést).

Foglalkozzanak inkább az általuk is okozott bővülő és mélyülő szegénység felszámolásával.

Moin Moin 2014.12.02. 13:18:58

@tip: A törvényjavaslat és a Fidesz kapcsolatáról írtam neked előbb: nem attól rossz ez a törvény, hogy a Fidesz nyújtja be, hanem attól, amilyen célzattal - és amilyen racionális és alkotmányjogi érvek ellenére - nyújtják azt be.

De fordítsunk a dolgon: írd meg a törvény melleti nem vallási eredetű érveket!:-)

Amik a törvényjavaslatban szerepelnek, azokat nyugodtan elhagyhatod: csupa baromság, amit a megjelenésük óta százszor megcáfoltak!:-) (Olvass utána a cáfolatoknak!)

Muad\\\'Dib 2014.12.02. 13:19:21

Tökéletesen felesleges és hazug dolog a kereszténységet idekeverni. Nagyjából mindenki sejti, hogy a javaslat mögött a piac újraosztása rejlik, a haverok cégeinek.

tip 2014.12.02. 13:19:38

@Moin Moin: akkor ismét: a vasárnapi utazásnak nem alternatívája a szombati. A vasárnapi kocsmázásnak nem alternatívája a szombati. Akit vasárnap fog baleset érni, nem tud szombaton előre kórházba menni. Viszont: szombaton be tudok vásárolni vasárnapra is, ha akarok.

Hogy ezt a szabályt a Mt-be vagy másba írják bele, másodlagos. A szabály maga a lényeg. Azt állítod tehát, hogy ha már úgyis alaposan megtépázták a munkavállalók jogait, akkor nem is érdemes azokon javítani?

borzimorzi 2014.12.02. 13:20:41

@Moin Moin: Bármi is az oka, jól teszi. Ahogy az MSZP is belebukott az SZDSZ-esek hülyeségeibe, akik icipici csoportérdekecskéket fújtak fel és nyomtak ezerrel, ugyanúgy a Fidesz is bele fog bukni abba, hogy a farok csóválja a kutyát. Ez a nemzet érdeke.

Üdv:
b

ParaZita2 2014.12.02. 13:21:22

(további megoldás pl. a Mol, Shell, stb töltőállomások vasárnapjára: csak NTÁ-nál lehessen tankolni - ha már kimozdul az ember és megakarja látogatni az ország másik részén lakó családtagjait. NTÁ:= Nemzeti Töltő Állomás, mint a trafikok.)

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.02. 13:23:23

@tip: a vasarnapi zarvatartas majd felszabaditja par ezer ember idejet egesz hetre, mert jol elbocsatjak oket a picsaba

@gaboraron: a CBA az kozszolgaltato? A klerikalfasisztak miert engednenek egerutat a kisebb boltokban dolgozoknak. Azoknak nem kell vasarnap a templomban terdelni a pap elott ajtatos pofaval?
Es a zsidok? Muszlimok? Ateistak? Ez a vasarnapi zarva tartas elegge kirekeszto.

Mielott valaki beszolna: dolgoztam es manapsag is dolgozom vasarnap. Regen ejszaka is. Orultem a magasabb orabernek.

tip 2014.12.02. 13:25:01

@Moin Moin: értem. Még mindig nem sikerült érvényes érvet felhoznod arra, miért lenne ez a szabály vallási korlátozás, ellenben tőlem elvárod, hogy érveljek az ellenkezője mellett (megtettem), de úgy, hogy jó előre lesöpröd az érveimet.

borzimorzi 2014.12.02. 13:25:28

@tip: Például azért nem, mert pontosan tudták, hogy vasárnapi munka nélkül ugrik a vasárnapi magasabb bér is, és ennek tudatában vállalták. Ráadásul ugyanannyi szabadidejük van, csak hét közben kapják ki a szabadnapot. Így azt szabadabban oszthatják be, nem arról szól a szabadnapjuk, mint legtöbbünknek, hogy kötelességszerűen rokonokat látogatunk. Múltkor beszélgettem a hentessel. Mondta, hogy ha vasárnap nem dolgozhat, akkor neki is mennie kell az anyósát látogatni, abból sok veszekedés lesz...

Hidd el, tudják az emberek, mit miért csinálnak, csak legfeljebb az ájtatos manó műkeresztényeknek nem kötik az orrára.

Üdv:
b

borzimorzi 2014.12.02. 13:26:07

@tip: Például azért nem, mert pontosan tudták, hogy vasárnapi munka nélkül ugrik a vasárnapi magasabb bér is, és ennek tudatában vállalták. Ráadásul ugyanannyi szabadidejük van, csak hét közben kapják ki a szabadnapot. Így azt szabadabban oszthatják be, nem arról szól a szabadnapjuk, mint legtöbbünknek, hogy kötelességszerűen rokonokat látogatunk. Múltkor beszélgettem a hentessel. Mondta, hogy ha vasárnap nem dolgozhat, akkor neki is mennie kell az anyósát látogatni, abból sok veszekedés lesz...

Hidd el, tudják az emberek, mit miért csinálnak, csak legfeljebb az ájtatos manó műkeresztényeknek nem kötik az orrára.

Üdv:
b

tip 2014.12.02. 13:26:24

@ParaZita2: szinte minden törvény célja az, hogy szabályozza az emberek viselkedését, azaz "beleavatkozzon az emberek életvitelébe". Ez nemhogy nem tabu, hanem a törvény értelme.

Bobby Newmark 2014.12.02. 13:29:02

@unionista: Aha, csak mondjuk a vasárnapot ne 1/7 hétnek vedd, hanem 1/2 hétvégének. Nem ~14%-kal csökkenti a bevásárlós napok számát, hanem 50%-kal.

És még csak nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az elvek. A büdös kurva annyukat akarják beosztani az ÉN időmet?! Ki a FASZOM engedte ezt meg nekik?

tip 2014.12.02. 13:29:11

@aki mást mond az hazudik: igen, a várható elbocsátások veszélye egy értelmes érv a zárvatartás ellen. Ilyenekkel kellene érvelni, nem azzal, hogy "vallási indíttatású".

Bobby Newmark 2014.12.02. 13:30:44

@unionista: Neked ez valami belülről fakadó kényszer, hogy rágd a szart, vagy fel vagy rá bérelve?

tip 2014.12.02. 13:33:50

@borzimorzi: akinek családja, gyermeke van, hiába ér rá hétköznap, amikor házastársa dolgozik, a gyerek meg iskolában van. Van értelme annak, hogy vasárnap általában ne kelljen dolgozni, csak kivételes esetben. Most a kivételekről vitatkozunk: hogy a nép vasárnapi shoppingoláshoz való joga elég nyomós ok-e az eladók vasárnapi szabadnapjának megvonásához. Továbbra is fenntartom, hogy a kereskedelmi alkalmazottak az egyik legkiszolgáltatottabb munkavállalói csoport, és nem lehet az ő védelmüket a munkaadóikra bízni. (Vagy: akkor a vasárnapi munka korlátozását teljesen ki kell venni a törvényből, hiszen a munkavállalók tudják, mit tesznek.)

borzimorzi 2014.12.02. 13:36:49

@tip: Hát, bizony. Szerinted tehát az emberölés törvényes tilalma pontosan ugyanolyan súllyal esik a latba, mint a vasárnapi kereskedés tilalma. Gratulálok arányérzékedhez. Remélem, sokan vagytok még ilyenek a Fideszben! Mert minél többen vagytok ilyen éleslátók és küldetéstudatosak, annál gyorsabban fogtok bukni. Ez a magyar nemzet és Magyarország érdeke.

Hajrá, fideszmagyarok, hajrá, fideszmagyarország! Előre a szakadékba! Nélkületek egy egész normálisan fejlődő és gazdagodó, nyugis kis európai ország lesz itt. Igaz, sokáig fog tartani, amíg eltakarítjuk azt a sok ...-t, amit magatok után hagytok, mint az eb.

Üdv:
b

ParaZita2 2014.12.02. 13:38:47

@tip: "... "beleavatkozzon az emberek életvitelébe". Ez nemhogy nem tabu, hanem a törvény értelme. ..."

Akkor biz' én vagy anarchista vagyok, vagy igaz hívő, akinek elég a 10 parancsolat, s elvetem a parlament (itt: állam) által hozott törvények igen jelentős részét.

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.02. 13:40:05

@Muad\\\'Dib: De megis a klerikalis mikropart nyomja a temat. Szerintem ez az egyik legjobb modja annak, hogy az emberek rajojjenek, mennyire ostoba Tomjen Zsoltiek bandaja. Mondjuk az evolucio elmeletenek sarokba allitasa se volt toluk piskota...

@tip: a CBA munkavallaloinak csaladja meg a kormanynak es neked is szart ernek? Miert csak a multi munkavallaloit akarjatok beterelni a templomba?
Ja, hogy a multi kicsinalasa a cel jo keresztenyi eszkozokkel?! Ertem!
Miert nem irsz a kormanykozeli ceggel valo kivetelezesrol? CBA kasszasa, alkalmazottja az lehet vasarnapi "rabszolga"?
En anno orultem, ha vasarnap dolgozhattam, mert ugy legalabb a hetkozbeni szabadnapomon el tudtam intezni dolgaimat hivatalos ugyeimet. Ja es a potlek se jott rosszul.

Oka nincs a vasarnapi zarvatartas eroltetesenek: a lakossag elenyeszo hanyada jar templomba (ez nem fog valtozni). Az alkalmazottak bere kozel sincs a nyugatihoz, ez nem zavarja a klerikalfasiszta mikropartot, csak egy elavult adminisztrativ intezkedest akarnak atvenni. De persze csak a gonosz nyugati multira akarjak.rakenyszeriteni, a CBA az mentesul. Inkabb az also hangon 1200-1300 euros bert vennek at, amit siman megkeres egy kereskedelmi alkalmazott nemet nyelvteruleten!

A kirugott, leepitett par ezer Tescos munkavallalo meg majd el fenyevesbol vagy beall koldulo szerzetesnek. Vagy egyszeruen csak kossek fel magukat? Milyen keresztenyi!

tip 2014.12.02. 13:40:28

@borzimorzi: teljesen mindegy, hogy a fideszben vagyok-e, vagy sem. De látom, hogy ez neked fontos, ezért ismét leírom: utálom a fideszt, és azt szeretném, ha az ellenfelei, azaz mi, normálisan vitáznánk, nem úgy, mint ők.

vittore 2014.12.02. 13:42:41

Nem olvastam végig, a kommenteket. Számomra ez a mizéria kizárólag a CBA helyzetbe hozásáról szól. HA ezen túllépek, akkor viszont nem értem, hogy az Állam milyen alapon szól bele abba, hogy vásárolhatok e vasárnap vagy sem?

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 13:42:50

@DFK:
Mondjuk azért, mert Ausztriában keresnek annyit a bolti dolgozók, hogy ne kelljen vasárnap is dolgozniuk, meg olyan a munkaidő-beosztás, hogy az átlag melós el tud menni munkaidő után vásárolni, mert nem 12-14-16 órát dolgozik, mint nálunk, hanem csak 8-at?

Egyébként miért pont Ausztriára vagy Németországra hivatkozol, miért nem az EU másik 22-23 országára, ahol nyitva vannak vasárnap is a boltok?

tip 2014.12.02. 13:43:48

@aki mást mond az hazudik: a 400 négyzetméteres korlátozást épp ki akarják venni a javaslatból. De igen, igazad van, a piac újraosztása, egy értelmes érv a zárvatartás ellen (ha tényleg maradnak kivételek a törvényben).

(Összeszedem a kedvetekért az értelmes érveiteket, na? :) )

legeslegujabbkor 2014.12.02. 13:46:31

@Muad\\\'Dib: Milyen igaz

"KDNP-s kezdeményezés mostani felkarolásában nagy szerepe lehet annak is, hogy a törvényjavaslat ezúttal egyfajta piacszabályozással is összekötötte a pihenőnap ügyét: a nyitva tartás tilalma ugyanis csak a 400 négyzetméter feletti – jellemzően multinacionális hátterű – boltokra vonatkozik, a több szempontból eddig is kivételezett hazai üzletláncok – például a CBA – legtöbb egysége nyitva tarthat."

"A magyar élelmiszerkereskedelem három legnagyobb forgalmú hazai tulajdonú üzletlánca a CBA, a Coop és a Reál a leghatározottabban támogatja a vasárnapi nyitva tartás korlátozására irányuló kezdeményezést."

"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a szakmai szervezetek döntő többsége egyöntetűen kiállt amellett, hogy az üzletek, áruházak a vásárlók érdekeivel összhangban maradjanak nyitva vasárnap. Az áruházláncok megbüntetésével, fenyegetésével, végső soron Magyarországról történő kiszorításukkal súlyosan veszélyeztetik az ott dolgozók munkahelyeit, az érintett családok létbiztonságát, megélhetését.”

"A LIGA szakszervezeti szövetség nem támogatja a boltok vasárnapi kötelező bezárását, ehelyett a vasárnapi nyitva tartás költségeinek emelését és szabályainak szigorítását javasolja a kormánynak."

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 13:47:37

@gaboraron:
Ha megkapom a napot hétközben pihenőnapként, akkor részemről rendben.

Ugyanis nem arról van szó, agyarka, hogy a kereskedelemben dolgozók heti 7 napot melóznak. Nem, csak 5-öt ők is, csak a szabadnap nem mindig vasárnapra esik.

De a te logikáddal akkor tiltsuk be a vasárnapi munkát az erőművekben is, szóval vasárnap akkor ne legyen se víz, se áram, se távfűtés, se közlekedés, se benzinkút, se közvilágítás.
Így is benne vagy, baromka?

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 13:49:51

@borzimorzi:
Csak szólnék, hogy jegeces nem egyenlő jeges. Jegec = kristály.
Ne használj olyan szavakat, amelyeknek nem ismered a jelentését.

Bobby Newmark 2014.12.02. 13:52:21

@Mr. Közbiztonság Szilárd: A jég is kristályos szerkezetű. Csak szólok...

Jolka40 2014.12.02. 13:52:37

@Moin Moin: Vasárnapi Közlekedés? Vonatok, buszok, villamosok?

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 13:53:40

@gaboraron:
És ki a faszt érdekel?
Ott miért lehet munkára kényszeríteni az embereket, ha a boltokban nem?

borzimorzi 2014.12.02. 13:58:13

@tip: Gratulálok, ez az első ÉRV, amit itt felhoztál. Valóban a kiskereskedelmi dolgozók ma az egyik legkiszolgáltatottabb munkavállalói csoport. De őket nem azzal lehet segíteni, hogy megtiltjuk nekik a vasárnapi, picit magasabb munkabér megkeresését. Hanem azzal, hogy dupla, vagy akár tripla vasárnapi bért írunk elő számukra a törvényben. Meg azzal, hogy rendszeres ellenőrzéseket tartatunk, amelyben a munkaügyi ellenőrök stopperrel a kézben nézik, hogy a dolgozók mikor mennek be és mikor jönnek ki. És ha a hivatalosan csak 4 vagy 6 órában foglalkoztatott dolgozók a valóságban 8 vagy még több órát dolgoznak, akkor olyan bírságot vetnek ki, hogy csillagokat lásson a tulajdonos! Ja, hogy ezzel éppenséggel a Fidesz-közeli tulajdonosok lennének leginkább megszívatva? Ó, hát akkor persze szó sem lehet róla.

Plusz a CBA üzletekben dolgozók is kiskereskedelmi dolgozók, aztán ők majd továbbra is dolgozni fognak vasárnap. Mert majd benne lesz a törvényben (lehet, hogy már most is benne van, még módosító se kell), hogy az X, Y, V jellemzőkkel bíró üzletek nyitva tarthatnak vasárnap is. És mit tesz a Fennvaló, ezek a jellemzők pont a legtöbb CBA üzletre fognak illeni. Mibe fogadjunk?

Értsd meg, ez egy terelés, hogy ne lásd a fától az erdőt. A dolog a kiskereskedelmi piac újrafelosztásáról szól. Konkrétan arról, hogy a Fidesz-közeliek kezébe akarják átjátszani a kiskereskedelemből származó haszon legnagyobb hányadát.

Az összes többi csak porhintés. Ha ezek egy percig is komolyan gondolnák, hogy segíteni akarnak a kisker. dolgozókon, akkor már volt rá egyszer 4 évük (1998-2002), most meg 2010 óta újabb 4 évük. Semmit se tettek.

Üdv:
b

P.S.: A virtigli antiszemita rosszabbik persze meg fogja szavazni, mert a zsidók fogják legjobban megszívni ezt a marhaságot. Ők szombaton nem nyúlhatnak pénzhez, vasárnap meg nem lesz nekik hol vásárolniuk. "Ögyes!", mondaná Kohn bácsi.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 13:58:35

@Bobby Newmark:
Ja, meg az acél is vasból van, mégis van külön neve, és kurvára nem ugyanaz a kettő.

2014.12.02. 13:59:01

@aki mást mond az hazudik:

A CBA-kban alkalmazottak dolgoznak, nem családtagok, ezért a törvény a CBA-ra is vonatkozik.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 14:00:56

@tip:
Miért, utazni vagy kocsmázni nem tudsz szombaton?

Meg tervezd úgy, baromka, hogy érjen szombaton baleset, ne vasárnap.

borzimorzi 2014.12.02. 14:02:07

@Mr. Közbiztonság Szilárd: Még jó, hogy a jégkristály nem kristály. Köszike. Azért ha időd és az időjárás engedi, egyszer nézz meg egy hópelyhet alaposabban, hátha jégkristályokból áll... Az még nem tűnt fel neked, hogy otthon a fagyasztóban miért nem marad gurulós a málna, pedig a nagyüzemiben meg tudják csinálni?

Leülhetsz. Egyes.

Üdv:
b

raz sierpem raz mlotem czerwona holote · http://redisbad.pl 2014.12.02. 14:02:41

Ez mitől lenne vallási indíttatású korlátozás? A törvényjavaslat szövege nem tartalmaz ilyent tudomásom szerint.

Semmi köze nincs ennek a kereszténységhez, ez kb. a piac átvariálása (haveroknak). A szokásos reflexek persze beindulnak és lehet egy jót keresztényezni.

A megoldás szerintem a munkaszüneti napokon végzett munka pótlékának emelése lenne.

tip 2014.12.02. 14:04:24

@borzimorzi: sok irreleváns és néhány releváns érvet hozol fel, és lerí az írásaidról, hogy nem olvastad a javaslatot, de azért ellenzed.

borzimorzi 2014.12.02. 14:05:14

@Bobby Newmark: Köszi a jeget is, de ebben is igazad van. Bevétel szempontjából pláne. A vasárnapi nyitva tartásból származik az összbevétel fele-harmada. Ha ezt elveszik az üzletektől, akkor azzal átbillentik őket a "már végképp nem éri meg" tartományba. Pont ez a cél. Aztán a Magyarországból kivonult cégek boltjait majd fillérekért megveszi a CBA. Vagy eleve bérelt helyiségben dolgoztak, akkor meg a Fideszes önkormányzatok fillérekért adják bérbe a megürült üzleteket. Csakis haveri cégeknek, természetesen.

Üdv:
b

Bobby Newmark 2014.12.02. 14:07:54

@Mr. Közbiztonság Szilárd: Meg a példa is kurvára mellément. Nem arról van szó, hogy vasnak nevezi az acélt, hanem hogy fémnek. Ami meg szintén nem helytelen.

Ha szart rágsz, legalább legyen má' igazad, baszkikém!

tip 2014.12.02. 14:09:53

@borzimorzi: "A vasárnapi nyitva tartásból származik az összbevétel fele-harmada."

Ez az infó honnan származik?

Mi történik akkor, ha vasárnap zárva lesz a bolt? A népek éhenhalnak - vagy megveszik ugyanazt a fennmaradó hat napon :)

Bobby Newmark 2014.12.02. 14:12:27

@borzimorzi: Nyilván ez a cél, csak tényleg vannak annyira droidok, hogy elhiszik, hogy bárkinek meg fogják tudni magyarázni a szar kifogásokat?

Itt igazából csak arról van szó, hogy van-e gerincük. Mert ha kiállnának, hogy "igen, ki akarjuk csinálni a Tescot, hogy aztán fillérekért felvásároljuk az üzleteit", az lehet, hogy maffiatempó, de legalább egyenes.

Ez a vergődés, hogy magyarázzák a tökéletesen átlátszó hülyeséget, ritka szánalmas és gyomorforgató.

Bobby Newmark 2014.12.02. 14:13:31

@tip: Nem hétből vesznek el egy napot, hanem KETTŐBŐL. Majd ha ez eljutott az agyadig, beszélgethetünk róla, addig csak jár a levegő a szádon.

borzimorzi 2014.12.02. 14:16:40

@tip: :-DDD Nem képzeled,hogy egy ilyen hülyeség olvasgatására majd órákat áldozok az életemből? Ha leteszel ide az asztalomra egy 500 oldalas tanulmányt arról, hogy a Föld lapos, akkor, légy te nagyon erős, nem fogom elolvasni. Aminek az alapja, a tételmondata eleve hülyeség, az nem lesz értelmes attól se, ha 500 oldalon fejti ki a szerző. Evvan. Barátkozzál meg vele.

Üdv:
b

tip 2014.12.02. 14:19:25

@Bobby Newmark: @borzimorzi: további kulturált diskurzust kívánok :)

borzimorzi 2014.12.02. 14:19:39

@tip: Keresd fel a hozzád legközelebbi nagyobb boltot egy átlagos hétköznapon, számold meg, hány vevője van de. 10 és dél között, és becsüld meg, hogy milyen összértékű áru van a pénztárnál a kosarukban. Majd ismételd meg ugyanezt vasárnap.

Ismételheted akárhány hétköznapon és akárhány vasárnapon.

Üdv:
b

tip 2014.12.02. 14:20:28

@borzimorzi: vagyis csak kitaláltad?

borzimorzi 2014.12.02. 14:21:18

@Bobby Newmark: Ez pontosan így van.

Üdv:
b

borzimorzi 2014.12.02. 14:28:40

@tip: Nem. Hanem megbecsültem annak alapján, hogy az elmúlt 20 évben háztartást vezettem. Hétköznap is, vasárnap is vásároltam már pár tízezerszer. Amikor teljesen kötetlen munkaidőben dolgoztam, jóval többször vásároltam hétköznap. Alig lézengnek a vásárlók olyankor.

De te is letesztelheted. Leírtam, hogyan. Látom, az élettapasztalat erősen hibádzik nálad, igaz? Különben nem kérdeznél evidenciákat, hanem tudnád magadtól is. Vetíthetsz már, amit akarsz. Tipikus fidesznyik vagy, legfeljebb még nem bégetsz.

Üdv:
b

Bobby Newmark 2014.12.02. 14:36:04

@tip: Én is így gondoltam.

Te rugózol itt az érvelési hibákon, aztán elkezdesz hadakozni egy szalmabábbal. Nyilván nem suttyóság, ugye?

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 14:40:41

@borzimorzi:
Azért ha faszságokat írsz, legalább a pofád ne legyen már ekkora utána, idióta.
Lehet bevallani, hogy elbasztad, hülye picsa.

