2012.11.10. 19:12 Szerző: Cincinnatus

A bátrak választása

Austerlitz.jpg

„Mut im Herzen, Geld im Beutel,
Und ein Gläschen Wein, ja, Wein,
Das soll uns die Zeit vertreiben
Lustge Musketier zu sein.”

(„Bátorság a szívben, pénz a zsebben,/és egy üveg bor, igen, bor,/Ez kell nekünk [hogy jól] töltsük az időt/[és hogy] vidám muskétások legyünk.”)

Musketier' sind lust'ge Brüder (A muskétások vidám testvérek) – régi muskétásdal, 1870 körül

 

Érvényes lesz-e a 2014-es választás, ha a Fidesz-2/3 tovább farigcsálja a választójogi törvényt? Itt az ideje feltennünk ezt a kérdést: meddig mehet el az aktuális törvényhozó hatalom az önérdek útján – és ha túllépett a tűrhető határon, akkor vajon milyen eszközök állnak a társadalom és az ellenzék rendelkezésére ahhoz, hogy megszüntessék a kialakult exlex állapotot?

Fel kell tennünk e kérdéseket, annál is inkább, mert a saját, ellenzéki sorainkon belül is mintha ingadoznának egyesek, ha szóba kerül a Fidesznek a jogállamisággal visszaélő mesterkedése.

Nemrég jelent meg Halottak napja című posztunk (http://progressziv.blog.hu/2012/11/01/halottak_napja_101), melyre váratlanul „baráti tüzet” kaptunk a nyakunkba. A http://kapitalizmus.hvg.hu/-n jelent meg Böcskei Balázs Ne dobjuk ki a teljes Fidesz-alkotmányt! című írása (http://kapitalizmus.hvg.hu/2012/11/02/ne-dobjuk-ki-a-teljes-fidesz-alkotmanyt/) – erre kívánok most („személyes megszólíttatás okán”) válaszolni.

A szerző „jogállam-(el)siratással), valamint „modorossággal” vádolt meg… Nos, aki elolvassa az eredeti írásomat, az látja, hogy abban nem „sirattam” a jogállamot, hanem egyértelmű útmutatást igyekeztem adni arra, hogy miképpen lehet és kell azt szigorúan jogállami alapokon állva helyreállítani. Ami pedig a poszt „modorosságát” illeti (amiért annak ironikusan a Halottak napja címet adtam), aligha nevezhető valamiféle enervált modorosságnak az, ha valaki így ír:

…A jogállamot nem a jog és még csak nem is az igazság fogja újrateremteni, hanem az erőNekünk olyan erővé kell válnunk, amely képes sokkal merészebben és meglepőbben harcolni, mint az ellenség, a Fidesz-hatalom. Harcolni, mert békésen, magunkat az ő szabályaikhoz tartva csak veszíthetünk. Illúzió az, hogy úgy is képes a jogállam feltámadni, hogy nem törünk ki a Fidesz alkotta „jogi környezetből”. Nem fog úgy működni tudni a jogállam, hogy azt gúzsba kötve hagyjuk. Avagy: ugyan miféle szabadság lehet az, amelynek szabályait a szabadság ellenségei adták?

…De a Böcskei-írás csupán apropóul szolgál arra, hogy tisztázzuk, mi is a teendő akkor, ha a jogállamot demokratikusnak álcázott támadás éri?

A jogállam és a demokrácia egyik fontos ismérve a stabil, konszenzusos jogrendszer, hiszen ez adja az állampolgárok, az intézmények, a polgárok által alkotott szerveződések és a vállalkozások közötti viszonyok kiszámíthatóságát és biztonságát. De vajon mi történik akkor, ha éppen a konszenzus hiányzik egy társadalomból? Lehet-e akkor is stabil a jogrendszer? Hozhat-e a törvényhozó hatalmat éppen birtokló egyik fél, érdekcsoport olyan szabályokat, amelyek nemhogy nem veszik tekintetbe a többi társadalmi vélemény- és érdekcsoportot, hanem egyenesen azt célozzák, hogy ezen csoportokat kizárják az érdekérvényesítésből? És: vajon helyes-e, ha a kizárt érdekcsoportok asszisztálnak mindehhez, mondván, a jogállamiság alapjait ásnák alá azzal, ha a hatalmával visszaélő fél szabályait megkérdőjelezhetőknek és/vagy nem létezőknek tekintenék?

A kérdések tulajdonképpen az önfeladó, defenzív, vagy a progresszív és dinamikus jogállamiság közötti választásra kényszerítenek minket.

A katonai stratégiában Napóleon austerlitzi csatája (http://hu.wikipedia.org/wiki/Austerlitzi_csata) óta alaptétel, hogy azé a győzelem, aki rá tudja venni az ellenséget arra, hogy az ő tervei szerint manőverezzen. Mármost, ha a jelenlegi magyar ellenzékben többségre jut az a hozzáállás, hogy manőverezzünk csak a Fidesz-kormány által megszabott – és „dinamikusan változó” – stratégiai keretek között, akkor ezzel az ellenzék „Orbán-Napóleont” segíti győzelemre.

…De ugyan miért emlegetek itt „katonai stratégiát”, hiszen béke van?! – kérdezhetik sokan. Nos, nem: nincs béke! Nincs társadalmi béke, mert hiányzik annak konszenzus-alapja: hiányzik az a társadalom túlnyomó többségét átható meggyőződés, hogy véleménykülönbségeink ellenére ragaszkodnunk kell a demokratikus jogállam fentebb leírt ismérveihez. Sokan vannak, akik a saját érdekükben és a saját elképzeléseik érvényesítése során simán átléphetőnek tekintik ezeket a szabályokat és készek arra, hogy a saját szabályaikat kényszerítsék rá mindenki másra, a társadalom kifejezett többségére. Így van ez - ráadásul a magyar társadalom többségében nem él „olthatatlan vágy” és „elemi igény” a demokráciára és arra, hogy okosan, megfontoltan, felelős polgárként éljen demokratikus jogaival.

Ám annak ellenére, hogy sokan „nem tudnak mit kezdeni” a demokráciával, még ők sem támogatnának egy olyan autokratizmus felé hajló rendszert, amely gyakorlatilag ellehetetleníti a saját leválthatóságát. Igen: a magyar polgárok többsége nem magához a demokráciához ragaszkodik, csupán a „protesztszavazás” jogához – ám a Fidesz-hatalom ezt a jogot is igen határozottan korlátozni kívánja. Sőt: a leginkább ezt akarja korlátozni, hiszen ezzel a joggal élve a nem Fidesz-párti választók különösebb pozitív preferenciák nélkül is leválthatnak egy nekik nem tetsző kormányt. Ezért van az egész előzetes „feliratkozás”!

Elmondható tehát, hogy amikor az ellenzék a protesztszavazás jogához ragaszkodik és amikor olyan választási szabályokat követel, amelyek leválthatóvá teszik a kormányt, akkor valóban a magyar társadalom jelentős többségének akaratát képviseli! (Amikor a közelmúltban a közvélemény-kutatások azt hozták, hogy a választók 80%-a nem támogatja az előzetes regisztrációt, akkor éppen a protesztjoghoz való ragaszkodásuk mutatkozott meg.)

…Hogyan lehet ezt az akaratot nem csupán képviselni, hanem a gyakorlatban is keresztülvinni?

Az mára világossá vált, hogy párbeszéddel a Fidesz-hatalom nem befolyásolható, így ez a jogállamban szokásos „technika” nem működik az érdekérvényesítésben. A Fidesz csak az erőben és az erő adta hatalomban képes gondolkodni – és mivel magával szemben nem tapasztal erőt, ezért úgy érzi, bármit megtehet. Úgy érzi, sikerült a magyar társadalmat rákényszerítenie arra, hogy az ő stratégiai tervei szerint meneteljen – hiszen még az ellenzék számos politikai aktora is (mint a poszt elején említett Böcskei Balázs is) erőtlennek mutatkozik és csupán a formális jogállamiság védelmét mantrázza, nemigen mutatva hajlandóságot, merszet és elszántságot a valódi jogállamot megvédő harchoz. Úgy beszélnek, mintha a formális szabályok és a szűken, „papíralapon” értelmezett demokrácia és jogállamiság lenne a fontos, nem pedig a valódi, cselekvő demokrataság. Furcsa ez, hiszen ennek az álláspontnak a képviselői általában politológiai téren igen képzettek és nyilván megvan-meglenne a tudásuk ahhoz, hogy tudják: a jogállam szabályaival bőven vissza is lehet élni – és az onnantól már éppen nem jogállam, ergo: a jogállamot a joggal való visszaélés után helyre kell állítani, éspedig éppen a csalárdul és rosszhiszeműen hozott szabályok kiiktatásával. Tudhatnák, hogy ez az igazi jogállami és demokrata hozzáállás… A jogállam és annak szabályai az a tűz, mely a polgárok „jogi otthonát” melegíti – ám ezzel a tűzzel ezt az otthont fel is lehet gyújtani és akkor a tüzet – vagyis: a jogot – vissza kell terelni tetőről a kandallóba.

A tűz visszaterelése addig nem lehetséges, amíg nem is akarjuk azt visszaterelni, amíg képesek egyesek elfogadni azt, hogy ott sütögessen vele a Fidesz minket, ahol ér és ahol csak akar. Nem lehet addig visszatérni a jogállamhoz, amíg egyesek relativizálják a Fidesz jogsértő hatalomgyakorlását. Igazából nem is értem, miért teszik ezt? Miért jó az egyeseknek, ha ilyesmiket írnak: „Politikai kultúra, illetve kultúraváltás szemszögéből nézve nem lehet az egész “dokumentumot” a lomtárba küldeni. Az alaptörvény teljes kukázása a politikai kirekesztés egy formája…” De hiszen éppen az jelent politikai kultúraváltást, ha a másmilyen kultúra által hátrahagyott, azt a bizonyos meghaladni óhajtott kultúrát védendő meghozott joganyagot a lomtárba küldjük. Avagy: vajon mit változtatunk akkor az egészen, ha a szabályokon nem változtatunk, ha úgy akarunk jogállamot működtetni, hogy közben meghagyjuk a terepen az ellenség által telepített aknákat és géppuskafészkeket? Hahó, ébresztő! Azok az aknák alattunk fognak felrobbanni és azok a géppuskák minket lőnek majd szét, a szép jogállami és demokrata elveinkkel együtt – azért, hogy utána visszajöhessenek ők a hatalomba.

Igenis: ki kell rekesztenünk a hatalomból az antidemokratákat és a jogállammal visszaélőket. Nem szabad, nem helyes nagyvonalúan és elnézően bánni azokkal, akik ellenünk fordítják az elveinket, és akiknek ezek az elvek semmit sem jelentenek. Hiszen mi lesz abból a jogállamból, amelyben nem-jogállami alapokon álló és nem-jogállami mentalitású emberek gyakorolják a hatalmat és hoznak szabályokat?

…Azt hiszem, hogy azokból, akik nem mondanak egyértelmű nemet a Fidesz-alaptörvényre és mindenre, amit arra ráépített ez a hatalom, a bátorság és a tetterő hiányzik ehhez. Ezek az emberek mindig is jobban szerethettek bölcselkedni és beszélni, mint cselekedni – talán ez is vitte őket az elméleti politika felé… De nekünk most gyakorlati(as) politikusokra van szükségünk!

Azt kérjük ezektől az elméleti emberektől, hogy ne akadályozzanak minket a jogállam renoválásában és ne kérdőjelezzenek meg egyébként egyértelmű, sok évtizedes-évszázados jogállam-védelmi elveket! Az egyik ilyen elv például az 1946-ból származó híres Radbruch-elv, amely kimondja:

A pozitív jogot akkor kell jogtalanságnak tekinteni, ha a törvény és az igazságosság közötti ellentmondás olyan elviselhetetlen mértéket ért el, hogy a törvénynek, mint igazságtalan jognak az igazságosság előtt meg kell hátrálnia.” (Gustav Radbruch, 1946)

Erre az elvre „csak” a nürnbergi pert alapozták – amelyben éppen egy olyan politikai éra képviselői ültek a vádlottak padján, akik ugyan a formális, demokratikus jog szabályai szerint szerezték hatalmukat, ám azzal a kezdetektől, öncélúan visszaéltek.

A másik ilyen – immár két és fél évszázados – elvet pedig az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat fogalmazza meg, mely szerint:

Ha… a visszaélések és bitorlások hosszú sora mindig ugyanazt a célt szem előtt tartva azt bizonyítja, hogy a népet teljes zsarnokságba kívánják hajtani, a nép joga és a nép kötelessége, hogy az ilyen kormányzat igáját levesse, és jövő biztonsága érdekében új védelmezőkről gondoskodjék.

Az első idézett elvi dokumentum, a Radbruch-formula adja az alapot ahhoz, hogy „a lomtárba küldhessük” a Fidesz antidemokratikus célzattal meghozott jogi mesterkedéseit – és hogy mindezt szigorúan a jogállamiság talaján állva és maradva tehessük meg. A második dokumentum, a Függetlenségi Nyilatkozat idézett passzusa pedig arra teremt jogalapot, hogy akkor is leválthassuk a Fidesz-kormányt, ha az (demokratikusan megszerzett jogaival ismételten visszaélve) olyan választási szisztémát hozna össze és akarna az országra erőltetni, amely a gyakorlatban ellehetetlenítené az ellenzéket.

…Nem hinném, hogy bárki, aki a jogállam védelmezője, érvekkel tudna – és: akarna – előállni e két elvi alapvetéssel szemben!

baráti tűz_1.jpg

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr284900918

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Giró-Szász–Lakatos Ernő-tengely 2012.11.11. 11:36:51

Papcsák Ferenc véleményszabadság elleni ámokfutása sajátos fénybe vonta Giró-Szász András kormányszóvivő minapi kijelentését. És ebben a megvilágításban az egykori kiváló politológus mindinkább hasonlatossá válik nagy elődjéhez, az előző pártállamban h...

Trackback: Először és utoljára 2012.11.11. 11:26:17

  Mielőtt teljesen idiótának néznél megnyugtatlak: nem én vagyok az idióta, hanem azok, akik azt gondolják, hogy háborút csúzlival is meg lehet nyerni. Főleg akkor, ha az ellenfeled nem a Pál utcai fiúk közül szabadult, hanem olyan vércse, akinek...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lev Menachem 2012.11.10. 23:57:37

Már megint ez az ótvar bolsevik mentalitás. Mégis miből gondolod hogy "ti" vagytok a többség?

P.Freddy 2012.11.11. 00:04:58

@Lev Menachem: Ugye-ugye? Szar ez a bolsevik mentalitás szerintem is, amivel a FIDESZ assziszi, hogy ő még többség. Na de hadd higgye csak, Kádárék, Brezsnyevék is azt hitték, a végükig. Ámen.

kocsisj 2012.11.11. 00:09:07

Érdekes, hogy a bejegyzés olvasása közben már akartam "Adolf"-ra hivatkozni, a kép a végén csak megerősít. Egyet kell mindenkinek érteni azzal, hogy a választási törvények bármilyen "variálása" Rákosi pajtásos érzetet kelt az emberben. '48-ban is a kommenisták először csak megnyerték a választásokat ("némi" orosz segédlettel), majd többé meg sem tartották őket, pontosabban lehetett a Hazafias Népfrontra szavazni meg a Hazafias Népfrontra. Ilyen alapon, ahogy a Fidesz farigcsálja a választási törvényeket, a 2/3-dal holnap akár ezt is megszavaztathatja, hogy a mostani Ormány 2024 van kormányon. Miért is ne? Utána meg csak "kékek" meg a "halványlilák" szavazhatnak a la Adolf. A variálásnak így nincs határa! Vagy az első próbálkozásra nemet mondunk, vagy fokozatosan mindent "bevihetnek".

P.Freddy 2012.11.11. 00:36:05

@kocsisj: A FIDESZ nemcsak Rákosi pajtásos érzetet kelt, hanem egy-az-egyben pont azt is csinálja.

A mostani rajongóik nagy része ezt nem tudhatja, tehát vétlenek; az ő esetükben a FIDESZ egy szar, ótvar ganéj társulat, kb. pont olyan, mint régen a KISZ, vagy inkább az Ifjú Gárda volt.

Ezzel meg, hogy vakargatja a szart, szaros lesz a körme is, minden FIDESZES egy szaroskörmű vakargató faszfej lesz. Jó lesz ezzel szembenézni majd egy tömött buszon is, kedves FIDESZES kommunista köcsögbuzi elvtársak.

ügyfélszolgálatos 2012.11.11. 00:38:36

@Lev Menachem: Eléggé jól prezentálod te is ezt a bolsevik magatartást. Vagy csak te is bérkommentelsz mint Stefi "kisasszony" nevű kretén?

prukker 2012.11.11. 00:56:35

@P.Freddy:
Én inkább Csau vagy Gadhafi példáját venném előbbre.
Ha már harc, meg társadalmi békétlenkedés..

wásztákhurwáh (törölt) 2012.11.11. 00:57:37

Érdekes, hogy a Radbruch-formula egy nagyon szép elv, amire gyakorlatilag bárki hivatkozhat ma már orrba-szájba. Hivatkozhattak volna rá Gyurcsány alatt, amikor puccsal került hatalomra és a népnek nem tetsző intézkedéseket hozott, vagy éppen amikor átjátszotta a kormányrudat Bajnainak, választások nélkül, illegitim kormányokat alakítva (az első Gyurcsány és a Bajnai kormány...)

Továbbá ki dönti el, hogy mi az igazságtalan? Te? Gyurcsány? Kósa? Stumpf? Áder? Bajnai? A füves, kendermagos csávó? Zagyva György Gyula? Vagy majd feldobják népszavazásra a kérdést? Vagy egyszerűen az mondhatja meg, akinek elvették a homokozóban a körteformáját a nagyobbak?

A Radbruch-formula kimondása idején még javában kínoztak halálra több százezer németet és magyar a Délvidéken és tömegesen erőszakoltak meg nőket az orosz megszállók. A fegyverek árnyékában mondtak ki egy elvet, ami az akkori szövetségesek politikai érdekeinek megfelelt, legalizálta Európa újraosztását és a politikai ellenfelek ellehetetlenítését.

A Függetlenségi Nyilatkozat szövegéhez meg annyit, hogy pont erre hivatkozva az USA-ban köpködik a "kommunista" Obamát. Mert igába hajtja az amerikaiakat, szocialista rendszert vezet be és visszaél a hatalmával...

Szóval ezek az elvek kétélű fegyverek, szép elvek, csak amikor 2/3-dal megválasztottatok egy kormányt, akkor nem kell csodálkozni, ha a kormány él ezzel a 2/3-dal.
Ja, hogy az MSZP hülyesége, korruptsága, hatalommal való visszaélései alapozták meg a Fidesz győzelmét?! Azt a helyzetet a Szadesz és a Maszop teremtette, hogy a Fidesz gyakorlatilag értelmes választási program felmutatása nélkül is győzni tudott.
A napokban olvasgattam cikkeket a 2010-es választás előtti időkből. Érdekes volt látni, hogy minden tele volt az akkori (Gyurcsány, Bajnai) kormányok mocskával, de ezt most mindenki elfelejtette.
A Fidesz nem véletlenül került hatalomra 2/3-dal. Nem mert olyan jók, tehetségesek, okosak és becsületesek, hanem meg nem MSZP-nek hívták őket. 2010-ben az MSZP-t mindenki el akarta zavarni a pixába.

Hogy a Fidesz ezt csinálja, amit, az nem jó, én nagyon rossz iránynak tartom. De meglepődni ezen ostobaság.

A Fidesz addig mehet el, amíg a külföld legitim tárgyalófélnek fogadja el az új kormányait. Márpedig még a véres kezű Kádárt is elfogadták idővel. Jó, tudom, más idők járnak, nagy a balos lobbi nyugaton, elszigetelik Magyarországot.

Egyszerű a képlet, választást kell nyerni és visszacsinálni mindent. Ja, ahhoz támogatottság is kell? Tessék megcsinálni. Pénz már van hozzá, Bajnai már kapott pár milliárdot Amerikai hivataloktól egy alapítványon át. Már csak az embereket kell meggyőzni, megvenni.