@Bobby Newmark:
Hát kurvára nem ment mellé.
Kár, hogy nincs agyad, hogy megértsd.ű

Amúgy igazad van: Ha szart rágsz, legalább legyen má' igazad, baszkikém!
Csak hát nem tudom, miért nem eszerint cselekszel.

hawaiiklub (törölt) 2014.12.02. 14:52:40

Nem tudom miért kell ezt vallásra visszavezetni. Vannak országok, ahol vasárnap minden üzlet zárva van, például Hollandia. Szombaton letudja mindenki a vásárlást, a vasárnap megmarad családi programokra, barátokra, találkozásra, kirándulásokra. Más mint amiben mi élünk, de nem rossz. Működik, és nem követelik az emberek a vasárnapi nyitva tartást. Azt nem mondom, hogy át is kellene vennünk, de látni kell, hogy nem annyira ördögtől való.

borzimorzi 2014.12.02. 14:56:24

b@Mr. Közbiztonság Szilárd:

Akarsz róla beszélni?
pszichorendeles.blog.hu/2014/04/07/a_trollkodas_pszichologiaja

OK, beszéld meg valamelyik pszichiátereddel.

Csá.
b

borzimorzi 2014.12.02. 15:02:16

@hawaiiklub: Hollandia? Lehet, rosszul emlékszem, de úgy rémlik, hétvégén is lehetett vásárolni. Igaz, eddig csak kétszer voltam arrafelé, és nem éltem ott, csak turistáskodtunk.

Üdv:
b

hawaiiklub (törölt) 2014.12.02. 15:08:41

@borzimorzi: csak szombaton.
Ott dolgoztam hónapokig, közben meg kellett szokni hogy vásárolni szombaton kell. De nem volt rossz, és ettől nem vásároltam kevesebbet. És így sokkal inkább pihenőnap a vasárnap.

Bobby Newmark 2014.12.02. 15:10:15

@Mr. Közbiztonság Szilárd: Jó, látom takonyból van a gerinced, úgyhogy elengedem a dolgot.

Danubium 2014.12.02. 15:10:17

...melyben az önjelölt autonónszemélyiség megszakérti, minek van meg nincs helye a (keresztény időszámítás szerinti) XXI. században, személyes preferenciáinak vélt szentségéből kiindulva.

Az ország úgy lesz a "miénk", hogy a liberálisoké lesz.

Bobby Newmark 2014.12.02. 15:13:27

@Danubium: Nincs baj a vallással addig, amíg az illető otthon, négy fal közt csinálja.

Void Bunkoid 2014.12.02. 15:16:23

Azoknak, akik emlegetik, hogy ez több évtizedes-évszázados hagyomány, és nem vallási eredetű, hanem generál pihenőnap és bezzeg már 1930-ban sem volt nyitva semmi vasárnap, úgyhogy nem is komcsi találmány és társai:

1930-ban még egy jobb hírű KOCSMÁBÓL is kivágtak mint macskát sz*rni (de legalábbis nem voltak hajlandóa kiszolgálni, mert "piszkos csavargó" vagy), ha nem volt rajtad zakó/felöltő és kalap.

Azért, mert ez volt a szokás.

És ugyanígy, a vasárnapi szent pihenő is működött a tizenkilencedik században, ahol tényleg megállt az élet, senki nem dolgozott semmit, pihent, ebédelt, tehetősebbek kijártak sétálni, lovagolni.

De ma 2014 (leírom betűval is, kétezer-tizennégy) van.

Nem a múltban kellene élni.
Ha ennyire a szokások meg tradíciók rabjai vagytok, akkor ne posztolgassatok ide baszki, hanem szépen slattyogjatok el a postára és küldjetek szépen felbélyegzett levelet az indexnek (impresszumban van fizikai elérhetőségi cím, a bloghu is az index tulajdona). Ja, és ha választ akartok, akkor szintén felbélyegzett válaszborítékot is kéretik applikálni.

Mert így szokás, már a hatvanas években is így ment a Miska bácsi levelesládájában a Kossuthon.

borzimorzi 2014.12.02. 15:17:30

@hawaiiklub: Jól gondolom, hogy osztrák mintára nem lettél túldolgoztatva? Vagyis 8 óra munka után elmehettél, és még nyitva voltak a boltok? Mert akkor működhet. Ausztriában például lámpással se találsz olyan banktisztviselőt, kormánytisztviselőt, könyvelőt, könyvszakértőt, ügyvédet, közjegyzőt, bírót, ügyészt, tanárt és általában szellemi foglalkozású embert, aki pénteken késő délután még bent lenne a munkahelyén.

De itthon az van, hogy kidolgozzuk a belünket, messze a 8 órán túl is. Nagy könyvvizsgáló cégek, ügyvédi irodák és nyelviskolák épülete elé menj oda este 6-kor, és látni fogod, hogy még égnek a lámpák minden ablakban. Sőt, sok ablakban még 8-kor is. Elvetemülteknél és munkamániásoknál még annál későbben is.

Jó is ez a vita, legalább több fényt vet az áldatlan munkapiaci viszonyokra... Meg arra, hogy talán mégsem normális egy emberrel 1,5-2 ember munkáját végeztetni 1 bérért...

Üdv:
b

borzimorzi 2014.12.02. 15:21:48

@Void Bunkoid: ;-) EZ nagyon ott volt!

Mellesleg ügyes ez a posztoló, mert erre a bejegyzésére alighanem többen lesznek kíváncsiak, mint bármelyik korábbira. A kommentek is gyűlnek szépen.

Üdv:
b

Gesanya 2014.12.02. 15:29:10

Akkor mi van, ha a TESCO minden dolgozoja
Kap egy reszvenyt es mind tulajdonos dolgozik vasarnap is?

jaegtoer 2014.12.02. 15:29:45

O.K. Legyen minden nap munkanap. Mindenkinek. Ünnepnapok sem kellenek. Mind, mind felesleges csökevény.

gaboraron 2014.12.02. 15:31:26

@Mr. Közbiztonság Szilárd: "Ha megkapom a napot hétközben pihenőnapként, akkor részemről rendben."

Majd amikor te minden csütörtökön leszel otthon, a feleséged meg minden kedden, akkor ezt átgondolod.

"De a te logikáddal akkor tiltsuk be a vasárnapi munkát az erőművekben is, szóval vasárnap akkor ne legyen se víz, se áram, se távfűtés, se közlekedés, se benzinkút, se közvilágítás.
Így is benne vagy, baromka?"

Leszámítva a primitív személyeskedésedet, megtanulhatnál olvasni, hiszen erre már feleltem, amikor más kérdezte ugyanezt.

hawaiiklub (törölt) 2014.12.02. 15:34:12

@borzimorzi: jól látod, ott 8-9 óránál nem kellett többet dolgozni. A boltok este 8-ig voltak nyitva, ha jól emlékszem. Nem 100% osztrák minta, de nem áll távol. Ugyan annál a multinál voltam ott is mint itthon, és van egy kis különbség...
Igen, ez gond, hogy sokan késő estig dolgoznak, főleg multiknál. Nem tudom miért nem akarja ezt szabályozni az állam, pedig mostanában jó nagy lendületet kapott a szabályozás...

Void Bunkoid 2014.12.02. 15:43:58

Alapvetően a mindenféle szolgáltatások, meg gyakorlatilag ma már ha úgy jobban megnézzük, a közszolgálati/köztisztviselői munkák kivételével BÁRMILYEN munkakör gyakorlatilag bármikor végezhetők és végzendők is - valaki beírta, hogy "legyen mindennap munkanap" - ez pl az úgynevezett folyamatos munkarendű munkaköröknél - mint az energetikai melók, rendvédelmi és egészségügyi dolgok, DE újabban rengeteg versenyszférás/szolgáltató cuccoknál is (pl a legtöbb telekommunikációs szolgáltató 0-24 órás ügyfélszolgálata, de akár egy pékség is...) simán megy.

Pont az iparosodásnak, elektromosságnak, folyamatos termelésnek, meg tipikusan kapitalista növekedési spirálnak az egyik vonzata ez. Egyre többet termelünk, azt el is kell fogyasztani, a fogyasztás növekedése még több munkát, folyamatos munkát kíván, ennyi.

Attól még van szabadnap, csak nem biztos, hogy ez mindig kötelezően és mindenkinek a vasárnap. Van akinek a kedd-szerda, mert úgy dolgozott. Vagy a csütörtök és a vasárnap (igen, így kettőbe bontva).

Ha azt kívánjátok, hogy vasárnap, vagy hétvégén két napra, vagy bárhogyan, de ilyen bizonyos időkre álljon meg az élet az országban, azzal nemhogy a kommunizmusba, de egyenesen az ipari forradalmak előtti korba taszítanátok vissza az egész életet itt (ami nálunk így a vasutak, elektromosság, rendes posták, akármik előtt még kőkemény feudalizmus volt, bizony).

Egyáltalán nem kell meglepődni a vasárnapi dolgozáson, és nem csak a boltokban, akár bárhol - már MOST is működik, el sem tudnátok képzelni, hogy milyen rengeteg ember dolgozik csak hazánkban három műszakban, meg 12 órás váltott műszakokban, meg 24/48-ban és mennyire EGYÁLTALÁN nem műszakosnak elképzelt munkakörökben, mindenféle atomhülye szabadnapkiosztásokkal.

Ha netán szabadságon vagy, és azt látod, hogy a 6os villamos szerda délelőtt fosig tele van emberrel, azok ám nem mind szintén szabin vannak vagy munkanélküliek, egy csomónak egyszerűen szerdán van a "vasárnap"...

eloi 2014.12.02. 15:44:03

Egy-két dolgot nem árt talán tisztázni:

1. Megkérdeztem a vasárnap dolgozóktól a boltokban, hogy jó-e nekik, hogy aznap dolgoznak?
Egyöntetű volt a válasz, hogy NEM!
Talán nem ártana az érintettek véleményét is megkérdezni!!! (Mielőtt a fejük fölött elvitázgatunk a témáról.)

2. Vannak jó sztorik Konstantinról is, meg a zsinatokról is, meg hogy azért nem szombat, mert az zsidós...
De!
- A Tízparancsolatban SINCSEN SZOMBAT!
Az van, hogy "Az ÚR napját szenteld meg!" Illetve, hogy a teremtés végén a HETEDIK NAPON megpihent.

- Miért is vasárnap?
Pál azt írja, hogy a keresztények (Krisztus-követők, krisztusiak) hite semmit sem ér, ha Krisztus nem támadt fel igazából! Hiábavaló a hitünk, írja, ha Jézus csak egy nagy tanító volt, de nem igazolta a feltámadásával azt, hogy Ő egyben Isten is!
Pál szerint egy nagy tanítót sem érdemes követni, mert csak (ha csak) ember.
A kereszténység alapvető eseménye tehát a Krisztus feltámadása! És ez a mai napig a legnagyobb keresztény ünnep is. Nem a születésének, a Karácsonynak az ünnepe, hanem a feltámadásáé! (Pünkösd VASÁRNAP!)
Ebből következően, mivel Jézus pénteken halt meg, másnap szombat volt, és harmadnapon támadt fel, AMI VASÁRNAP VOLT, ezért a keresztényeknek minden oka meg van arra, hogy számukra/számunkra az ÚR napja, a rendelt heti pihenőnap, vasárnap legyen!
Ez ilyen egyszerű. Nem szükséges, hogy nem hívők elemezzék és hordjanak össze a mi ünnepeinkről ostobaságokat.

- A Megváltó nem törölte ugyan el a régi törvényt, az ó szövetséget, DE BETELJESÍTETTE (befejezte, teljessé tette, vagyis a végére ért, lezárta), és kijelölt egy új utat, és LÉTREHOZTA AZ ÚJ SZÖVETSÉGET!
Az Ő követői már nem a véget ért ószövetség népe, hanem egy új szövetségé, új nép, új törvényekkel és szabályokkal. (Erről bővebben lásd pl. az Apostolok cselekedeteiben és a páli, péteri és más levelekben adott új útmutatásokat- pl. körülmetélésről, étkezési és egyéb ószövetségi szokások, szabályok alkalmazásáról, illetve ELHAGYÁSÁRÓL!) Vagyis egyszerűen téves azt állítani, hogy az újszövetség az ószövetség változtathatatlan folytatása kellene, hogy legyen. Nem. Az egyiknek vége lett, a folytatáshoz pedig nagyon is új és más szabályokat adott Jézus.
Arról nem beszélve, hogy az egyház Jézus "teste", amelyben - ígérete szerint mindenkor jelen van -, tehát az egyháza maga is jogosult értelmezni és változtatni, előírni... egyes hitbeli vagy szokásbeli dolgokat. Sőt, csak az egyháza jogosult!

Tehát az ilyen és ehhez hasonló "műbotránkoztatások", mint ez a cikk is, semmi mások, mint a keresztényekkel szembeni intolerancia, és lejáratási szándék megnyilvánulásai.

burakefendi 2014.12.02. 15:44:58

Eléggé krisztianofóbra sikeredett a felütés...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 15:46:30

"Isten országa? Egy fenét: a miénk!"

Kár egy látszatpárt kekeckedésébe Istent belekeverni csak azért, mert a nevében ott a keresztény szó. Semjénnek és pártjának annyi köze van a keresztény hithez, mint rabbinak a feszülethez.

"egy olyan törvényt készül elfogadni az országgyűlési többséget adó politikai erő, amely egy kifejezetten vallási indíttatású korlátozást akar bevezetni"

Lófaszt vallási indíttatású, a vasárnap már rég elveszítette vallási jellegét, mégis ünnepnap maradt. A KDNP ennyi év után profilírozni akarja magát, kerül, amibe kerül.

Void Bunkoid 2014.12.02. 15:47:52

@Void Bunkoid: és egyszerűen azért, mert erre van igény. Neked is. Te is örülsz, hogy este fél 11-kor tudsz kenyeret venni, vasárnap délután kabátot igazíttatni, hajnali négykor edzőterembe menni még a hatórás munkakezdés előtt (ha reggeli műszakban dolgozol), netalántán akár pirosbetűs ünnepnapon a szüleidhez útban lerohadt kocsidat megjavíttatni, satöbbi satöbbi.

campobaszo 2014.12.02. 15:53:22

"Ma Magyarországon – az összes egyház híveit egybevéve – mintegy 1,2-1,3 millió vallásos ember él."

Jó szervezéssel az majdnem elég egy újabb kétharmadhoz.

eloi 2014.12.02. 16:01:17

@campobaszo: Ez is csúsztatás, mert nem az a vallásosság mércéje, hogy eljár-e valaki templomba. Hanem, hogy hisz valamiben. Ha már a keresztényeket ekézzük, akkor a keresztények számát vegyük, ne a templomba járókét. Ugyanis a hetedik nap ne dolgozz, ne intézz ügyeket, hanem pihenj és szenteld meg (szenteld magadra, a családodra, az Istennel való közösségre...) minden keresztényre (zsidóra) vonatkozik!
(A hívő zsidók a maguk hetedik napját sokkal komolyabban veszik, mint a keresztények a magukét. Viszont, mint tulajdonosok, olyankor nagyon is szívesen dolgoztatnak másokat, hogy gyűljön azért közben a haszon!)

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 16:04:19

@borzimorzi:
Mit, azt, hogy agyatlan hülye picsa vagy, aki olyan szavakat használ, amelyeknek nem ismeri a jelentését, seggfejkém?

@Bobby Newmark:
Szerintem inkább a tiéd van takonyból, faszkalapkám.
Faszságokat írsz, aztán nem ismered be.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 16:05:53

@gaboraron:
Igen, feleltél, faszságot.

Azt meg, hogy mikor legyen a szabadnap, meg lehet szervezni. Nem ám csak úgy összevissza adják ki.
Én már dolgoztam ilyen helyen, de te láthatólag még nem.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 16:07:20

@hawaiiklub:
Ja. Meg vanank, ahol minden üzlet nyitva van vasárnap, pl. Amerika meg az EU nagyobbik része.

jaegtoer 2014.12.02. 16:11:04

@Void Bunkoid:

Talán nem hallottad ki a hozzászólásomból az iróniát.

Amúgy semmi kifogásom az ellen, hogy akik szorgalmazzák az üzletek vasárnapi nyitva tartását, azokat a saját munkaadójuk vasárnap kötelezze őket munkára és a pihenőnapjukat adják ki számukra szerdán, vagy kedden vagy csütörtökön.
A gyerekek, (a kicsik is) meg majd ellesznek magukban vasárnap, mert a remélhetőleg a másik szülő is dolgozzon vasárnap.

Én elhiszem, hogy a vasárnapi nyitva tartás vagy zárva tartás címén trendi dolog modernkedni, meg huszonegyedik századozni, csakhogy a családi együttlét még nem idejétmúlt vaskalaposság. Az sem hátrány, ha társadalmi méretekben a lehető legtöbb embernek esik ugyanarra a napra a pihenő és szabadnapja.
A vasárnapi nyitva tartás általános "követelése" nem egyéb, mint önzés. Mert a boltos nem ember, annak nem baj ha nincs 'vasárnapja' csak azért, hogy engem kiSZOLGÁLHASSON, a lényeg hogy én szabadidőmben azt csinálhassam amit akarok, mindenki más meg megdögölhet.

És ha már nagyon a munkapárti vasárnap mellett szól a közvélemény, akkor végül is minden jó úton halad, hadd töredezzen szét, hadd atomizálódjon tovább a társadalom. Az a legjobb, ha minden nap rohanás, mindenki más-más időpontban ér rá, és járjanak a kölkök is iskolába vasárnap, és az iskolák tetszésük szerint adják ki a pihenőnapot.

És! Vannak még ötleteim.

jaegtoer 2014.12.02. 16:12:12

@jaegtoer:
itt ott több a névmás... elírás... ez van

DFK 2014.12.02. 16:14:06

@ParaZita2: Gusztustalan módon az állam tiltja az emberöléses életmódot, a lopásos életmódt....

DFK 2014.12.02. 16:18:32

@Mr. Közbiztonság Szilárd: Aha, te megkapod a szabadnapod szerdán, a házastársad meg pénteken, a gyerek meg hétvégén szabad. Gondolod, jó ha egy család nem tud közös hétvégét szervezni?

jaegtoer 2014.12.02. 16:21:50

@DFK:

Az a probléma gyökere, hogy sokan nem családban, azaz 'MI'-ben, hanem az 'ÉN, csak ÉN'-ben gondolkoznak.

DFK 2014.12.02. 16:21:52

@borzimorzi: vagyis a szükséges árut, ha vasárnap nem veheti meg a polgár, akkor egyáltalán nem is fogja megvenni?

borzimorzi 2014.12.02. 16:26:08

@Gesanya: Hoppá! Megtaláltad a kiskaput! Gratula! Így kell ezt csinálni!

Üdv:
b

eszim 2014.12.02. 16:27:52

@DFK: ha kirúgják, akkor majd lesz idejük a közös hétvégére.

jaegtoer 2014.12.02. 16:28:10

@Muad\\\'Dib:

"_Tökéletesen felesleges és hazug dolog a kereszténységet idekeverni. Nagyjából mindenki sejti, hogy a javaslat mögött a piac újraosztása rejlik, a haverok cégeinek. _"

Ezzel viszont maradéktalanul egyetértek. Szó nincs arról, hogy törvényalkotói szándék lenne az, hogy az életminőségét akarnák javítani egy alkalmazotti rétegnek. Pláne a sok esetben csak minimálbérért foglalkoztatott 'kereskedelmi' alkalmazottakét.

Bobby Newmark 2014.12.02. 16:33:59

@Mr. Közbiztonság Szilárd: Leírtam, hogy miért hibás az analógiád, te érvek nélkül továbbra is kötöd az ebet a karóhoz. Ellentmondtál mindenféle alátámasztás nélkül. Ha lennének érveid, leírnád, de a jelek szerint nincsenek.

Úgyhogy vissza a feladónak, nyugodtan beismerheted, ha hülye vagy. Amit úgyis lát mindenki, már csak az a kérdés, hogy ember vagy-e? De ezen is megbukni látszol.

Bambano 2014.12.02. 16:39:53

arról sem ártana újra meg újra megemlékezni, hogy az egyház karmai közé lökték a közoktatást.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 16:44:32

@Bambano:

Akarod mondani: részben az egyházzal fizettetik a közoktatást, ami amúgy állami feladat lenne.

Bambano 2014.12.02. 16:44:56

egyébként ezt a törvénytervezetet nem lehet vallási szempontból elemezni, mivel csak a nagy és külföldi áruházláncokra vonatkozik majd. azt pedig kizártnak tartom, hogy Jézus úgy prédikált volna, hogy vasárnap a teszkóba ne merjétek tenni a lábatokat...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 16:45:31

Ideje lenne már NEM egy kalap alá venni az idióta faszkalap Semjént ill. bábpártját és a keresztény egyházakat.

borzimorzi 2014.12.02. 16:45:39

@jaegtoer: :-DDD Nem azt követeljük, hogy a vasárnapi nyitva tartás legyen kötelező, hanem csak azt, hogy ne legyen megtiltva. Pöti diferansz?

Üdv:
b

Bambano 2014.12.02. 16:46:48

@Kovacs Nocraft Jozsefne: az egyháznak nincs saját pénze, termelő tevékenységet nem végez, tehát hogy is fizettethetnének bármit is az egyházzal? az egyháznak a vatikáni szerződés alapján van állami pénze.

az pedig, hogy hittanóra legyen minden iskolában, nem közoktatási feladat, annak egyetlen célja lehet, hogy tömjén józsi elégedett legyen a hívők újratermelését maximalizáló megoldásokkal.

kpetya 2014.12.02. 16:49:29

@tip:
már mér ne lenne bakkar, utazz egy nappal előbb. vagy később. mindenkinek joga van a vasárnapi pihenéshez. a vasutasnak, a rendőrnek, az orvosnak, a vendéglősnek, a mozisnak, a buszsofőrnek.
sőt az esti pihenésnek és ahhoz is, hogy a kedves gyerekével délután-este együtt lehessen, kikérdezze a leckét, együtt vacsorázzanak. szóval tiltsuk meg a délutáni és az esti műszakot is. Mindenkinek.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 16:49:40

@DFK:
Van egy csomó ember, aki műszakban dolgozik (energiaszektor, repülés, vasút, egészségügy, közúti tömegközlekedés, taxi stb.), ott ugyanez a probléma.
Ott sem jókedvükben dolgoznak az emberek. Pénzért, mert meg ahhoz értenek.

Akkor azokat is tilcsákbe, baromka?

Boltban sem kötelező dolgozni, ahogy a fent felsorolt helyeken sem.
Aki meg ott dolgozik, az vállalta-vállalja, mert valamiért megéri neki.

Egyébként kellene egy felmérés a bolti dolgozók között, hogy szeretnének-e vasárnap dolgozni.

Persze a felmérésbe azokat is bele kellene venni, hogy ha nem, akkor nincs vasárnapi pótlék, meg esetleg munkahely sem.

Mert pár milliós havi fizetésű idióta valláskárosult faszkalap úgy döntött, hogy neki ez nem jár.

Szerinted mi lenne az eredmény?