Azért ha az emberek vissza tudnának emlékezni 2-3 évre, akkor látnák, hogy mekkora fosch volt az MSZP is, és miért vesztett választásokat.

P.Freddy 2012.11.11. 01:16:11

@wásztákhurwáh: Senki se lepődik meg a FIDESZ mocskán, hiszen ezt a bűzlő szart tizen X éve ismerjük, nincs benne semmi új vagy meglepő.

Az van, hogy amíg ez a paraszt bunkó úgy hülyíti az embereket hogy képet raknak ki róla a falra, addig általánosan baj van. Akkor lesz jó a világ, amikor erről a parasztbunkóról már csak az istállók, illetve Papcsák különbejáratú kápolnája falára jut majd felakasztandó példány.

wásztákhurwáh (törölt) 2012.11.11. 01:32:12

@P.Freddy: Magyarul a magyarok olyan hülyék, hogy megválasztanak egy köztudottan rovott múltú csapatot?
Ahogy Horn Gyufát és maguk főle emelték, majd Orbánt, már másodjára? Az Ezüsthajó kft, Országimázs központ, Kaya Ibrahim és más mocskok után szerintem ezt a mostani rablást (manyup lenyúlás/megvédés, lakáshiteles hazárdjátékosok tartozásának kifizetése a többi adófizető rovására, földügyek, Közgép, Matolcsy stb.) is el fogják neki felejteni pár év alatt, sőt, már 2014-re is. A magyar az ilyen, mit csodálkozol?

Igen, szerintem is általánosan van baj a fejekben, az erkölcsi érzékkel, hogy egy mocskos ember és bandája bármikor visszatérhet 2-4 év után és ugyanúgy hisznek nekik az emberek. A magyar politikai elitnek nincs felelőssége, az emberek nem vonnak le hosszútávú következtetéseket velük szemben, rövid az eszük, mint a farkuk, kilopják a szemüket, meglopják a bizalmukat, majd a tolvajt meghívják vasárnapi ebédre ahol ezüst étkészlettel tálalnak neki.
A magyar politikai elitből nehéz kikerülni sajnos, legfeljebb egymás nyírhatják ki onnan, de a választó nem bünteti őket a megvetésével.
Miért? Mert magára ismer a választó a politikusokban, ő is ugyanolyan becstelen, erkölcstelen?

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2012.11.11. 02:11:22

Érdekes, rövid idő alatt ez már a második index-címlapos poszt, amely azt nézegeti, hogy miképp is lehetne jógyereknek kinézve eltagadni az esetleges választási győzelmet a győzőktől. Demokratikusan, mondanom sem kell. És eközben persze jogállamiságot, alkotmányosságot meg minden effélét emlegetve, mintha az egyik félnek több joga lenne az Igaz Út megjelölésére, mint a másiknak. Mintha azok lennének a jók, akik a mostani hatalomnak akarják a végét látni. Bajban lennétek, ha egy csomó értelmes ember előtt kellene megmagyaráznotok, hogy miért is van éppen nektek igazatok.

Ja igen, és ne feledjük megemlíteni az internet cenzúrázását és a szabad véleménynyilvánítás sztálini eltiprását, amelyet ennek a posztnak csak kivételesen sikerült kicseleznie.

fchris82 2012.11.11. 02:15:10

@wásztákhurwáh: "Igen, szerintem is általánosan van baj a fejekben, az erkölcsi érzékkel, hogy egy mocskos ember és bandája bármikor visszatérhet 2-4 év után és ugyanúgy hisznek nekik az emberek."

Én ezt kicsit máshogy látom. Szerintem itt 2002 óta mindig vki ELLEN szavaznak, és nem vkire! Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy Orbánék TV vita, választási és gazdasági program vagy ígéret nélkül nyertek kétharmadot, egyszerűen, mert annyira akarták az emberek, hogy bűnhődjön a tolvaj MSZP.

2002-ben és 2006-ban nem az MSZP nyert, hanem a Fidesz veszített. 2010-ben nem a Fidesz nyert, hanem az MSZP veszített.

2010-ben egyébként lenyilatkozta még a TV-ben Stumpf, hogy nem kell félni a kétharmadtól - már ha lesz, mert akkor még nem lehetett tudni -, mert:
- Orbán Viktor adócsökkentési tervéből nem lesz semmi, majd szépen kihátrálnak arra hivatkozva, hogy "megígértük, de hát sokkal rosszabb állapotban van az ország, ahogy átvettük, úgyhogy majd később", és valószínűleg folytatják amit elkezdett Bajnai, végig rájuk hivatkozva. Úgyhogy mocskos rettegő, aki szerint majd felelőtlenül lyukat ütnének a költségvetésen.
- Nem valószínű, hogy az ellenzék nélkül alkotmányoznának, hiszen akkor bármikor kétségbe vonható lenne az alkotmány legitimitása, az MSZP-SZDSZ sem élt vissza kétharmados fölényével, ennyi belátás és konszenzus a Fideszben is van.

Na, egyikben sem volt igaza. Mondjuk most alkotmánybíró. Pedig tényleg zseniális helyzetben volt a Fidesz, a 13. nyugdíjat, ami talán a legnagyobb falat, eltörölte Bajnai, igazából nem kellett volna csinálniuk semmit, még a Malévot is előkészítették Oszkóék nekik, hogy mit kell csinálniuk. Még azt is sikerült elkúrniuk.

2014-ben is az a kérdés, hogy veszít-e a Fidesz! Továbbra sem választás lesz, mely szerint: "Melyik párt programja áll hozzám a legközelebb?". Csupán arról, kikben látok esélyt arra, hogy rendbe hozza, amit az előző elkúrt. 2006-ban a nemzet orvosa és a negatív kampány ijesztett az emberekre, hogy "jesszus, ha ezek visszatérnek, mindennek vége, és ugye 2006-ban és 2002-ben is a közvélemény kutatások a Fidesznek kedveztek! Ennek ellenére el tudták bukni az egészet.

Szóval nem az a baj, hogy kinek hisznek, hanem az a kérdés, már kinek nem ÉS kiben látnak lehetőséget arra, hogy az aktuális hazudozót megregulázza, leváltsa.

fradra 2012.11.11. 02:26:00

@Androsz:

Nem, nem vagyunk bajban. Nagyon könnyen el tudjuk magyarázni, hogy miért van nekünk igazunk. Tessék: a parlamenti választás egy verseny, mégpedig a választáson résztvevő pártok versenye. És nincs az a kétharmad, háromnegyed, négyötöd vagy akár kilenctized, ami elfogadhatóvá tenné, hogy a verseny egyik résztvevője egyoldalúan diktálja, menet közben módosítgassa a játékszabályokat a többiek számára. Ha mégis megteszi, akkor a többiek teljes joggal vonják majd kétségbe az esetleges győzelmét, és minősítik illegitimnek a hatalmát.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2012.11.11. 02:36:10

@fradra: Nem teljesen tiszta a dolog, hiszen a mostani képviselőtestület demokratikus szavazáson kapott felhatalmazást arra, hogy bármit megtegyen a következő választásig, vagy amíg a köztársasági elnök fel nem oszlatja a parlamentet. Vagyis aki most ezt a szabadságot akarja a parlamenttől elvenni, az a demokratikus minősített többség akaratával szemben fenyegetőzik a legközelebbi választás demokratikusságának megsértésével. Olvasd el érzelem nélkül ezt, és mondd el, hogy hol nem igaz, amit írok. Képzeld magadat abba a helyzetbe, ahol többséggel megszavaztuk a cigányok autonómiájának elvetését, és erre ők azzal állnak elő, hogy legközelebb nem úgy lesz ám, ahogy mi itt megmondjuk. Érdekel az álláspontod.

Idézek a posztból: "a magyar polgárok többsége nem magához a demokráciához ragaszkodik, csupán a „protesztszavazás” jogához – ám a Fidesz-hatalom ezt a jogot is igen határozottan korlátozni kívánja. Sőt: a leginkább ezt akarja korlátozni, hiszen ezzel a joggal élve a nem Fidesz-párti választók különösebb pozitív preferenciák nélkül is leválthatnak egy nekik nem tetsző kormányt. Ezért van az egész előzetes „feliratkozás”!"

Komolyan kérdem: miről van szó? A választás előtti regisztrálásról? Mert ha igen, akkor biztosan tudjátok, hogy miről beszéltek?

fradra 2012.11.11. 02:50:24

Teljesen világosan írtam le az álláspontomat. Világosan leszögeztem, hogy a demokratikus minősített többségnek sincs joga, sőt egyáltalán semmilyen többségnek sincs joga egyoldalúan diktálni a választás szabályait, hiszen a választáson maga is indul, és tűrhetetlen, hogy egy verseny egyik résztvevője egyoldalúan diktálja a szabályokat a többi versenyző számára. Vagyis az adott esetben teljesen helyénvaló a törvény és az igazságosság közötti ellentmondásról szóló Radbruch-elvre hivatkozni.
Ez nem igényel további magyarázatot. Semmi értelme a hajánál fogva iderángatni a cigányok autonómiájának kérdését.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2012.11.11. 03:01:07

@fradra: Milyen szabály bevezetésével akadályozza a mostani többség képviselete a következő választást?

borzzz 2012.11.11. 03:07:54

@Androsz: "a mostani képviselőtestület demokratikus szavazáson kapott felhatalmazást arra, hogy bármit megtegyen a következő választásig"

Ugye ezt azért te sem gondolod egészen komolyan? Tehát holnaptól (vagy visszamenőleg:-) bevezethetik a proletárdiktatúrát vagy a császárságot, lezárhatják a határokat, hadat üzenhetnek Amerikának, mert 2/3 van, és szerinted (úgy tűnik, szerintük is) "bármit" megtehetnek... Neked mégis hol jönne el az pont a többségi diktatúrában, amikor azt mondod, hogy ezt azért már mégse?

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2012.11.11. 03:23:29

@borzzz: Pontosan követve a rendszer logikáját neked hol jönne ez a pont? És mi határozza meg ott azt a pontot, logikailag igazoltan?

Hadd kérdezzem meg még egyszer, komolyan: Miről van szó, mi akadályozza a mostani többség a következő választást?

wásztákhurwáh (törölt) 2012.11.11. 03:34:05

@fradra: elárulnám, hogy a választási törvényt olyan arcok hozzák, szavazzák meg mindig, akik maguk is indultak, indulna választásokon, ők a képviselők

tudod nem felülről jön a választási törvény, nem Isten kinyilatkoztatása, azt is emberek alkotják, választott képviselők, felhatalmazás alapján, ha nem lenne felhatalmazásuk, akkor nem is hozhatnának törvényt
tehát az teljesen rendben van, hogy nem kell minden egyes Jobbikos, LMP-s, DK-s és MSZP-s képviselő hozzájárulása, ha egyszer megvan a szükséges többség

nekem se tetszik, amit a Fidesz csinál, de fejre is lehet állni, akkor se csinálhat semmit az ellenzék, illetve csak a fejre állás marad
egy recept van, meg kell nyerni a választást és visszacsinálni

meg persze a nemzetközi nyomásgyakorlás, amit már jó ideje csinálnak
egy államot, ami letér a demokratikus útról, azt a nemzetközi közösség tereli vissza, amennyiben korábban kötelezettséget vállalt arra, hogy betartja a demokratikus játékszabályokat
a mostani ellenzék elég aktív a nemzetközi kapcsolataiban, folyamatosan nyomás alatt tartja a kormányt

tehát két út van: választást nyerni és a nemzetközi közösséget meggyőzni, hogy itt fehéroroszországi állapotok készülnek

azért vagyunk tagjai a nemzetközi szervezeteknek, hogy ne egyedül kelljen a "zsarnok" ellen harcolnia a szegény magyar "demokratikus" ellenzéknek, hanem kintről is bekiabálhassanak, ha nem jól mennek a dolgok

csak az a baj, hogy pl a Radbruch formulát nem mindenhol alkalmazzák nagy eréllyel, magyarul a kettős mérce alkalmazása elég gyakori

fradra 2012.11.11. 03:52:07

@Androsz:

Nem tudom, hogy álnaiv vagy-e, vagy csak tájékozatlan, de egyelőre jóindulatúan az utóbbit feltételezem, ezért válaszolok. Íme, tételezzük fel, hogy XY választópolgár (az elmúlt 22 év tapasztalatai szerint milliónál is több ilyen van) általában nem érzi fontosnak a választásokon való részvételt, és inkább a kertjében kapálgat. (Vagy esetleg nincs ideje figyelemmel követni a közéletet, négy helyen dolgozik, hogy etetni tudja a gyerekeit, általában a választások napját is munkával tölti, és arra sincs ideje, hogy a regisztrációval vesződjön.) És most tételezzük fel, hogy 2014 tavaszán, a választási regisztráció lezárulta után napvilágra kerül valami felháborító skandalum, ami miatt XY úgy gondolja, hogy életében először mégiscsak szeretne szavazni. Mondjuk előkerül egy hangfelvétel, ami kétségbevonhatatlanul bizonyítja, hogy Orbán Viktor titokban sok száz milliárd forint értékben utalt át közpénzt a saját külföldi bankszámlájára. De nem ragaszkodom ehhez a példához, feltételezhetjük azt is, hogy Bajnairól, Mesterházyról, Gyurcsányról, Vona Gáborról vagy Jávor Benedekről derül ki valami hasonló nagyságrendű disznóság. A lényeg az, hogy XY választópolgár korábbi szokásával ellentétben talán szeretne szavazni 2014-ben, de a választási regisztráció miatt nem tud élni a választójogával, bármennyire felháborítja is a napvilágra került skandalum.

Azt a kijelentésedet, miszerint "a mostani képviselőtestület demokratikus szavazáson kapott felhatalmazást arra, hogy bármit megtegyen a következő választásig", valószínűleg nem gondoltad meg eléggé. Egy párt - minden párt - arra kap vagy nem kap felhatalmazást, amire kér. Márpedig a jelenlegi többség nem kért felhatalmazást a választási regisztráció bevezetésére. (Ahogy sok minden egyébre sem.)

Kámasuka 2012.11.11. 03:58:29

Nem, a választás akkor lesz érvényes ha a ballibber elnyomottak nyernek...:)

Nagyon tetszik ahogy helyből magyarázzák 2014es betonbiztos kudarcukat.

Kámasuka 2012.11.11. 03:59:38

@fradra: Egy párt - minden párt - arra kap vagy nem kap felhatalmazást, amire kér.

Na ne mondd, ezt miből vezetted le, okoska?

fradra 2012.11.11. 03:59:38

@wásztákhurwáh:

Pls olvass figyelmesebben, és ne fölényeskedj. Világos, hogy a választási törvényt olyanok hozzák, akik maguk is indulnak a választáson, én azt mondtam, tűrhetetlen, hogy a választás egyik résztvevője egyoldalúan ráerőszakolja az akaratát a többi résztvevőre. Márpedig jelenleg éppen ez történik. Nem egyetlen ellenzéki képviselő tiltakozik, hanem a kormányoldalt kivéve az összes párt.

fradra 2012.11.11. 04:02:25

@BenFranklin:

Pl. Benjamin Franklin politikai munkásságából. Esetleg tanulmányozd, ha már...

Kámasuka 2012.11.11. 04:05:01

@fradra: Tanulmányozd az Alaptv-t.

A népképviselet legfőbb szerve az Ogy.

Az Ogy. végrehajtó szerve a kormány.

Mo. képviseleti demokrácia. Nem kell egy parlamenti döntéshez semmilyen felhatalmazása a választópogárnak sem és az ellenzéknek sem. Nincs vétójoga a KEnek mint máshol. A 2/3os parlamenti többség teljhatalmú, a királyságot is kikiálthatja.

Ha nem tetszik le lehet váltani a parlamenti többséget.

Kámasuka 2012.11.11. 04:06:26

@fradra: Benjamin Franklin utálta a demokráciát, meggyőződéses köztársaságpárti volt, ahogy minden alapító atya. Köhömm, mint az köztudott.

fradra 2012.11.11. 04:12:20

@BenFranklin:

Nem mindig ismerem fel elsőre a fidesznyik bérkommentelőket, de miután felismertem, nem vesztegetek több időt az etetésükre. Azért ne aggódj, holnap is lesz nap, hátha ad neked enni valaki más.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2012.11.11. 04:17:03

@fradra: Aha.

Hát, ha a kapálgató jóembernek elég a következő négy évét alapvetően meghatározó, megfontolt döntés meghozatalához pár héttel a választás előtt, ha azt hallja, hogy az ő képviselője egy szar ember, akkor is kicsit életszerűtlennek érzem a helyzetet. Ha az egyik párt főemberéről derül ki valami, és ő ezért akar a másik párt HELYI képviselőjére szavazni, akkor nem lehet komoly ember.

Ha pedig a kapálgató jóember egyébként szarik a választásokra, akkor sajnos a fantáziám kevés ahhoz, hogy hosszú sorokat képzeljek el, akik azért kaptak kedvet az ország életét ugyancsak nehézkesen megmozdító országszűlési választásokon való részvételre, mert a felháborodásuknak így akarnak nyomatékot adni.

De értem, tehát a probléma úgy szól, hogy a jelen parlamenti többség úgy akarja a saját hatalmát jogtipróan megtartani, hogy megnehezíti azoknak a szavazáson való részvételét, akik a választás előtt pár héttel hallanak valami olyat, ami megmozdítja bennük az értelmes ember egyik alapvető jellemvonásának magvát. A hátamon végigfutott a hideg.

Oké, én most elmegyek rettegni kicsit, lidérceset álmodni, aztán majd holnap kitalálom, hogyan rettegjek holnapután.

Jó éjszakát.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2012.11.11. 04:18:41

@BenFranklin: Gyors riposztot kaptál, látom. Megsemmisítőt. Hát így megy ez.

Kámasuka 2012.11.11. 04:19:12

@fradra: Ne is vesztegessed, várnak a tehenek.

Ben Franklinről mesélj még...:)))

ayatollah 2012.11.11. 04:28:06

@fchris82: "Szóval nem az a baj, hogy kinek hisznek, hanem az a kérdés, már kinek nem ÉS kiben látnak lehetőséget arra, hogy az aktuális hazudozót megregulázza, leváltsa."

Tökéletes megfogalmazás. Jelenleg én sajnos egyikben sem látomezt a lehetőséget.

Onnantól amíg nem mondja ki hogy a jelenlegi hatalom illegitim és ezért nem tárgyalunk velük, hanem el kell őket hajtani tárgyalás nélkül, és döntéseik (inkl. alkotmány, választási törvény, médiatörvény stb.) mivel illegitimek, semmisek, a hatalmat kiszolgáló kollaboránsokkal pedig nem állunk neki jópofizni, addig nem várható semmi változás. Azt hiszem, hogy a jelenlegi 'ellenzék' csak Orbánt szeretné legyőzni, hogy helyette ők legyenek Simicska, Demján, Csányi, Széles, Baldauf és tsaik. helytartója. Amíg nincs egyértelműen kimondva hogy az igazi ellenség nem Orbán hanem ez az őt mozgató, magát elitnek kinevező kőbunkó haramiahorda, addig nem beszélhetünk igazi ellenzékről, csak Orbán konkurrenseiről a bábszerepért.

fradra 2012.11.11. 04:31:24

@Androsz:

A mostani többség kialakulásához sok kapálgató jóember hozzájárult a szavazatával, előzetes regisztráció nélkül. Nem vontam kétségbe a jogukat, hogy megtegyék. Lehet, hogy a kapálgató jóemberek 2014-ben másra szeretnének szavazni. Jó lenne, ha te sem vonnád kétségbe a jogukat, hogy megtegyék.

Neked jogod van rettegni, vagy nem rettegni, ahogy kedved tartja. A kapálgató jóembereknek meg joguk van szavazni. Akkor is, ha az utolsó pillanatban támad kedvük.

Kámasuka 2012.11.11. 04:39:39

@ayatollah: Kinek a döntései illegitimek és miért?

Azt gondolod hogy van/lesz/volt olyan kormánypárt a világon, akinek nincsenek szponzorai a gazdaságból? Akkor hogyan nyenek választást szerinted? Ha nem ezek azoligarchák lesznek akkor lesznek mások, de mivel csak ezek vannak Mo-n ezért a mások csak külföldiek lehetnek.

ayatollah 2012.11.11. 05:46:29

@BenFranklin: "Ha nem ezek azoligarchák lesznek akkor lesznek mások, de mivel csak ezek vannak Mo-n ezért a mások csak külföldiek lehetnek."

A válasz egyetlen szó: vagyonelkobzás

lujo22 2012.11.11. 06:13:49

Fidesztől ez az elv, hogy ne éljenek vissza a jogállamisággal, demokratikus jogokkal, álszent duma. Ellenzékként nyakra főre népszavaztatott minden piti ügyben, aztán most meg, az unalomig ismert dolgait, a hatalombakerülés után, nem sorolom. Ezek után egyetlen lépés lehet, elhajtani őket a fenyőbe. Protest szavazással.

kistukesz 2012.11.11. 06:30:32

Már egy ideje mondogatom, hogy a jogszabályok megváltoztatása által jogszerűsített nekik tetsző törvények, vagy ha még úgy se lett jogszerű akkor alkotmánymódosítással jogszerűsített jog nevetséges, épeszű ember számára elfogadhatatlan!
Hiszen a Hitleri német országban a holokausztot is jogszerű, elfogadott volt.
Amíg ez a bagázs van élükön a „nagy” emberrel, hivatkozva a kétharmadukra ami már akkor se volt meg igazából és ami mára már annyira lecsökkent (hiába kommunikálják az ellenkezőjét), hogy kénytelenek egyéb lépéseket tenni a választásokhoz, hogy nyerhessenek.
Ezek nélkül a lépések nélkül ők is tudják, hogy talán még a parlamentbe való bejutásuk is veszélybe kerülne.
Tehát amíg ezek vannak, ne várjunk semmi jót.
Remélem, hogy felmérik annak a veszélyét, hogy az általuk hozott választási gyakorlat népharagot fog kiváltani arra az esetre, ha mégis megnyerik a választást.
Ha mégse jönnek rá időben, akkor megtapasztalják Petőfi sorait:
„Jegyezd vele az égre
Örök tanúságúl:
Habár fölűl a gálya,
S alúl a víznek árja,
Azért a víz az úr!”

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2012.11.11. 07:09:43

igen érvényes lesz
ha nemtetszikarendszer, fogjatok össze elvtársak
együtt 2014-ben
gyurcsány/bajnai/kuncze szentháromság vezetésével, a tömeg biztosan mögétek áll XD

@Androsz: igen ez jó kérdés, de majd jön az ultimate érv az szdsz szótárból, aminek a lényege:
demokrácia = hatalmon vagyunk
diktatúra = ellenzékben vagyunk

2012.11.11. 07:11:15

@Androsz:

A bukott libsik gyűlöletkisebbsége úgy fenyegetőzik, mintha a buzibarátjukat leszámítva más is állna mögöttük. Hiányzik már nekik nagyon a húsosfazék.

kormányzó 2012.11.11. 07:15:46

A felcsúti Stróman tettei,emlékeztetnek hírhedtté lett elődje,a zosztrák piktor lépéseire.

ayatollah 2012.11.11. 07:29:41

@wásztákhurwáh: "A Radbruch-formula kimondása idején még javában kínoztak halálra több százezer németet és magyar a Délvidéken és tömegesen erőszakoltak meg nőket az orosz megszállók"

Igen, a tipikus esete, amikor a háborús bűncselekményekért csak a vesztest ítélik el. De ezeknél a kommunista bűntetteknél is sokkal nagyobb háborús bűncselekmény volt a kapitalisták ún. "stratégiai bombázás"-a, magyarul a polgári lakosság szisztematikus mészárlása légitámadásokkal, legjellemzőbb az atombombák bevetése polgári célpontok ellen, de nem volt sokkal szebb a gyújtóbombás népirtás sem.

Persze a már rég megbukott fasiszták és kommunisták bűneiről lehet beszélni sokat, a kapitalistákéról mivel máig ők fújják a passzátszelet, illik hallgatni.

Amúgy valóban rettenetes lehetett azoknak a szerencsétlen nőknek, a légitámadások és éhezés gyötrelme után még végigmegy rajta pár tucat szovjet katona. Embertelen...

ayatollah 2012.11.11. 07:30:45

@kormányzó: ez erős sértés szerintem a piktorral szemben...

ayatollah 2012.11.11. 07:31:45

@Schindler Pistája: ez igaz. meg nem is simicskoid elvtársakból. szerencsére...

red shield rapresentative 2012.11.11. 07:35:57

@ayatollah: A magyarok, tehát mi lemészároltunk több 10 000 szerbet, oroszt és ukránt, meg ki tudja még kiket.

red shield rapresentative 2012.11.11. 07:39:39

@Schindler Pistája:

Bárdossy László miniszterelnök, Keresztes-Fischer Lajos belügyminiszter, végül pedig Horthy Miklós kormányzó beleegyezését. Júliusban megkezdték a "hontalan" (azaz magyar állampolgársággal nem rendelkező) és a "rendezetlen állampolgárságú" zsidók összegyűjtését. Az akció célja az volt, hogy "...az országba főként az utóbbi időben beszivárgott lengyel és orosz zsidók minél nagyobb számban és minél előbb elszállításra kerüljenek". Az indoklás szerint a kitelepítettek továbbra is magyar fennhatóság alatt maradtak volna, hiszen Galíciába magyar megszálló csapatok érkeztek. Azzal is kecsegtették a zsidókat, hogy új lakóhelyükön meg fogják kapni a visszavonuló Vörös Hadsereggel tartó zsidó lakosság ingatlanjait. Ez a cinikus hazugság valójában csak az áldozatok gátlástalan kirablását próbálta leplezni: a Magyarországról eltávolított zsidók fejenként csupán 30 pengőt, háromnapi élelmet és némi poggyászt vihettek magukkal. [3]

Én nem vagyok zsidó!

FIDES AGITÁTOR 2012.11.11. 07:45:44

@Schindler Pistája:

A leeds-i Egyetem történésze, Alan V. Murray nemrég megjelentetett, The Demographics of Urban Space in Crusade Period Jerusalem (1099-1187) című cikkében arra kereste a választ, hogy pontosan mi is történt, amikor a keresztesek előtt egy forró nyári napon, 1099. július 15-én megnyíltak Jeruzsálem kapui. A krónikák ugyanis elég szemléletesen festik le az erőszakot, amelynek során a lovagok lemészárolták a muszlim és zsidó lakosokat.

"Megöltek minden szaracént és törököt, akit csak találtak” - fogalmaz a Gesta Francorum, majd a szerző hozzáteszi: mindenkivel végeztek, akár férfi volt, akár asszony. Az utcákat a szó szoros értelmében vérözön borította, levágott fejekből, kezekből és lábakból rakott halmok álltak mindenhol. A takarítás folyamatos volt, megállás nélkül égették a holttesteket, ám a munka befejezéséhez öt hónap sem volt elég, és a várost még akkor is kegyetlen bűz lengte be.

Bár az európai keresztény országok vezetői először elszörnyedve vették tudomásul a Jeruzsálemben történteket, elég hamar napirendre tértek ezek felett, és alig tíz év múlva a kegyetlen vallásos indulat már pozitív színben jelent meg Nogent-i Guibert, Róbert barát és Bourgeuil-i Baldric beszámolóiban. Ezen művek ideológiai pálfordulást is jelentettek: míg a muszlimokat addig közömbösen szemlélték, ekkortól váltak elfajzott tisztátlan fajjá, amelynek sorsa a megsemmisülés.

A történészek szerint a hasonló mészárlások nem voltak szokatlanok a korban, ráadásul mindez a vallási vakbuzgalom eredménye volt, amely csak fokozódott, mikor a lovagok végre elérték az áhított város falait.

Murray azonban nem ért egyet mindezzel: szerinte érdekes feltenni a kérdést, hogy a mészárlások az első napi „vallásos őrület” elmúlta után miért folytatódtak még további két napig. Emellett a krónikákban leírt kegyetlenkedések szinte szó szerint megtalálhatóak a Bibliában is, így a professzor szerint elképzelhető, hogy a valós történések az elkövetett tettek iránt érzett szégyen súlya miatt a homályba vesztek, és a szerzők csak egy sematikus, de nem kevésbé iszonyatos képet örökítettek az utókorra.

Murray szerint az első keresztes hadjárat vezetői nagyon is tisztában voltak vállalkozásuk ingatag voltával: hadseregük akármilyen sikeres is volt, mégis muszlim államok gyűrűjében hódította vissza Jeruzsálemet, így a mészárlással több legyet üthettek egy csapásra. Példát statuáltak, és megszabadultak az őket akármikor elárulni kész helyi lakosságtól, hiszen ha a kor normái szerint viselkedtek volna, akkor a foglyokat váltságdíjért cserébe kiárusították volna.

nemsirunk 2012.11.11. 07:50:57

@Lev Menachem: "Mégis miből gondolod hogy "ti" vagytok a többség? "

Jól látható, egy ideje Orbán is azt gondolja hogy kisebbségben van (és még inkább lesz).

Különben nem lenne szüksége az olyan intézkedésekre, melyekkel az akaratát tudja majd érvényesíteni a leváltása utáni időkben.
Orbán "demokrata" hozzáállása: ha nem engem választanak meg, akkor is én AKAROM irányítani őket!

Herr SturmLikudnik · http://archiregnum.blog.hu/ 2012.11.11. 07:53:27

Egy kiegészítést tennék: egyoldalúan hegesztett választási szabályokra számos példa van nyugaton is, ÁMDE az egyoldalú változtatás(ok) minősége simán kérdésessé teheti a produktumot. Ebben a tekintetben meg szánalmas az utóbbi pár hónap termése.

Érdekes precedensre készülhet az EBESZ...

felcsutisuttyo 2012.11.11. 08:03:54

Túl hosszú ez a " taglalás".
EGYSZERŰEN KI KELL MONDANI ÉS CSELEKEDNI KELL: NEM KELL MEGVÁRNI 2014 -ET a Fidesz Maffiát el kell zavarni, ezt a NEMZETI SZAR BANDÁT MEG KELL DÖNTENI, MERT A DIKTATÚRÁT CSAK MEGDÖNTENI LEHET.
Ha belemegy a nép ebbe a csaló, hazug illegitim választásba, akkor megérdemli a jobbágy sorsot.
A TÖRPE CSAK A HARCBÓL ÉS A FEGYVEREKBŐL ÉRT!!!!

Csetepaté márki 2012.11.11. 08:04:32

"Igenis: ki kell rekesztenünk a hatalomból az antidemokratákat és a jogállammal visszaélőket."

Erre sokan azt mondanák: megtörtént, 2010-ben 4 évre.
Ezt hívják demokráciának, haver.

alfacharlybravo 2012.11.11. 08:19:57

Na például az amerikai választási szabályok azok nagyon demokratikusak? A vesztes több szavazatot kapott és mégsem győzött.

A csatát mindig az adott körülmények között vívják és nem a nekem ideálisakban. Nem siránkozni győzni kell és utána nem szart kavarni.

jog-ász 2012.11.11. 08:22:02

jah, és akkor a nagy elméleti politizálásban mégnem is szóltunk arról a (nemtom hány)millionyi emberről aki ma már kurva szegénynek számít, és ha éhes, biztos nem érdeklik II világháboru utáni jogelvek!

felcsutisuttyo 2012.11.11. 08:27:07

@nandras01:
Nekem egyre szimpatikusabb egy klassz, lámpavasas forradalom. Egyre többen leszünk ezzel így.

butus, a Magyar Köztársaság állampolgára 2012.11.11. 08:31:45

@Lev Menachem: Azt hiszed, hogy bolsevikozással mindent el lehet intézni? A FIDESZ ugyan annak az MSZMP-nek a szülötte, mint az MSZP. Nem Ti Fidesz és MSZP, hanem a pártokon kivüliek lesznek többségben:
www.kibulizottorszag.net/tartalom.html

fchris82 2012.11.11. 08:33:25

@ayatollah: "A válasz egyetlen szó: vagyonelkobzás"

Ez amolyan egybites, jól hangzó, semmit mondó érzelmi válasz. Mint amikor a részeg csávót éppen 3 biztonsági őr dobja ki, ő meg próbálja megőrizni méltóságát és játssza a kemény legényt, fenyegeti őket, hogy jól beveri mindjárt a pofájukat, ha nem engedik el. Persze nem lesz semmi, csak a szája jár.

Ereszkedj vissza a földre és próbálj meg valós elképzelések alapján ötletelni. Pontosan tudod te is, hogy nem lesz itt semmiféle vagyonelkobzás, és ami ennél fontosabb, az sem old meg semmit. A problémának csak egy része, hogy lopnak, pártpolitikától függetlenül.

Nagyobb gond, hogy: törvényi előkészítés, megelőző hatástanulmányok, érdemi kozultáció a szakemberekkel és utánkövetés: 0 (adó, drogpolitika és egyéb törvények) Nem csak most, úgy kb nálunk ilyen sosem volt. Illetve de, mert egy közgazdász ismerősöm mesélte, hogy tőlük egyszer kértek ilyet, de az eredményüket teljesen figyelmen kívül hagyták, igazából csak önigazolásra kimazsolázták, ami a saját elképzelésüknek megfelelt. Az, hogy a tanulmány éppen arról szólt, hogy az egész ellentétes hatást fog kiváltani, az senkit nem zavart (2000-es évek eleje). Demagógiára a lakosság nagy része még mindig vevő, lásd kétszer 100 napos program, mindenkinek tudnia kellett, hogy csak hitelből lehet megoldani, nyugdíjasoknak 13. havi nyugdíj??? Ne már :D Azért ekkora jó lét nem volt. Lakástámogatások és egyebek. Nonszensz, totális nonszensz. A BKV úgy működik szarul, hogy igazából Bécsben sem sokkal drágább a tömegközlekedés - 13 000 Ft a havi bérlet -, mégis fényévekkel jobb. És azért, mert ott megvalósult az egyharmad szabály, mely szerint a költségek harmadát az állam állja, a másik harmadát az érintett település és csak a maradék harmadot kell kigazdálkodnia magának a cégnek! Azért van ez így, mert egy jól működő tömegközlekedés GDP-ben mérhető gazdasági előnyt és hasznot hoz az országnak, adott településnek. Erre mi történik? 22 év alatt nem sikerült befejezni a 60-as években megtervezett M0-s körgyűrűt, és a 70-es évek tervei alapján építették meg a 4-es metrót, amit akár össze is lehetett volna kötni Kelenföldnél a vasúttal! Csakhogy ehhez Demszkyéknek újra kellett volna csináltatniuk a terveket, az MSZP pedig megígérte, hogy lesz metró, tehát nem engedhették meg, hogy 2 évet csússzon az egész holmi újratervezések miatt. Dilettantizmus a köbön.

Ezeken hol segít a vagyonelkobzás? Sehol. A fejekben és a hozzá nem értéssel van a baj, az már csak egy sajnálatos melléktermék, hogy lopnak. De hát nálunk a focihoz, a közgazdasághoz, a törvénykezéshez és az alkotmányozáshoz mindenki ért. Látszik is mindegyiken az eredmény. Már csak azt nem értem, hogy míg minden más országban a foci piaci alapon működik, jól; a kimagasló fejlődésű országok pedig jól láthatóan irdatlan mennyiségű pénzt öltek az oktatásba az elmúlt 20-30 évben - Japán, Finnország, Dél-Korea -, addig nálunk éppen fordítva, a fociba kerül rengeteg állami pénz, és az oktatás legyen önfenntartó. :D Mi ez, ha nem irdatlan idiotizmus?

Totof 2012.11.11. 08:36:26

@felcsutisuttyo: Ha a demokratikus megoldás nem megy, elő fog kerülni a kevésbé vagy nem demokratikus eszköz.
Normális országban már rég lámpavason lenne Orbán az egész társaságával együtt, ámde, mivel a puliszka nem robban, nem lesz itt semmi változás 2014-ben.

felcsutisuttyo 2012.11.11. 08:41:18

@Totof: előbb utóbb lógni fognak,a banditák.---
amikor már az a kérdés, hogy éhen halnak, vagy a harcaban,...

irónika 2012.11.11. 08:47:34

Azt hiszem ez a fenti vita hajszal pontosan ramutat a poszt egy lenyeges gondolatara.
A valasztasi torvenyt a Fidesz akar a regisztracios idoszak lezarasa utan is modosithatja a 2010-ben kapott felhatalmazasa alapjan. Ennek torvenyesseget senki nem vitatja. A tisztessegtelen versenyt es az erkolcstelen torvenyhozast sem erdemes vitatni.
Az elmult 2es fel evben joggal alakulhatott ki az ellenzekben es a nem Fidesz hivokben az az erzes, hogy a Fidesz tisztessegtelen es erkolcstelen modszerekkel kormanyoz es hoz torvenyt. Igy joggal tarthat attol, hogy amennyiben a kozvelemenykutatasok alapjan szuksegesnek tartja, csavarjon meg egyet a valasztasi torvenyen.
Es a poszt ezt a kerdest feszegeti joggal , melyik az a pont, ameddig ez elfogadhato, turheto..

WhyCantITouchIt? 2012.11.11. 08:57:39

A Fidesz egyoldalúan, menet közben megváltoztatja a játékszabályokat, amire ugyebár joga van, mivel egy másik játékszabály kimondja, hogy 2/3-al lényegében abszolút hatalma van, és megváltoztathatja a játék szabályait.
Ez egy ilyen játék.

Arbet 2012.11.11. 09:14:00

@felcsutisuttyo: Lógni lógni. Ezt már akkor is sokan mondták mikor Gyurcsány meg Bajnai garázdálkodása szántotta végig az országot. Miben lenne most tökösebb a nép, hogy Orbánt és kormányát megtámadná? Majd jól megszavazzák valamelyik klónpártot és megy tovább minden mintha misem történt volna.

Ha Orbánnak akkora ellensége lenne az ellenzék, akkor már rég gulágban vagy börtönben ülnének nincstelenül, de ehelyett Gyurcsány és Bajnai is ül tovább a könnyen összemutyizott milliárdokon. Hol van itt a valódi politikai harc? Sehol. Egyszer ti loptok egyszer mi lopunk, egymást meg nem bántjuk. Gratula aki ezt támogatja.

kormányzó 2012.11.11. 09:15:39

@ayatollah:
papcsák "cenzor" ferit nem említhetem,mer még feljelent a zinternet-gestaponál!
A piktor meg...

Cincinnatus 2012.11.11. 09:19:16

@WhyCantITouchIt?:

Nem!

Ugyanis: a demokrácia éppen abban különbözik az autokráciától, hogy a hatalom birtokosa sem tehet meg „bármit”. Aki arról beszél, hogy „a több mint 2/3 bármire felhatalmaz”, az nem veszi tekintetbe azt az alapelvet, hogy demokratikus választáson csak a demokráciát fenntartó, vagy erősítő hatalomgyakorlásra kaphatott felhatalmazást, de a demokrácia gyengítésére és a demokratikus jogok gyakorlásának megnehezítésére semmiképp sem.

Amennyiben egy, a hatalmat megszerző többség mégis efféle lépéseket szeretne megtenni, erre is van elvi út: a népszavazás. Ott eldöntheti az állampolgárok többsége, hogy (esetleg tekintettel bizonyos, a parlamenti választás idején még nem létező körülmények, érvék hatására) elfogadja-e ezeket a demokráciát korlátozó lépéseket, vagy sem. (További eset, amikor korlátozható a demokrácia, a háború, vagy az országot alapjaiban megrázó természeti csapás/katasztrófa – ám ennek elmúltával automatikusan vissza kell, hogy álljanak a demokratikus viszonyok!)

A fentiekből következően: a Fidesz nem tehette volna meg a demokráciát és az alkotmányos jogokat szűkítő új Alaptörvény népszavazás nélküli hatályba léptetését – nem azért, mert alkotmányozásra a kétharmada nem adott volna felhatalmazást (mert adott), hanem azért, mert az új Alaptörvény konzekvensen és koherensen demokratikusjog-szűkítő. És az új választási törvényre is pontosan ez vonatkozik!