2014.12.02. 16:50:27

@Bambano: "csak a nagy és külföldi áruházláncokra vonatkozik"

Ez nem igaz.

kpetya 2014.12.02. 16:50:47

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

miért is ne, ha már Marxot, Lenint és kommunizmist lehet.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 16:52:19

@Bambano:
Nincs a faszt.
Az egyháznak több pénze van, mint bármelyik államnak.
Hogy hogyan jutott hozzá, az más kérdés.

De Vatikán a világ egyik - ha nem A - leggazdagabb állama. Pedig se olaja, se ásványa, se ipara, se mezőgazdasága.
De összerabolt aranya és drágaköve, aminek minden darabjához vér tapad, az temérdek.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 16:52:27

@Bambano:

Hazudsz, mint mindig.

1) Az egyházak, főleg a katolikus az anno elvett egyházi javak mintegy járadéka gyanánt kap állami pénzt. Olvass utána a vatikáni szerződésnek. Az egyház pedig nemcsak az általa fenntartott iskolák után kapja a normatív állami támogatást, hanem azon felül saját pénzéből is jócskán kipótolja azt.

2) Az egyháznak igenis van saját pénze, pl. a hívők adományaiból.

3) A hittanóra nem kötelező, választható helyette erkölcstan is.

Na ugye milyen szép dolog, hogy nagyokat hazudsz, ebben mester vagy.

borzimorzi 2014.12.02. 16:53:11

@Kovacs Nocraft Jozsefne: Ez ellen tiltakozni az összes egyháznak módjában van. Mégsem teszik meg. Érdekes, ha valakiről azt terjesztenéd, hogy iccakánkint boszorkányszombatokat tart az erdőben és néger transzvesztitákkal meg ázsiai kiskorúakkal gruppenszexel, azért csak szólna az illető, hogy ez nem így van, nemde? Na, ehhez képest a Tömjénzsóti haverjának lenni ennél sokkal cikibb. Az keresztény és keresztyén egyházaknak volt már pár éve rá, hogy ezt észrevegyék, nem? Arra is, hogy szóljanak, hogy bocsika, de a keresztény nevezetet ne aggassa már magára egy ilyen alak, nem? Csak azért nem írok ütődött cerkófot, mert nem akarnám inzultálni a cerkófokat. Ja, hogy nem szóltak? Hát, akkor vállalták, hogy a barátjukról ismerszenek meg...

Üdv:
b

kpetya 2014.12.02. 16:53:48

@jaegtoer:
ad 1: nem kötelező vasárnap dolgozni
ad 2: a hétvégéből az egyik nap kötelezően szabad
ad 3: ha vasárnap dolgoztál akkor a hétfő szabad
ad 4: nem kötelező olyan helyen dolgozni ahol vasárnap is lehet/kell dolgozni

jaegtoer 2014.12.02. 16:54:28

@borzimorzi:

Szerintem értjük egymást, pöti nem pöti:)
Tiltás? Magyarországon minden kényszeres alapon működik:) Még a szolidaritás is.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 16:55:57

@kpetya:

"miért is ne, ha már Marxot, Lenint és kommunizmist lehet."

Talán csak azért, mert míg Marx és Lenin a kommunizmus atyjainak tekinthetők, addig Semjén nem tekinthető az egyház alapítójának. Inkább lejáratójának.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 16:57:41

@eloi:
"1. Megkérdeztem a vasárnap dolgozóktól a boltokban, hogy jó-e nekik, hogy aznap dolgoznak?
Egyöntetű volt a válasz, hogy NEM!"

Szerintem te egyöntetűen vagy inkább pofátlanul hazudsz.
Nem hinném, hogy akár csak egy Szekszárd nagyságú város összes vasárnap nyitva tartó boltjának összes dolgozóját megkérdezted.

Bambano 2014.12.02. 16:59:26

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

1. amely anno elvett egyházi javakat hogyan is szerezték? elvették a hívőktől, tizednek, egyházadónak csúfolva.

2. ha az egyháznak van elég pénze a hívők adományaiból, akkor mondják fel a vatikáni szerződést. ja, hogy mégsincs. és azt tudtad, hogy az egyházi iskoláknak is jár fejkvóta, több, mint az államinak? ami önmagában indokolja a kérdést, hogy ki volt az az elmeroggyant idióta, aki spórolás céljából adott át iskolákat az egyházaknak?

3. mert az erkölcstan jobb... ahha.

az ilyen kijelentésekkel meg, hogy valaki hazudik, jó lesz, ha vigyázol. azzal meg, hogy valaki mindig hazudik, pláne, mert nem lesz mindenki olyan türelmes veled, mint én. szerencsére a világ jobbik fele kigyógyulóban van a vallási mítoszokból, úgyhogy a hozzád hasonló szentfazekak ideje lejárt. jóreggelt, tessék saját lábra állni.

Hollandexxonvaldez 2014.12.02. 16:59:28

@Mr. Közbiztonság Szilárd: Hollandiában sincsenek nyitva a boltok vasárnap,havi egy koopzondag van déltől este 6-ig aztán pááá.akkora városban mint a 300ezres Tilburg 2 szem 0-24-es benzinkutat találsz,a többi este 10-kor zár.
0-24-es "tesco" felejtős,az XXL Albert Heijn 2008-2009-ben este 7-kor,2010-ben a sok bevándorló miatt este 9-kor zárt,szombaton este 8-kor!
Ausztria,Németország: a Lidl,Spar stb alkalmazottak jellemzően részmunkaidősek,6óra,és jó ha havi 800eurot keresnek,netto.ehhez tudni kell hogy az 1200euro netto havonta az túró,abból igencsak nehézkes az ember havi boldogulása.
Elég demagóg a cikkiró,gyanitom egy olyan ember irta aki életében 15percet nem dolgozott,csak az egyetemen lógatta a taknyát.behajtanám pár hétvégére dolgozni,az ilyet nevelni ha kell ha már apja-anyja nem nevelte.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 16:59:54

@Kovacs Nocraft Jozsefne:
És vajon az egyházak hogyan jutottak ahhoz a vagyonhoz, mielőtt elvették tőlük?

2. Igen, ezért nem is kellene nekik adni egy kibaszott fillér állami támogatást sem adni.
Tartsák el őket a híveik. Amelyiket nem tudják eltartani, arra az egyházra nincs igény, ennélfogva szükség sem.

Mr. Közbiztonság Szilárd 2014.12.02. 17:02:41

@Hollandexxonvaldez:
Konkrétan ki a faszt érdekel Hollandia?
A skandináv országokban meg a balti országokban meg nyitva vannak. Meg a közép-európaiakban is, ahová mi tartozunk.

800 euróért meg nem menne el dolgozni senki, mivel ezekben az országokban a segély is 1200 euró körül van, szóval ne hazudozz.

kpetya 2014.12.02. 17:04:06

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

na ja de Marxnak annyi köze van Leninhez, hogy az tőle plagizált a forradalmához, csak épp a lényeget hagyta ki.
Fővadász elvtárs is játsza a bigottot csak épp annyi köze a bibliához mint rkásoknak. hallottak róla.

jaegtoer 2014.12.02. 17:06:35

@kpetya:

"___
ad 1: nem kötelező vasárnap dolgozni

Na ja, mondd ezt olyannak, aki nem kap már egy éve munkát.

ad 2: a hétvégéből az egyik nap kötelezően szabad

Papíron, azaz kivéve amikor az meg keddre esik éppen.

ad 3: ha vasárnap dolgoztál akkor a hétfő szabad

Sokra megy vele, amikor a többiek nincsenek otthon, vagy a barát, barátnő éppen dolgozik, gyerek suliban...

ad 4: nem kötelező olyan helyen dolgozni ahol vasárnap is lehet/kell dolgozni

Lásd az ad1-re adott választ.

Amúgy tényleg van abban valami felemelő, ahogy győzködik a közvéleményt arról, hogy tekintsük rabszolgának a társadalom egyik legkiszolgáltatottabb rétegét, hogy mi még kényelmesebben tudjuk élni a mindennapjainkat.

Aztán majd jön a társadalom következő szelete, hogy nekik is kötelező minket szolgálni éjt-nappallá téve.

A végén -amikor ránk kerül a sor- akkor meg méltatlankodunk, hogy hova jutott a világ!?

Bambano 2014.12.02. 17:08:30

@grundigg: a jogszabálytervezetben benne van, hogy a plázák és a 400 négyzetméternél nagyobb boltokra vonatkozik, később kiderült, hogy a cba felmentést kapna alóla.

a végeredmény az, hogy a külföldi boltokat szankcionálja, a magyarokat nem.

de ha vallási alapon akarjuk nézni: a 400 négyzetméternél kisebb boltokban dolgozók érdekeit nem kell védeni?

ebből tisztán látszik, hogy szó nincs itt semmiféle családvédelmi maszlagról, ez kőkemény kapitalista piackorlátozó intézkedés, amivel a fideszt eddig eltartó cba-nak fizetik meg a hűségét.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 17:08:59

@borzimorzi:

Nem az egyházakról terjesztik, hogy Semjén a barátjuk, hanem Semjén állítja, hogy ő a keresztény hívőket (nem az egyházakat) képviseli.

Mellesleg tudtommal Semjénnek soha nem volt semmilyen egyházi funkciója. Állami funkciójának sem kéne lennie.

kpetya 2014.12.02. 17:10:29

@jaegtoer:

kapott, kapott. most meg ki fogják rugni mert kevesebb is elég lesz a 6 napra.
vagy kevesebb lesz a bére mert ugye kevesebbet is dolgozik.

kpetya 2014.12.02. 17:12:01

@jaegtoer:

szvsz egy multi elég hamar megbukna ha trükkezne a jelenléti ívvel.
ha meg mégsem az az ellenörző szerv hibája.

2014.12.02. 17:13:14

@Bambano: A KDNP tervezetében az van, hogy a 400 négyzetméternél kisebb üzletek lehetnek nyitva vasárnap, de csak akkor, ha ott kizárólag a tulaj és a családtagjai dolgoznak.

A CBA nem kapott felmentést, és a magyar üzletek sem. Ahol alkalmazott dolgozik, az nem lehet nyitva. Ahol meg csak a tulaj dolgozik, az nyitva lehet akkor is ha magyar, akkor is, ha kenyai.

borzimorzi 2014.12.02. 17:14:26

@DFK: Ez vásárlótól, vásárlói szokásoktól függ. Többféle típusú ember van e tekintetben is. Nagyon kevesen vannak, akik bevásárlólistát készítenek, és a boltban szigorúan csakis azt veszik meg, ami azon van. A legtöbb vásárló kezében nem látsz bevásárlólistát. Nem is feltétlenül kell.

Az ember tudja, hogy kb. mennyit akar költeni, és kb. mire van szüksége. Aztán lehet, hogy drága szalámit vesz a párizsi helyett, de cserébe lemond a bonbonról. Vagy meglát valamit akciós áron és inkább azt veszi meg az előre kigondolt dolog helyett. Hatalmas szakirodalma van a vásárlás pszichológiájának. A marketingesek egész köteteket tudnak neked regélni olyan apróságokról, mint hogy az árucikknek a polcon elfoglalt helye, vagy a polc vevőtérben való elhelyezése, netán a levegőben szállongó kenyérillat hogyan befolyásolják a választásaidat.

Az impulzusvásárlás meglepően nagy hányadát teszi ki a költésnek. És ha nem jutsz el a boltba, akkor nem veszel semmit hirtelen felindulásból, vagy mert összefut a nyál a szádban. Ha a munkaidőd vége és az üzlet bezárása közt csak nagyon rövid időd van, akkor nem fogsz bámészkodni, hanem végigrohansz a bolton, és csak a legszükségesebbeket veszed meg. Ez a pénztárcádnak jó lehet, de az egész bevásárlást vesszőfutásként fogod megélni. Egy kényelmes vasárnapi vásárlás a családoddal egészen más dolog. Oldottabb a hangulat, a gyereked is beszédesebb, mint mikor odaülteted az asztalhoz magaddal szemben és kikérdezed valamiről, vagy épp lefekteted és már félig alszik. Meg tudjátok beszélni, hogy OK, a brokkoli drága, de vegyünk karfiolt, vagy ha nincsen szép leveshús, de akciós a kelbimbó, akkor húsleves helyett lesz frankfurti leves. A gyerekeid is véleményt nyilváníthatnak, hogy igen, meg fogják enni a karfiolt vagy a frankfurtit. Nem az van, hogy te valamit rohantodban megvettél, gyorsan meg is főzted, ők meg csak tologatják a tányéron. Ha részt vehetnek a döntésben, akkor az már az ő döntésük is.

Akik ma szülők, azok már ebben nőttek fel, hogy a családi programok egyike a bevásárlás. De már a nagyszüleik sem képzelték azt, hogy a társasélet legfőbb színhelye a templom lenne, pláne nem a családi életé! Arra ott vannak a lakodalmak, a keresztelők, a temetések, a szülinapok, a karácsonyok, a névnapok, a húsvétok, a házassági évfordulók stb.

A tv.javaslat szükségtelenül és durván avatkozik bele a családok megszokott életritmusába. Ráadásul álságos, képmutató álindokokkal. Miközben a valóságos célja okkal gyaníthatóan az, hogy ellehetetlenítse mindazon kiskereskedelmi cégeket, amelyek nem az ő haverjai és/vagy nem jattolnak neki. A vak is látja, hogy itt (is) a Fidesz-közeli cégek, a haverok helyzetbe hozása a cél. Mert arra lusták, hogy rendesen takarítsák a boltot és kidobják a büdös húst meg a romlott sajtot. Ehelyett inkább a konkurenciát akarják eltakaríttatni az útból a kormányzati haverokkal. Böeeee...

Üdv:
b

eszim 2014.12.02. 17:14:40

@jaegtoer: "ad 1: nem kötelező vasárnap dolgozni
Na ja, mondd ezt olyannak, aki nem kap már egy éve munkát." Nagy ötlet, akkor rúgassunk ki még pár embert!????
"hogy mi még kényelmesebben tudjuk élni a mindennapjainkat." Rendben, de akkor legyen zárva MINDEN ami nem létfontosságú: trafik, étterem, cukrászda, mozi, színház, uszoda, állatkert stb!

borzimorzi 2014.12.02. 17:15:40

@jaegtoer: Ebben nagy igazságod vagyon. Nem pöti. :-)

Üdv:
b

jaegtoer 2014.12.02. 17:15:51

Végül is egyik nap olyan mint a másik, és az erdőben az állatok sem tartanak vasárnapot.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 17:16:15

@Bambano:

"1. amely anno elvett egyházi javakat hogyan is szerezték? elvették a hívőktől, tizednek, egyházadónak csúfolva."

Ezen az alapon beszéld meg a környező szláv népekkel, hogyan jutottunk mi a Kárpát-medencei területekhez. Majd ha mindenkit elszámoltatsz az akár többszáz évvel ezelőtt szerzett vagyonával, akkor megteheted ezt az egyházakkal is. Addig viszont kuss.

"2. ha az egyháznak van elég pénze a hívők adományaiból, akkor mondják fel a vatikáni szerződést."

Ki írta, hogy van ELÉG pénze? Érted is, amit olvasol?

"azt tudtad, hogy az egyházi iskoláknak is jár fejkvóta, több, mint az államinak?"

www.magyarkurir.hu/hirek/miert-jar-allami-tamogatas-az-egyhazaknak

"3. mert az erkölcstan jobb... ahha."

Megértem, hogy neked az erkölcs idegen szó.

"nem lesz mindenki olyan türelmes veled, mint én."

Talán dühbe gurulsz?

kpetya 2014.12.02. 17:21:58

@eszim:

pár 10000 évig meg voltunk rendőr, orvos, tűzoltó, vonatvezető buszsofőr nélkül is mégis itt vagyunk.
Vagy senki sem dolgozhat vasárnap (még a pap sem hehehe) vagy mindenki maga dönti el, hogy akar vagy sem.

borzimorzi 2014.12.02. 17:22:05

@Kovacs Nocraft Jozsefne: No látod, ebben igazad van.

Hanem szerinted miért nem szólalnak fel az egyházak, hogy ÁÁÁcsi, ez a Semjén híreszteli ugyan rólunk, hogy ő a mi barátunk, de nem az?

"Járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeztek?" (Ámósz talán, de nem biztos.)

Üdv:
b

Bambano 2014.12.02. 17:25:27

@Kovacs Nocraft Jozsefne: nem megy neked se a szövegértés, se a kultúrált vita. ne erőltesd. én sem teszem.

jaegtoer 2014.12.02. 17:29:21

No, futok még egy kört.

Én megértem, hogy nagyon muszáj a KDNP-be és az egyházakba annyit rúgni, amennyit csak lehet. Megdolgoztak, megdolgoznak érte.

Csakhogy másként is meg lehetne ezt közelíteni.
Tekintjük-e olyan embereknek a többieket, mint mi vagyunk?
Akarjuk-e, hogy minél több embernek legyen vasárnapja?

Nem akarjuk. Nem akarjuk, mert nekünk mindenáron jár a vasárnapi bevásárlás. Jár, mert ők nem olyan emberek, mint mi. Ők örüljenek, hogy kiszolgálhatnak bennünket. Ha vasárnap nem állnak a rendelkezésünkre, akkor dögöljenek meg. És már inkább pénteken, mint hétfőn.
Nekünk jár a vasárnapi bevásárlás, ha már nekünk van vasárnapunk.

[Már csak azon csodálkozom, hogy sokan miért háborognak azon, hogy orbán sakkfiguráknak (abból is a gyalognak) tekinti őket és nem embereknek.]

További jókat, és jó és érzelemdús vasárnapi vásárolgatást.

[Nem említettem, a szolidaritás is feltételez némi intelligenciát. EQ-t mindenképpen]

Bambano 2014.12.02. 17:34:17

@jaegtoer: én például internet szolgáltatónál dolgozom. én megmozdítom a seggem, ha hétvégén vagy hétköznap éjjel üzemzavar van. nekem nem okoz lelki törést.

akkor a bolt is legyen nyitva. merugye ha ugyanolyan embernek tekintem a bolti dolgozót, mint én, és én dolgozom hétvégén, akkor ő is dolgozzon.

egyébként meg kultúr helyen ezt úgy oldják meg, hogy hétvégére másik csapatot vesznek fel, akik örülnek, ha dolgozhatnak. nem a vasárnapi bezárást kell erőltetni, hanem azt kell megoldani, hogy ne érje hátrány azt, aki nem akar vasárnap dolgozni.

az meg nem mérvadó, hogy nyugaton mi van. azért hozzák ide a nyugatiak a sok melót, mert itt sokkal jobban ki lehet zsákmányolni az embert. egy német mérnök széttépné a főnökét, ha túlóráztatnák. ugyanez a német itt nemhogy eltűri, hogy a magyar beosztott túlórázzon, hanem el is várja, hiszen azért hozta ide a melót. tehát nem ugyanabból a társadalmi helyzetből nézzük a két esetet, következésképp nem is lehet ugyanazt a választ adni rá.

jaegtoer 2014.12.02. 17:34:54

@borzimorzi:

"_
Ráadásul álságos, képmutató álindokokkal. Miközben a valóságos célja okkal gyaníthatóan az, hogy ellehetetlenítse mindazon kiskereskedelmi cégeket, amelyek nem az ő haverjai és/vagy nem jattolnak neki. A vak is látja, hogy itt (is) a Fidesz-közeli cégek, a haverok helyzetbe hozása a cél. Mert arra lusták, hogy rendesen takarítsák a boltot és kidobják a büdös húst meg a romlott sajtot. Ehelyett inkább a konkurenciát akarják eltakaríttatni az útból a kormányzati haverokkal. Böeeee..._"

Nagyon egyetértek.

Mondom én, hogy inkább pöti, mint nem pöti.
Kár, hogy ez a fórum nem alkalmas egymás gyengéd kibelezéséhez:D

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 17:35:39

@Bambano:

"én sem teszem."

Neked sem megy, mi? :D

kpetya 2014.12.02. 17:38:11

@jaegtoer:

aki tuti szabad vasárnapot szeretne az keressen olyan állást ahol nem kell vasárnap dolgozni. Ennyi.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 17:39:40

@jaegtoer:

"Nem akarjuk, mert nekünk mindenáron jár a vasárnapi bevásárlás. Jár, mert ők nem olyan emberek, mint mi. Ők örüljenek, hogy kiszolgálhatnak bennünket. Ha vasárnap nem állnak a rendelkezésünkre, akkor dögöljenek meg. És már inkább pénteken, mint hétfőn."

Pontosan azért, mert ők ugyanolyan emberek.

Nem gondolod tovább a dolgot. Neked "jár" a vasárnapi bevásárlás, a bolti dolgozónak meg jár az, hogy hétköznap, szabadság kivétele nélkül vásárolhasson be MÁS üzletekben vagy intézhesse hivatalos vagy egyéb dolgait. A vasárnapi munkavégzés után kiadott hétköznapi pihenőnap teszi ezt lehetővé számára.

Ezt valahogy soha nem említik a vasárnapi nyitva tartás ellenzői.

jaegtoer 2014.12.02. 17:46:03

@Bambano:

"_egyébként meg kultúrhelyen ezt úgy oldják meg, hogy hétvégére másik csapatot vesznek fel, akik örülnek, ha dolgozhatnak. nem a vasárnapi bezárást kell erőltetni, hanem azt kell megoldani, hogy ne érje hátrány azt, aki nem akar vasárnap dolgozni._"

Igen, ez lehetne egy kiindulási alap. Sokan szeretnének egy kis plusz pénzt keresni, nekik kapóra jönne a hétvége. Másoknak meg másért. A lényeg, ne legyen kényszer. Ez lenne a lényeg.

G2 2014.12.02. 17:47:15

Szeretném, ha német mintára bevezetnénk az egyházi adót, 10%-os kulccsal. Természetesen csak annak kell fizetni, aki valamilyen felekezethez tartozónak vallja magát. Na akkor kiderülne, hogy mennyi vallásos ember is van ma Magyarországon. Rezsicsökkentés meg 300 ft-os népszavazás országában nincsenek kétségeim az eredmény felől.
A Fidesz indítványa egyértelműen álságos, a haverok helyzetbe hozását szolgálja, ez egyértelmű, csak a párt rajongóinak nem tűnik fel.

Moin Moin 2014.12.02. 17:53:36

@eloi: Még hogy nem említik a parancsolatok a szombat Úr általi megszentelését? Akkor bizonyára csak valami vésési hiba volt annak idején a Sínai-hegyen az Úr által Mojzesnek átvételi elismervény ellenében két alkalommal (egy eredeti + egy eredeti másolat) átadott kőtáblán az alábbi felirat:

זָכוֹר אֶת־יוֹם הַ‏‏שַּׁבָּת לְקַדְּ‏‏שׁוֹ׃

Ha netán gyengébb lennél ózsidóból, íme, a hivatalos magyar fordítása, amelyet a keresztény szakirodalom követett el: „Emlékezz meg a szombat napjáról, hogy megszenteld azt.”