(Ne lepődj meg: ugyanezt a válaszkommentet rajtad kívül Androsz is megkapja, mivel ő is ugyanazzal próbált érvelni, mint te!)

Cincinnatus 2012.11.11. 09:20:47

@Androsz:

„..a mostani képviselőtestület demokratikus szavazáson kapott felhatalmazást arra, hogy bármit megtegyen a következő választásig…” – Nem!

Ugyanis: a demokrácia éppen abban különbözik az autokráciától, hogy a hatalom birtokosa sem tehet meg „bármit”. Aki arról beszél, hogy „a több mint 2/3 bármire felhatalmaz”, az nem veszi tekintetbe azt az alapelvet, hogy demokratikus választáson csak a demokráciát fenntartó, vagy erősítő hatalomgyakorlásra kaphatott felhatalmazást, de a demokrácia gyengítésére és a demokratikus jogok gyakorlásának megnehezítésére semmiképp sem.

Amennyiben egy, a hatalmat megszerző többség mégis efféle lépéseket szeretne megtenni, erre is van elvi út: a népszavazás. Ott eldöntheti az állampolgárok többsége, hogy (esetleg tekintettel bizonyos, a parlamenti választás idején még nem létező körülmények, érvék hatására) elfogadja-e ezeket a demokráciát korlátozó lépéseket, vagy sem. (További eset, amikor korlátozható a demokrácia, a háború, vagy az országot alapjaiban megrázó természeti csapás/katasztrófa – ám ennek elmúltával automatikusan vissza kell, hogy álljanak a demokratikus viszonyok!)

A fentiekből következően: a Fidesz nem tehette volna meg a demokráciát és az alkotmányos jogokat szűkítő új Alaptörvény népszavazás nélküli hatályba léptetését – nem azért, mert alkotmányozásra a kétharmada nem adott volna felhatalmazást (mert adott), hanem azért, mert az új Alaptörvény konzekvensen és koherensen demokratikusjog-szűkítő. És az új választási törvényre is pontosan ez vonatkozik!

(Ugyanezt megírtam WhyCantITouchIt?-nek is, mivel ő is gyakorlatilag a tiéddel egyező álláspontot képviselt a vitában!)

Netuddki. 2012.11.11. 09:21:49

@wásztákhurwáh: Ja, ja. Zavar van itten a fejekben. Mindezt a zavart az orbán szarkavarása okozta. Ezt kéne belátni végre. Nem lehet a politikát úgy elintézni, hogy az az erkölcstelenek játéka és én nem veszek részt benne. Minden politika, a nyugdíjadtól kezdve a gyereked iskoláztatása. Magyarul, mire költik a befizetett adóforintjaidat az általad megválasztottak. Mert semmi nincs ingyen, sose volt. Az egész bandát le kell váltani orbánostól, gyurcsányostól, képviselőstől, bajnaistól, nincs más út Magyarország megújulása előtt...

Arbet 2012.11.11. 09:27:12

@Cincinnatus: Nem értem, hogy a Fidesz minek farigcsálná a választási törvényt, hisz a leg egyszerűbb az lenne, ha az ellenzéket felszámolná és tönkretenné. 2/3-al mindent megtehet, övé lehetne az egész média, mégsem esik neki ellenségeinek. Miért van ez? Bajnai és Gyurcsány is egy hazug mutyitolvaj, mégsem folyt ellenük hajtóvadászat és boldogan ülnek ellopott milliárdjaikon. Miért engedi ezt a Fidesz?

Netuddki. 2012.11.11. 09:28:50

@WhyCantITouchIt?: "2/3-al lényegében abszolút hatalma van, és megváltoztathatja a játék szabályait.
Ez egy ilyen játék."

Lóphaszt kispofám! Ez egy olyan "játék" amiben az orbán csal. Köztudott, hogy itt mindenről egy pár fős társaság dönt az orbánnal az élen. Az állampolgárok által választott képviselőket kötelezik arra, hogy akár még saját belátásuk ellen is azt szavazzák meg amit ők és főleg az orbán akar. Ha nem ezt teszik akkor pénzbüntetés vagy más büntetések.
Ez nagyon messze van a demokráciától és messze nem a választók akarata érvényesül. Az egy dolog, hogy 2011-ben az orbán 2/3-ot kapott, amivel szépen vissza is él és ezért felelnie kell...

G. Wolf 2012.11.11. 09:30:41

Az a baj ezzel az érveléssel hogy előbb utóbb akkor alapot fog teremteni egy forró polgárháborúhoz.

Szerintem már így is hideg-polgárháború van Mo-n... és ahogy nőnek a társadalmi feszültségek, nyílik a társadalmi olló... egyre terhesebb az a babapiskóta... szóval a szegény szegényebb lesz a középosztály is csak lefele megy, esetleg stagnál... és tényleg egy szűk réteg gyarapodik (és még ő is külföldre viszi a többletét)... Ez így nem fog menni.

És ha még ideológiai alapot is teremt a mai ellenzék egy fizikai konfliktusra annak nagyon rossz vége lesz. Valahogy európai módon kell ezt megoldani, nem félázsiaian...

jet set 2012.11.11. 09:33:25

Ez a cikk az elejétől a végéig baromság.
A joggal csak élni lehet, visszaélni nem. Az, hogy olyan törvényeket hoznak, ami neked nem tetszik, az semmiféle visszaélést nem jelent. Igen, tiltakozhatsz a törvények ellen, erről szól a demokrácia.
Már megint a választási feliratkozáson rugózol. Aki a többhónapos regisztrációs időszakban nem tud, nem akar rászánni időt arra, hogy feliratkozzon, az megérdemli, hogy ne szavazzon. Viszont sehol sem láttam olyan kimutatást, hogy a feliratkozásra hajlandók között a fideszesek vannak többségben.
Az emberek többségét meg baromira nem érdekli az egész cécó. Őket a mindennapi megélhetés, boldogulás érdekli. Az elmúlt 22 év megmutatta, hogy teljesen mindegy, hogy melyik párt van hatalmon, mindegyik tolvaj és csak a saját gesztenyéjét sütögeti. Igen, Bajnai sem különb, hiába gondolják őt messiásnak. Egyetlen hibájának azt tartja, hogy asszisztált a rendőrségi túlkapásokhoz. Hogy gazdasági miniszterként az ország csődbeviteléhez asszisztált, azt jótékonyan elfelejti. Hatalomra kerülésekor pedig meg volt kötve a keze az imf által. Nem volt bátorsága meghozni lényegi döntéseket (nyugdíjrendszer, egészségügy, stb.), pedig vesztenivalója nem volt, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a fidesz jön. Akkor emelt fővel mondhatná, hogy én megtettem, amit lehetett, de a szemét fidesz visszacsinált mindent. De semmi ilyet nem tett.

ágica1 2012.11.11. 09:34:25

@fchris82: Jó az amit mondasz, áll is, csak egy a gond: ha demokratikus eszközökkel nem megy -most épp 2/3fidél ellen- a @kovi1970: leváltás, akkor eljön az a pillanat, ami a birka, de rebellis magyar időnként megcsinál: forradalom.
Az aztán visz mindent.
Lesz megint negyvennyolcunk meg ötvenhatunk, meg akasztottakkal teli körúti fák.
Nem kellene...

jet set 2012.11.11. 09:34:57

@kovi1970: Hány mszp-s képviselő szavazott az mszp kormány bármelyik döntése ellen? Akkor miről is beszélsz?

Arbet 2012.11.11. 09:35:12

@kovi1970: Mondj egy politikust is aki felet már a tetteiért? Bajnai és Gyurcsány hogy felelt? Sehogy. Leváltotta a Fidesz aztán kész passz. Még csak nem is vizsgálták ki bűnszövetkezetüket. Ugyan ez volt 2002-ben is mikor Megyó leváltotta Orbánt. Nem vizsgáltak semmit sem, Orbán élt tovább boldogan a botrányai ellenére.

Nincs Választás 2014!

ágica1 2012.11.11. 09:35:47

Bocs' a beszúrást a gépem csinálta, semmi @kovi !

jet set 2012.11.11. 09:37:12

@Cincinnatus: Miben szűkül a demokrácia? Mi az, amit ma nem tudsz megtenni, de 4 évvel ezelőtt meg tudtál?

Netuddki. 2012.11.11. 09:38:08

@Cincinnatus: Mint az előbb is írtam a fideszt lehet, hogy a választásra "elfáradók" 2/3-a választotta meg (amit én személy szerint máig nem értek), de ez a 2/3 nem legitim. A képviselők nem a saját meggyőződésük, hanem megfélemlítés hatása alatt szavaznak. Sikerült olyan képviselőket megválasztani az állampolgároknak akik a saját kis életszínvonalukat előbbre tartják mint a saját véleményüket. Mellesleg zárt körben ennek hangot is adnak. Messze nem arról van szó, hogy a parlamenti törvényhozás konszenzuson alapul, ami által valóban a választók akarata érvényesülne. E helyett gyakorlatilag az orbánék bűncselekménnyel veszik rá őket a saját akaratuk érvényesítésére. Gyakorlatilag ma Magyarországon NINCS DEMOKRÁCIA. Ezt KELL helyreállítani, a felelősöket pedig számonkérni...

Arbet 2012.11.11. 09:40:54

@kovi1970: És ki fogja ezt helyreállítani? Egy másik politikus vagy a nép?

WhyCantITouchIt? 2012.11.11. 09:43:13

@Cincinnatus: Jaj, az elvek, mindig azok a fránya elvek. A demokrácia!!! A Chewbacca védelem.
Akkor jöjjön egy újabb közhely.
Én már csak egy kávét kérek.

Netuddki. 2012.11.11. 09:43:48

@jet set: "Hány mszp-s képviselő szavazott az mszp kormány bármelyik döntése ellen? Akkor miről is beszélsz?"

Az a probléma veletek orbáncsicskák, hogy azt hiszitek aki a fidesz ténykedését kritizálja az csakis maszopos lehet. Persze magasról leszarom.

Kérdésedre a válasz.
A rendszerváltás utáni elmúlt 23 évben sajnos soha nem a demokrácia érvényesült. A maszop annyiban volt elviselhetőbb, hogy ők legalább a látszatra próbáltak adni. De remélem látszik, hogy aki itt bármilyen vezető tisztséget, pártfunkciót töltött be azt le kell váltani és újraépíteni amit leromboltak ezek a megélhetési politikusok...

profilo 2012.11.11. 09:44:51

Továbbra is szánalmasnak tartom azt a magyarázatot,hogy például a regisztráció bevezetése kizárólag az ellenzéki pártokra szavazókat sújtja.
Az amerikai választási rendszerről készült felmérések,ahol a regisztráció intézménye hosszú évek óta működik,arra a megállapításra jutottak,hogy a reg. csökkenti a részvételt,növeli a tudatos,amúgy is szavazni,választani hajlandók aktivitását.

Tehát a siránkozás helyett dolgozni kellene.Meggyőzni a szavazókat,hogy miért is köll regisztrálni és utána felelősen dönteni.
A többi csak rinya és magyarázkodás a valószínűsíthető vereség fényében.
Az esélyt az ellenzék Bajnai bejelentkezésével megkapta.Itt az egyetlen jelölt aki talán az ingadozók számára is elfogadható lehet.
Tudom melós dolog a széthúzó ellenzéki oldalt összekovácsolni,de egy kicsit röhejes ezért is Orbit és a Fideszt okolni.

Vészharangot kongatni és fegyverbe szólítani szerintem elég akkor,ha egy olyan törvény,szabály születik ami a tényleges választás lehetőségét gátolja.
Ilyen eddig még nincs.

Netuddki. 2012.11.11. 09:46:28

@Arbet: Ezt csak alulról lehet helyrerakni. Még van kb. másfél év. Előbb utóbb valaki itt lépni fog, és nem fog tetszeni sem az orbánnak sem a bajnainak.
Az meg, hogy nem volt itt még politikus felelősségre vonva? Soha ne mondd, hogy soha!

Kelly és a szexi dög 2012.11.11. 09:47:05

Pont Cincinnatus ne tudná, hogy néha szükség van egy diktátorra?

Rendszert kell váltani, ez ezzel jár - különben az menne a végtelenségig, ami 20 évig ment és aminek az eredménye elcsalt választás, gumilövedékes sortűz, nyomor lett...

jet set 2012.11.11. 09:48:36

@kovi1970: Hol írtam, hogy maszopos lennél? Csak feltettem egy kérdést. Amíg a parlamentben van olyan, hogy frakciófegyelem (ez mindegyik pártnál megvan), addig felesleges itt demokratikus kérdéseken filozofálni.
Az mszpben valóban szimpatikus volt, hogy ártatlan embereket vert félholtra, a vandálokat meg képtelen volt megfékezni. Ehhez képest Orbán és a fidesz valóban maga az ördög és pokol.

Netuddki. 2012.11.11. 09:49:26

@profilo: "Tehát a siránkozás helyett dolgozni kellene.Meggyőzni a szavazókat,hogy miért is köll regisztrálni és utána felelősen dönteni."

Aha, közben meg a varebek már arról csiripelnek, hogy a fidesz a regisztráció alatt "kampánycsendet" hirdetne...

jet set 2012.11.11. 09:49:53

@kovi1970: Persze részedről természetesen rögtön orbáncsicskáztál, ezért a jó kurva anyád, te bunkó paraszt!

Arbet 2012.11.11. 09:50:51

@profilo: Ahogy a Fidesz jelenleg átalakítja a választási rendszert az egyedül a jelenlegi politikusoknak kedvez. Párttól függetlenül az összesnek. Mivel az országban az emberek nagy többsége már nem szavazna egyik pártra sem, ezért egy dolgot tehetnek, mielőtt még ez a réteg összefoghatna ellenük, hogy lecsökkentik a szavazás érvényességének minimumát 25%-ra, és még a megmaradt pártbirkákat regisztrációs rendszerbe terelik, hisz ők úgyis elmennek regisztrálni, hogy a kedvenc tolvaj politikusukra voksolhassanak. Aki meg nem pártszavazó az úgysem megy el regisztrálni, így kizárják azt a lehetőséget, hogy egy hirtelen népi felhördülés következtében érvénytelen szavazatokkal bombázzák a politikai rendszer egészét, vagy egy hirtelen alakult civil egyesülésre szavazhassanak.

A Fidesz nem magának gyártja a törvényt, hanem a rendszernek, amibe beletartozik az összes párt.

Netuddki. 2012.11.11. 09:51:21

@WhyCantITouchIt?: "Jaj, az elvek, mindig azok a fránya elvek. A demokrácia!!! A Chewbacca védelem. Akkor jöjjön egy újabb közhely. Én már csak egy kávét kérek."

Szerintem az avatarod alapján nem is várható más tőled...

is 2012.11.11. 09:51:32

@Lev Menachem: te is az ótvar bolsevista többség vagy, te sem ezt akartad, nem mondták neked, erre nem szavaztál.

is 2012.11.11. 09:54:25

@jet set: rengeteg MSZP-s képviselő szavazott a kormány döntései ellen, ezért is kellett Gyurcsánynak az őszödi beszédet elmondania. az MSZP képviselői természetesen nem a parlamentben szavaztak ellene, hanem még az előkészítés során.

a FIDESZ előkészítése abból áll, hogy Orbán eldönti, Lázár meg csicskáztat. És csicskák is úlnek a FIDESZben, nem képviselők, akiknek szavuk van.

na innen próbálkozzál tovább.

Netuddki. 2012.11.11. 09:55:47

@jet set: Mér'? Nem vagy orbáncsicska? Akkor miért vetted magadra? A fideszdroidok jönnek mindig a maszoppal ha tarthatatlan az lqrásuk. Aki kurvának néz ki az ne csodálkozzon ha ajánlatot kap. Ha nem akarsz orbáncsicskának látszani akkor legközelebb ne kérdőjelet tegyél a mondatod végére, B+! Segítsek?
Igen, a maszop alatt sem működött a demokrácia ezért mindegyiknek takarodni kell a közéletből. Éééérteeem?

Vén Csataló 2012.11.11. 09:57:47

Látom, kezd leesni, hogy a kedves ballib ellenzéknek annyi esélye nincs Bajnaival, mint Szálasinak a főtárgyaláson.
Sokat dolgoztak ezért. Megérdemlik.

Netuddki. 2012.11.11. 10:01:44

@jet set: Ja, és igen B+, majd elfelejtettem. A megyesit leváltották, a gyurcsányt is. Sőt a maszopnál nem volt olyan, hogy 2 ciklust ugyanaz az ember vitt volna végig. Sőt, a maszopnak hány elnöke is volt az elmúlt 20 évben? Talán a fidesz ebben példát vehetne róluk B+!
Olyan nincs, hogy egy ember tévedhetetlen és 24 éve áll egy párt élén. Még akkor se ha ő alapította és anno még fiatal volt. Na ezért nem demokratikus a fidesz, és ezért alapból nem is lehet demokratikus amit most az országgal csinálnak...

Vén Csataló 2012.11.11. 10:02:08

@Cincinnatus: Te Cincinnatus! Szerintem tök hasznos lenne, ha felfognád azzal a máxemnyi intellektusoddal, hogy azt, hogy mi demokrácia és mi nem demokrácia, nos, ezt nem te, de még csak nem is a ballib ellenzék határozza meg. Azok az idők egyszer és mindenkorra elmúltak.

2llkedő 2012.11.11. 10:04:26

@Vén Csataló: "hogy mi demokrácia és mi nem demokrácia, nos, ezt nem te, de még csak nem is a ballib ellenzék határozza meg."

Nem a ballib ellenzék határozza meg, hanem Piktor Isten.

profilo 2012.11.11. 10:07:39

@kovi1970:

Csak a regisztráció ideje alatt lehet kampányolni?
Orbi eddigi munkássága,tevékenysége nem a legjobb "kampány" az ellenzék számára?

Azért ne röhögtessétek ki magatokat ilyen kifogásokkal és panaszokkal.

profilo 2012.11.11. 10:09:47

@Arbet:

Örök szabály:

"Ha választás valamit megváltoztathatna,akkor már rég betiltották volna."

Netuddki. 2012.11.11. 10:10:35

@profilo: Olvass vissza B+!

"profilo 0 bejegyzést írt és 279 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban. 2010.01.20. óta tag."

Vén Csataló 2012.11.11. 10:10:46

@félázsiai 2llkedő: Momentán pont az a helyzet, hogy folyton a komcsi-libsi ellenzék az, amelyik meg akarja mondani, hogy mi demokratikus és mi nem. Volt idő, amikor ezt megtehették. De elmúlt.

Viktor Nagy szerintem 2012.11.11. 10:10:49

@kovi1970:

Kommunista párt főtitkárai is puccsolgatták egymást Szovjetunióban...

Sőt! Annyira példa értékűek (mszp), hogy 2 éve volt miniszterelnökük ma épp független jelölt ... :)

WhyCantITouchIt? 2012.11.11. 10:11:25

@kovi1970: A neved alapján (1970) nem csodálom, hogy nem érted az avataromat.:P

Arbet 2012.11.11. 10:12:23

@kovi1970: Süt az ócska megosztó Bajnaizmus az írásodból. Ugyan olyan ócska Bajnaicsicskának lenni mint Fideszcsicskának.

Netuddki. 2012.11.11. 10:17:30

@Arbet: Muhaha! Elfogytak az érvek? Fideszcsicska...

"Arbet 0 bejegyzést írt és 902 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban. 2011.05.01. óta tag."

2llkedő 2012.11.11. 10:17:47

@Vén Csataló: "Volt idő, amikor ezt megtehették. De elmúlt."

Volt és van is idő, amikor Piktor mondta meg, hogy mi a demokratikus.

Tudod, ez olyan sztráda, meg, hogy mindenki szembe jön. Ha te északkóreát demokratikusnak tekinted, ám legyen.

2llkedő 2012.11.11. 10:19:36

@Arbet: "Ugyan olyan ócska Bajnaicsicskának lenni mint Fideszcsicskának."

Nem egésszen! Piktor hívőnek lenni nem ugyan az, mint egy számára megfelelő ember mellé állni.

Kámasuka 2012.11.11. 10:20:09

@Cincinnatus: Nem!