Az, hogy a katolikus egyház a Laodiceai Zsinaton (i. sz. 336) áthelyezte a nyugalomnapot szombatról vasárnapra, a posztban már leírt gyakorlati hatalompolitikai megfontolások következménye volt. Az is indokolja, hogy ennek semmiféle valóságos ok-okozati köze nem volt Jézus vasárnapi feltámadásához, vagy akár a Szentlélek szintén eljöveteléhez, mi nem bizonyítja fényesebben, hogy a keresztény felekezetek 303 évig jól elvoltak anélkül, hogy a vasárnapra helyezték volna a hittételek szintjén az ünnepet. Ha valóban olyan alapvető dolog lett volna ezen áthelyezés oka, mint hogy az egész krisztusi tanítást Jézus feltámadása hitelesíti és ennek emlékére kellene azt követően az ünnepet az eredetileg az Úr által a parancsolatokban örök időkre megszabott szombat helyett vasárnap megtartani, akkor ez olyan horderejű, azonnali döntést/áthelyezést követelt volna meg, hogy a feltámadást követően a Krisztus-hívek az ünnepet azonnal áthelyezik és ezt nyilván a Szentírásban is leírják és meg is indokolják. Hiszen nem „akármit” változattak, hanem az Úr alapvető és örök parancsolatainak egyikét! Ám egyik apostol sem tett a vasárnapra helyezésre és annak általad emlegetett indokára vonatkozó kijelentést – arról nem is beszélve, hogy ezt a „parancsolat-felülírást” nyilván maga a feltámadt Jézus adtatta volna utasításba, ha az neki, mint isteni személynek szándékában lett volna.

A valóság az, hogy a vasárnap-áthelyezés egyházi (utólagos) megindokolására kb. úgy kerestek apropót a IV. századi egyházi potentátok, mint ahogy a trafiktörvény indoklására jól jött a gyerekek egészségvédelmére hivatkozni – holott, jól tudjuk, egészen más motivációk álltak a törvény hátterében -, vagy ahogy a jelen zárva tartási törvénynek igyekeznek kamuérvekkel aláfalazni a kamukeresztények [Fidesz+KDNP]. A Laodoceában zsinatolóknak kapóra jött, hogy Jézus feltámadása a sztoriban – egyébként gyakorlati okokból – éppen egy szombat utáni napra eset… Ennyi.

…Szóval, ha vallási kérdésekben érvelni akarsz, akkor legalább a saját egyházad alapvető doksijainak tartalmával – Tízparancsolat – legyél már tisztában, wazze!:-)

Netuddki. 2014.12.02. 17:56:07

Az arabok a CBA-t ABC-nek olvassák...

borzimorzi 2014.12.02. 17:57:57

@jaegtoer: Örülök, hogy egyetértünk. Már vagy a harmadik ember vagy itt, akivel ma egyetértek. Mi van itt máma?

Hol a kibelezés? Az autodafé? A hirig?

Mami, ez még az információs szupersztráda, vagy már otthon vagyunk? :-)

Üdv:
b

jaegtoer 2014.12.02. 18:02:45

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Kegyeddel nem merészelek vitába szállni, mert nem vette észre az iróniát.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 18:26:27

@jaegtoer:

Észrevettem az iróniát. Kár, hogy elég gyenge volt.

lazaraki 2014.12.02. 18:29:01

@Moin Moin: Nos Magyarországon nyilván senki nem tiltja meg senkinek,hogy a héber tízparancsolatot kövesse vagy hivatkozzon rá, de az sem tiltható meg, hogy mások a katolikusra hivatkozzanak vagy akár azt kövessék. Ez utóbbi a témában így szól: Az Úr napját szenteld meg!

uj.katolikus.hu/lelkiseg.php?h=20

A katolikus egyház alapját ugyanis nem a Biblia képezi, hanem maga az egyház. Az egyház mondja meg mi érdekes a régi szövegekből és mi nem, és azt is, hogy hogyan kell értelmezni.

jaegtoer 2014.12.02. 18:29:21

@borzimorzi:

"_Hol a kibelezés? Az autodafé? A hirig?_"

Úgy tűnik a Fenséges Akarat által át van helyezve keddre, szerdára és csütörtökre a felsoroltakkal egyező sorrendben.

lazaraki 2014.12.02. 18:32:10

Egyébként meg a valóság pontosan fordított, mint ahogyan a poszt állítja. Egy erőszakos kisebbség az, amelyik a vasárnapi munkavégzés mellett érvel, felhergelve az egyébként ellenérdekelt többséget.

jaegtoer 2014.12.02. 18:33:52

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Kegyed nyaljon sót, igyon ecetet, továbbá formázzon citromot.

Moin Moin 2014.12.02. 18:40:17

@lazaraki: Persze - épp ez a baj vele! Ui. a keresztény egyház alapítója (a katolikusé is) Jézus volt, aki viszont expressis verbis kijelentette, hogy egyetlen betűt sem változatta a régi igén. Szó sem volt arról, hoyg majd az egyház az éppen aktuális evilági éedekei szerint ezt-azt kihuzigál a Tízparancsolatból.:-)

Bazmeg, épp oylanok vagytok, mint a FIdesz: az is tetszése, érdeke szerint változtatgat törvényt, alaptörvényt és költslgvetést - de legalább azokat eredetiben is ő írta!:-)

Moin Moin 2014.12.02. 18:42:23

@G2: Csatlakozom a javaslathoz!:-)

borzimorzi 2014.12.02. 18:43:32

@Moin Moin: :-DDD Ez egyre jobb!

Már csak arra vagyok kíváncsi, hol fog megállni a számláló? Meglesz vajon az 50k, amire Hafr (okkal) oly büszke volt nemrég?

Üdv:
b

ParaZita2 2014.12.02. 18:47:25

@DFK: "...Gusztustalan módon az állam tiltja az emberöléses életmódot, a lopásos életmódt...."

...mert a tízparancsolat megengedi????

ParaZita2 2014.12.02. 18:50:29

@G2: "...csak a párt ((fidesz)) rajongóinak nem tűnik fel..."
:)
persze, hisz' azok szektatagok, úgy is viselkednek.

jaegtoer 2014.12.02. 18:54:16

@maxval birca hozzászóló:

"_Téves. Nem Konsztantin tette át a szombatot vasárnapra. Ez egy hosszú folyamat eredménye valójában. _"

Maga ne vitatkozzon. Az a rohadt vasárnap eredetileg kedden volt, de a barbárok beszivárogtak az egyházba és mindent összezavartak, még szerencse, hogy XIII. Gergely is rátett egy naptárral, úgyhogy most már az ördög öreganyja se tudhatja, hogy az a rohadt vasárnap eredetileg nem éppen keddre esett-e esetleg csütörtökre, és a Húsvét nem inkább Ivó napja-é, a Karácsony meg Egyedé, mert a történések inkább az utóbbiakat támasztják alá, ami az átkos eszem-iszomokat illeti, pedig így már kézen-közön indokolhatóvá válna a vasárnapi vásárlás. De jönnek itt munkanélküliséggel meg foglalkoztatással, meg önrendelkezéssel, közben minden el van baszva mindjárt alapjaiban. Még hogy Jézus, meg Parancsolatok?! Kapnánk is olyat a hátunkra, hogy a Templomi árusok hétrét görnyedve röhögnének rajtunk.

Szóval a vasárnap az Úr napja, s mivel a képére vagyunk teremtve így a miénk is.
Akinek nem tetszik, legyen kecske vagy papucsállatka. Ők nem tartanak se vasárnapot, se Húsvétot. Boldog Karácsonyt!

jaegtoer 2014.12.02. 18:59:01

@G2: @Moin Moin:

"_Szeretném, ha német mintára bevezetnénk az egyházi adót, 10%-os kulccsal. Természetesen csak annak kell fizetni, aki valamilyen felekezethez tartozónak vallja magát. Na akkor kiderülne, hogy mennyi vallásos ember is van ma Magyarországon_"

"_Csatlakozom a javaslathoz!:-)_"

Egyen meg benneteket a fene. De csatlakozom.

ParaZita2 2014.12.02. 19:00:22

@lazaraki: "...Egy erőszakos kisebbség az, amelyik a vasárnapi munkavégzés mellett érvel, felhergelve az egyébként ellenérdekelt többséget...."

Komolyan értelmezni kell a "vasárnapi munkavégzést"?
Ha igen, akkor mondja már meg valaki, akárki, lazaraki, bárki, hogy melyik vasárnapi munkavégzés elfogadható, és melyik nem.
(néhány példát említek: határőrség, tűzoltóság, katasztrófaelhárítás - nem védelem!-, szülészet-nőgyógyászat, kórházi ügyelet, sebészet, traumatológia, elektromos erőművek, távhőszolgáltatás, ivóvízellátás, tömegközlekedés, üzemanyagtöltő hálózatok, médiák, távközlés, honvédelem, vasárnapi iskolák, egyházi szertatások, netán temetkezések, stb, stb. Tehát ezek nem tartoznak a "vasárnapi munkák (munkahelyek) közé?)

jaegtoer 2014.12.02. 19:05:44

@Moin Moin:

"__@lazaraki: Persze - épp ez a baj vele! Ui. a keresztény egyház alapítója (a katolikusé is) Jézus volt, aki viszont expressis verbis kijelentette, hogy egyetlen betűt sem változatta a régi igén. Szó sem volt arról, hoyg majd az egyház az éppen aktuális evilági éedekei szerint ezt-azt kihuzigál a Tízparancsolatból.:-)

Bazmeg, épp oylanok vagytok, mint a FIdesz: az is tetszése, érdeke szerint változtatgat törvényt, alaptörvényt és költslgvetést - de legalább azokat eredetiben is ő írta!:-) __"

No, rajtad se igazodik ez az Isten se!

Egyszer az a baj, hogy valaki nem ragaszkodik karakterhűen az íráshoz, másszor meg azt veted a merész kreatív szemére, hogy eltér az írástól.

Légy szíves értékeld a rugalmasságot! Vagy akkor ez ebben az esetben kóros elhajlás? Nádpálcád van?:D Tegyél rendet!:)

Andy73 2014.12.02. 19:08:14

Ez valami szombatista írás? A hangvétele mindenesetre nagyon harciasan szektás. Erősen kétlem, hogy a többséget képviselné.

"A szombatosok, sabbatariusok, zsidózók, keresztény-zsidók keresztény eredetű felekezetek, amelyeknek története a reformáció idejére megy vissza. Erdélyben sok hívet szereztek már a 16. század végén, illetve a következő század elején.

Nevüket arról kapták, hogy sokat visszaállítottak a zsidó egyháznak az ókeresztény korszakban eltörölt vallásos törvényeiből. Ezek közül a keresztények számára saját vallási szabályaikkal szemben a legszembeötlőbb különbség az volt, hogy a heti ünnepnapként a szombatot tartották, nem a vasárnapot."

jaegtoer 2014.12.02. 19:15:49

@ParaZita2:

"_Komolyan értelmezni kell a "vasárnapi munkavégzést"?
Ha igen, akkor mondja már meg valaki, akárki, lazaraki, bárki, hogy melyik vasárnapi munkavégzés elfogadható, és melyik nem._"

Ne menjél már le papucsállatkába!

A jó vasárnapi munkavégzés az, amit más csinál az én kényelmem érdekében, a rossz vasárnapi munkavégzés az, amit nekem kell csinálnom azoknak a rohadtaknak a kényelme érdekében akik amúgy szintúgy vasárnap keccsölnek az én rohadt kényelmem érdekében.

Mit akadékoskodsz?

"_(néhány példát említek: határőrség, tűzoltóság, katasztrófaelhárítás - nem védelem!-, szülészet-nőgyógyászat, kórházi ügyelet, sebészet, traumatológia, elektromos erőművek, távhőszolgáltatás, ivóvízellátás, tömegközlekedés, üzemanyagtöltő hálózatok, médiák, távközlés, honvédelem, vasárnapi iskolák, egyházi szertatások, netán temetkezések, stb, stb. Tehát ezek nem tartoznak a "vasárnapi munkák (munkahelyek) közé?)_"

Ez demagógia. De ha mentős lennék, érted biztos nem mennék ki vasárnap. Helyette bemennék a Tescoba, és bevásárolnék. Mert a vasárnapi bevásárlás nekem is jár. Fulladozz szombaton, vagy hétfőn. Vasárnap bevásárlunk, b+!

na4 2014.12.02. 19:17:04

Ez az ostoba, szentfazék Semjén kifejezetten irritáló. Gyakorlatilag semmi tömegbázisa sincsen, és ö osztja itt az észt? A farok csóválja a kutyát.

jaegtoer 2014.12.02. 19:19:04

@Andy73:

Andy Te megőrültél?! Még a vasárnapot se fektettük hétvállra, most még idekevered sabbath-ot?!:D

etruszk 2014.12.02. 19:20:49

@tip:hat napnak is elégnek kell lennie, hogy kiutazgasd magad. A rokonokat meglátogathatod szombaton is, moziba, múzeumba, színházba és étterembe is mehetnél bármikor a vasárnap kivételével. A szabad hétvége miért nem jár a vendéglátó- és szórakoztatóipar dolgozóiinak? Pedig többen vannak mint a kereskedelemben és sokkal többen, mint a 400 nm feletti boltokban dolgozók.

etruszk 2014.12.02. 19:24:34

@Hollandexxonvaldez: felsoroltál három országot. És a többiben vajon mi a helyzet?

100 kóbor kutya 2014.12.02. 19:26:34

@na4:

"Ez az ostoba, szentfazék Semjén kifejezetten irritáló. Gyakorlatilag semmi tömegbázisa sincsen, és ö osztja itt az észt? A farok csóválja a kutyát."

Maga ne említse egy szövegkörnyezetben tisztességben evolúciózott fajunkat egy Semjénnel.
Egész Falkánk egy kutyaként tanúsítja, hogy annak az állításnak, mi szerint 'a farok csóválja a kutyát' semmilyen alapja nincsen, csak egy celebkedő szólás, de úgy látjuk, hogy maga megkísérli. Jó lenne ha letenne róla.

Ha nem tetszik magának Semjén, menjen oda hozzá, rúgjon bele, de bennünket és farkunkat hagyjon békén.

Köszönettel

Vau2.

etruszk 2014.12.02. 19:26:44

@unionista: egyél te egész hátralévő életedben tegnapi kenyeret...

etruszk 2014.12.02. 19:29:03

@grundigg: a CBA-k 90%-a véletlenül pont 400nm alatti. Ha bevezetnénk a hadihajókra jellemző besorolást, akkor a 390 négyzetméteres boltokat már rég "CBA osztályú"-nak hívnák..

Göntér László 2014.12.02. 19:31:12

Tetszik az elemzés,de azt hiszem, hogy a látogatókról megfeledkezett. Azt hiszem a következők róluk tesznek említést.
ktkj.blog.hu/2014/11/06/az_utobbi_napok_temai

lazaraki 2014.12.02. 19:32:06

@ParaZita2: Nos gyermekkori emlékeimben él még az az időszak, amikor a szombat még vagy szabadszombat vagy nem, vagy délig voltak bent a szüleim vagy egész nap. És mindez nem volt elég. Nem volt elég, hogy az emberek szombaton is dolgoztak, de ráadásul vasárnap totál zárva voltak az üzletek. Pedig a Kádár-korszak nem vádolható keresztény kurzussal. A dolog tehát egyrészt nem annyira lényeges, előtte is megoldották az emberek, utána is meg fogják.

Másrészt észre kell venni, hogy a szombat részleges majd teljes általános szabaddá tétele e munkavállalói szabadság fejlődése. A globális üzleti világ az utóbbi években szemmel láthatólag ezt csökkenteni kívánja és egyébként csökkenti is. Nem munkavállalói érdek a szabadnapok csökkentése, hanem munkaadói. Vasárnap dolgozni nem munkavállalói érdek. Az lenne a jó, ha általában pénteken sem kéne dolgozni, agy elkezdődne Magyarországon is egy fejlődés a szombathoz hasonlóan.

jaegtoer 2014.12.02. 19:32:17

@etruszk:

"_@Hollandexxonvaldez: felsoroltál három országot. És a többiben vajon mi a helyzet?_"

Kétségtelen, hogy Etruria nincs a felsorolásban, de azért nem kellene kicsinyeskedni.

"egyél te egész hátralévő életedben tegnapi kenyeret... "

Süssél magadnak bazmeg, vagy vegyél olyat, amelyik másnap is ehető. Ne legyél már hülye. Nem illik hozzád. Bár a kenyér nagy úr, de az Úr még nagyobb.
Ha már az nem elég, hogy a másik is ember.

Szúnyog 2014.12.02. 19:36:01

Jaj, a poszter fogalma sincs sem vallásról, sem kulturáról, egy liberális fogyasztó mesterkélt, s így semmire sem való "értékrenddel". Dünnyög, öklend, egyébre nem jut, mert semmi hasznosra nem jutottak a francia forradalom óta sem.

borzimorzi 2014.12.02. 19:36:04

@Moin Moin: Szívesen segítek, biztos rosszul fogalmaztam valamit. Problemcsik, hogy a blogod csak azt mutatja meg, kinek a hozzászólására reagálsz, de azt már nem, hogy az illető melyik szösszenetére. Mivel nem tudom, mit nem értesz, meg vagyok lőve a segítőkészségemmel együtt. Ha gondolod, e-mailben is közölheted, mit nem értesz, de ide is becitálható. Ha te nem érted azt a valamit, lehet, hogy más sem.

Hátha sikerül adnunk egymás fejének. Úgyis túl nagy itt az egyetértés, hát legyen egy kis haddelhadd!

Üdv:
b

borzimorzi 2014.12.02. 19:37:06

@100 kóbor kutya: Pocicsikit? Most akciós!

Üdv:
b

jaegtoer 2014.12.02. 19:40:42

@lazaraki:

Jajaja! Elvileg az is benne volt a szabad szombat bevezetésében, hogy az emberek nyugodtan be tudjanak vásárolni.
Már az is szívás volt a boltosoknak, de még megmaradt a vasárnapjuk.

***
Az egész az önzésről szól. Hogy én, én, és csak én, és énnekem mindent és minden legyen, mert én akarom és bár bevásárolhatnék éppen szombaton is, de a rabszolgáknak az a dolga, hogy engem vasárnap is kiszolgáljanak, szolgáljanak, a rabszolgák, a szolgák, akiket véletlenül még mindig eladónak, péknek, hentesnek, ennek annak hívnak.
***

etruszk 2014.12.02. 19:41:03

@jaegtoer: Nézz már szét, hogy csak az EU-ban melyik szokás az elterjettebb. Egyébként Ausztria megunta, hogy az ország keleti feléből sokan átjárnak vásárolni hozzánk és a szlovákokhoz és éppen azon vannak, hogy lehetővé tegyék a varárnapi nyitvatartást. Egy osztrák szakáruháznak törzsvásárlója vagyok, kéthavonta jön az email az így-úgy meghosszabbított nyitvatartásról. Szombaton már este 8-ig vannak nyitva, és ünnepnapokon is délig. Egylőre a vasárnap tartja még magát de nem sokáig. Nagy az igény, a társadalmi nyomás.

etruszk 2014.12.02. 19:48:24

@jaegtoer: Nem sütök magamnak "bazmeg", mert nem akarom a fél vasárnapot sütögetéssel elb@szni. Nem akarok búboskemencét, nem akarok liszteszsákot és egyebeket 2014-ben. Pont úgy nem akrok, ahogy pottyantós budit sem. Van elég pénzem, hogy megvegyem attól a kenyeret aki pénzért boldogan megsüti nekem.
Ne legyél hülye, nem illik hozzád.
És lehet, hogy újdonság, de mostanában a pénz a legnagyobb Úr. NEm kötelező vasárnap dolgozni. Sőt egyáltalán dolgozni sem. A kereskedelem és a munkaerőpiac így állt be magától. Ebbe belenyúlni ostobaság.
Ha majd senki sem vásárol vasárnap, akkor az üzletek nem lesznek nyitva.

jaegtoer 2014.12.02. 19:48:56

@etruszk:

"_ A szabad hétvége miért nem jár a vendéglátó- és szórakoztatóipar dolgozóiinak? Pedig többen vannak mint a kereskedelemben és sokkal többen, mint a 400 nm feletti boltokban dolgozók. _"

Azért, mert maga egy reménytelen eset, amit az is alátámaszt, hogy régen megszűntek, feltehetően azért, mert túlerőltették az individualista attitűdöt, valamint wc-re is úgyan úgy jártak vasárnap, pedig felfoghatták volna, hogy az Úrral nem lehet szarozni!

etruszk 2014.12.02. 19:51:45

@jaegtoer: ez számomra értelmezhetetlen.
Mik szűntek meg? A szállodák, az éttermek, a mozik és a színházak? Miért individualista attitűd az állatkert?

Wtf?

borzimorzi 2014.12.02. 19:57:10

@lazaraki: Aha, értem. EZ lenne a Kedves Beteg elképzelése az ország jövőjéről? Ab start senki se dolgozzék vasárnap, de szombaton se, és lassan a pénteki napot is kiiktathatjuk a munkanapok sorából. Sőt, ha jobban meggondoljuk, a külföldi működő tőke úgyis menekül, tehát a munkahelyek száma is csökken, ergo a csütörtöki és a szerdai munkanapokra sincsen semmi szükség. Sőt, mivel a hazai tőkések is inkább Bécsben, Prágában, sőt az igazi elitkék a Kedves Beteg nyomán Zürichben nyitnak bankszámlákat és oda menekítik a pénzecskéjüket, úgy elfogynak a munkahelyek, hogy a keddi és a hétfői munkanapokra sem lesz semmi szükség. Minek? Majd elleszünk odahaza, meghitt családi körben. Meg elmegyünk misére. Minden áldott nap. Kétszer. Hallelujja! Most már csak azt kéne valahogy kidolgoznotok ott a század IQ végénél, hogy mégis, ki fogja eloltani a tüzet, ha az istenadta netán felgyújtana pár F-közeli, 400 nm alatti bótot úgy miheztartás végett?

Mert azért az nem általános természeti törvény, hogy mindenki csak holmi blogokon füstölög, mint mi itt, meg kenyeret süt otthon, mint én néhanap. (Amíg van lisztje.) Sőt, akadnak olyanok is, akik velem ellentétben nincsenek oda azért, ha életük párjával, pláne annak felmenőivel több időt tölthetnek, mint addig. Mi még csak ellennénk valahogy, sütögetnénk kenyeret, meg bridzselgetnénk akár hetekig is. Robber robber után, így mulat a magyar plebsz! Na de vannak ám olyanok is, akik a füstöt a la natur szeretik megtapasztalni, netán előállítani... Sőt,olyanokról is hallottam már, akik ölni tudnának attól a puszta gondolattól is, hogy az anyósukkal 5 percnél hosszabb időt kell eltölteniük. "Akkor már inkább a forradalom!", mondaná erre egy közeli ismerősöm...

De jó tudni, hogy így értik a fidesznyikek azt, hogy Magyarország jobban teljesít. Hát munkakerülésben biztos. A Kedves Beteggel az élen! Ő ugyebár 8 évig úgy vett fel fizetést, hogy nemcsak vasárnap, de hétköznapokon se igen járt be a munkahelyére, a Kossuth térre. Ez már igen! Előre, fidesznyikek, a jövő útJán!

Azt úgy nem lehetne, hogy menjetek elsőnek inkább ti, fideszmagyarok? Mutassátok az utat,jó?

Aztán majd mi is megyünk.

Valamikor.

Ha megvesztünk.

Üdv:
b

jaegtoer 2014.12.02. 19:57:39

@etruszk:

Kedves Felebarátom.

Rövidre fogom, mert nem akarok rosszat neked, és előre sajnálom a személyes fordulatot.
Egész életedben zabálj mindig friss kenyeret. Meglásd beledöglesz.
Én is a másnaposba, csak később. Nézz utána.
Az egésznek amúgy nincs jelentősége, mert belátás kérdése.
Én még a pénzemért sem ugráltatok másokat szívesen, pláne nem vasárnap. Ez a különbség kettőnk között.

Jó étvágyat. A vasárnapi friss kenyeredhez.

jaegtoer 2014.12.02. 19:58:50

@etruszk:

"_ ez számomra értelmezhetetlen.
Mik szűntek meg? A szállodák, az éttermek, a mozik és a színházak? Miért individualista attitűd az állatkert?_"

Etruria, etruszkok.

etruszk 2014.12.02. 19:58:55

@lazaraki: A szabadnapok nem csökkennek, csak egyenletesebben oszlanak el héten. Régen az élet és az üzleti élet például olyan volt mint a vér áramlása: lüktetett. Ma már sokkal egyenletesebben zajlik, és sosem áll le igazán.

jaegtoer 2014.12.02. 20:01:51

@etruszk:

"_ Nagy az igény, a társadalmi nyomás._"

Igaz. Úgy rontjuk az életminőséget hosszútávon a legsikeresebben, ha magunk óhajtjuk, sőt akarjuk.

etruszk 2014.12.02. 20:02:17

@jaegtoer: Kedves felebarátom: a kenyér csak egy példa. Friss paradicsom is lehetne.
A pék nem azért süt kenyeret, mert vasárnap dörömbölök az ajtaján, hanem azért, mert megtanulta, hogy vasárnap is érdemes sütnie. A kereskedőnek meg kereskednie.

etruszk 2014.12.02. 20:02:53

@jaegtoer: Elnézem neked, mert látom, hogy elfogytak az érvek.

etruszk 2014.12.02. 20:05:05

@jaegtoer: Megtennéd nekem azt a szívességet, hogy rám bizod a saját életminőségem ügyét? Illetve mindenkire a magáét.
Nem szeretném, ha valami önjelölt jóakaró az "életminőségem" érdekében megmondaná, hogy mikor mit csináljak.

borzimorzi 2014.12.02. 20:06:30

@etruszk: Hoppá! Csak most esett le! Fényt gyújtottál itten nekem ebbe a sötét burámba!

Hát ez lesz! Hogy nem lesznek nyitva a boltok, viszont negyedannyiból házhoz szállít a TESCO! Vasárnap reggel 8-kor, reggeli után leadod a rendelést a webshopjában, és 10-re megkapod, amit kértél. Egy fél négyzetméternyi üzlet nem sok, annyi se volt közben nyitva! Eladó egy szál se dolgozott közben. Csak a a raktárrendező segédmunkások, meg a sofőr, akár taxis, akár uberes. Meghozzák, kifizeted, lerakják, behozod a házba. A TESCÓ-nak is olcsóbb, nem kell boltot takarítani, világítani, fűteni, a loposókat lefüleltetni a bizt.őrökkel, se eladókat fizetni. Te figyu, te feltaláltad az izééét... az alibabát!

Üdv:
b

hosaka 2014.12.02. 20:10:25

@Kovacs Nocraft Jozsefne: eddig melyik katolikus pap küldte el a halál faszára Semmijen Zsoltot? Olyan már volt, hogy templomban fidesz evangélium hirdetés, kampányolás és -nyalás. De az az ellenkezője. Hol egy plébános, akinek elege van, hogy a hitével visszaél valaki a parlamentben, a kiserdőben, lóháton, meg már a tescóban is? Melyikük szólította már fel a híveket, hogy adják meg a CBA-nak, ami a CBA-é, f, g, h, i, j? (Vagyis lófaszt és esti fényt)

ParaZita2 2014.12.02. 20:14:11

@jaegtoer: Írod: " ha mentős lennék, érted biztos nem mennék ki vasárnap. Helyette bemennék a Tescoba, és bevásárolnék. Mert a vasárnapi bevásárlás nekem is jár. Fulladozz szombaton, vagy hétfőn. Vasárnap bevásárlunk, b+!"
:)
Jó választás, inkább kőccsed a pízed, Zsiga, minho má értem gyűjjé, a végin még tíged is megkoncónak oszt nézel min Júcsa a moziba.

jaegtoer 2014.12.02. 20:19:37

@etruszk:

"_Megtennéd nekem azt a szívességet, hogy rám bizod a saját életminőségem ügyét? Illetve mindenkire a magáét.
Nem szeretném, ha valami önjelölt jóakaró az "életminőségem" érdekében megmondaná, hogy mikor mit csináljak. _"

Nem, ez nem így működik. A következő igényed az lesz, hogy éjjel egykor ugrasztanál ki az ágyból, hogy nyomjak egy stemplit a kibaszott papírodra, mert az neked jár, vagy haladéktalanul polírozzam a kocsidat, mert csak este 10-kor érsz rá, mert addig loptad a napot, és különben is, neked mindenki akkor álljon haptákba, amikor te akarod, mert te vagy az überapádfasza a pénzedért.
És azt a kérdést feltetted-e magadnak, hogy te mi módon állsz haptákba vasárnap, vagy éjjel a más igényére és pénzéért? Vagy ez téged már nem érint? Ezért a te életminőséged nem kizárólag a te magánügyed. De azt hiszem ezt nem érted. Úgyhogy részemről befejeztem.

2014.12.02. 20:20:23

@etruszk: Olvasd el még egyszer! Két feltétel van, a méret csak az egyik. 400 négyzetméter alatti sem lehet nyitva, ha ott nem családtagok dolgoznak.

lazaraki 2014.12.02. 20:21:08

@borzimorzi: Mondjuk úgy látom, te emésztetlenül nyomod elénk, amit mindenfelé összeolvasol. Jobban meg kéne azt rágni.

Viszont én nem mondtam, hogy a Fidesz mindent a munkavállalói szabadság érdekében tesz. Nem is lenne igaz. Lsd. pl. a pofátlan 10 órás hivatali idő. A közmunka bérezése stb.

De a vasárnapi általános zárva tartás speciel éppen munkavállalói érdek. A pénteki szabadnap szintén, a heti munkaidő csökkentése szintén, nézd meg a centrumországok tendenciáit, bár a válságot többek között éppen azért találták ki, hogy a munkavállaló visszatakarodjon a helyére. Nem kéne ehhez asszisztálni csak azért, mert Fidesz- vagy KDNP-ötlet.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 20:25:51

@jaegtoer:

"Kegyed nyaljon sót, igyon ecetet, továbbá formázzon citromot."

Attól, hogy neked savanyú a szőlő, más még nem fog citromot nyalni.

hosaka 2014.12.02. 20:26:07

@100 kóbor kutya: Konnicsiva! Japán törpespicc vagyok és fütyim vége határozottan semjénfej formájú.

jaegtoer 2014.12.02. 20:28:01

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Maga nem is értette, hogy én mit írtam.

100 kóbor kutya 2014.12.02. 20:29:03

@hosaka:

Akkor próbálja semjénnébe:)

borzimorzi 2014.12.02. 20:33:07

@grundigg: Jajj, szívecském, hát ennyire nem lehetsz naiv! Fideszék a Tákolmányt, tudod, azt a gránitba vésettet is képesek voltak négyszer módosítani! Egy cikluson belül! Mit gondolsz, mennyibe telik nekik hozzácsapni egy módosítót, amelyik úgy rendezi, hogy a CBA kivétel legyen?

Hány éves vagy, szép szőke herceg?

Üdv:
b

hosaka 2014.12.02. 20:42:18

@lazaraki: és mi a picsának NEM az x négyzetméternél KISEBB shopokat "záratják be" a gyökerek?? Hmm? A "kicsi" mellé nem áll oda a "törvény" buggyant "őre"??? Az vakuljon mikulásig?

Légyszi állítsd meg a BKV-is egész hétvégére, jó?

Kamu duma az egész. Életképtelen CBA maffia, vastagon leszarják ezek, ki pihen, mikor pihen, miért pihen, hol pihen, hogyan pihen. Virítsd a zsetont nekik, mindent kitalálnak, csak dogozni ne kelljen érte. Riválisok szétkúrása, ahhoz értenek, ahhoz nem kell ész, csak hajlam.

Reszelő Aladár 2014.12.02. 20:44:07

Az egyházat kell rugdalni minden áron, felhánytorgatni a történelmet, és minden reverenda mögött kisfiúkra ágaskodó hímvesszőt vízionálni.
Ha egyházról esik szó, akkor egyből sokkal fontosabb a szekularizáció mint a szabad vallásgyakorlás joga. És szó sincs persze róla, hogy az egyház szolgált minimálisan erkölcsi iránytűként, amikor akinek fegyvere volt és erősebb volt, bármit megtehetett.

A vasárnapi nyitvatarásról meg annyit, a szomszéd családban a feleség pénztáros a férj fuvaros. A gyerekek meg: nos talán élveznék, ha egyszerre látnák mindkét szülőt. Ehelyett a plázában lógnak biztos mindenki ilyen családot szeretne,

Ja bocs, a család az nem egy progresszív dolog. Csak semmi elköteleződés, a gyerek meg vagy lesz vagy nem.

borzimorzi 2014.12.02. 20:45:19

@lazaraki: Munkavállaló érdek a kiskutya f...üle tövin a szőr, az! Akkor miért nem támogatja a szakszervezet?

Munkavállalói érdek! Tudod, mi lenne a munkavállalói érdek? Az, hogy dupla vagy tripla bér járjon a vasárnapi munkáért! Meg az, hogy ne lehessen embereket 4 órás szerződéssel 10 órát dolgoztatni! Meg ne lehessen embereket minimálbérre bejelenteni, aztán a bérük másik felét zsebbe adni! Ennek a kemény ellenőriztetése lenne a kormányzat dolga. A megvalósítására volt a Fidesznek eddig összesen 8 éve, és most kezdte a harmadik ciklusát. Megvalósított belőle valamit is? Nem.

Úgyhogy ne terelj. Itt a munkavállalói érdekre hivatkozás csak porhintés. Cél taccsra tenni a nem F-közeli kereskedelmi cégeket. Mindegyikre igaz, hogy a bevételeinek max. 30-40%-át keresi meg hétfőtől péntekig, és 60-70%-át meg szombat-vasárnap. Tegyük fel, hogy szombaton is 35%, meg vasárnap is. Ha ebből az egyik kiesik, akkor annak a bevételnek legalább a fele kiesik, mert munka után kutyafuttában jó, ha feleannyit vásárolnak a népek. Pláne, hogy a gyerekeik sincsenek ott, nincs, ki visítson a fagyiért, csokiért, plüssjátékért. Na, ha a bevételeikből ez a 15-20% közti rész kiesik, akkor durván veszteségesek lesznek és kivonulnak. A F-közeli bácsik sz...-ért-h...-ért felvásárolják a bolthálózatokat. És amikor már minden az ő kezükben van, létrejött a monopólium, akkor egy csapásra meg fog világosodni a Fidesz. Másnapra hopp, nemzeti érdek lesz egyből a vasárnapi nyitva tartás! Sőt, az éjszakai is, meg akár még az is, hogy ha a Kedves Vezető sleppjének valamelyik tagja jön be a boltba, annak ki kell ny... a s...t is.

Már csak az a kérdés, naiv vagy-e, vagy fizetnek, hogy hintsd a port.

Üdv:
b

Bambano 2014.12.02. 20:46:01

@etruszk: a magam részéről nem hiszek abban sem, hogy a nyugati példa mindig követendő példa. az eu is ordas baromságokat tud dönteni, ha arról van szó. hirtelen két példa: az uborka formája és a dátum.

borzimorzi 2014.12.02. 20:47:02

@lazaraki: Megrágni? Amit fideszék tálalnak? :-DDD Jönne is vissza egyből, ott, ahol bement! Úgyhogy inkább nem veszem be.

Mentális egészséged érdekében jó, ha követed a példámat.

Üdv:
b

Bambano 2014.12.02. 20:49:37

látom közben, hogy az egyik evidens kérdést már feltették: a 10 órás családbarát munkaidőt.

a másik evidens kérdés: ha pár éve teljesen családellenes meg rohadt nyugat meg mittomén volt a szerencsejáték, akkor most megint miért kellett koncessziót osztani a havernak?

borzimorzi 2014.12.02. 20:49:56

@Reszelő Aladár: Homoerotikus fantáziáidat és reverendafétisedet kérlek, inkább valahol máshol szellőztesd. Nem vagyok rá kíváncsi. És más sem, aki közéleti blogra kattint. Kösz a megértést.
Üdv:
b

tip 2014.12.02. 20:51:01

@etruszk: az megvan, hogy a pékek kinyithatnának vasárnap?

Az ellenzők közül olvasta valaki a javaslatot?

Az sem igaz, hogy a boltok azért nyitnának ki vasárnap, mert mindegyiknek megéri. Az elsőnek, aki elkezdte, annak nyilván megérte, hiszen piacot szerzett általa - a vásárlók egy része vasárnapra időzítette a bevásárlást. A másodiknak is megérte, de már kicsit kevésbé, hiszen osztoznia kellett az elsővel a vasárnapi vevőkön. És így tovább. Mindeközben a makacs zárvatartók forgalomcsökkenést voltak kénytelenek elkönyvelni, hiszen egyre több vásárlás került át vasárnapra. Előbb-utóbb csak úgy tudták visszaszerezni a vevőiket, ha ők is kinyitottak vasárnap. Így jutottunk el abba az állapotba, hogy minden üzletnek eggyel több napon van üzemeltetési költsége, de összességében kábé ugyanazt a forgalmat bonyolítják hét nap alatt, mint korábban hat nap alatt. Azt kellene észrevenni, hogy 1. ebbe az állapotba a rendszer a piaci szereplők szabad és izolált döntései miatt került, 2. ez az állapot esetleg nem kedvező nekik üzletileg, de 3. ebből nem tudnak kijönni, amíg nincs mindenkire kötelező megegyezés a vasárnapi zárvatartásról. Ez egy kvázi szélsőséges kilengése a szabad vállalkozásnak, ami nem tudja magát visszaszabályozni.

Ez az eszmefuttatás elsősorban nem azt állítja, hogy a vasárnapi nyitvatartás rossz, hanem azt, hogy a rendszertől nem lehet elvárni, hogy önmagától bezárjon egy bolt vasárnap. Itt nem működik a "láthatatlan kéz", hanem kvázi kényszer lesz a boltnak a vasárnapi nyitvatartás, amíg azt a közösség megegyezéssel nem korlátozza.

És mivel ez egy olyan téma, amit a fentiek miatt a piacgazdaság önmagában nem tud egyensúlyi helyzetbe hozni, ezért az államnak van tennivalója.

lazaraki 2014.12.02. 20:52:24

@hosaka: Jól ismert jelenség volt, hogy egy-egy hipermarket körül kiskereskedők ezrei mentek tönkre szinte hetek alatt. A trafikmutyi kiskereskedői pusztítása nudli volt ehhez képest, csak az álbaloldali sajtó elhallgatta.

A kiskereskedői szint, ami most kivételt kapna, egyébként a törvény-előkészítők már 120-180 m2 alatt gondolkodnak, ami a CBA-méret alatt van és tényleg a tulajdonos önmagát érintő döntése, hogy kinyit vagy nem, most legalább hétvégén levegőhöz jutna. Helyes.

borzimorzi 2014.12.02. 20:53:10

@Reszelő Aladár: Az egyház mint erkölcsi iránytű? :-DDD Arra az egyházra tetszik gondolni, amelyikben alig akadt pár hitvalló, mert besúgó volt 100-ból 99? Vagy arra, amelyik eltussolta a pedofil erőszaktevők ügyét meg a magdolna intézetekét, közvetlenül a megerőszakolt, mert HIV-mentes afrikai apácák ügye után?

Mióta dogma, hogy történelmet se szabad tanulni?

Üdv:
b

hosaka 2014.12.02. 20:53:46

@Bambano: meg a játszótér formája. Orbán azon esett fejre, betonra. A tojás méretére is van EU standard. Menj be a CBA-ba és nézd meg. Annál nagyobb.

Ad Dio 2014.12.02. 20:54:56

A vasárnapi zárva tartásnak annyi köze van a valláshoz, mint Pilátusnak a krédóhoz. Ez egy gazdasági indíttatású törvény, amit valami gyenge vallási mezbe bújtattak, hogy a zsigeri egyház és vallásgyűlölők ráharaphassanak... már ha ez jó nekik... és nyilván az, ha megteszik... max én nem értem, hogy a liberalizmussal ez hogy fér össze... lehet ideológiailag nem vagyok elég fejlett...

borzimorzi 2014.12.02. 21:01:16

@tip: Hol volt itt bármiféle közösségi megegyezés? Átaludtam egy népszavazást? Kimaradt a Fidesz 2014-es programjáról? Pláne, hogy nem is készült olyan, vagy legalábbis nem lett nyilvánosságra hozva?
Mitől lesz közösségi megegyezés, amit Tömjénzsóti máról holnapra megálmodik? Figyelj, és ha ma éjjel meg azt álmodja, hogy tipikét kerékbe kell törni, akkor holnap reggelre az lesz a közmegegyezés?

Könyörgöm, kapjál már a fejedhez! Ezeknél már az is hazugság, amit kérdeznek!

A szerencsejáték is csak addig volt fújfúj családellenes, amíg ki nem vették mindenki olyannak a kezéből, aki nem az ő emberük volt. Most, hogy már haveri kézben van, hadd szóljon, ami a csövön kifér.

A vasárnapi nyitva tartás is csak addig lesz fújfúj családellenes, amíg ki nem veszik az üzleteket mindenki olyannak a kezéből, aki nem az ő emberük. Mihelyt már haveri kézben lesz, hadd szóljon, ami a csövön kifér, nyitva lesznek 7/24.

Üdv:
b

lazaraki 2014.12.02. 21:01:41

@borzimorzi: "Másnapra hopp, nemzeti érdek lesz egyből a vasárnapi nyitva tartás!"

Értsd már meg, hogy ez nem az én érveim elleni érvelés, hanem a Fidesz elleni. Én nem azt állítom, hogy amit a Fidesz csinál az jó, hanem hogy az általános vasárnapi zárva tartás általános munkavállalói érdek. Akármit tesz ez ügyben a Fidesz, és te akárhogy támadod őket, ez az állításomat nem érinti.

A családoknak és a közösségeknek szükségük van közös pihenőnapokra, közös kreatív élményekre. Ez jelenleg konszenzusosan a szombat és a vasárnap lehet. Jó lenne, ha minél többen tudnánk élni ezzel. Haladjunk inkább efelé.

hosaka 2014.12.02. 21:09:32

@lazaraki: Teljesen igazad van. A supermarket tönkreteheti a kisboltot, ha az ott van a tövében. És nem teheti tönkre, ha:

A kisboltot élni hagyja a "törvény", sőt mi több, megvédi, de nem úgy, hogy szétbassza másét. Pl.: régen voltak 0-24h kisboltok. Évekig. Vidéken is. Simán megélt. Az éjszakás és hétvégi eladó megkapta a dupla jattot, hülye lett volna felmondani (általában fiatalok, akiknek jól jött "induláshoz" valami többlet). Nem kellett volna szétadóztatni, hanem MÉLTÁNYOS adórendszer kellett volna. Mohózás lett helyette.

Esetleg érteni is kellene a törvényhozáshoz, gazdasághoz, politikához és nem ennek a szarcsimbók Orbánnak a bárgyú hülyeségét kommentelgetnénk, hanem dolgozhatnánk, haszonnal.

tip 2014.12.02. 21:13:58

@borzimorzi: látom, sikerült megragadni a lényeget. A vasárnapi nyitvatartást vagy törvénnyel korlátozzuk, vagy kénytelen lesz minden bolt kinyitni vasárnap, ennyit akartam mondani.

martineden 2014.12.02. 21:18:55

@Kovacs Nocraft Jozsefne:..,, Az egyházak, főleg a katolikus az anno elvett egyházi javak mintegy járadéka gyanánt kap állami pénzt."...honnan szerezte az egyhaz a birtokokat,nem a magyar neptol?De ha mar adnak valamit elyen cimen miert nem karportlasi jegyet kaptak?Miert erdemel tobbet egy haracsolasra epulo szovetseg az allam polgarainal?

borzimorzi 2014.12.02. 21:21:31

@tip: Akkor csak simán tévedsz. Senki sem köteles kinyitni vasárnap. Mindenki törekszik, hogy kinyithasson, mert különben nem él meg. Csak ez a te lila lelkedhez nem ér fel. A családi kreatív élmények persze fontosak, de nem abban kéne kreatívkodni, hogy hogy lehetne 200 forintból vacsorát csinálni 4 főre, 20 percen belül. És nemcsak egy nap, mikor tejbegrízt csinálsz, hanem mindennap.

Üdv:
b

na4 2014.12.02. 21:25:15

@100 kóbor kutya: Mea maxima culpa kedves Vau2, teljesen egyetértek Önnel, és elnézést kérek a durva sértésért.

Egy boldog kutyatulajdonos

na4

másikpista 2014.12.02. 21:29:21

Én is Németországban élek mint a blog írója (ha jól tudom), a mi városunkban minden üzlet zárva van vasárnap, beleértve a hipermarketeket. Először még fura volt és oda kellett figyelni rá, de együtt lehet ezzel is élni

Csak azért írtam ezt le, mert szerintem
lehetőleg ne akarjon valaki külföldről ennyire nagyképűen osztani az észt a hazai magyaroknak, de ha már megteszi akkor legalább a kinti viszonyokról is adjon tájékoztatást

borzimorzi 2014.12.02. 21:30:00

@hosaka: Stimmt.

Arról nem is beszélve, hogy ha nem az idióta Orbán meg a még idiótább Matolcsy fújná a passzátszelet, akkor nem menekülne a tőke, hanem jönne. Új cégek, új munkahelyek, és idővel lenne itt is 1000 euró környéki vagy feletti fizetés a kiskereskedelmi dolgozóknak is, mert itt is el lehetne adni az árukat annyiért mint - na, nem Ausztriában - Lengyelországban vagy Csehországban. Mert keresnénk annyit. Netán itt is otthon maradhatna pár anyuka, aki úgy döntene, hogy inkább csak a gyerekeit neveli, mert a férje egy keresetéből is meg tudnának élni. És akkor majd valamikor eljönne az az idő, hogy nem kell vasárnap nyitva tartani, mert itt is az lesz, mint Ausztriában. Amelyik családban nem dolgozik az asszony, ott ő a htb, aki hétköznap jár bevásárolni, ahol meg mindkét szülő dolgozik, ott futja fizetett házvezetőnőre, aki szintén hétköznap vásárol. De könyörgöm, ez egy fejlődési ív vége, egy egész más életnívó, egy polgári társadalom!

Orbánék úgy akarják magukra aggatni a polgárosult és fejlett világ vívmányait dekorációnak, hogy közben 7/24 aknázzák alá a polgárosodás és a fejlődés alapjait!