Ugyanis: a demokrácia éppen abban különbözik az autokráciától, hogy a hatalom birtokosa sem tehet meg „bármit”. Aki arról beszél, hogy „a több mint 2/3 bármire felhatalmaz”, az nem veszi tekintetbe azt az alapelvet, hogy demokratikus választáson csak a demokráciát fenntartó, vagy erősítő hatalomgyakorlásra kaphatott felhatalmazást, de a demokrácia gyengítésére és a demokratikus jogok gyakorlásának megnehezítésére semmiképp sem.

Na ez egy qrvanagy tévedés pubi. Nem kell elméletezni az alkotmány egyértelmüen rendlkezik a 2/3ról.

Netuddki. 2012.11.11. 10:20:45

@Viktor Nagy szerintem: Emlékeim szerint itt a puccsolgatás nem volt divat. A kádár is úgy halt ki.

Na, az orbánt megnézném függetlenként! De ha így folytatja akkor ő fog függeni, és nem függetlenként indulni. ;)

Cincinnatus 2012.11.11. 10:24:04

@jet set:

Nem láttál még olyan elemzést, amely szerint a feliratkozásra hajlandók között a fideszesek vannak többségben? Hm, nos akkor most küldök neked ilyet - és hogy ne mondhasd rá, hogy az egy "ballib koholmány", egyenesen a Századvég vezető elemzőjének, Lánczi Tamásnak a nyilatkozatát, íme:

www.origo.hu/itthon/20120727-a-fidesznek-kedvezhet-az-elozetes-valasztasi-regisztracio-bevezetese.html

Csak egy mondat az idézett linkből: "A jobboldali szavazók, tehát a fideszesek és a jobbikosok is, az utóbbi időszak adatai alapján elkötelezettebbek, aktívabbak, mint a baloldaliak, vagyis nagyobb eséllyel vennének részt a választásokon" - mondta az [origo]-nak Lánczi Tamás, a Századvég vezető elemzője."

...További kérdések?:-)

Kámasuka 2012.11.11. 10:25:46

@Cincinnatus: a Fidesz nem tehette volna meg a demokráciát és az alkotmányos jogokat szűkítő új Alaptörvény népszavazás nélküli hatályba léptetését – nem azért, mert alkotmányozásra a kétharmada nem adott volna felhatalmazást (mert adott), hanem azért, mert az új Alaptörvény konzekvensen és koherensen demokratikusjog-szűkítő.

-idézd a vonatkozó, tehát a demokrácia szükités tiltását az Alaptv-ből, illetve az Alaptv. módosítás népszavazáshoz kötöttségét.

- Mivel ilyen nincs, a tied nem álláspont egy jogi vitában hanem egy szimpla baromság a Népszava vélemény rovatából.

Viktor Nagy szerintem 2012.11.11. 10:27:12

@kovi1970:
Most nem azért, de Te kivel kacsintasz össze? Velem biztos nem. Én nem akarok akasztani. Sem jobbról, sem balról.

WhyCantITouchIt? 2012.11.11. 10:30:12

@Cincinnatus: Hogy dögölnének meg ezek a jobberek, hogy ilyen aktívak!
Tessék mozgósítani!
Elhitetni az ország önelégült, unatkozó felével hogy itt lábbal tipornak mindent, a nyomorgó felével pedig azt, hogy a nyomoráról csak és kizárólag a fideszes kormány tehet.

Netuddki. 2012.11.11. 10:31:21

@Viktor Nagy szerintem: Ki mondta, hogy én akarok? Ez egy kis szójáték volt arra vonatkozólag, hogy ha a viktor így folytatja kitörhet a forradalom, az igazi. Viccelni lehet vele, persze ha valóban így lenne az már nem lenne olyan vicces. Mellesleg az orbán szokott mindig a szabadságharccal "viccelni"...

2llkedő 2012.11.11. 10:31:24

@BenFranklin: A jelenlegi illegitim parlament nem lett az új tákolmány alapján megválasztva.

Cincinnatus 2012.11.11. 10:32:04

@BenFranklin:

Az alkotmány (mostani nevén: Alaptörvény) nem a legfőbb jogforrás, hiszen vannak természet adta jogok is, amelyek felette állnak bármiféle alkotmánynak. Továbbá: egy demokratikus alkotmány nem mehet szembe a demokrácia legelemibb elveivel - ilyen elv az, amiről írtam, hogy t. i. nem szűkíthető a demokrácia.

Egyébként pedig azt kell megállapítanom, hogy igen hiányosak a témába vágó ismereteid, ha pl. képes voltál fentebb egy kommentedben ezt leírni: "Benjamin Franklin utálta a demokráciát, meggyőződéses köztársaságpárti volt." - ugyanis aki "utálja a demokráciát", az vajon miféle köztársaság híve lehet? Valójában a köztársaság még erősebb "demokratikus korlát", mint a "puszta demokrácia", hiszen demokratikus lehet egy alkotmányos monarchia is... (Az arisztokratikus köztársaságok kora pedig legalábbis évszázadokkal ezelőtt lejárt, még az itáliai városállamokkal - a legutolsót Napóleon számolta fel, Velencében... És természetesen Franklin sem óhajtott sohasem efféle arisztokratikus köztársaságot. Tudom: Orbán azt szeretne...)

Netuddki. 2012.11.11. 10:33:14

@WhyCantITouchIt?: Csak szólok:

"WhyCantITouchIt? 0 bejegyzést írt és 294 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban. 2010.06.15. óta tag."

WhyCantITouchIt? 2012.11.11. 10:35:08

@kovi1970: Valóban ilyen drámai a helyzet?
Azért tomboló diktatúra és nyomor közepette mindig van idő egy kis blogolásra.

WhyCantITouchIt? 2012.11.11. 10:36:55

@kovi1970: Te pedig már 9788 alkalommal mondtad meg a tutit.
Nagyszerű!

Romboljuk le a modern világot... (törölt) · http://www.youtube.com/watch?v=9vq63q45qfk 2012.11.11. 10:39:33

Nincs hiteletek, az a ti kurvanagy bajotok, hogy a nagy szellemi krém smegmaszagú és nem értitek, hogy ez miért nem smakkol a kiábrándult proliknak. Mert olyan nekik is van.

profilo 2012.11.11. 10:39:38

@Cincinnatus:

Miért nem teszed fel azt a kérdést,vagy miért nem írsz posztot róla,ha már példának hozod ezt az elemzést,hogy miért kisebb az állítólag ellenzékre szavazók aktivitása?
Miért nem szólítja meg őket az "Összefogás"?
Nem erről kellene szólnia mindennek az ellenzéki oldalon Bajnai októberi beszéde óta?
Miért a Fidesz a hibás az ellenzéki széthúzásért?

Miért nem zavar az a tétel az elemzésben,hogy a "felmérések szerint elsősorban a nyugati megyékben élők és a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők aktívabbak, ami szintén a kormánypárt esélyeit növeli",Holott ez egy burkolt "lebunkózása" az ellenzéki szavazóknak?
Miért nincs szó arról,hogy az elemzés szerint az MSZP elveszítette a nyugdíjas szavazok bizalmát?
Miért nem szólítja meg az "Összefogás" az elemzés szerint inaktív 30 alatti diplomások csoportját,hisz ők jellemzően inkább az ellenzéki szavazók táborát gyarapítanák?

Továbbra is azt mondom,hogy a meló,a kampányban elvégzendő megfeszített munka mértéke zavar titeket és keresitek előre a kifogásokat.

Rive 2012.11.11. 10:40:07

"„Politikai kultúra, illetve kultúraváltás szemszögéből nézve nem lehet az egész “dokumentumot” a lomtárba küldeni. Az alaptörvény teljes kukázása a politikai kirekesztés egy formája…” "

Nah, ugye van az a szokásos kiszólás, hogy 'teccettek volna rendes rendszerváltást csinálni'.

No, most majd remélhetőleg teccenek.

2012.11.11. 10:41:15

@wásztákhurwáh: "Hivatkozhattak volna rá Gyurcsány alatt, amikor puccsal került hatalomra és a népnek nem tetsző intézkedéseket hozott, vagy éppen amikor átjátszotta a kormányrudat Bajnainak, választások nélkül, illegitim kormányokat alakítva"

A választások során nem miniszterelnököt és nem kormánytagat választunk, ezáltal azok bármikor változhatnak új választások kiírása nélkül is, amennyiben az Országgyűlés döntésképes marad. Ezért nem kellett új választás kiírni Antall halálakor sem.

De a logikád alapján a fidesznek is illene eltakarodnia már a búsba, hiszen a rá szavazók nagy része nem arra szavazott, hogy elvegyék tőlük a nyugdíjmegtakarításaikat, az ingyenes felsőoktatást stb, tehát a fidesz illegitim.

inebhedj - szerintem 2012.11.11. 10:48:03

"A jogállam és a demokrácia egyik fontos ismérve a stabil, konszenzusos jogrendszer, hiszen ez adja az állampolgárok, az intézmények, a polgárok által alkotott szerveződések és a vállalkozások közötti viszonyok kiszámíthatóságát és biztonságát."

Ez így van, de ennek a megelőző 20 évben éppúgy híján voltunk, mint az utolsó kettőben. Minden maradt a régiben, és sajnálatos módon az ellenzéki oldalon a Fidesz ellenében felsorakozó arcok láttán úgy fest, legyen bármi a választások kimenetele, maradni is fog.

Ergo, hiába is értenék egyet a poszt számos kitételével, teljesen anakronisztikus és okafogyott.

Vén Csataló 2012.11.11. 10:51:43

@félázsiai 2llkedő: Mindenki szembe jön? :DDD Te szegény. Neked pár 10000 millás a mindenki? Ez a te demokráciafelfogásod? Tudod, pont ezért lettetek elhajtva a vérbe.

tlvajferi 2012.11.11. 10:51:51

na, nem kel már annyior asiratni a jogállamot, ugyanis itt nem volt jogállam :-)
a 2006-os hóhérjelöltek még mindig szabadon garázdálkodnak, csak most őrző-védő cégeket mendzselnek

azért vannak jó hírek is, ezért sem kell mindig rinyálni
"Legalizálták a marihuannaát Coloradóban" . Népszavazással. Remélhetőleg nemsokára nálunk is hatalomra kerül egy olyan kormány, amely ezt megteszi. Utána tökmindegy, mert a az őrző-védő cégek átállnak a legalizált terjesztésére :-)

Tzio 2012.11.11. 10:53:28

Tényleg olyan hihetetlen felfogni, hogy itt jelenleg a második fehér-oroszország épül?
Oktatás lezüllesztése, magánnyugdíjak ellopása, naponta kitalált újabb sarcok, az állampolgárok semmibe vétele, a jogok folyamatos szűkítése és korlátozása, a szabad sajtó és az internet cenzúrázása.
Miközben a saját szórakozásuk mindenek felett; debreceni stadion külön bejáratú kisvasúttal, fociakadémia, felcsúti fociklub degeszre tömése, ahol 1000 és 1000 milliárd forintokról beszélünk.

Lehetőleg senki ne jöjjön nekem azzal a dumával, hogy "de hát az előzőek is ezt csinálták".
És? Akkor ez feljogosítja a mostaniakat, hogy nekik is szabad?
Bolsevikok és komcsik ezek mind, kivétel nélkül, az összes.

2llkedő 2012.11.11. 10:53:52

@Vén Csataló: "Neked pár 10000 millás a mindenki?"

Speciel nem a millásokra gondoltam, hanem a demokratikus külföldre.

Vén Csataló 2012.11.11. 10:56:55

@kovi1970: Hát elég ócska alak vagy hallod-e? Akasztásról ábrándozol, de ha valaki rádszól, úgy mutogatsz mindenki másra, mint a legpitiánerebb bűnöző. Egy csigában több gerinc van, mint benned.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2012.11.11. 11:02:04

Én, mint csalódott Fidesz szavazó még mindig abban a gondban vagyok, hogy nincs alternatíva akire szavazhatnék. Protest szavazásnak pedig nem vagyok a híve. Amíg csak ellenszavazunk, és nem valamire, addig nem lesz változás. Bajnaiék pedig beláthatnák, hogy Kunczékkal, Gyurcsányokkal NEM fognak választást nyerni. De még Bajnai is könnyű falat lehet Orbánéknak.
Ez egy kurva helyzet, hogy nincs egy épkézláb, józan párt akire lehetne szavazni a nagy tömegnek.
Hisz az a 3 millió ember akik sosem szavaznak NEM FELTÉTLEN a lustaságuk miatt nem szavaznak, hanem mert egyik pártban se találják meg a hozzájuk valót.
A Fidesz átbaszott szinte mindenkit, de az ellenzék sem garancia, hogy nem ezt tennék.
Ezért lehet én is csatlakozni fogok az otthon maradókhoz. Ez van.
Tessék végre egy normális programot elkészíteni, és azt VÉGRE is hajtani hazudozás, csalás és egymásra mutogatás helyett. Amíg a FIDEMSZP kakaskodása megy addig csak visszafelé megyünk.
De lehet én vagyok naív, és ilyen párt sosem lesz. Pedig igény lenne rá...

Vén Csataló 2012.11.11. 11:03:41

@félázsiai 2llkedő: A demokratikus külföldre???! Amelyik elnézte Gyurcsányi eftársék hamisításait? És nem hívták fel rá a figyelmet, pedig tudtak róla (konkrétan pl. Almunia ballib EU-biztos). Hát az tényleg rendkívül demokratikus. :DDD

De mondd, te ugye rögtön szörnyethalnál, ha nem lehetnél valami külföldi csicskája? Levegőt azért még tudsz venni egyedül, vagy azt is valami (momentán) nyugat-európai mondja meg, hogy mikor mennyit.

profilo 2012.11.11. 11:03:57

@WhyCantITouchIt?:

Ha valaki ennyiszer mondta meg a tutit,akkor az kimeríti a hivatásos bérkommentelő tényállását.

Ha már a megnevezett ennyi alkalommal bunkóz le ilyen váddal másokat.

Vén Csataló 2012.11.11. 11:07:25

@Nyekenyóka.: Nyugodj bele, Bajnai könnyű falat lesz. Semmi spiritusz a pasasban, viszont van szép nagy priusza a Wallistól az EU-pénzek lenyúlásának Gyurcsány-kormánybeli vezetésén át a Dataplexig.
Felfoghatatlan, mégis beszédes, hogy ez a pislogó libastróman legjobb, amit ki tudtak állítani.

2llkedő 2012.11.11. 11:07:30

@Vén Csataló: "Amelyik elnézte Gyurcsányi eftársék hamisításait?"

Milyen hamisításra gondolsz? És mi köze ennek a demokráciához?

"De mondd, te ugye rögtön szörnyethalnál, ha nem lehetnél valami külföldi csicskája?"

Nem vagyok senkinek a csicskája. Viszont nem is megyek gondolkodás nélkül fejjel a falnak. Megnézem, minek mi az előnye, hátránya, és úgy döntök.

Azért mesélhetnél arról, hogy külföld nélkül hogyan gondolod hazánk felvirágoztatását? Ugyanis függünk a külföldtől, ha tetszik, ha nem, és ennek megfelelően kell gondolkodni.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2012.11.11. 11:12:06

@Vén Csataló:

De engem nem érdekel, hogy ki milyen falat lesz Orbánéknak, amíg az emberek jó része nem látja be, hogy mindegyik a saját pecsenyéjét sütögeti, addig nem kellene asszisztálni egyikhez sem. Kivéve, ha valaki nem nyertese X pártnak, akkor lehet. De vakon hinni valakiben, már belátom, nem célravezető, mert csak pofára esés lesz belőle, mint nálam is.
Lehet itt örülni, hogy Orbán a király, Bajnai a balfasz, ettől még nem haladunk előre. Ez csak gyűlölködés, a másik sárba tiprása MINDKÉT OLDALRÓL érvek hiányában és hazudozással, rágalmazással. Én ebből már nem kérek, és úgy tűnik egyre többen nem kérünk.

Vén Csataló 2012.11.11. 11:17:37

@félázsiai 2llkedő: Költségvetési adatok meghamisítására gondolok. Hogy megdöglött a pannon puma, hogy csődben van az ország, amit Gyurcsányi eftársék nagyon demokratikusan elhallgattak itthon is és az EU-ban is. De azért az EU-ban persze rájöttek, de Almunia biztos eftárs gondosan megőrizte Gyurcsányi eftársék titkát mondván, hogy ha nyilvánosságra hozták volna az adatok meghamisítását, azzal beavatkoztak volna a 2006-os választásba. Bizony. Akkor a jónép mondjuk valós információk alapján dönthetett volna. Az meg a nyugat szerint szörnyen antidemokratikus lett volna.
Hát ennyi a "demokratikus" nyugatról efárska.
Te gondolkodsz? Na ne röhögtess.

kistukesz 2012.11.11. 11:22:24

Rendszerváltást akarok, de igazit, nem egy megrendezettet, mint 90-ben!

Vén Csataló 2012.11.11. 11:25:48

@Nyekenyóka.: Nos igen. Mindegyik a saját pecsenyéjét sütögeti. A hatalom az sajnos ilyen. De ha azt hiszed, hogy ez a legrosszabb, ami veled történhet, akkor gondold csak végig, vajon mindegyik csont nélkül végrehajtja amit az IMF követel? A románok végrehajtották. Nyugdíjcsökkentés, közalkalmazottak bérének csökkentése. Tömeges kirúgások.
A tapasztalat azt mutatja, nálunk a ballib az a csicska amelyik szemrebbenés nélkül kitol minden terhet a jónépre. Bajnai is ezt csinálta abban az 1 évben, amig az IMF helytartójaként üzemelt.
Ne legyen kétséged ha Bajnai és Gyurcsány és Kuncze jön, vége a bankadónak, vége a multik adójának és mindezt az utolsó fillérig az egyszerű adófiztetőkön fogják baszott nagy rózsadombi krokodilkönnyekkel a képükön bevasalni. Nem lesz bankadó áthárítás, ami miatt most nyafi van, hanem egy az egyben megkapjuk. Nem mellesleg, ha a multik és a bankok képesek lennének az utolsó fillérig áthárítani a speckó adójukat, akkor nem sírás-rívással, hanem széles mosollyal fogadnák az őket sújtó adók hírét.

2llkedő 2012.11.11. 11:28:07

@Vén Csataló: "Hogy megdöglött a pannon puma, hogy csődben van az ország,"

Ilyen hazugságok most is vannak, de nem ettől haladunk a diktatúra felé.

"Akkor a jónép mondjuk valós információk alapján dönthetett volna."

A jónép lesz@rja a valós információkat.

Tudod, "csak annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítottam".

Cincinnatus 2012.11.11. 11:28:35

@profilo:

Nagyon jogos kérdéseket tettél fel – legalábbis többségében!

Ha beleolvasol a korábbi posztjainkba, láthatod, hogy magunk sem vagyunk elégedettek „az ellenzék” teljesítményével, stratégiájával (pontosabban: egy reális stratégia hiányával), sem pedig az ellenzék egyes tagjainak és szervezeteinek munkamoráljával és szervezési készségével.

…Egyébként olyan, hogy „az ellenzék” nem létezik – ezért is használtam idézőjelet. Vannak „őskövület”-szervezetek, pl. az MSZP és a DK (amely hiába új alapítású, ha „bontott alkatrészekből” van összerakva). Ezekről kiderült, hogy (minden „megújulási szándékuk” ellenére) nem kellenek a magyar választóknak. Aztán vannak újak, velük pedig az a probléma, hogy előbb deklarálták a világra jöttüket, mintsem hogy stratégiát és programot dolgoztak volna ki a leendő teendőikre és arra nézvést, hogy miképpen fognak tudni egy célszerű és hatékonyan működő országos hálózatot kiépíteni. Mindez, sajnos, az Együttre is vonatkozik.