Üdv:
b

tip 2014.12.02. 21:30:28

@borzimorzi: semmi erőfeszítést nem teszel, hogy megértsd a másikat? Nem elfogadni azt, amit mond. Megérteni.

martineden 2014.12.02. 21:41:12

@Kovacs Nocraft Jozsefne:..,, Ezen az alapon beszéld meg a környező szláv népekkel, hogyan jutottunk mi a Kárpát-medencei területekhez. Majd ha mindenkit elszámoltatsz az akár többszáz évvel ezelőtt szerzett vagyonával, akkor megteheted ezt az egyházakkal is. Addig viszont kuss."...Te hulye repedt sarku,ha mar itt tartunk igen csak felre huzhatnank a szankat ha a szlavok visszakapnak a sajat foldjeiket.REMLIK VALAMI SZVATOPLUK?Habar egy jobbikostol mit varjon az ember?Jobb ha folytatod a regi szakmadat a baratnoddel aki nevleg kiszallt toletek.

martineden 2014.12.02. 21:48:51

@jaegtoer:..Nem akarjuk. Nem akarjuk, mert nekünk mindenáron jár a vasárnapi bevásárlás. Jár, mert ők nem olyan emberek, mint mi. Ők örüljenek, hogy kiszolgálhatnak bennünket"...Igen ,a kereskedo szolgalja az en erdekeimet.Persze a tulaj fizesse is meg az onkentes alkalmazottait tisztesegesen.Ez a szakszervezet dolga lenne,hogy kiharcolja.Ja,hogy ezek a szarzsakok marmint a fideszfele rablobanda kivett minden fegyvert a kezukbol?Akkor a korrupt fideszt kell elzavarni ,nem a boltokat bezarni.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.02. 21:54:02

@martineden:

"Te hulye repedt sarku"

Már épp akartam érdemben válaszolni a nekem címzett előző kommentedre, de köszönöm, hogy ezzel megkíméltél attól, hogy fáradjak vele. :D

borzimorzi 2014.12.02. 21:58:54

@tip: Rajtad nincs több megérteni való. Az a tévképzeted, hogy ez is a közlegelők túlhasználásának problematikája, illetve itt nem segít a láthatatlan kéz, hanem állami feladat a közbelépés. De téves az analógiád. Ez nem az a helyzet. Ez konkrétan a monopóliumteremtés helyzete, a konkurencia kiiktatása az államot és jogalkotást átható korrupció segítségével. Azzal a céllal, hogy a monopólium létrejöttét követően precedens nélküli mértékben lehessen majd kihasználni a minden addiginál kiszolgáltatottabb dolgozókat.

Te az eddigiekből sejthetően a Maslow piramis felső negyedében tanyázva sütteted a hasadat a nappal, s közben fogalmad sincsen az alsóbb régiók problémáiról. Pl. arról, hogy egy bolti pénztárosnak vagy akár tanítónőnek nem az a fő gondja, hogy hogyan teremtsen kreatív élményt a gyerekének. Hanem az, hogy hogyan adjon kenyeret a szájába meg cipőt a lábára, és hogy ehhez hány túlórát/magántanítványt lehetne még megcsípni.

Félre ne érts, én is a Maslow piramis felső emeleteinek egyikén tanyázom. Csak én mélyről jöttem. Igaz, nem kulturálisan, hanem anyagi-egzisztenciális-társadalmi tekintetben. Nagyon mélyről. De profundis, mondhatnám, ha nem lenne túl profán ebben a kontextusban. Ráadásul úgy, hogy nem önhibánkból lettünk alávetettek és kitaszítottak, hanem származási okokból. De ez messze vezet, és nem is ide való.

Üdv:
b

nevetőharmadik 2014.12.02. 21:59:20

@jaegtoer: Fordítva ülsz a lovon.

Nem arról van szó, hogy én, mivel van pénzem, elvárom, hogy más nekem ugráljon. Arról van szó, hogy nekem van egy igényem, mondjuk éjfélkor vehessek egy liter tejet. Vagy bármit. És speciel van valaki, aki azt gondolja, hogy a pénzemért cserébe neki _megéri_ kielégíteni ezt az igényemet.

Megtiltani azt, hogy valaki az én hülye (?) igényemet kihasználva pénzt keressen, egészen szimplán görénység.

A bolti dolgozót pedig azért sajnálni, mert vasárnap/éjszaka dolgozik, teljesen fölösleges. Hiszen akár irigyelhetem is, hogy neki nem kell bármiféle ügyintézéshez szabadságot kivennie, amit nekem a gyerekemmel töltött nyaralásból kell elvennem. Minden éremnek két oldala van.

etruszk 2014.12.02. 22:13:12

@tip: Olvastam.
És te olvastad?
Jártál már olyan áruházban aminek a nyitvatartását ellenzed? Azt tudod, hogy a nagyobb áruházakban (Tesco/Auchan stb) pékség is van? Vehetsz helyben sütött friss pékárut.

Jól értem, azt akarod mondani, hogy ezek a mocskos kapitalisták, akik egyesek szerint minden fillért kivisznek innen, kinyitnak az érdekeik ellenére? Hogy nem is éri meg nekik, de kinyitnak csak azért, hogy a dolgozóknak rossz legyen? Vagy csak nem tudnak számolni?
Érdekes hitvilágban élsz.
Nézzük realista szemmel:
1. Az áruházak azért nyitnak ki vasárnap mert megéri.
2. A kereskedelmi dolgozók tudják, hogy ez egy olyen szakma, ahol hétvégén is dolgozni kell. Akárcsak a mozigépészek és a pincérek.
3. Nem kötelező a kereskedelemben dolgozni. A munkaerőpiac így állt be. Ha majd nem megy el senki ennyiért hétvégén is dolgozni az áruházakba, akkor vagy feljebb mennek a bérek, vagy hétvégén nem nyitnak ki az áruházak.
4. Bárkit megkérdezel, hogy szeretne-e kevesebbet dolgozni ugyanannyi pénzért, mint amennyit most kap, igennel fog válaszolni.
5. Ha egy pultba folyamatosan egy eladó kell, és a pult nyitvatartását csökkented egyhetedével, akkor egyheteddel kevesebb munkaerő kell. ha kijön, hogy egy áruházban 3,84 embert a vasárnapi nyitvatartás miatt kirúgni, akkor kirúgnak négyet. A többi meg megszakadhat.

@tip: Olvastam.
És te olvastad?
Jártál már olyan áruházban aminek a nyitvatartását ellenzed? Azt tudod, hogy a nagyobb áruházakban (Tesco/Auchan stb) pékség is van? Vehetsz helyben sütött friss pékárut.

Jól értem, azt akarod mondani, hogy ezek a mocskos kapitalisták, akik egyesek szerint minden fillért kivisznek innen, kinyitnak az érdekeik ellenére? Hogy nem is éri meg nekik, de kinyitnak csak azért, hogy a dolgozóknak rossz legyen? Vagy csak nem tudnak számolni?
Érdekes hitvilágban élsz.
Nézzük realista szemmel:
1. Az áruházak azért nyitnak ki vasárnap mert megéri.
2. A kereskedelmi dolgozók tudják, hogy ez egy olyen szakma, ahol hétvégén is dolgozni kell. Akárcsak a mozigépészek és a pincérek.
3. Nem kötelező a kereskedelemben dolgozni. A munkaerőpiac így állt be. Ha majd nem megy el senki ennyiért hétvégén is dolgozni az áruházakba, akkor vagy feljebb mennek a bérek, vagy hétvégén nem nyitnak ki az áruházak.
4. Bárkit megkérdezel, hogy szeretne-e kevesebbet dolgozni ugyanannyi pénzért, mint amennyit most kap, igennel fog válaszolni.
5. Ha egy pultba folyamatosan egy eladó kell, és a pult nyitvatartását csökkented egyhetedével, akkor egyheteddel kevesebb munkaerő kell. ha kijön, hogy egy áruházban 3,84 embert a vasárnapi nyitvatartás miatt kirúgni, akkor kirúgnak négyet. A többi meg megszakadhat.

És végül:
A multik sokkal inkább jogszabálykövetőek mint a kisebb üzletek. Mindenki be van bejelentve és a törvényben meghatározott keretek között dolgoztatják.
A Munka Törvénykönyvét ez a kormány változtatta meg 2012-ben úgy, hogy a dolgozóknak rosszabb legyen. Lásd havi munkaidőkeret. Lásd pótlékok megspórolhatóak lettek. Lásd pihenőidő átalakítása. Az áruházak csak azt teszik, amit a törvény megenged.

borzimorzi 2014.12.02. 22:13:27

@nevetőharmadik: Inkább csak ironizál. Elég jól, ha téged is beugratott. :-)
Üdv:
b

etruszk 2014.12.02. 22:16:39

@tip: senki sem kényszerít senkit arra, hogy vasárnap kinyisson.
Épp ti mondjátok, hogy be lehet vásárolni hat nap alatt is. Eszerint, ha valaki olyan boltban akar vásárolni ami vasárnap nincs nyitva, most is megtehetné.
egyébként elegánsan elsiklotok afelett hogy sokszáz bolt lesz nyitva vasárnap, és ezeknek a 97%-a majd CBA lesz. De tudom, a CBA-s dolgozóknak nincs családjuk, és ők nem számítanak.

nevetőharmadik 2014.12.02. 22:18:58

@borzimorzi: Ha így van, tényleg. Meg is lepődtem, mert régebbről úgy emlékeztem, hogy másként gondolkodik. De hát az olyan régen volt, és annyi változást láttam már magam körül :)

etruszk 2014.12.02. 22:25:54

@borzimorzi: felesleges neki a Maslow piramis. Ő úgy gondolja, hogy a dologban résztvevőknél ezt jobban tudja. Szerinte a boltnak nem éri meg, de azért kinyit, a dolgozónak nem éri meg, de azért mégis ott dolgozik, a jóslat a sok kirúgásról meg csak rémhír.
Megérteni a helyzetet nem hajlandó, és valami indok csak kell, ezért lesz a vásárló a bűnős. Meg persze a multik.

Bambano 2014.12.02. 22:35:59

@Kovacs Nocraft Jozsefne: ahhoz képest, hogy azt mondtad nekem, hogy kuss, igen érzékeny vagy, ha visszakapod a szintet.

höhö, a fagyi visszanyalt.

etruszk 2014.12.02. 22:38:19

@lazaraki: el vagy tévedve. Az úgynevezett kiskereskedők bevásárolnak a tesco-ban aztán eladják ugyanazt drágábban.
Ha szerinted hat nap alatt is be tudok vásárolni, miért gondolod, hogy majd megveszem tőle vasárnap azt amit megvehetnék olcsóbban szombaton?
Ha egy-egy 30-40 emberrel üzemelő nagyáruház tönkretett több ezer kisboltot, akkor most végülis többen fognak dolgozni hétvégenként, mint most?
Feloldanád nekem ezt a két ellentmondást az érvelésedben?

borzimorzi 2014.12.02. 22:38:37

@etruszk: Ha csak úgy nem...
;-)

Azért én bona fide hozzáállást tanúsítottam és felteleztem róla is. Ha nem baj. ;-)

Üdv:
b

etruszk 2014.12.02. 22:41:19

@Bambano: Az uborka illetve a vágósertések strandlabdájáinak méretszabályozása csak a bürokraták autofellációja. Valamivel el kell hitetniük, hogy fontosak.

etruszk 2014.12.02. 22:42:20

@borzimorzi: ha van hozzá felesleges energiád, csak rajta. :)

Bambano 2014.12.02. 22:43:36

@lazaraki: Orbán lesz az utolsó a listámon, ja, nem, hanem tömjén zsóti, akitől eltűröm, hogy megmondja, nekem mikor mire van szükségem. Ezt, ilyen szinten, még a komcsik se merték anno. Amikor elmentem szavazni, arra adtam nekik felhatalmazást, hogy az ország gazdaságát vezessék, kisebb mértékben arra, hogy jogszabályokat alkossanak. Arra biztosan nem, hogy itt álljon a hátam mögött és a körmömre koppintson, ha véletlenül bal kézzel törlöm le a sz.rt a seggemről, nem jobbal. Ideje lenne már, hogy a kedves politikusok eltakarodjanak a rák pélójára a magánéletemből. SEMMI KÖZÜK HOZZÁ.

Az az állítás is erősen téves, hogy a komplett vasárnapi bezárás munkavállalói érdek. Azt a téves általánosítást hordozza magában, hogy a munkavállalói réteg homogén. Pedig nem, ott is lehetnek pályakezdők, lakásra gyűjtők, akiknek teljesen más érdekei vannak, mint egy életük későbbi szakaszában levő család, vagy egy nagyon idős.

etruszk 2014.12.02. 22:46:53

@grundigg: A CBA Franchise elven működik. MInden bolt egy külön cég. Tehát a tulaj simán dolgozhat ott. De ha nem így lenne, szerinted mibe kerül egy KFT-ben 0,01 százalékban tulajdonossá tenni a dolgozókat?

Bambano 2014.12.02. 22:53:52

@tip: egy dolgot magyarázz már meg: miért a boltosok érdekeit kell védeni az emberek érdekeivel szemben? ha nem lenne tömegeknek igénye a vasárnapi vásárlásra, már bezártak volna a boltok vasárnap.

"És mivel ez egy olyan téma, amit a fentiek miatt a piacgazdaság önmagában nem tud egyensúlyi helyzetbe hozni, ezért az államnak van tennivalója.": jaja, az államnak az a tennivalója ebben a kérdésben, hogy összeszedi és elhordja magát jó messzire, és elgondolkodik azon, hogy jogos-e például egy termékfelügyeleti mondvacsinált díjat hatvanszorosára emelni, jogos-e az internet szolgáltatóktól annyi pénzt követelni, amennyi soha nem volt nekik, ésatöbbi ésatöbbi.

Az állam eljutott odáig, hogy:
- a téveszméi teljesen elszakadtak a valóságtól és azt hiszi, amit csinál, az jó
- a kontraszelekció annyira sikeres volt, hogy ma már akkor sem tudnának valós információt szerezni az életből, ha akarnának, mert kontraszelektált idióta csürhével vették körül magukat.
- alapvető, alsó tagozatos matematikai problémái vannak.

Komolyan, mint amikor anno Leninnek külön újságot nyomtattak.

Bambano 2014.12.02. 22:56:02

@lazaraki: látom, alap közgáz nem megy. Jól ismert tény, hogy a hiperek miatt kiskereskedők mentek tönkre, állítod. Ez önmagában igaz. De azok a kiskereskedők azért mentek tönkre, mert nem bírták a versenyt a hiperekkel. Ez azt is jelenti, hogy a vevők viszont jól jártak.

Neked is felteszem a kérdést: 50 kiskereskedő érdekei számítanak, vagy többtízezer vásárló érdekei?

tip 2014.12.02. 23:07:18

@Bambano: "miért a boltosok érdekeit kell védeni az emberek érdekeivel szemben" - a boltos nem ember?

Ha szerinted mindig a többségnek az érdeke számít egy kisebbség érdekével szemben, akkor szemléletesen: a te vagyonodat szét kell osztani az állampolgárok között, hiszen rajtad kívül mindenkinek ez az érdeke, te meg kisebbségben vagy.

Bambano 2014.12.02. 23:10:05

@tip: tőled meg el kellene venni az internet kapcsolatodat, hogy ne tudj hozzászólni.

na, ez jobb?

2014.12.02. 23:10:27

@etruszk:

A franchise-tól a dolgozók nem lesznek családtagok. Kft.-ben pedig hiába kapnának részesedést, mert a kdnp javaslata szerint csak "egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább többségi befolyással bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja" dolgozhat.

Bambano 2014.12.02. 23:11:11

@tip: "a boltos nem ember": ha tanultál volna közgazdaságtant, tudnád, hogy miről van szó. de most sem késő, olvasgass a holtteher-költségről.

tip 2014.12.02. 23:19:23

@Bambano: gratulálok a releváns érvhez, további kulturált diskurzust kívánok.

etruszk 2014.12.02. 23:20:55

@grundigg: nem vagyok jogász, de amíg a kommentedet elolvastam, azalatt kb 3 kibúvót találtam.
Pl. bármelyik dolgozóból lehet hirtelen egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy egy, ismétlem egy gazdasági társaság többségi befolyású tagja. Az, hogy milyen jogcímen értékesít éppen a bérleményben, ehhez képest kismiska.

Bambano 2014.12.02. 23:35:18

@tip: nem értem, mi a bajod a felvetésemmel. szerintem tök rendes voltam, hogy nem a magánvagyonodat akartam elvenni, mint te az enyémet, hanem csak az internet szolgáltatásodat.

Magántulajdon, szólásszabadság: normális országban ugyanolyan alapjog. te megsértetted az én alapjogomat, én a tiedet, kvittek vagyunk. Ezen felkapni a vizet értelmetlen és indokolatlan.

ráadásul ha elvennénk az internet szolgáltatásodat, akkor nekem, meg a hozzám hasonló kollégáknak nem kellene vasárnap is dolgozniuk. Ez egy olyan topicban, ahol a boltok vasárnapi bezárásáról van szó, tök releváns ötlet. Én nem vagyok ember, az én vasárnapi munkavégzésem (helyett: pihenésem) nem olyan fontos, mint a boltosoké?

Szóval mi a problémád?

2014.12.02. 23:37:44

@etruszk:

Felesleges ezen rágódnod, mert ha ezek a trükkök lehetségesek, akkor az bárki (Tesco, Auchan, Lidl stb.) számára lehetséges.

Amúgy egy üzlethez működési engedély kell, amit egy konkrét egyéni vállalkozó vagy cég kap. Nyilvánvaló, hogy ez az egy konkrét vállalkozó vagy ennek a konkrét cégnek a többségi tulajdonosa dolgozhat, nem bármely cégé.

Ez kiderül a szövegből is:

6. § Az az üzlet, amelynek árusítótere a 400 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább többségi befolyással bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

etruszk 2014.12.02. 23:45:35

@grundigg: A külföldi tulajdonú nagy cégek éppenhogy nem foglalkoznak ilyennel. Pl az én munkaadóm sem. Látom nem veszed észre, hogy hol a kiskapu. De igazából miről is beszélgetünk? Hogy szerinted nem a CBA-t akarják helyzetbe hozni, és a dolgozóknak szeretnének jót - akiket mellesleg meg sem kérdeztek?

etruszk 2014.12.02. 23:46:33

@grundigg: Ja kimaradt. A nagyoknál ott a négyzetméterkorlát. Ők például ezért nem fogják bejelenteni a nagymamát.

2014.12.02. 23:50:58

@etruszk:

1. Nincs kiskapu, leírtam, hogy miért.

2. Te állítasz valamit, amit jó lenne alátámasztani valamivel. De mivel az általad kritizált javaslatot láthatóan nem ismered, így elég nehéz dolgod van. Olvass többet, írj kevesebbet! Hasznodra fog válni neked is, másoknak is.

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.03. 02:08:45

@G2: Ez hatalmas otlet, tenyleg be kellene vezetni az egyhazi adot, ha mar a nemet szabalyokat akarja majmolni a kormany.

Aztan aki egyhazhoz tartozik, az fizessen, azon felul semmit ne kapjanak az egyhazak. Akkor kiderulne, mennyire van igeny az egyhazakra.

Erdekes Orsos Vitya meg Tomjen Zsolti csak azokat a szabalyokat mazsolazza ki a kulfoldi peldakbol, amik nekik megfelelnek.

Ha valoban a munkavallalok erdekeit akarna nezni a kormany, akkor a hetvegi munkaber potlekat emelne meg. Ja, hogy az a haveri cegeket is sujtana, nem csak a Tescot? De legalabb valoban jo lenne a munkavallaloknak. A szakszervezetek is ezt tamogatnak...

Bambano 2014.12.03. 02:45:47

@aki mást mond az hazudik: vidéken most is szedik az egyházi adót a papok.

jaegtoer 2014.12.03. 09:27:27

@etruszk:

" Elnézem neked, mert látom, hogy elfogytak az érvek. "

Nem az érvek fogytak el, hanem te érkeztél a felfogóképességed határára. Nagy különbség.

jaegtoer 2014.12.03. 10:08:12

@nevetőharmadik:

"_Fordítva ülsz a lovon._"

Egy percig sem vitatom, vitattam, hogy van, akinek előnyös a hétvégi munkavégzés.

Feljebb Bambanő netkolléginával 'megegyeztünk', hogy a problémát a kényszer jelenti úgy a zárva, mint a nyitva tartást illetően.

Azt azért érdemes lenne tovább gondolni, hogy hova vezet az, ha minden nap munkanap. Ehhez kell egy kis EQ, valamint annak felismerése, hogy a privát élet szervezésében jó körülmény az, ha minél több ember pihenőnapja a hét ugyanarra a napjára esik.

De tőlem lehet kardozni nyugodtan azért, hogy a társadalom tovább atomizálódjon és akár családi, akár társasági közös programokat egyre nehezebb legyen megszervezni csak azért, mert az emberek egyre nagyobb számban dolgoznak hétvégén is.
Egy kis belátásra és együttérzésre lenne csak szükség.
Úgy tűnik, hogy ez hiányzik, de akkor abszolút nem értem, hogy mi a probléma az orbáni deal-lel, hiszen éppen úgy viszonyul a tömegekhez, ahogy a vasárnapi nyitva tartást követelők, a vasárnap is dolgozni kénytelen emberekkel szemben.

Továbbá... mintha kissé figyelmen kívül hagynánk azt a nem mellékes körülményt, hogy a kevésbé kvalifikált embertársaink kiszolgáltatottsága elképesztő mértékben növekszik, és igen sok esetben már nem szabad választás kérdése sem a munka sem a munkavégzés időbeosztásának megválasztása.
Ha ez így rendben van, akkor nem kell siránkozni a társadalom 'elembertelenedése' miatt sem.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 10:15:21

@jaegtoer:

"a privát élet szervezésében jó körülmény az, ha minél több ember pihenőnapja a hét ugyanarra a napjára esik. "

Nem látom a jót abban, ha szabadságot kell kivennem azért, hogy pl. hivatalos ügyeimet intézhessem. Az évente több ilyen eset a családdal együtt eltölthető szabadságot rövidíti meg.

A vasárnapi munkavégzés esetén járó hétköznapi szabadnapon mindezt szabadság kivétele nélkül el lehet intézni.

jaegtoer 2014.12.03. 10:34:08

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Már leírtam feljebb majdnem mindent ezzel kapcsolatban. Nem bocsátkoznék ismétlésbe.
Ha te dolgozni akarsz vasárnap, dolgozz, csak ne várd el mástól, mert más meg esetleg a gyerekeivel akar lenni vasárnap és nem pénztárgéppel, vagy a gondolákkal...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 10:57:56

@jaegtoer:

"Ha te dolgozni akarsz vasárnap, dolgozz, csak ne várd el mástól"

A baj az, hogy nem vagy képes belátni: Az teljesen rendben van, ha valaki nem akar vasárnap dolgozni, Az már nincs rendben, ha azoknak is tiltják, akik szeretnének.

Ideje lenne belátni, hogy a kereskedelem ugyanolyan alapvető szolgáltatás, mint a közlekedés, közművek, telefon, internet stb.