A helyzet az, hogy a magyar társadalomban nincsenek hagyományai az önszerveződésnek, mint ahogy a valódi érdekeink felismerésének sem, továbbá annak sem, hogy e felismert érdekeink mentén egymással kooperáljunk. A Fidesz sem efféle öntevékeny szervezet: kifejezetten felülről irányított – hiszen vezetői, Orbánnal az élen, igen jól ismerték fel, hogy a magyar „vezért akar”. (A Jobbik, elvileg, önszerveződő, ám ott meg azzal van baj, hogy az érdekek, amelyek mentén szerveződött, nem a valódi érdekek és nem a valódi probléma-okokra keresnek jól működő válaszokat…)

A nyugati megyék képzettebb lakosságának „Fidesz-pártisága” valójában egy „optikai csalódás”: ők ugyanis nem a Fideszt és nem is Orbánt támogatják, hanem egyrészt a polgáribb viszonyokat, másrészt pedig erősebb „antikommunista” attitűd él bennük. (Ez különösen a nyugati határhoz közeli, a szocializmus 40 évét viszonylag kevés „lebomlással” átvészelt polgárvárosok lakosságára jellemző: Sopronra, Szombathelyre, Kőszegre és bizonyos mértékig Győrre és Mosonmagyaróvárra is.) Viszont éppen ezek a közösségek azok, ahol egyre többen „hasonlottak meg” az elmúlt két évben a Fidesszel – és különösen az „ideológiailag nem elkötelezett” fiatalabbak.

A baloldal szavazói (vagy inkább: szimpatizánsai) között valóban sok a „bunkó”, azaz: a kevéssé iskolázott – ám az ő állampolgári és szavazói aktivitásuk csekély. Ami pedig a „30 alatti diplomások csoportját” illeti (őket lehet „szakértelmiségnek”) nevezni – mert gondolom, inkább a jobban fizetett, reáliákkal foglalkozókra és nem a „belvárosi humánértelmiségre”, a „romkocsmásokra” gondoltál), velük kapcsolatban igen érdekes a helyzet:

A „jól képzett, fiatal szakértelmiség”, amely, tegyük hozzá, magyar viszonylatban általában jólfizetett is, nemigen törődik a közszabadsággal, amely a Milla fővárosi, humánértelmiségi (és korántsem olyan jól élő!) híveinek a „mindenük”. A fiatal szakértelmiségnek bőven elegendő az, ha ő, személy szerint független. (Itt a függetlenség korántsem azonos a szabadsággal: egyfajta individualizmust jelent csupán.) Ráadásul ez a fiatal szakértelmiség le is nézi a „Milla-bázis” „link entellektüeljeit”: azokat teljesítményképtelen, lusta, dologkerülő bandának tartja. Mivel ez a fiatal szakértelmiség egész életében úgy nőtt fel, hogy csak akkor boldogul (értsd: akkor fog sokat keresni), ha keményen tanul (méghozzá reáltárgyakat!), majd utána keményen dolgozik, és eközben folytonosan versenyez másokkal, ezért igen alacsony benne a közösségi érzés és a szolidaritás a nálánál kevésbé sikeresekkel kapcsolatban… Ez a fiatal, jól képzett réteg tehát politikailag egyszerre naiv és inaktív. Naiv, mert ugyanúgy hisz „idolokban”, mint a „jobberek” – csak épp nem Orbánban, hanem Bajnaiban, de a dolog lényege, hogy ugyanúgy mástól reméli a problémák megoldását és nem a saját mindennapi közéleti aktivitásától, hiszen erre ennek a fiatal rétegnek sincsenek mintái.

Így az ő politikai motiválásuk sokkal nehezebb, mint az érzelmileg és indulatilag elkötelezett „jobber” szimpatizánsoké, akiknek gyakran elég annyit mondani, hogy „Mi, magyarok vagyunk a legkülönbek, a magunk sajátos, csak ránk jellemző gondolkodásmódja pedig önmagában érték, függetlenül a vele elért eredményektől…”, ill., hogy „Le a komcsikkal!”

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2012.11.11. 11:28:35

@Vén Csataló:

Nem is fogok rájuk szavazni, de ezekre se többet!
Na mindegy vasárnap van, ma inkább nem politizálok többet : )

2llkedő 2012.11.11. 11:30:09

@Vén Csataló: "mindezt az utolsó fillérig az egyszerű adófiztetőkön fogják baszott nagy rózsadombi krokodilkönnyekkel a képükön bevasalni."

Mint ahogyan most is az egyszerú adófizetőkön van bevasalva, csak a kormány szétteszi a kezét, hogy nem ő vasalja be.

mardekar 2012.11.11. 11:34:27

Én még mindig azt mondom, hogy nem a Fidesszel van itt a legnagyobb baj, hanem az ellenzékkel, meg a hülye magyarokkal. Ahelyett, hogy új politikai erőt keresnének, új szervezeteket hoznának létre, népszerűsítenék őket, inkább csak lószarral akarják leváltani a rohadt narancsot. Semmi értelme, csak büdösebb lesz. Ráadásul a nagy fasisztázásba teljesen elfeledkeznek az emberek a Jobbikról, miközben korrekt politikai és napjainkban egyre korrektebb gazdasági programja is van, csak persze az is nehezére esik az embereknek, hogy youtubon rákeressenek néha-néha egy egy párt megnyilatkozására, nemhogy végignézzenek egy parlamenti közvetítést.

Vén Csataló 2012.11.11. 11:36:48

@félázsiai 2llkedő: Nos, hazudsz. Mivel dolgozom több multival és pénzintézettel is, így tudom: próbálják, de nem tudják áthárítani a különadót. Az adó mértékéhez mérve csak aprópénzt képesek az az ügyfelekre terhelni, nem véletlenül lobbiznak az anyabankjaik őröülten az EU-ban a magyar kormány ellen. Ha igaz lenne, hogy mindent át tudnak hárítani, a pénzüknél lennének és nem lenn e az a hisztéria, ami most megy.
Bajnaival nem lenne problémájuk. Azért küldik a pasast, hogy megszüntesse különadót és az egész, egy az egyben az adófizetőket terhelje.

Cincinnatus 2012.11.11. 11:38:56

@mardekar:

A Jobbik korrekt programja? Muhaha! Hol van ott a kiadási és fedezeti oldal egyensúlya? Hol van tekintetbe véve az, hogy Magyarország GDP-jének 28%-át német cégek állítják elő? Hol van ott tekintetbe véve az a kőkemény realitás, hogy egy 10 milliós országocska nem zárhatja magára a határait - hacsak nem akar észak-koreai szegénységben élni?

A Jobbik nem politikai, hanem lélektani jelenség: a modern világ teljesítmény-követelménye és bonyolultsága elől elmenekülni akaró lélek produktuma - és mint ilyen, irreális! (Filozófiai hátterréről pedig inkább nem írnék...)

Cincinnatus 2012.11.11. 11:41:09

@Nyekenyóka.:

javaslom, olvasd el a Köztársaság Rt. c. posztunkat (progressziv.blog.hu/2012/07/17/koztarsasag_rt_avagy_hogyan_vessunk_veget_a_kozgepezesnek ) - ebben találsz válaszokat!:-))))

...És csak nyugi!:-))))

2llkedő 2012.11.11. 11:49:14

@Vén Csataló: "Bajnaival nem lenne problémájuk. Azért küldik a pasast, hogy megszüntesse különadót és az egész, egy az egyben az adófizetőket terhelje."

Nos, hazudsz!

Cincinnatus 2012.11.11. 11:52:55

@Vén Csataló:

Hogy téged idézzelek: "Nos, hazudsz!"

Nézd csak meg a 2013. jan. 1-től érvényes banki kondíciós listákat, ill. a telekom-cégek árképzését – és meglátod, ki is fizet!

Aztán: ha egy "multi", vagy bármilyen, a versenyszférában működő cég "lenyeli" az adót, akkor kevesebb bevétele lesz, tehát kevesebb jut akár termék- és szolgáltatásfejlesztésre, akár innovációra. Ez pedig már igen rövid távon is vagy oda vezet, hogy leromlik a termelési és szolgáltatási színvonal, vagy pedig oda, hogy egyszerre, egy összegben kell pótolnia az elmaradt fejlesztéseket - és azok költségeit ugyan kire terhelné, mint a fogyasztóira?:-)

…De mondok még mást is, ami azt bizonyítja, hogy már javában beindult az a folyamat, hogy hova vezet a különadókkal való játék: a magyar GDP-arányos beruházási ráta immár csupán 14%, ami azt jelenti, hogy már az egyszerű állag-szintentartásnál is kevesebbet ruháznak be a cégek. Remélem, hogy te., Orbán és Matolcsyi is értitek, mi ennek a következménye – de ha nem, akkor ideírom nektek: RECESSZIÓ, minimum 3-4 évig, ui. ennyi év kell ahhoz, hogy ha ma beruházol, annak megjelenjen a hatása.

mardekar 2012.11.11. 11:53:24

@Cincinnatus: Ilyen alapon az általad említett paraméterek a többi pártéba sem találhatók meg. Ez a baj látod, hogy utánanézni nem módi, de írni a baromságokat cifrázva az nagyon megy.

Ráadásul alig írtam a Jobbik programjáról, miért ezzel jössz? Vagy nehéz lett volna azt írni, hogy igazam van? :)

Cincinnatus 2012.11.11. 12:02:55

@mardekar:

Húha!

Azt írod: „alig írtam a Jobbik programjáról” – holott a kommented 557 betűkarakteréből 288, azaz 51,7% erről szólt!:-)

Aztán: miért mentség az a Jobbik programjának általam felhozott hiányosságaira, hogy a hiányzó dolgok „a többi pártéba sem találhatók meg”? A Jobbik programja egy fajvédő ideológiával bőven felöntött bullshit: Bogár László-szintű közgázzal összekeverve. Ráadásul a többi párt legalább nem élesztget olyan eszméket és indulatokat, amelyekből siker még soha a világon nem lett – káosz viszont sokszor!

Vén Csataló 2012.11.11. 12:15:02

@Cincinnatus: Te tényleg ennyire hülye vagy ember? A banki kondíciós listákból akarod levezetni, hogy vajon képesek-e a bankok kiterhelni a bankadót vagy legalább a nagyját az ügyfelekre? Hogyan okostojás? Na mutasd szépen, hogy matekoltad ki a kondíciós listákból ezt?

Vén Csataló 2012.11.11. 12:16:52

@félázsiai 2llkedő: Bajnaival kapcsolatban nincs mit hazudni. Volt 1 éve, amikor megnézhettük, mit művel. Ezt művelte. Az IMF farokcsóváló kutyája volt.

2llkedő 2012.11.11. 12:18:39

@Vén Csataló: "Volt 1 éve, amikor megnézhettük, mit művel. Ezt művelte. Az IMF farokcsóváló kutyája volt."

Nos, hazudsz!

2012.11.11. 12:23:14

Én megrögzött liberálisként vártam nagyon okt. 23.-át, de csalódtam.
A sajtó azt sugalta, hogy hatalmas tüntetés lesz a megunt kormány ellen. De nem ez történt!

A nép nem Bajnai mellé állt, hanem Orbán Viktor miniszterelnök urat éltette.

Ezentúl nem hiszek a liberálisoknak!

2llkedő 2012.11.11. 12:31:29

@Lindalinda: "A sajtó azt sugalta, hogy hatalmas tüntetés lesz a megunt kormány ellen. De nem ez történt!"

Arra nem gondoltál, hogy a jelenlegi kormányelleniek nem a jobbközéphez tartoznak?

Cincinnatus 2012.11.11. 12:36:05

@Vén Csataló:

A banki kondíciós listák tartalmazzák a tranzakciós költségeket, a számlavezetési díjakat és minden, a bank és az ügyfelek között elszámolható költséget – és ezek egyértelműen és jelentősen nőnek, holott az elmúlt évek trendje épp e költségek csökkenése volt.

Szóval: a bank ráterheli az ügyfélre a tranzakciós adót – úgy, hogy megemeli a banki tranzakciók után az ügyfél által fizetendő díjat (bankkártya-használat esetén is). A bank ráterheli az ügyfélre a különadót – úgy, hogy megemeli a számlavezetés díját.

…Te meg, az IGAZI hülye, beszopod Orbánnak, hogy majd ő nem engedi ezt a bankoknak – és képes vagy még itt, nyilvánosan is érvelni a hülyeséged mellett!:-) Mondd, van neked egyáltalán bankszámlád? Vagy Kubatov természetben (krumpliban, lisztben, kolbászban, konzervben) fizet?:-)

Szűtté mamá? Szűjjé! 2012.11.11. 12:52:58

@Androsz: Ezért is fogalmaz úgy a pst, hogy "exlex állapot". A fiesz damokratikus választáson a választási matek alapján teljhatalmat kapott ahhoz, hogy bármit megtehessen. A bármit azonban arra is, vagy főként arra használja, hogy a demokratikus alapszabályokat úgy alakítsa, ahogy az neki leginkább megfelel. Bizony, ez demokratikus öngól. Az ország azonban nem szenvedhet tőle, megoldást kell találni rá, és én úgy gondolom, hogy lesz id megoldás, ha eljön az ideje.

Szűtté mamá? Szűjjé! 2012.11.11. 13:04:19

@BenFranklin: Az lehet, hogy a demokratikus intézményrendszer nincs felkészülve egy olyan csávóra mint Orbán Viktor. Az echte pufajkás Horn Gyulának is ott volt a 2/3-ad, mégsem írta magára a választási törvényt 1998-ra. Ennek mentén helyezd el, hogy Viktot vajon milyen ember. Érdekes rendszer van itt kialakulóban, és ez nem a "zemberek" érdekében történik. Te pedig itt véded és tapsikolsz hozzá. Ezen gondolkoztz el, ha ingyen csinálod. Ha pedig fizetett bér narancsszoponc vagy, akkor kezeltesd a takonygerinced, több szót nem pazarlok rád.

wicha 2012.11.11. 13:12:36

@jet set: meg a többiek, akik Gy és B rémtetteit emlegetik : el kell keserítselek benneteket, ugyanis volt egy B. gyula nevezetű pökhendi minipitbull, akinek csak annyi volt a dolga két éven keresztül, hogy bizonyítékot találjon a fent említett két egyénre. Nem jött össze. Ahogy az ügyészségnek/rendőrségnek sem. Pedig ott is vannak lelkes kutakodók.

Szóval ha már az ember nagyhatalmú ellensége sem tud fogást találni rajta, akkor legalább el kellene gondolkodni ezen. Nem azt mondom, hogy nem tehettek semmi elítélendőt, de még ilyenkor is úgy beállítani a dolgokat, hogy tuti mocskos tolvajgecik, csúsztatás, jogilag rágalmazás. Mint a GyalogGaloppban a boszorkányüldözés:

(bíró)
- Honnan tudjátok, hogy boszorkány?
(ember a tömegből)
- Engem gyíkká változtatott!
-Gyíkká?!
-De már elmúlt...

@profilo: -az USA-ban egy picit másképp néz ki a rendszer. Ott ugyanis nincs kötelező arcképes igazolványos feliratkozás, csak cím alapján történik. Viszel egy közüzemi számlát, és a cím alapján szavazhatsz. Ott most azon kínlódnak, hogy legyen e kötelező szem.ig. bemutatás vagy sem. Ugyanis a leszakadt több 10milla mexikóinak-feketének nincs ilyen okmánya ergo szavazni sem szavazhatnának. szóval teljesen más a két rendszer.

Jelen pillanatban most balról megy a Hype, jobbról a porhintés, az emberek tudatába két év múlva úgyis beépül az igény a szavazásra. Ha az ország többsége úgy gondolja, hogy le kell váltani a brigádot, akkor úgyis megteszik, ha nem, akkor viszont nagyon nagy lesz a balhé, ez borítékolható. Ma még az ország egyik felének megvan a reménye a majdani változásra (a másik fele közben szépeket álmodik), de a kedvezőtlen eredménynél ez eltűnik. Mint 2006-ban, akkor is borítékolható volt egy dühhullám.És jönnek a gumilövedékek. Megint.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 13:27:41

Nem értek egyet. Radbruchot nem lehet mindenre alkalmazni.

Nincs szükség kilépni a hatályos jogrendből és újat létrehozni, hanem a hatályos jogrend alapján kell változtatni, amíg erre lehetősége van. Másképp cselekedeni csak akkor kell, ha nincs más lehetőség.

Kérdés: meg lehet változtatni a fideszes féldemokratikus rendet saját szabályai által? Igen, lehet. Hogyan? Megfelelő többség kelll.

S ha nincs meg ez a többség? Akkor ez azt jelenti, hogy a fideszes rendnek komoly a támogatottsága.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 13:31:07

@wásztákhurwáh:

A Radbruch elv lényege:
- létezik isteni jog (ateisték nevezhetik természeti jognak is, ez mindegy),
- az isteni jognak vannak alapelvei,
- az emberi pozitív jog szabadon működhet, de nem sértheti az isteni jogot,
- ha egy jogrend az isteni jog tagadásán alapszik, akkor az érvénytelen jogrend.

2llkedő 2012.11.11. 13:48:36

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: "S ha nincs meg ez a többség? Akkor ez azt jelenti, hogy a fideszes rendnek komoly a támogatottsága."

Vagy kreált ellentétek miatt nem tud kialakulni a többség.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 13:54:15

@alfacharlybravo:

Az hogy mi demokratikus és mi nem, nem ilyen részletektől függ. Az USA egy szövetségi állam, így előfordulhat, hogy az az elnökjelölt nyeri a választást, aki országosan KEVESEBB szavazatot szerzett. Az ok: a szövetségi államok autonómiája.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 13:56:38

@Viktor Nagy szerintem:

"Kommunista párt főtitkárai is puccsolgatták egymást Szovjetunióban..."

Összesen 1-szer történt meg.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 13:58:55

@Cincinnatus:

"egy demokratikus alkotmány nem mehet szembe a demokrácia legelemibb elveivel - ilyen elv az, amiről írtam, hogy t. i. nem szűkíthető a demokrácia"

Nincs konszenzus arról, hogy mik ezel a legelemibb elvek. Gyakorlatilag addig minden okénak számít, míg:
- az ellenzék TÖMEGESEN nem bojkottál
ÉS
- a vezető demokratikus hatalmak nem minősítik az állam rendjét antidemokratikusnak.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 14:00:12

@félázsiai 2llkedő:

Persze, ez is lehet. De én alapvetően nem ebben látom a problémát.

Cincinnatus 2012.11.11. 14:12:41

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Nem!

Ugyanis: a demokrácia éppen abban különbözik az autokráciától, hogy a hatalom birtokosa sem tehet meg „bármit”. Aki arról beszél, hogy „a több mint 2/3 bármire felhatalmaz”, az nem veszi tekintetbe azt az alapelvet, hogy demokratikus választáson csak a demokráciát fenntartó, vagy erősítő hatalomgyakorlásra kaphatott felhatalmazást, de a demokrácia gyengítésére és a demokratikus jogok gyakorlásának megnehezítésére semmiképp sem.

Amennyiben egy, a hatalmat megszerző többség mégis efféle lépéseket szeretne megtenni, erre is van elvi út: a népszavazás. Ott eldöntheti az állampolgárok többsége, hogy (esetleg tekintettel bizonyos, a parlamenti választás idején még nem létező körülmények, érvék hatására) elfogadja-e ezeket a demokráciát korlátozó lépéseket, vagy sem. (További eset, amikor korlátozható a demokrácia, a háború, vagy az országot alapjaiban megrázó természeti csapás/katasztrófa – ám ennek elmúltával automatikusan vissza kell, hogy álljanak a demokratikus viszonyok!)

A fentiekből következően: a Fidesz nem tehette volna meg a demokráciát és az alkotmányos jogokat szűkítő új Alaptörvény népszavazás nélküli hatályba léptetését – nem azért, mert alkotmányozásra a kétharmada nem adott volna felhatalmazást (mert adott), hanem azért, mert az új Alaptörvény konzekvensen és koherensen demokratikusjog-szűkítő. És az új választási törvényre is pontosan ez vonatkozik!

(Ne lepődj meg: ugyanezt a válaszkommentet rajtad kívül korábban még két kommentező, WhyCantITouchIt? és Androsz is megkapta, mivel ő is felvetették az általad is említetteket...)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 14:18:29

@Cincinnatus:

Én abszolút nem vagyok legitimista, azaz vallom: nem baj, ha időnként megszakad a jogrend. De az semmiképpen sem kivánatos, ehhez csak nagyon kivételes esetben szabad nyúlni. Nem érzem úgy, hogy most ilyen kivételes helyzet lenne.