Mi a faszért várod el pl. a televíziók vagy a mozik dolgozóitól, hogy vasárnap csak azért dolgozzanak, hogy neked legyen min szórakoznod a családoddal. Ők is szeretnének a családjukkal együtt lenni, de nem tudnak, mert a te igényeidet kell kiszolgálniok.

Meg miért kell neked villany vagy telefon vasárnap? Olvass addig, amíg süt a nap, mosni is ráérsz hétköznap. Telefonon se zargass másokat vasárnap, bármit meg lehet beszélni hétköznap is.

Internet sem kell vasárnap, menj ki a szabadba, játssz a gyerekeiddel ott, mozogjatok, az egészséges. Az ISP-knél dolgozók is szeretnék ezt tenni, de nem tehetik, mert te vasárnap is netezni akarsz.

Azt meg végképp nem értem, minek is kell a közlekedés vasárnap. Mindenki legyen otthon együtt a családjával. Ne akarjon moziba, vidámparkba, színházba stb. menni, mert az ott dolgozók is szeertnék a vasárnapot a családjukkal tölteni.

Ugyan miért épp a kereskedelembem dpégozókkal kivételezik a kormány, miért csak ők lehetnek együtt a családjukkal vasárnap. Tessék betiltani minden munkavégzést vasárnap, beleértve a rendőrséget, a tűzoltókat és a kórházakat is. Vasárnap a bűnözők is legyenek a családjukkal, és ha vasárnap nincs gáz vagy villany, akkor tűz se nagyon lesz. Megbetegedni vagy meghalni meg mindenki ráér hétköznap is. Esetleg törvényben lehetne ezt rögzíteni: vasárnap tilos megbetegedni és meghalni.

borzimorzi 2014.12.03. 11:16:24

@jaegtoer: Tudtommal vasárnapi munkavégzésre nem lehet valakit tetszőleges gyakorisággal beosztani. Ha jól emlékszem, legfeljebb minden második alkalommal lehet csak munkanap a vasárnap. De bevallom, a Munka törvénykönyvét legutoljára akkor nézegettem csak, amikor a Fidesz még nem variálta át. Lehet, hogy azóta már korlátlanul szabad? Ha így van, akkor ideje visszaállítani a régi rendet, és nix vasárnapi munka heti max. 2 alkalomnál többször. Plusz a vasárnapi pótlékot is helyes lenne jócskán megemelni.

Üdv:
b

borzimorzi 2014.12.03. 11:18:33

@borzimorzi: Bocs, HAVI max. 2 alkalomnál többször.

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.03. 11:34:48

@borzimorzi: ha a Fidess a munkavallaloknak akarna kedvezni, akkor a vasarnapi munka berpotlekat emelne meg
Az egyforman terheli az osszes vallalkozast, ceget, bolttulajdonost. Aztan majd a tulaj eldonti, hogy megeri-e ez a nyitvatartas neki. Ez is eleg eros eszkoz, de picit elegansabb, mint tiltani. Plane ugy,

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.03. 11:35:52

Plane ugy, hogy a haveri cegeknek kedvezzen es a multikat buntesse.

jaegtoer 2014.12.03. 11:37:45

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ostobaságokat hordasz össze, azt is demagóg módon.

A vásárlásra ott a szombat.

"Mi a faszért várod el pl. a televízi..."

A faszt meg tartsd meg magadnak.

jaegtoer 2014.12.03. 12:01:27

@borzimorzi:

Van egy olyan érzésem, hogy [MI] meg tudnánk egyezni:D

Úgy gondolom, ha lenyessük a kétoldali túlzott elvárásokat, akkor kialakulhatna egy arany középút. (Kényszerek nélküli.)

A fenti hsz-eim némelyikével talán sikerült szemléltetnem, hogy nem vallási, nem semjéni, és nem orbáni mentalitás hatja át az álláspontomat. Sőt nagyon nem. Sajnos tudom, hogy egészen sanda szándék húzódik meg a vasárnapi nyitva tartás szándékozott tiltása mögött.

Egészen más. Én úgy gondolom, hogy társadalmi szinten a kollektív szabadidő, a társas(ági) élet, és az önszerveződések működőképességének egyik feltétele az egységes és azonos napra eső pihenőnap megléte.
Amúgy meg tőlem úgy hajtja rabszolgaságba önmagát a társadalom, ahogy akarja.

Azt is gondolom, harminc év múlva majd sokkal érzékelhetőbben lehet tapasztalni, hogy az egész el van 'szabva'.

jaegtoer 2014.12.03. 12:06:39

@borzimorzi: @aki mást mond az hazudik:

Talán annyiban egyetérthetünk, hogy végül is egy társadalmi konszenzus alapján alakult ki a heti egy pihenőnap, és a szabadnap, 5 napos munkahetet feltételezve.

Ha eljutnánk a négynapos munkahétig, akkor viszont már elég kevés kifogást találhatnék (talán nem is keresnék) a hétvégi munkavégzéssel szemben.

ParaZita2 2014.12.03. 12:17:22

vasárnap (ami a vásár napja) LEGYENEK ZÁRVA TEMPLOMOK, MERT AZ A VÁSÁRLÁSI CEREMÓNIÁK SZENT ÜNNEPE. Akkor van együtt a család, aktív családi program, szemben egy templomi ájtatossággal, ahol egy prédikátor szavait kell hallgatni individualistán, zombiként kibámulva üres tekintettel a (lehetőleg üres) fejünkből, és szó sincs a családról!

Arról nem is beszélve, akkor ezek után vasárnap már majd szülni sem szabad? Netán meghalni sem? A repülők meg kell álljanak a levegőben? Mi lesz az árvizekkel? (megvan: építsük a templomokat árterekre, s akkor össze lehet kötni ezeket)
S mi lesz a Mol, Shell, stb töltőállomások vasárnapjára? Csak NTÁ-nál lehessen tankolni - ha már kimozdul az ember és megakarja látogatni az ország másik részén lakó családtagjait. NTÁ:= Nemzeti Töltő Állomás, mint a trafikok.)
Mennyi sok jó ötlet van még... :)

tip 2014.12.03. 12:24:16

@Bambano: azt próbáltam érzékeltetni, hogy pusztán azon az alapon, hogy több embernek érdeke a vasárnapi nyitvatartás, mint ahányan ellenérdekeltek, nem lehet eldönteni a kérdést. A kisebbségnek, legyen az bármilyen alapon kisebbség, lehetnek olyan jogai, amit a többség sem vonhat meg tőle. Ez egy modern demokratikus berendezkedés alapja. Erre volt a szemléltető példa az, hogy bárkinek a vagyonát elkobozni és aztán sok ember között szétosztani csak egy embernek hátrányos, de sok embernek előnyös - ettől még ez nem helyes magatartás. Ugyanígy nem helyes azt mondani, hogy a boltosok kevesebben vannak, mint a vásárlók, ezért minden esetben a vásárlók érdeke számít.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 12:57:54

@jaegtoer:

"A vásárlásra ott a szombat. "

A netezésre, telefonálásra, utazásra, mosásra, villany- és gázhasználatra szintén.

jaegtoer 2014.12.03. 12:59:10

@tip:

progressziv.blog.hu/2014/12/02/vasarnap_erobol/full_commentlist/1#c25280271

Köszönöm. Igen figyelemre méltó érvelés.
Ezt a dimenzió az önzés világában ismeretlen.

jaegtoer 2014.12.03. 13:07:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ragozhatod, kedves, azért ne állíts már munkába valakit, mert lusta voltál szombaton bevásárolni. Amúgy mi meg pénteken szoktunk. Ha neked a vásárlás szabadidős tevékenységed, úgy vásárolgass. Mindig lesznek hozzá partnerek.

A "dögöljön meg a szomszéd tehene is" érveléssel pedig ne zsibbasszál.

Annyit lassan sikerül elérned, hogy megfontolás tárgyává tegyem, a legközelebbi rezsim-ellenes demonstrációra kimenjek-e, mert ennyire önző embereknek, mint amilyen te is vagy éppen az Orbán-rezsim a legmegfelelőbb.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 13:16:07

@jaegtoer:

Ragozhatod, kedves, azért ne állíts már munkába valakit, mert lusta voltál szombaton telefonálni, mosni, moziba menni, tévét nézni, netezni, közlekedni.

Azt meg kurvra leszarom, mikor és hova mégy vagy nem mégy tüntetni.

"mint amilyen te is vagy éppen az Orbán-rezsim a legmegfelelőbb."

Azért való nekem az Orbán-rezsim, mert épp az Orbán-rezsim egyik intézkedése (vasárnapi nyitva tartás betiltása) ellen tiltakozom? Álmodban két macska voltál és játszottál egymással? :D

jaegtoer 2014.12.03. 13:32:30

Még mindig nem érted.

jaegtoer 2014.12.03. 13:37:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

"__Azt meg kurvra leszarom, mikor és hova mégy vagy nem mégy tüntetni.__"

:DDDDDDDDDDDDD

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.03. 13:40:07

@jaegtoer: a vasarnapi zarvatartas helyett talan inkabb a nemet, osztrak berszinvonalat kellene masolnia a kormanynak

Az osztrak nem attol boldog ember, hogy keres brutto 90 ezret havonta, kifizeti a szamlait es a 27-os AFA-val terhelt fogyasztasat, majd a garantalt vasarnapi szabadnapjan, pihenonapjan otthon nezheti a falat, mert semmire nem jut mar penze. Vagy mehet templomba, azt erdekes modon szabad vasarnap is.
Az osztrak attol boldogabb, mint a magyar, hogy a heti 5 nap munkaval annyit keres, amennyibol vigan megel, a vasarnapjan ki tud kapcsolodni, szabadnapjain nem otthon kenytelen ulni, mert nincs penze semmire.

Ezt persze a piaci viszonyok kozt penzt sose kereso Fideszesek sose fogjak felfogni. Aki havi 400 ezerbol el az tud menni ide-oda vasarnap, aki Tescoban arufeltolto, az meg szop penz nelkul.

jaegtoer 2014.12.03. 13:50:03

@aki mást mond az hazudik:

Ez egy új megközelítés, aminek -viszont- minden felvetésével/megállapításával egyetértek.

etruszk 2014.12.03. 13:56:06

@grundigg: Barátom, ne várd tőlem hogy eligazítást tartsak neked kiskapuból. Sajnos én a mai üzleti világban élek, az aktuális kormány alatt ki kellett művelni magunkat működési engedélyekből, önkormányzati szívatásból, a két éve megváltozott nunkaügyi törvényekből és sok minden másból.
Idemásolsz egy bekezdést és azt hiszed ezzel most megmondtad a tutit? Igen, látható a törvényalkotó szándéka, csakhogy mint az utóbbi időben mindent, ezt a javaslatot sem gondolták át ebben a formában. Jelenleg tele van kiskapukkal, és megengedem magamnak a feltételezést, hogy szándékosan. Olvass te is többet, és esetleg beszélgess a munkahelyeden a jogi és a pénzügyi osztály kollégáival.

etruszk 2014.12.03. 13:57:31

@jaegtoer: Ugye tudod, hogy ez azt jelenti, hogy felismerted, nincs megfelelő érved a vita folytatásához? Éppen csak a felismerésből levont következtetésed téves.

etruszk 2014.12.03. 14:02:49

@tip: a kisebbségnek joga van nem dolgozni vasárnap. Úgy állítod be, mintha kötelező lenne ott és abban a munkakörben dolgozniuk.
A kormánynak alternatívát kellene teremtenie ahelyett, hogy vélt jogsérelmet orvosol.És még mindig szeretném tudni, hogy mi lesz a pincérek, mozigépészek, perecárusok jogaival.

etruszk 2014.12.03. 14:11:33

@jaegtoer: "Továbbá... mintha kissé figyelmen kívül hagynánk azt a nem mellékes körülményt, hogy a kevésbé kvalifikált embertársaink kiszolgáltatottsága elképesztő mértékben növekszik, és igen sok esetben már nem szabad választás kérdése sem a munka sem a munkavégzés időbeosztásának megválasztása. "

Ez mikor volt másként? Sőt a kádárkorszakban a teljes foglalkoztatottság idején még muinkanélküli sem lehettél. Most választhatsz, hogy dolgozol-e éhbérért lehetetlen körülmények között, vagy nem. És ha úgy döntesz, hogy nem akkor 10 másik jelentkező akad a munkádra. Azért vannak a képzetlen emberek kiszolgáltatva, mert kevés a munkahely, és a munkaadók válogathatnak. Ugyanez mérnöki vagy orvosi munkakörökben pont fordítva van. Lasszóval kell őket befogni, mert aki egy kicsit is jobb az átlagnál könnyen elhelyezkedik máshol. Sok olyan jól menő céget ismerek, ahol mindig vannak nyitott pozíciók és nem akarja őket betölteni senki.

tip 2014.12.03. 14:26:22

@etruszk: "még mindig szeretném tudni, hogy mi lesz a pincérek, mozigépészek, perecárusok jogaival." Ez nem igaz. Nem szeretnéd tudni. Ha tényleg szeretnéd tudni, akkor minimális erőfeszítést tettél volna azért, hogy pontosan erre a kérdésre csak tőlem csak itt legalább háromszor megadott választ megértsd.

Úgyhogy neked most nem szól ez a válasz.

A többieknek: vasárnapra a hét fennmaradó napjain bizonyos kényelmetlenség árán, bizonyos kivételekkel be lehet vásárolni. Vasárnap tehát nem feltétlenül és nem mindenki marad boltban vett élelmiszer és hasonlók nélkül, hiszen ezek a dolgok otthon elállnak legalább néhány napig. Viszont: a vasárnapi éttermezést nem tehetem át szombatra, mert nem szombaton szeretnék kétszer vacsorázni. Ugyanígy nem váltja ki a vasárnapi mozizást az, hogy szombaton megyek helyette mozizni. Nem tudok szombaton duplaannyi áramot fogyasztani, kétszer annyit internetezni, hogy a betankolt felesleget majd vasárnap elhasználjam, és főképp nem tudom a baleseteket és hasonlókat sehogyan sem időzíteni. De a boltban szombaton megvett árukat vasárnap is felhasználhatom. Kivételes esetek mindig vannak, de általában akarat és tervezés kérdése az egész.

Ezt röviden úgy fogalmaztam meg, hogy a vasárnapi bevásárlásnak valós alternatívája lehet a korábban bevásárlás, míg sok más vasárnapi szolgáltatást természetéből adódóan nem tudok azzal kiváltani, hogy korábban veszem igénybe.

Aki ennyiből nem tudja megérteni, hogy mire gondoltam, annak sajnos nem tudom szájbarágósabban elmagyarázni.

Kétségtelen, hogy a vasárnapi zárvatartás sokaknak kényelmetlen, esetenként megoldhatatlannak látszó problémákat okoz, de ezzel szemben áll a munkavállalói jog a vasárnapi pihenőnapra, ami mindig és minden kereskedelmi munkavállalót érint. Nincs kőbe vésett szabály arról, hogy melyik fontosabb. Lehet érveket hozni az egyik vagy a másik fontossága mellett, de aki azt mondja, hogy az egyik annyira fontos, hogy a másikat teljes mértékben ignorálni lehet, az nekem gyanús.

Void Bunkoid 2014.12.03. 15:48:19

@jaegtoer: sajnos tudom hogy nem jó, de a rohamos technológiai fejlődés ezt hozta magával.

Alapvetően én is jobban örülnék egy minden téren sokkal lassabb világnak, de egy rakás kényelmes funkcióról meg le kell mondani érte, és én még amúgy akár le is mondanék (főleg, ha nem lenne más választásom :)), de rengetegen meg egyáltalán nem akarnak lemondani az éjjel tizenegykor vásárlásról, vasárnap vásárlásról, villamoson fészbukolásról, satöbbi...

etruszk 2014.12.03. 16:14:57

@tip: Sajnos nem válaszoltál. Nemhogy háromszor, de egyszer sem. Bár átolvasatam az összes kommented még egszer, lehet, hogy elkerülte a figyelmem.Ha már valóban válaszoltál megtennéd nekem, hogy CTRL+C? Köszönöm. Addig is:
Mindannyian értjük, hogy vannak szolgáltatások, amelyek esetében fontosabb a köz érdeke mint a az egyéneké. Ilyen az egészségügy, rendvédelem, katasztrófavédelem, honvédelem, közművek és a többi. Úgyhogy éppen ezért demagóg dolog ezek együtt emlegetése a kereskedelmi dolgozókkal. Azonban arra még mindig nem sikerült válaszolnotok, hogy a szabad vasárnap joga a többi, nem közösséget kiszolgáló szolgáltatások dolgozóit miért nem illeti meg?

tip 2014.12.03. 16:47:09

@etruszk: kérlek:

***

tip 2014.12.02. 12:56:50
@Ylim: "Ne legyen tömegközlekedés, álljanak le a köz- és egyéb szolgáltatók és kapcsolják le az erőműveket is." - bevásárolni a hét fennmaradó hat napján is lehet. Valahogy megoldottuk húsz éve is, valahogy megoldják a németek is (kicsit előre kell hozzá gondolkodni, az igaz). Míg az általad említett szolgáltatások vasárnapi fenntartásának nincs alternatívája.

tip 2014.12.02. 13:19:38
@Moin Moin: akkor ismét: a vasárnapi utazásnak nem alternatívája a szombati. A vasárnapi kocsmázásnak nem alternatívája a szombati. Akit vasárnap fog baleset érni, nem tud szombaton előre kórházba menni. Viszont: szombaton be tudok vásárolni vasárnapra is, ha akarok.

tip 2014.12.02. 14:09:53
@borzimorzi: "A vasárnapi nyitva tartásból származik az összbevétel fele-harmada."

Ez az infó honnan származik?

Mi történik akkor, ha vasárnap zárva lesz a bolt? A népek éhenhalnak - vagy megveszik ugyanazt a fennmaradó hat napon :)

***

Szívesen.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 17:25:59

@tip:

"a vasárnapi bevásárlásnak valós alternatívája lehet a korábban bevásárlás, míg sok más vasárnapi szolgáltatást természetéből adódóan nem tudok azzal kiváltani, hogy korábban veszem igénybe."

Na és mit teszel akkor, ha a közművek, a tömegközlekedés, az ISP-k és egyebek dolgozói is bejelentik, hogy joguk van a szabad vasárnaphoz, és bár ők kisebbség, a többségnek mégsincs joga ezt elvenni tőlük?

etruszk 2014.12.03. 21:00:07

@tip: Köszönöm.
1.Sajnos azt nem értem, hogy a német példából miért csak a nyitvatartást akarod átvenni. Sem az életszínvonalat, sem a szakszervezetet, sem a többi jó dolgot?
2. A vasárnapi utazásnak miért is nem alternatívája a szombati? Csak döntés kérdése. Mi az a hely ahová csak vasárnap lehet utazni?
3. Ezt érdemes elolvasni. hvg.hu/ingatlan/20141120_Teljesen_kibuktak_a_hiperek_a_vasarnapi_z/

Hidvégi Mihály 2014.12.03. 21:03:50

Jó sokat írtál, kedves Szerző. De meg ne haragudj, én most ezt nem olvastam el. Beleolvastam, de inkább csak alig.

Ok, lehet érvelni a vasárnapi boltba járás mellett, lehet ellene. Én most ellene szeretnék. Röviden.

Attól még, hogy ezt itt most nálunk sunyi s számító emberek hozták elő témának, attól még én üdvözlendőnek tartom azt, hogy Magyarország normális kerékvágásba kerüljön. Persze mi a normális, ugye, mindjárt felvetődik.

Számomra az a normális, amikor a népesség épül, okosodik, érzelmileg több lesz.

Ehhez az én tudásom szerint kell a vasárnapi együttlét, már ahol van család. S van még azért...
Épül: tud épülni, ha elmegy kirándulni. Nem feltétlen templomba kell menni, akinek oda kell, az hadd menjen, aki máshová vágyik, az menjen máshova. De a vasárnapot szentelje meg azzal, hogy másként éli meg, magára figyel, a családjára figyel, a szomszédjára figyel. Vagy a szomszédasszonyra, mindegy, csak zökkenjen ki a hétköznapokból.

A gazdasággal mi lesz így? Ez duma csupán, persze, átmenetileg gond lenne az, hogy vasárnap nem lehet épp vásárolni szaladni. Majd megszokják az emberek s aztán megveszik hétközben azt, amire szükségük van.

Hosszú távon csak nyerne az ország azzal, hogy a vasárnap pihenőnap, csendes, nyugis pihenőnap. S tán még a gondolkodásnak is segítene, ejtőzés közben lehet olyan nagy gondolatokra jutni, hogy most már aztán tényleg seggbe kell rúgni az Orbánt, ugye.

etruszk 2014.12.03. 21:11:15

@tip: Már ne haragudj de miért mondod, hogy nem igaz? De igenis szeretném tudni, hogy azok akik szerint a vasárnapi pihenés megilleti az embereket, miért nem gondolnak a vendéglátó- szórakoztató- és szolgáltatóipari dolgozókra. Többen vannak mint a kereskedelemben dolgozók.

etruszk 2014.12.03. 21:17:47

@Hidvégi Mihály: Azért jó lenne ám az emberekre bízni, hogy mit csinálnak vasárnap. Senki se formáljon jogot arra, hogy megmondja másoknak, hogy szerinte hogyan éljék meg a vasárnapot.
Nem szabad fordítva ülni a lóra: Azért vannak az üzletek vasárnap nyitva, mert az emberek akkor is szeretnek vásárolni, a kereskedelem pedig kiszolgálja ezt az igényt.

Hidvégi Mihály 2014.12.03. 21:56:48

@etruszk: hm... mintha ellent mondtam volna... s hm... mintha nem találnám a véleményemet. Vajh, miért?

A vasárnapi pihenés megilleti az embereket, ismétlem, Uram! Még ha Önnek ez nem is tetszik, Uram, ismétlem, szolgálja ki magát, Uram, vasárnap, már ha annyira lételeme a vasárnapi vásárlás, Uram!

borzimorzi 2014.12.03. 21:56:57

@jaegtoer: Ebben meg tudunk egyezni. Készséggel elismerem, hogy a közösségszerveződéshez, az emberi kapcsolatok elmélyítéséhez és egyáltalán a civilizációs vívmányok közös élvezetéhez jól jön, ha az egész társadalomnak van egy közös szabadnapja. Egyetlen tisztázandó pont maradt. Az időszerűség.

Nézd, a politika nem természettudomány. A fizikában csak az számít, hogy a felismert, leírt és egyenletbe foglalt összefüggés valóban úgy van-e, és akkor elfogadjuk. A politikában azonban nem elég, ha egy javaslat pusztán jó, ésszerű és helyes. A politikában arra van szükség, hogy az a javaslat időszerű legyen, vagyis ne előzze meg korát és ne is kullogjon messze elmaradva tőle, valamint megfeleljen az adott népnek és országnak. Ez a javaslat ezeknek a kritériumoknak nem felel meg. Miért?