2llkedő 2012.11.11. 14:39:45

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:
"De én alapvetően nem ebben látom a problémát."

Hanem miben?
Jelenleg van egy, azaz egy ember, aki igazi kihívója lehet Piktornak, de az ellen is megy a lejáratás éppen az ellenzéki oldalról is.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 14:42:06

@félázsiai 2llkedő:

Szerintem az összefogás nem lehet parttalan. Az összefogásnak pozitív értékek mentén kell történnie és nem elég a "nem tetszik a Fidesz". Nem is tartom bajnak, hogy nem mindenki ért egyet.

Cincinnatus 2012.11.11. 14:43:08

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Ha egy „gyakorlati hatalomgyakorlási forma-váltás” történt (mint Magyarországon az utóbbi két évben), akkor az bizony „rendkívüli helyzet”, mivel az addigi rend, a demokrácia, megszakadt.

Ne feledd: nem csak „deklaráltan” lehet szakítani a demokráciával, hanem úgy is, hogy – élve az elvileg a rendelkezésére álló hatalommal – a hatalom gyakorlói elkezdenek mind több és több kompetenciát magukhoz vonni és mind kevesebbet meghagyni a hatalmon kívülieknek. Formálisan Augustus idejében is működött a köztársaság: megvolt a szenátus, a tribunus, stb. – a rendszer mégis alapvetően különbözött és más mechanizmusokkal működött, mint a „klasszikus” köztársasági időkben.

A demokráciával szakító, ám nyíltan nem deklarált hatalomgyakorlási forma-váltások esetén rendszerint nem az történik, hogy (azonnal) eltávolítják a demokrácia intézményeit, hanem az, hogy elkezdik azokat saját híveikkel a saját érdekükben működtetni – miközben ezek a hatalomgyakorlási terepek (pl. az országgyűlés) egyre inkább formalitásokká válnak és ezzel párhuzamosan kiépülnek egyéb, a tényleges hatalmat és döntési kompetenciákat birtokló struktúrák (mit a törvény-előkészítést hagyományosan végző minisztériumi apparátusok helyett a „külső tanácsadó cégek”). Az csak a hatalomváltás második lépése szokott lenni, amikor a hatalom birtokosa kijelenti, hogy „semmi szükség a régi szervezetre” és létrehoz (általában a régi, immár csak formális szervezet „legitim döntése” által) egy új hatalmi struktúrát – mint tette ezt Napóleon is, amikor első konzul lett. A harmadik fázis már a nyílt diktatúra, amikor a gyakorlatilag egyeduralkodó önmagát teszi meg formálisan is a hatalom tényleges, abszolút birtokosának – mint Hitler, miután a felhatalmazási törvénnyel „megtisztított” Reichstag betöltötte „átmeneti szerepét”.

…Egyszóval: igenis, kivételes helyzet van!

2llkedő 2012.11.11. 14:51:16

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: "Az összefogásnak pozitív értékek mentén kell történnie"

Akkor miért van az, hogy egybúl a negatív dolgok kerülnek előtérbe, ha felmerül egy név?

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2012.11.11. 17:18:47

@fradra: "A mostani többség kialakulásához sok kapálgató jóember hozzájárult a szavazatával, előzetes regisztráció nélkül. Nem vontam kétségbe a jogukat, hogy megtegyék. Lehet, hogy a kapálgató jóemberek 2014-ben másra szeretnének szavazni. Jó lenne, ha te sem vonnád kétségbe a jogukat, hogy megtegyék."

Itt a szavazás jogát senki nem is próbálta megnyirbálni. Bárki szavazhat, akinek az egyéb törvények szerint szavazati joga van. Az új szabály pontosan annyit kíván, amit te is mondasz: aki szavazni akar, annak ne az utolsó pillanatban támadjon kedve szavazni. Mert azok esetleg nem is kevesen mennek el szavazni csak azért, mert felbosszantotta őket valami napi hír. Aminek talán semmi köze sincs az ország sorsának folyamatos változásához. Szavazni szerintem még kevesebb embernek lenne szabad, csak azknak, akik pár egyszerű kérdés megválaszolásával bizonyítani tudják, hogy nem segghülyék, és legalább alapvetően tisztában vannak azzal, hogy mi van. Vagy te azt szeretnéd, ha segghülye tömegek válasszanak meg valakit, aki aztán a te életedbe tenyerel bele, és ráadásul te teljes erővel győzködöd az ismerőseidet, hogy az a politikus egy közveszélyes barom, csak szépen mosolyog?

Az, hogy a Fidesz kizárni próbálja a hirtelen ötletből szavazókedvet kapókat a komoly döntést kívánó aktusból. Ha szerintetek ezzel azokat zárják ki, akik benneteket segítenének, akkor ti azt állítjátok, hogy azokban reménykedtek, akiket pár rafináltul elhelyezett manipulatív hírrel az utolsó pillanatban magatok mellé tudtok állítani, egyébként vagy segghülyék, vagy lusták még szavazni is, ennek megfelelően sejthetjük, hogy mennyire lusták az ország dolgairól értelmesen gondolkodni is. Ha viszont szerinted a titeket jól ismerő, komoly embereket zárják ki, akkor a segghülyék a fideszre szavaznak, hirtelen ötletből, márpedig akkor a Fidesz ezeket a potenciális szavazókat tervezi kizárni a rendszerből. Az nektek vajon miért fáj annyira, hogy a játékszabályok felrúgására bíztattok sokakat?

@wmiki: " majd jön az ultimate érv az szdsz szótárból, aminek a lényege:
demokrácia = hatalmon vagyunk
diktatúra = ellenzékben vagyunk "

Sajnos nagyon igaz.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2012.11.11. 17:20:36

Még egyszer, hogy világos legyen: Ha a korlátozás a segghülye, tulajdonképpen nemtörődöm embereket zárja ki, akkor ti ezek támogatását remélitek a megfontolt emberek szavazatai ellen. Ez nem szégyen? Ha pedig inkább a Fidesz mellett szavaztak a nemtörődöm, buta emberek, akkor ezek kizárásával nektek fognak kedvezni. Hol itt a végveszedelem?

ayatollah 2012.11.11. 17:23:47

@red shield rapresentative: mondtam én egy percig is hogy mi magyarok bűntelenek vagyunk? azt mondtam, hogy a győztesek bűneiről nem szoktak beszélni.

Például a II.VH általános narratívája az, hogy voltak a nagyon szemét mocsok fasiszták, voltak a nálunk csak egy kicsit kevésbé rossz kommunisták, meg a nagyon jó "szövetségesek" (kapitalisták, csak ezt sem illik kimondani). Miközben szerintem valójában mind a három tömböt gátlástalan háborús bűnös gyilkosok irányították. Egy igazságos világban pl. Eisenhovernek ott lett volna a helye Nürnbergben, nemhogy utána még elnöknek válasszák brrrr.

ayatollah 2012.11.11. 17:34:39

@fchris82: mindennel egyetértek amit írtál.

Ettől függetlenül fenntartom, hogy igazi változás csak akkor lehetséges, ha apolitikát a háttérből valójában irányítókat ki tudjuk kapcsolni. Mert amíg továbbra is Simicska, Demján, Csányi, Hernádi, Széles, Baldauf és bűntársaik döntik el valójában a dolgokat (például eléggé világos hogy az oktatás leépítését Demján útmutatásai alapján végzi a gombnyomogató hadsereg), addig valójában teljesen mindegy, hogy Orbán, Mesterházy, Bajnai, Vona, Schiffer vagy egy másik fasz lesz a végrehajtójuk.

A fideszes csóka írta nekem, hogy kicsi ország révén nekünk csak ez azt egy oligarchiánk van, másikra nem számíthatunk, ebben van is igazsága. Ezért írtam vagyonelkobzást, így megszabadulhat az ország ezeknek a tehetségtelen ámde gátlástalan bűnözőknek a fogságából.

ayatollah 2012.11.11. 17:37:45

@kormányzó: én azért bavállalom...

Papcsák, te egy szánalmas impotens szarfaszú kis geciláda vagy!

szerinted? :)

Vén Csataló 2012.11.11. 19:15:13

@Cincinnatus: Kár csattognod kicsihuszár. Világos, hogy halvány fogalmad nincs arról, hogy a bankok mennyit tudtak/tudnak kiterhelni a banki különadóból az ügyfelekre. De a pofád azért jó nagy. Nekem magyarázod mi a kondíciós lista? Mert ha kimásolod valami tankönyvből, akkor az bizonyítani fogja, hogy de igen áthárítják? Mert erről csak annyit tudsz ideböfögni hülyegyerek, hogy emelkedtek.
Na de mennyivel emelkedtek?
Mert ez az ami nagyon nem mindegy.
Azt ugatjátok, hogy hiába emeli Orbán a bankok, a biztosítók adóit, mert úgyis átterhelik az ügyfelekre.

Hazudtok mint a vízfolyás vörös nyomorultak, mert a sem a bankok, sem a biztosítók, sem a multik nem tudják az ügyfelekre hárítani az adókat. A különadóknak csak egy töredéket tudják csak továbbterhelni, a többit bizony a Nyugat-Európában elképzelhetetlen mértékű profitjukból kénytelenek fizetni. Ezért zárnak be bankfiókokat, ezért csökkentenek létszámot és mindenféle működési költséget az egész pénzügyi szektorban. Csak a Raiffeisen anyabankjának 350 millió eurót kellett 2011-ben belenyomnia a magyarországi leányvállalatába. Az Erste több mint 40 fiókot zárt be. Biztos azért mert a bankadót simán áthárítják az ügyfelekre, ugye, hülyegyerek?

Ha meg megint Bajnai eftárs lenne itt az IMF-helytartó (mert magyar miniszterelnöknek ezt a strómant nem lehetne nevezni), akkor az egész behajtandó összeget, úgy ahogy van a jónépből taposnák ki, például ingatlanadó formájában, nehogy szegény bankoknak sérüljön a profitrátájuk.

És az rohadtul nem mindegy, hogy egy mondjuk 80 milliárdos adótételnek egy töredéke sújtja az állampolgárokat, (amennyit a bankok át mernek/tudnak hárítani) vagy az egésze. Bajnaiéknál már tudható, hogy az egészet a bérből élők fizetnék, a bankok meg semmit.

Cincinnatus 2012.11.11. 19:37:47

@Vén Csataló:

Hm… Szép stílusod van! Tudod, általában az agresszió azokra jellemző, akik egyéb módon már képtelenek lennének érvelni… De ez legyen a te bajod!:-)

Amúgy ezt a cikket mintha éppen ma és éppen egyenesen neked – és a hozzád hasonló ökonómiai analfabétáknak – írták volna: index.hu/gazdasag/magyar/2012/11/11/mnb_a_tranzakcios_illetek_homok_a_gepezetben/

Amúgy pedig az a bizonyos, általad említett „elképzelhetetlen mértékű profit” az elmúlt évben éppen úgy nézett ki, hogy az OTP kivételével szinte az összes magyar pénzintézet negatív eredménnyel zárt. Persze lehet, hogy amint a fideszes Dancsó képv. úr szerint „a negatív növekedés is növekedés” (hvg.hu/itthon/20120912_A_negativ_novekedes_is_novekedes__megszol), úgy szerinted a negatív pénzügyi eredmény is „elképzelhetetlen profit”.:-)

A külföldi hátterű bankok pedig mindenek előtt azért tőkésítették fel magyar leánybankjaikat, hogy azok jobban teljesíthessenek a stresszteszen, ill. a magyarországi gazdaságot recesszióba nyomó a „kormány-unortodoxia” miatt.

A gazdaságnak (is) megvannak a maga belső, objektív törvényszerűségei, amelyeket lehet nem ismerni (mint te) és lehet nem törődni velük (mint a kormány) – csak éppen ez nem tesz jót egy kicsi, nyitott gazdaságnak és az abban az országban élő embereknek és az ottani vállalkozásoknak. …De örülj csak a bankok kárára – csak akkor nem tudom, hogy ki fogja hitelezni és milyen forrásból a magyar kis- és középvállalkozásokat?

fchris82 2012.11.11. 20:00:34

@Vén Csataló: "És az rohadtul nem mindegy, hogy egy mondjuk 80 milliárdos adótételnek egy töredéke sújtja az állampolgárokat, (amennyit a bankok át mernek/tudnak hárítani) vagy az egésze. Bajnaiéknál már tudható, hogy az egészet a bérből élők fizetnék, a bankok meg semmit."

Huh, még szerencse, hogy a gazdaság szárnyal, a felsőoktatás megmenekült a tandíjtól, és az Orbán kormány végre nem az IMF-től veszi fel a hitelt holmi 4%-ért, hanem 8-9,5%-ért a piacról. És milyen jól tették, hogy amit felvettek Bajnaiék, annak a hitelnek a felét nem azonnal lemondták, hanem vettek belőle MOL részvényt - ízlelgesd: IMF hitelből. Végre kiszámítható gazdaság és adópolitika van, a hazai KKV sorra indulnak, és messze lekőrözzük a környező országokat - ha másban nem, a világbajnok 27% ÁFA-val mindenképpen. Szerencsére azóta a külpolitikával is minden rendben, sikert sikerre halmoz a jelenlegi kormány - baltás gyilkos ügye. Lett új alkotmány, végre, hiszen mindenki számára világos volt, hogy a régi alkotmány fojtogatja az ország gazdaságát, teljesen jól előkészítve, átgondoltan, azóta sem kellett hozzányúlni. Ilyen egy igazán jó munka! Végre egy kormány, aki a vidéken élőkkel is megfelelően foglalkozik - Ángyán, földfoglalás. És most, hogy a Moszkva teret átrendezték, mindjárt teljesen máshogy néz ki, évtizedes problémát oldottak meg a 3 kerület határán fekvő térnél azáltal, hogy átnevezték.

És a választási törvény, még a saját alkotmányuk szerint sem törvényes, ezért inkább beemelik az alkotmányba! Zseniális, én mondom, látszik rajtuk, hogy profik és hozzáértők tömege ül ott, teljesen más, mint az MSZP volt, a maga kontárságával, adatok eltitkolásával, könyvelés kozmetikázással.

De ami a legfontosabb, évekig tartó habzó szájú elszámoltatás követelés, D-209-ezés után VÉGRE tiszta vizet öntenek a pohárba és felszámolják a kommunista múltat, teljesen kutathatóvá tették az ügynök aktákat, a régióban utolsó országként, de megéltük ezt is.

Irónia vége. Neked egyébként nem csípi a szemed a valóság? Legalább egy ici-picit. A "ne az emberekkel fizettessék meg" kormány egy rakás új adót vezetett be, ami csak az embereket sújtja (27% az ÁFA, azt vágod, az kit sújt?), ügynök múlt kutathatóságot pont ő szavazta le, a nemzetközi trenddel ellentétesen, nálunk a foci lesz államilag támogatott és az oktatás önfenntartó, míg mindenhol máshol éppen fordítva van, a foci önfenntartó, és az oktatásba ölik az irdatlan pénzeket. Mármint a hasonlóan nyersanyag hiányos országokban. Értem én, hogy fúj MSZP, meg fúj liberálisok, hajrá Magyarország, hajrá magyarok, de ugye nem gondolod komolyan, hogy a fociba ölt milliárdok az ország szempontjából sokkal jobban kamatoznak, mint ha azt oktatásba ölnék, ugye nem? Meg ugye ezt nem neveznéd felkészült és szakmai kormányzásnak, ami most folyik? Nézd meg a módosítok számát, ez szakmai, jól előkészített törvénykezés ami ott folyik? Neked akkor vmi nagyon durván aberrált elképzeléseid vannak a jól kormányzásról. Ez mindennek nevezhető, de se jónak, se felkészültnek, se az ország érdekeit valóban szem előtt tartónak. Vagy te úgy vagy vele, hogy a foci a jövő, a mérnök, orvos és egyéb képzés meg felesleges időtöltés?

wásztákhurwáh (törölt) 2012.11.11. 20:10:56

@maxval, a gondolkodni próbáló birca: Az isteni jog alapelveit meg valami elefántcsonttoronyba zárkózott jogtörténészek, jogbölcseleti, jogszociológiai gondolkodók szülik meg? Mert érdekes módon minden oldal annak a tudatában van, hogy ők az isteni (természet) jognak az alapján állnak.

Van fogalmam a természetjogi gondolkodásról, de azt gyanítom a Fidesz is azt hiszi, hogy a pozitív jogon felüli elveknek felel meg, amikor a pozitív jogot alkotja...

wásztákhurwáh (törölt) 2012.11.11. 20:15:50

@Ylim: A logikád a alapján a Fideszt 2/3-dal megválasztották, tehát bármit megtehet, amihez a 2/3 kell.
Kasszától való távozás után pampogást nem áll módunkban elfogadni.
Ezek szerint minden olyan intézkedés, amit nem jelentett be a kormány a megválasztása előtt a programjában, az olyan, amire azt mondhatja a paraszt, hogy má' pedig ez nem volt bekalkulálva, ehhez nem járultunk hozzá.

Én nem értek egyet a Fidesz uralmával, hatalomgyakorlási módszereivel, meg amit eddig csináltak, annak a nagy részével sem, de a 2/3 az 2/3. Hogy lehet egy 2/3-os csapatnak azt mondani, hogy ne tegyétek, amire a törvény feljogosít titeket.
Erre ők joggal mondják, hogy a szavazók 2/3-a felhatalmazott minket 4 évig jogalkotásra.
Nem szép, nem jó, de ez van.

2012.11.11. 20:40:11

@wásztákhurwáh: "Ezek szerint minden olyan intézkedés, amit nem jelentett be a kormány a megválasztása előtt a programjában, az olyan, amire azt mondhatja a paraszt, hogy má' pedig ez nem volt bekalkulálva, ehhez nem járultunk hozzá."

Egy normális demokráciában illene így működnie. Ugyanis a kormánynak a választói érdekeit kellene képviselnie és ha nem ezt teszi, akkor a választóknak legyen lehetősége még a ciklus vége előtt rákényszerítenie a kormányt a választók akaratának való megfelelésre.

Gondolom arra te is emlékszel, hogy az ún. szociális népszavazás során éppen ez történt.

Nem véletlen, hogy a jelenlegi kormány első intézkedései között szerepelt a népszavazás ellehetetlenítése, a többi, "fékek és ellensúlyok" néven emlegetett lehetőséggel együtt.

A te logikád alapján a fidesz most a 2/3 birtokában simán megszüntethetné a demokratikus választási rendszert, elvehetné a emberek megtakarításait, és senki nem szólhatna egy szót sem.

ayatollah 2012.11.11. 20:43:23

@wásztákhurwáh: Csak arra vannak felhatalmazva amire mandátumot kértek.

-Előző tolvajbanda elszámoltatása
-Tisztességes és kompetens kormányzás
-Adócsökkentés
-Új munkahelyek
-Gazdasági növekedés

Ezen kívül másra nem kértek és nem kaptak felhatalmazást.

Namármost a felhatalmazásukban álló témák egyikét sem teljesítik, annyival megfejelve, hogy a nép kifosztását és a korrupciót az elődjeiknél is nagyobb hatékonysággal teszik (és amazokat természetesen NEM számoltatják el).

Helyette csinálnak minden egyebet, amire nem kaptak egy szikrányi felhatalmazást sem. Például alkotmányozást, oktatás leépítését, kultúra leépítését, földek kiosztását az oligarchiának. Ez mind visszaélés a kapott hatalommal.

Tisztességes helyeken már vér folyna...

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 20:49:48

@wásztákhurwáh:

Nem, a természetjogi iskola - mely egyébként az ókorban, a középkorban és kora újkorban a FŐ jogi iskola volt, csak a késő újkorban lett letaszítva a "trónról" - azt állítja, hogy vannak bizonyos elvek, melyek Istentől vannak, nem az emberektől, azaz az emberi társadalom nem jogosult ellenük fellépni.