Ahhoz, hogy ez a javaslat időszerű legyen, a magyar gazdaságban dolgozó embereknek olyan nagy hozzáadott értéket kellene előállítaniuk, hogy a jelenlegi átlagos bérszínvonal helyett az osztrák legyen jellemző hazánkban. Hogy eljussunk abba a helyzetbe, amikor minden család megengedhet magának egy olyan felnőttet - családtagot vagy alkalmazottat -, aki nem keres pénzt, hanem a család életét szervezi. Ő a háztartásbeli feleség/nagyi vagy a házvezetőnő. Ez a feltétel jelenleg nem valósul meg. A magyar gazdaságban jellemzően kevés hozzáadott érték termelődik meg, ergo alacsonyak a munkabérek, és ha nem dolgozik mindkét szülő, akkor komoly életszínvonal-esés következik be.

Nem teljesül az a feltétel sem, hogy szigorúan törvényes legyen a foglalkoztatás és ne kényszerüljön senki túlmunkára. Nagyon sok helyen gyakorlat az, hogy a 4 vagy 6 órás munkára bejelentett emberek is 8, 10 vagy akár 14 órát dolgoznak, és jellemzően a 8 órás munka sem napi 8 órát tart. De amikor valakinek kivételesen tisztességes munkáltatója van, akkor is sokszor ő maga lát neki kizsákmányolni önmagát, s mindenféle pluszmunkákat vállal a kereset érdekében. A tanár este és hétvégén magántanítványokat vállal, az óvónéni bébiszitterkedik, a villanyszerelő fusizik, az orvos privát rendel.

Egyszerűen nem vagyunk a Maslow piramis olyan magas fokán, amelyen már nem az alapvető létszükségletek előteremtése a fő cél, hanem a közösségépítés, a művészeti tevékenység, az önmegvalósítás. A felső pár tízezer már eljutott ide, de nem ők az ország.

EZ a javaslat tehát akkor lesz időszerű, amikor jólétben már ott fogunk tartani, ahol az osztrákok. Sokára. Ha Orbán még sokáig regnál, akkor nemcsak, hogy nem mi érjük meg, de egyre csökken az esély arra is, hogy a gyerekeink generációja megérje.

Pláne, hogy jelenleg csak a piac átrendezése, a haverok piaci részesedésének minél magasabbra tornázása a cél, a konkurencia ellehetetlenítésével. Mihelyt kialakul majd a (majdnem) monopolhelyzet a haveri kisker cég számára, a kereskedelmi dolgozók kiszolgáltatottsága és a visszaélések az égig fognak érni.

Üdv:
b

tip 2014.12.03. 22:22:10

@etruszk:

1. a német példából át akarom venni az életszínvonalat, a szakszervezetet, a sört és minden jó dolgot. Nem állítottam az ellenkezőjét. Azt sem állítottam, hogy a zárvatartást át kell venni. Azt viszont állítottam, hogy az itt felsorakoztatott érvek nagy része nem jó érv a zárvatartás ellen.

2. Megígértem, hogy nem fogom még 1x szájbarágni... A vásárlásnak számomra nem az a célja, mint az utazásnak, hogy ott legyek valahol egy adott pillanatban. A vásárlásnak az a célja és végső értelme, hogy a birtokomban legyenek azok az áruk, amikre vasárnap szükségem van. Hogy ezeket szombaton vagy vasárnap veszem meg, az nekem nem annyira fontos, mint hogy szombaton vagy vasárnap utazok valahova. Természetesen megértem, hogy aki a vásárlásra mint élményre tekint, annak fontos, hogy vasárnap is lehessen ilyen élményben része.

jaegtoer 2014.12.04. 04:38:41

@etruszk:

"Senki se formáljon jogot arra, hogy megmondja másoknak, hogy szerinte hogyan éljék meg a vasárnapot. "

Ez blabla.

Hogy hasonló rosszindulattal éljek, te vagy az, aki az Erzsébet hídról lehajtva a Kossuth utcába másodiknak is megállnál a vészvillogóval, ha be akarnál lépni az egyik üzletbe vásárolni, mert neked ne mondja meg senki...

Hát akkor pont te érdemled meg, hogy meg legyen mondva.

Erre ne válaszolj. Előre elismerem, hogy ez annyira rosszindulatú, minden alapot nélkülöző hsz, hogy teljesen méltatlan hozzád:)

jaegtoer 2014.12.04. 05:06:44

@borzimorzi:

Ez a drasztikus, alattomos, és nem is titkolt hátsó szándékkal terhelt tiltó intézkedés -ha most hatályos is lesz- el fog bukni, mert kormányváltás után meg fogják szüntetni. Ez szentség.
Ezzel tisztában vagyok. Ha az ostoba és primitív KDNP feltehetően orbáni sugallatra nem kezdeményezte volna, én akkor is a korlátozott vasárnapi kereskedelem mellett vagyok, a már több hsz-emben is kifejtett szociológiai-filozófiai alapvetésekből kiindulva.

Az időszerűséget többnyire a technológia és az akarat kettőse befolyásolja.

Az életszínvonal, a jólét mint befolyásoló tényező megint csak arról szól hogy pénzt költsek valahol, azaz esetleg nem árut, hanem szolgáltatást vásároljak. De én nem több pénzt akarok költeni, hanem egyszerűen összehozni egy 20 fős baráti találkozót, és erre mindenki el tudjon jönni, mert egyiküknek sem kell vasárnap beállni a pult mögé.
Félve írom le. Esetleg még több embernek feltűnhet, hogy a kurva életbe, megvan a 'szabadidőnk, mégsem tudunk elmenni egy kurva moziba, állatkertbe, akváriumhoz, vagy Szombathelyre a testvérhez, mert nincs rá 6-20000 forintunk. Ez esetleg még több embert ösztönöz arra, hogy kifejezze elégedetlenségét.
[tehát azt mondom, hogy nincs az a rossz, amit ne lehetne a társadalom javára fordítani:)]
Az a függőségi helyzet amit említettél és én is érintettem, az végül is 1988 óta folyamatosan fennáll.
Az offshore-ban röhögő 242 milliárd dollárból, legalább fele az a pénz, amivel a magyar munkavállalókat a magyar munkaadók és magyar politikusok meglopták.
(Azt hiszem írok egy hosszabbat priviben, de nem ma.)

jaegtoer 2014.12.04. 05:24:09

@etruszk:

Megbocsáss. Azért, mert annyira hülye vagy hogy kár is volt szóba állni veled.
Meg talán azért, mert 3000 éve nyitva vannak a kocsmák és kórházak, a patkoló kovácsok, de a rőfös, meg a pék és a szatócs zárva. Ez ilyen kurva egyszerű.

És ha azt mondod, hogy egyenértékű egy vasárnap égő ház eloltásának problémája azzal, hogy te vasárnap is tudj venni magadnak kenyeret, vagy biszbaszt, vagy pulóvert, akkor megbocsáss, nem is érdemelsz mást, mint hogy beállj a pult mögé önfeledt üdvözült mosollyal, és jó sűrűn feltenni a kérdést: -Mit parancsol, Hölgyem/Uram. Szegény te. Mert megérdemled. És lesz a te vasárnapod a nyolcadik napon. de ezt viszont már végképp nem érted, de mások talán igen.

etruszk 2014.12.04. 12:03:32

@jaegtoer: Elolvastad te amit írtam? Éppen a különbséget emeltem ki. De akkor kezdjük. Megbocsáss, de sötét vagy mint az éjszaka. VÁSÁR-nap.
3000 év? Te szerencsétlen. Szerinted mikor ért rá az egyszeri földművelő vásárolni?
Update: azóta a már a LIGA és a Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezete is megmondta, hogy rossz ötlet vasárnap zárva tartani. Csak a CBA,a Coop meg pár hozzád hasonló hülye szerint lenne jó vasárnap bezárni.
Persze te jobban tudod a kereskedelemben dolgozóknál is, hogy mi a jó nekik.
Évek óta figyellek; tudtam a profilodból, hogy vannak korlátaid, de most mégis megleptél.

etruszk 2014.12.04. 12:11:37

@jaegtoer: Nagyon messzire mentél a feltételezésekben. Nem járok a Kossuth Lajos utcába vásárolni. Épp olyan nagy áruházakat/plázákat/mozikat részesítek előnyben a város külső részein, amiket most vasárnapra be akarnak zárni.

etruszk 2014.12.04. 12:16:57

@tip: csak a 2. ponthoz. A vásárlás céljával egyetértek. Csakhogy amíg egy paradicsomról 5 másodperc alatt eldöntöd, hogy kell-e addig egy kanapénak,hűtőszekrénynek, TV-nek, külföldi nyaralásnak meg mittudom én minek kicsit jobban utána kell járni. Esetleg elvinni a családot is. Mert igen, a jelenlegi korlátozás érintené a bútoráruházakat, a műszaki boltokat és az utazási irodákat is. A szombat délelőtt nem elég mindenre.

tip 2014.12.04. 13:02:25

@etruszk: fogalmazzunk pontosan: az eladók pihenőnaphoz való joga áll szemben azzal a problémával, hogy egyeseknek nincs elég idejük a pénzük elköltésére.

jaegtoer 2014.12.04. 14:40:20

@etruszk:

Annyit tudok tenni, hogy a személyeskedésért elnézést kérek.
Te a fogyasztói társadalom híve vagy, én meg az emberi társadalomé.
Álláspontunk nyilvánvalóan kibékíthetetlen ellentétben áll egymással.

etruszk 2014.12.04. 15:14:36

@tip: Oké, de a miért van egy bolti eladónak több joga a pihenőnaphoz, mint a pincérnek és a teremőrnek?

tip 2014.12.04. 15:21:01

@etruszk: senki nem állította, hogy bármelyik munkavállalónak kevesebb joga lenne, mint a többinek.

Viszont az eladó pihenőnaphoz való jogával szemben nem áll olyan fontos közérdek, mint a pincérével, a teremőrével és a tűzoltóéval szemben.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 16:06:47

@tip:

Fentebb magyarázta valaki, hogy a közérdek még nem ad jogalapot bárki személyiségi és emberi jogai korlátozására. Tehát irreleváns, milyen fontos közérdek áll szemben pl. az én élethez való jogommal, senki nem jogosult a köz érdekében elvenni az életemet.

Ugyanígy alapvető emberi jogom a családi élethez való jog, vagy akár a szabad vallásgyakorlás joga, ami a szabad vasárnap révén valósul meg. Ha én vasárnap misére akarok menni, akkor semmiféle közérdek nem akadályozhat engem meg ebben - függetlenül attól, hogy bolti eladó, teremőr vagy tűzoltó vagyok.

Az alapvető tévedésed ott van, hogy a szabad vasárnapi pihenőnaphoz vagy a szabad vallásgyakorláshoz való jogom engem nem mint tűzoltót vagy bolti eladót illet meg, hanem mint embert és dolgozót.

Ha ellenben a tűzoltót, a teremőrt vagy az ISP dolgozóját nem illeti meg ez a jog, akkor a bolti eladót ugyan miért?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 16:08:10

@tip:

"senki nem állította, hogy bármelyik munkavállalónak kevesebb joga lenne, mint a többinek."

Épp most álítottad: "az eladó pihenőnaphoz való jogával szemben nem áll olyan fontos közérdek, mint a pincérével, a teremőrével és a tűzoltóéval szemben."

Ez pontosan azt jelenti, hogy a pincérnek gyengébb a pihenőnaphoz való joga, mint a bolti eladónak.

jaegtoer 2014.12.04. 19:27:17

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

"_
Ha ellenben a tűzoltót, a teremőrt vagy az ISP dolgozóját nem illeti meg ez a jog, akkor a bolti eladót ugyan miért? _"

Álláspontod a tipikus 'dögöljön meg a szomszéd tehene is elven alapul. A kör bezárult.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 19:40:24

@jaegtoer:

Én épp azt szorgalmazom, hogy a tűzoltót, a teremőrt vagy az ISP-dolgozót is illesse meg a vasárnapi munkavégzés tilalma. Mert az ő jogaik sem gyengébbek, hiszen ők sem másodrendű állampolgárok.

"Álláspontod a tipikus 'dögöljön meg a szomszéd tehene is elven alapul."

Lópikulát. Álláspontom épp azon alapul, hogy senki tehene ne dögöljön meg, mindenkit illessen meg a szabad vasárnap.

jaegtoer 2014.12.04. 20:41:38

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Társadalmi érdek azaz közérdek;
Közösségi érdek azaz partikuláris érdek;

Időzz el ezeknél a fogalmaknál. Gondolkozva.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 21:19:24

@jaegtoer:

Alapvető demokratikus elv, hogy a többség(i érdek) nem erőltetheti rá az akaratát a kisebbségre. Hiába van egy erő többségben, ez nem jelenthet uralmat a kisebbség fölött. Ezt főleg választások után úgy szokták megfogalmazni, hogy a győztes képviselő a nem rá szavazó kisebbség érdekeit is képviseli.

Tehát semmiféle társadalmi, többségi vagy éppen partikuláris érdek nem írhatja felül a teremőr, a tűzoltó vagy az ISP-dolgozó szabad vasárnaphoz való jogát.

Avagy nem értesz egyet @tip: -pel abban, hogy "senki nem állította, hogy bármelyik munkavállalónak kevesebb joga lenne, mint a többinek"?

etruszk 2014.12.04. 22:03:23

@tip: Az étterem mióta közérdek? Ugyanolyan kényelmi mint a szórakozás. Ugye nem mondod komolyan, hogy egy vasárnapi éttermi látogatás lehetősége közérdek? Vagy egy múzeumlátogatás? Vagy egy mozi?

etruszk 2014.12.04. 22:05:18

@tip: Jól látom, mivel neked a vasárnapi bevásárlás lehetősége nem fontos, ezért fontosak a kereskedelni dolgozók jogai? Ezzel ellentétben azért szeretnél néha vasárnap étteremben ebédelni, ezért apincérek jogait már a "közérdek" felülírja?

tip 2014.12.04. 22:48:54

@etruszk: mert a köznek van lehetősége szombaton megvenni a boltban azt, amit majd vasárnap fogyaszt el az otthonában. Számolod még, hogy hányadszorra rágom a szádba?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 22:52:42

@tip:

És a köznek arra is van lehetősége, hogy szombaton nézze meg azt a weboldalt, töltse le azt a filmet, amit máskor vasárnap szokott.

Aztán ha se mozi, se színház, se kocsma vagy étterem, se múzeum nem lesz nyitva vasárnap, akkor közlekedni sem kell majd vasárnap.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.05. 09:00:43

@jaegtoer:

"alma-körte szindróma"

Igen, de csak akkor, ha szerinted a bolti eladó jogai az alma, a többi dolgozó mjogai meg a körte.

borzimorzi 2014.12.05. 10:54:08

@jaegtoer: Priviben is írhatsz, de ezzel is nagyrészt egyet tudok érteni.

Mellesleg teljesen rendben van a középutas megoldás is. Pl. vasárnap csak 12 vagy 13 óráig lehessenek nyitva a kisker. boltok. És aki aznap dolgozik, annak arra a napra dupla napibér járjon a normál 8 órás napibérhez képest. Akkor is, ha csak 6 órát dolgozott aznap reggel 6 és dél között. És természetesen senkit ne lehessen beosztani minden egyes vasárnapra, hanem csak minden másodikra, annál sűrűbben nem. S ilyen esetekben szabinak ki kell adni neki vagy a megelőző pénteket, vagy az utána következő hétfőt. Mindenki meg lenne vele elégedve, ha nem is mindenki 100%-ban. De hát ilyen a kompromisszumok természete.

Így te is össze tudod röffenteni a bandát vasárnap délutánra, meg a vallásosak is elmehetnek misére, legfeljebb nem mindig a 10 órási szagos misére. Ezen kívül legyen lehetőség a házhoz rendelésre is, amely esetben neten/telefonon rendelhetsz házhoz vasárnap vagy akár éjjel is, az áruház raktárról kiszolgál, te pedig megfizeted a házhoz szállítás árát. Hidd el, jól fog az jönni, ha a vasárnapi bulidban kifogy a sör... (Természetesen a kisboltos telefonszáma is megvan a törzsvevőknek, abban hiba nincsen.)

Természetesen tökmindegynek kéne lennie, hogy hány négyzetméteres az üzlet, ki a tulaj és a tulaj személyesen dolgozik-e.

Ez lenne a tisztességes, de ez a Fidesznek persze nem elég jó, mert ezzel nem lehet helyzetbe hozni a haveri kört, a holdudvart. Így ugyanis semleges módon, versenyegyenlőséget garantálva lehetne a dolgot leszabályozni. Sajnos, a Fidesz táján dühöngő őrület miatt semmiféle kompromisszum nem fog születni, a józan ész bárminémű érvényesülése kizárt...

Üdv:
b

jaegtoer 2014.12.05. 11:10:57

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Tévedsz, mert szilva, más esetben ribizli.

Természetesen minden munkavállalót azonos jogok illetnek meg.
Ugyanakkor a nyitva-zárva tartás ügyben ennél egy kicsit komplexebb a dolog, de ezzel már nem szeretnélek terhelni, mert az eddigiek alapján látszik hogy felesleges és értelmetlen időtöltés lenne.

Legyél nyitva.

etruszk 2014.12.05. 12:16:59

@tip: És a köz nem tud vasárnap helyett szombaton étteremben enni?
Nem tudom, hogy vagy vele de nekem az étterem ugyanolyan szolgáltatásvagy ha úgy tetszik kellemes időtöltés, mint a mozi vagy a múzeum. Az emberek nem azért mennek el néha étterembe, mert leégett a lakásuk vagy beteg lett a szakácsnőjük, esetleg tönkrement a főzőlapjuk. Szóval az érvelésedben itt a hiba. A Gundel vagy a Costes nyitvatartása mióta közügy?

jaegtoer 2014.12.05. 12:28:16

@etruszk:

A hiba nem 'tip' érvelésében van, hanem abban, hogy képtelen vagy disztingválni.

jaegtoer 2014.12.05. 12:30:44

@borzimorzi:

Anélkül, hogy nyalakodnék, nemcsak egyetértek, vagy tudomásul veszem, amit írtál, hanem támogatni is tudnám. Úgyhogy minden további már csak szócséplés lenne:)

Köszönöm:)

borzimorzi 2014.12.05. 12:33:38

@etruszk: Nem tud szegény, mert őneki csak a vasárnapi 10 órás mise a jó, és déli harangszóra ül be az étterembe, családostul. És szerinte ez legyen kötelező neked is, meg mindenkinek. Aki nem így él, az nem is rendes magyar ember! Nem tudtad? Ez a fideSS meg a KDNP érvelési technikája.
Üdv:
b

borzimorzi 2014.12.05. 12:36:44

@jaegtoer: Én köszönöm. Ritka vendég Rácországban Zsigmond király, a császá..., akarom mondani, netországban az egyetértés.

Üdv:
b

tip 2014.12.05. 12:53:08

@etruszk: ha én otthon szeretnék főzni a hét minden napján, azt megtehetem úgy is, hogy a bolt nincs nyitva minden nap.

Kicsit többet vásárolok mondjuk szombaton, és kész.

Ez igaz bármilyen áru felhasználására, amit a boltban szoktam megvenni.

Ha viszont étteremben szeretnék ebédelni szombaton és vasárnap is, arra nem megoldás az, hogy kétszer annyit ebédelek szombaton, vasárnap meg éhezek.

Ha én szeretnék egynapos kirándulást tenni szombaton meg vasárnap is, azt nem tudom szombatra besűríteni, vasárnap meg lábat lógatni, mert aznap mondjuk nem megy a vonat.

Azt kellene végre felfogni, hogy az élet vasárnap nem állna meg attól, hogy az aznapra való bevásárolnivalót hétfőtől szombatig lennénk kénytelenek megvenni.

Moin Moin 2014.12.05. 13:16:03

@tip:

Látom, egyszerűen képtelen vagy leszakadni erről a témáról. Éppen ezért felteszem neked a legalapvetőbb kérdéseket:

• Milyen jogon akarsz te - vagy a Fidesz-kormány, vagy a KDNP - beleszólni mások vasárnapi szokásaiba? - Milyen jogon akarod másoknak megszabni azt, hogy vasárnap vásárolhatnak-e, dolgozhatnak-e nagyobb és nem családi üzletben, vagy hogy a saját tulajdonukat képező üzletet vasárnap is nyitva tartsák-e?

• Miért érzel-érzetek "kényszert" arra, hogy "felszabadítástok" a vasárnapi (többletpénzzel megfizetett, így többletjövedelmet hozó) munka alól azokat, akik ezt vállalják és akik megkapják az elveszett vasárnap helyett más napon a szabadnapot? Mi jogon akarjátok törvényben megtiltani nekik ezt a szabadságjogukat?

• Van-e olyan össztársadalmi haszna a kötelező vasárnapi üzlet-zárvatartásnak, ami megindokolhatna egy ekkora mérvű belenyúlást akár a szabad munkavállalás, akár a szabad tulajdonhasználat, akár a szabad életmód dolgaiba?

• Vannak-e megalapozott, visszaellenőrzött és az érintettek által kontrollált számítások arra nézvést, hogy mit okozna ez a kötelező zárva tarás az üzletek bevételeiben, a munkavállalók jövedelmében, a vásárlók pénzköltésében, a munkanélküliség növekedésben, az ezzel kapcsolatos szegénység-növekedésben, a szegénység növekedéséből következően az érintett családokban romló családi életminőségben?

• Folyt-e valódi társadalmi egyeztetés azt illetően, hogy a magyar társadalom többsége akarja-e, hogy zárva legyenek az üzletek vasárnap? Ha nem, miért nem - hiszen, mint fentebb írtam, alapvető szabadságjogokat (életvitelbeli, munkavállalási és tulajdonhasználati) érint ez a törvénytervezet

• Mit gondoljunk arról a miniszterről, aki két hete még ostobaságnak tartotta és ellenezte (minisztériuma nevében) ezt a tervezetet, a minap pedig (nyilvánvalóan csupán azért, mert a miniszterelnöke presszionálta, szubjektív okokból) melléállt? Hány nappal élné túl miniszterként ezt a témában sokat hivatkozott Ausztriában, vagy Németországban egy miniszter ezt a szakmai elhiteltelenedést?

tip 2014.12.05. 13:35:19

@Moin Moin: tévedsz, nem én vagyok az, aki képtelen leszakadni a témáról. Én már csak kérdésre válaszolok, azt is csak akkor, ha a kérdés egy nagyon alacsonyan meghúzott minimális színvonalat elér.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.05. 13:49:32

@tip:

"Ha viszont étteremben szeretnék ebédelni szombaton és vasárnap is"

Ne akarj vasárnap étteremben ebédelni. Vásárolj be szombaton, és vasárnap főzz magadnak. Nem létezik semmi kényszerítő ok arra, hogy vasárnap ne főzhess otthon, hanem ehelyett szegény vendéglátóipari dolgozó vasárnapját vedd el a lustaságod miatt.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.05. 13:53:30

@jaegtoer:

"a nyitva-zárva tartás ügyben ennél egy kicsit komplexebb a dolog"

Fenét az.

"de ezzel már nem szeretnélek terhelni, mert az eddigiek alapján látszik hogy felesleges és értelmetlen időtöltés lenne."

Csak terhelj nyugodtan, ha vannak nyomós érveid. Ám az nem érv, hogy ha te vasárnap nem szoktál bevásárolni, akkor a boltok legyenek zárva vasárnap, de mivel szoktál étterembe, moziba, színházba menni, azok persze legyenek nyitva. Ez nem érv, hanem önzés.