Egyébként a II. vh. pozitív mellékhatása, hogy ismét a természetjogi iskola a fő iskola. Ugyanis ráeszmélt a jog, hogy a pozitivista jog képes szörnyű dolgokat jogi köntösbe öltöztetni, pl. a zsidók irtása teljesen jogszerű volt Hitler idején.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 20:52:29

@wásztákhurwáh:

"Van fogalmam a természetjogi gondolkodásról, de azt gyanítom a Fidesz is azt hiszi, hogy a pozitív jogon felüli elveknek felel meg, amikor a pozitív jogot alkotja..."

Nyilván eddig nem tettek olyat ami ellenkezni a természetjoggal. A természetjog ugyanis nem demokráciapárti, nincs köze hozzá, egy diktatúra is lehet konform a természetjoggal, ha az alapelveket nem sérti.

Ezért sem értek egyed e bejegyzés alapgondolatával: természetjoggal nem lehet a féldemokrácia ellen küzdeni.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 20:56:51

@wásztákhurwáh:

Teljesen egyetértek veled.

Zsákutca szerintem az a típusú gondolkodás, hogy "nem legitím" meg "nem volt felhatalmazás". De igen, legitím és van felhatalmazás.

Az ügyből azt a tanulságot kell inkább levonni, hogy az alkotmányjog jelenlegi formájában nem tartható, s igenis erősen nehezíteni kell az alkotmány megváltoztatását.

Eddig amolyan úriemberi szóbeli megállapodás volt, hogy senki sem nyúl hozzá bizonyos dolgokhoz. Ez nem tartható.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 21:00:27

@Ylim:

"Egy normális demokráciában illene így működnie."

Nem, nem így van.

A képviseleti demokrácia nem így működik. Ez a korábbi rendszer volt, ami Mo-n is volt 1848 előtt: a választók bármikor összegyűlhettek és UTASÍTÁST adtak a képviselőnek, akinek KÖTELESSÉGE volt azt teljesíteni, vagy le kellett mondania. Manapság ez káoszhoz vezetne és a csőcselék uralmához. Akinek több pénze van vagy demagógabb, az összecsődítené a választókat és mégbénítaná a parlamentet. Ehhez képest mindenképpen jog atöbbpárti demokrácia, annak hibáival együtt.

Cincinnatus 2012.11.11. 21:25:38

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

„De igen, legitim és van felhatalmazás.”

Nem, a felhatalmazás csak addig érvényes, ameddig azt a demokrácia meg- és fenntartására, erősítésére és a demokrata mentalitás (ki-)fejlesztésére és terjesztésére használják. Ez a demokrácia, mint államberendezkedés értelme. Ha eltekintünk ettől és nem követeljük meg ezt a demokratikus úton a kormányzásra felhatalmazottaktól, akkor magától a demokráciától is eltekintünk.

A demokráciában nem az a lényeg, hogy kik birtokolják a hatalmat, hanem az, hogy hogyan és mi célból. Ez utóbbi kettő különbözteti meg a valóságos demokráciát attól a helyzettől, ha (már) csupán a demokrácia kellékei, „díszletei” vannak meg – mint a mostani Magyarországon.

Az pedig, hogy mindezt olyan sokan – köztük, úgy látom, te is – nem érzik és nem akarják érteni, csupán annak bizonyítéka, hogy milyen kevéssé érzi magának a demokrata mentalitás a magyar nép. Ti azt tartjátok (ösztönösen) természetesnek, ha a hatalom birtokosa „mindent megtehet” (és: meg is tesz) – hiszen (gondoljátok ti) a hatalom arra való, hogy a hatalmat gyakorlók „kiélhessék magukat”. Hiszen ez volta szokás és megszokott évszázadok óta – és ennek ellenkezőjére nemigen akadt példa, amely hatást fejthetett volna kis a magyar társadalomra lés mentalitásra.

A demokrácia nem más, mint az egyenlő szabadok közössége, valamint az az érzés, hogy én, az egyén, része vagyok e közösségnek és hogy e közösség dolgainak intézését (a hatalmat) csupán célszerűségi okokból bízzuk azokra, akik erre a legalkalmasabbnak tűnnek. Emiatt pedig lehetetlenség és abszurdum lenne, ha a hatalom általunk választott gyakorlói elkezd(het)ik azt a maguk hasznára működtetni, hogy megakadályozzanak minket, a közösséget abban, hogy tőlük, ha úgy ítéljük azt célszerűnek, a hatalmat (intézményes keretek között) visszavehessük.

( Pl. az is a gyenge demokrata mentalitás egyik velejárója, hogy magát a mentalitás jogszabályokkal akarjuk pótolni – pl. amit te is írsz, hogy „erősen nehezíteni kell az alkotmány megváltoztatását”.)

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 21:29:09

@Cincinnatus:

A kérdés: mi az a pont, ami már megszünteti a demokráciát és cirkusszá teszi. Nyilvánvaló: Mo-n nem volt demokrácia 1948-1990 között, ez nem vitás. S nyilvánvaló, hogy 1990-2010 között meg az volt. De mi a mai helyzet? Mi a mérce? Mi az a pont, amihez viszonyítani kell?

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 21:31:48

@Cincinnatus:

"Pl. az is a gyenge demokrata mentalitás egyik velejárója, hogy magát a mentalitás jogszabályokkal akarjuk pótolni – pl. amit te is írsz, hogy „erősen nehezíteni kell az alkotmány megváltoztatását”."

Magyarországon nincs demokrata mentalitás, a többség leszarja az egészet. Így csak jogszabályokkal lehet az ügyet megoldani.

Képtelenség lenne brit módra csinálni, ahol vannak olyan esetek, hogy még fontos alkotmányos alapkérdésekre sincs jogszabály, csak valamiféle szokásjog, melyet mégis mindenki betart.

Cincinnatus 2012.11.11. 21:44:45

@maxval, a gondolkodni próbáló birca:

Attól a ponttól vált illegitimmé a kapott 2/3-dal való élés, amikortól konzekvens láncolattá álltak össze a demokráciaszűkítő lépések, amelyek célja az volt, hogy a jelenlegi hatalom teljesítmény nélkül is megtarthassa a hatalmát.

Ez konkrétan az a pont volt, amikor az új alaptörvényt nem bocsátották népszavazásra, hogy feketén-fehéren kiderüljön: elfogadja-e a magyar nép többsége azt, hogy korlátozzák a jogait?

Azt szokás általában mondani, gondolni, hogy a 2/3 teljes felhatalmazást ad az alkotmányozásra - ám ez csak azzal a korláttal igaz, hogy ha az alkotmányozás nem szűkíti a demokráciát. Minden más esetben akkor marad meg a demokratikus hatalomgyakorlás keretei között a hatalom gyakorlója, ha vállalja a tervezett változtatás demokratikus megmérettetését a teljes nyilvánosság előtt - és ezt a Fidesz elmulasztotta. Ezért és onnantól illegitim a hatalma.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2012.11.11. 21:52:09

@Cincinnatus:

Szerintem nem az új alkotmány a fő gond. Sokkal problémásabb a választási jogszabály.

2llkedő 2012.11.12. 07:14:08

@Cincinnatus: "Minden más esetben akkor marad meg a demokratikus hatalomgyakorlás keretei között a hatalom gyakorlója, ha vállalja a tervezett változtatás demokratikus megmérettetését a teljes nyilvánosság előtt - és ezt a Fidesz elmulasztotta."

Ha nem népszavazással, akkor új választások kiírásával lehetett volna legitimmé tenni a parlamentet, ugyanis az az új parlament már az új alkoztmánynak megfelelően lenne megválasztva.
Jelenleg egy olyan parlamentünk van, amelyik egy régi alkotmány alapján került hatalomra, a régi alkotmányra esküdtek fel, amit hatalomra jutásuk után a szemétbe dobtak. Innentúl kezdve kétséges a legitimációjuk.

Az más kérdés, hogy mennyiben új az az új tákolmány? Mi az, ami teljesen őj a régihez képest?

Az alkotmányozás nem arról szól, hogy új alkotmányt lehet írni, hanem arról, hogy a meglévőt konszenzusos alapon javítani lehet. A parlamenti egypárti 2/3 nem konszenzus.

ayatollah 2012.11.12. 10:52:56

@kormányzó: Talán az azért túlzás te egy kényszermunkatábor simán kijárna az ilyeneknek ;-)

Husz_János_Puszita 2012.11.12. 16:57:25

Nagyon egyetértek a poszt minden szavával. Tartalomhoz a forma, nem pedig fordítva. A tartalom mi magunk vagyunk. Különbség van a jogszolgáltatás és az igazságszolgáltatás között. A törvények eredeti funkciója a mindennapi élet és értékek, viselkedési szabályok, informális normák formális, írásos formába öntése.

Husz_János_Puszita 2012.11.12. 17:41:57

@irónika:

...és a kampányfinanszírozásról még nem szavaztak. Lesznek itt még aljas húzások, kétsége senkinek ne legyen. Ha valaki azt hiszi, ez a demokrácia, akkor súlyos fogalomzavarban szenved. A demokratikus alkotmány lényege, a polgárai jogait védje a kormány túlkapásaitól. Attól, hogy a túlkapásokat beleírják a tákolmányukba, nem lesz demokratikus. A demokrácia lényegéhez tartozik, a többség nem csinálhat azt, amit csak akar. Óvnia kell a kisebbségei jogait, legyen az politikai kisebbség vagy etnikai. Erkölcsileg, emberileg semmilyen relativizálással nem menthető, amit a Fidesz művel.

irónika 2012.11.12. 17:53:54

@Husz_János_Puszita: Érdekes kérdést feszegetsz egyébként ezzel.
Bicskanyitogató számomra, ahogy a Fidesz mindenkit és szinte minden területen hülyének néz.
Elrugaszkodott lesz a példám, de érdekes ezen gondolkodni.
A csalás Btk-s kategória. Tegyük fel, hogy én egy befektető vagyok pl. 1Mrd Ft-nak megfelelő pénnzel a zsebemben valahol a világon. Olvasom a hiradásokat és feltűnik nekem egy magabiztos EU-s kormányfő, aki a saját unortodox tevékenységét példamutatónak, követendőnek tart. Elhiszem és befektetek az országába. Majd a pénzt elbukom, mert kiderül, hogy a csoda és az unortodoxia csak verbálisan van jelen a valóság teljesen más. Ez esetben, ha OV engem becsapott, akkor nem vonahtó érte felelősségre? Nem vonható jogilag felelősségre az a Kormány, mely Kormány Információként állít egyértelműen valótlanságot, miszerint az IMF Nyugdíjcsökkentést meg ingatlanadót követel, ők, meg nem hagyják? Nyíilvánvaló hazugság, számtalanszor bebizonyítva az ellenkezőjét. Persze ezt is hagyjuk! Mert ki mer nekimenni magyar állampolgárként, Magaroszágon élőként a Magyar Kormánynak? Öncenzúra

Husz_János_Puszita 2012.11.12. 18:40:11

@irónika:

A befektetőknek több eszük van, mint hogy bedőljenek a hazudozásnak.:D Csak nálunk van általános elmezavar, a határon onnan furcsán nézegetnek minket, vajh milyen állat ez?!

Nehogy azt hidd, a fityesz pozitívak a saját pénzüket feltennék ultiban egy hamiskártyásnak.:D De ha feltennék is...tegyük fel, egy fiktív államban a többség agyatlan, akkor az agyatlanság uralkodjék örökkön örökké?

Blogger Géza 2012.11.12. 22:04:08

@félázsiai 2llkedő: Elég sok parlament módosítgatta már az alkotmányt (Már az 1990-ben összeült magyar országgyűlés is), akkor azok sem voltak legitimek? Marhaság.

Tovább megyek: a Petrasovits Anna féle szocdem párt megkérdőjelezte a parlament legitimitását, mert nem került be. :) Ne süllyedjünk már erre a színvonalra.

Az fog nyerni, aki a legtöbb szavazatot kapja, nem kell ezt túlmisztifikálni. Szinte kizárt az, ami az USÁ-ban megtörtént, hogy a választási rendszer miatt nem a legtöbb szavazatot kapott elnökjelölt nyerje az elnökválasztást.

Blogger Géza 2012.11.12. 22:18:14

Amúgy érdekes "jogi" fejtegetés, amelyik egy másik ország több mint 200 évvel ezelőtti lázadóinak (aki aztán a rabszolgaságot még simán eltűrték egy jó ideig az országukban) nyilatkozatára alapozva akar Magyarországon cselekedni. Akkor az amerikai fekete polgárjogi harcosoknak meg az magyar Aranybulla talaján kellett volna állniuk?

Hozzáteszem, pont az itt is annyira istenített USÁ-ban is előzetes feliratkozás van.

Az alkotmányuknak meg már annyi kiegészítése van, hogy győzze az ember számon tartani. Persze ott nem volt kommunizmus, meg Rákosi, így nem is akarnak újat hozni, csak toldozgatják -foldozgatják. No de egyszerűbb egy olyan ország élete, amelyet soha nem tudtak megszállni.

Blogger Géza 2012.11.12. 22:25:27

@fchris82: "még a Malévot is előkészítették Oszkóék nekik, hogy mit kell csinálniuk. Még azt is sikerült elkúrniuk."

Te még hiszel a mesékben? Ha tudta az MSZP, mit kell csinálni, miért nem csinálta meg? Valójában EU-szabályokkal nyilvánvalóan ellentétesen éveken át tömte pénzzel, hogy életben tartsa, a kilábalás legkisebb reménye nélkül. Aztán persze egyszer kiborult a bili (lecsapott az EU), csak akkor ők már el lettek zavarva...

Blogger Géza 2012.11.12. 22:30:06

@irónika: Te tényleg ennyire tájékozatlan vagy?

" Már 2007-ben, vagyis a válság eleji IMF-hitelfelvétel előtt azt javasolták Magyarországnak a szokásos éves felülvizsgálat záródokumentumában, hogy az ingatlanadó bevezetését egy ingatlanregisztációs rendszer kialakításával kellene kezdeni. A 2008-as hitelmegállapodás első negyedéve után készült felülvizsgálatban is szerepel a központi ingatlanadó, amely felválthatná a "nem hatékony és egyenlőtlen" helyi ingatlanadózást.

De az ingatlanadó nem csak az IMF-nek szimpatikus. Az Európai Bizottság is azt ajánlotta Magyarország számára a májusban nyilvánosságra hozott országspecifikus ajánlását kifejtő munkaanyagban, hogy "hasznos lenne a központosított, értékalapú ingatlanadó bevezetése". A Hvg.hu birtokába került egy bizottsági dokumentum, amely az IMF-tárgyalásokon megemlítendő témákat sorolja fel, ezek között is ott szerepel az ingatlanadó."

www.origo.hu/gazdasag/20120716-ingatlanado-magyarorszagon.html

irónika 2012.11.12. 23:09:07

@Blogger Géza: nem, csak Te manipulalsz.
Az idezett cikk juliusi, Viktor hamis allitasaira szeptember vegen reagalt a sajto. Ime a hvg cikkreszlete:
"Ha az IMF-nek nem is, az Európai Bizottságnak vannak elvárásai a magyar gazdaságpolitika terén. Az Index által ismertetett – augusztus 31-i keltezésű – dokumentumban azonban nincs só sem nyugdíjcsökkentésről, sem ingatlanadóról, sem szja-emelésről, sőt a Bizottság éppen a legalacsonyabb jövedelmű rétegek adóterhelésének csökkentését kéri"
Jo tanulo vagy. Ugyan azt a feligazsagot tulod, mint a megbizoid/munkaadoid/uraid/isteneid.

fchris82 2012.11.12. 23:09:14

@Blogger Géza: "Te még hiszel a mesékben? Ha tudta az MSZP, mit kell csinálni, miért nem csinálta meg?"

Gratulálok, ha az egész hozzászólásból összesen ennyiben találtál kivetni valót :D Részben, nagyon kis részben igazad van, mert ez a leggyengébb láncszem, mivel a "vád" az, hogy egy eleve gyenge reményekkel kecsegtető helyzetből nem tudtak fordítani. Csakhogy:
oszko.hvg.hu/2012/02/05/malev-i-baljos-arnyak/
oszko.hvg.hu/2012/02/06/malev-ii-partdroidok-es-klonjaik-haboruja/
oszko.hvg.hu/2012/02/08/malev-iii-a-birodalom-felfalja-gyermekeit/

Idézet a második részből: "A Fideszes szakpolitikusokkal, elsősorban Varga Mihállyal már 2009 őszén egyeztetések kezdődtek és azok egészen a visszaállamosításig, sőt valamivel utána is fennmaradtak. Ennek során a háttérben gyakorta megerősítették, hogy messzemenően támogatják a visszaállamosítást, sőt még a Malév későbbi átalakításával, akár egy kontrollált csődeljárással és új légitársaság indításával kapcsolatos elképzeléseket is. A Malév állami tulajdonba vételének és tartós megmentésének politikai szándéka ráadásul nyilvánosság előtt tett nyilatkozatokból is kiolvasható volt. De hogy ne tűnjenek légből kapottnak az állításaim, szívesen idézek csupán példaként néhányat Varga Mihállyal folytatott üzenetváltásaimból, melyet a levéltitok sérelme nélkül azért tudok megtenni, mert már az új kormányzati időszakban felhatalmazott, hogy ha úgy érezném, a Malév ügyeinek kezelésében velem szemben inkorrekt módon járnának el, bátran hozzam korábbi egyeztetéseinket nyilvánosságra. Márpedig az aktuális felelősségelhárító, feljelentgető és személy szerint engem is befeketíteni próbáló kormányzati megnyilvánulásokat nehéz lenne korrektnek vagy tisztességesnek nevezni."

Oszkó(ék) előrelátóan folyamatosan egyeztetett/egyeztettek a Fidesszel, előkészítettek vmit, a Fidesz meg kb nem csinált semmit, legalábbis nem nagyon sorolta a csőd után, hogy ők miket tettek le az asztalra az azt megelőző hónapokban, években. Idézet a harmadik részből:
"Sokkal inkább arra szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy az elmúlt két év kormányzati magatartása, a befektetőkkel való bánásmód, példának okáért külföldi résztulajdonban lévő cégek tulajdonostársainak erőszakos kiebrudalása, fenyegető levelek és üzenetek küldözgetése, a zsarolás és az erőszakos államosítás módszereinek gyakori használata nem könnyíti meg annak a dolgát, aki a jelenlegi kabinet nevében keres együttműködő szakmai befektetőcsoportokat."

De ha tudsz ellenpéldát mondani, ahol a Fidesz sorolja, hogy kikkel és milyen tárgyalásokat folytatott, hogyan próbálta kezelni a helyzetet, nagyon szívesen elolvasom. Több szem többet lát...

2llkedő 2012.11.13. 05:40:18

@Blogger Géza: "Elég sok parlament módosítgatta már az alkotmányt (Már az 1990-ben összeült magyar országgyűlés is), akkor azok sem voltak legitimek? Marhaság."

Te Gejza!

Todsz olvasni és értelmezni?

A jelenlegi tákolmány az új tákolmány, nem pedig a régi módosítása.

Blogger Géza 2012.11.14. 19:33:29

@fchris82: "előkészítettek vmit, " Egészen konkrétan mi a fenét készítettek elő? Oszkó rizsázása nekem erre nem adott magyarázatot. Persze, próbál magyarázkodni, de nekem elég szánalmasnak tűnik. De egy kormánynak nem az a dolga, hogy "előkészítsen" (ezt bármilyen aktatologatásra rá lehet fogni), hanem, hogy oldja meg a problémákat. Ha úgy érzi, ere nem képes, akkor meg mondjon le.

Blogger Géza 2012.11.14. 19:36:06

@irónika: Tehetek én arról, hogy a sajtó fáziskésésben van, vagy amnéziában szenved? Saját korábbi híreikről egész egyszerűen "elfeledkeznek", ha nem lehet beilleszteni az Orbán-fikázó koncepciójukba, ennyi.

irónika 2012.11.14. 19:46:26

@Blogger Géza: te csak az ujabb csusztatasodrol tehetsz!
A Viktor hazugsagvideoja utan jott ki a sajto a Viktor altal felsorolt tetelek cafolataval
Te pedig egy a targyalas utani napon feltetelezeseken alapulo cikket citalsz ide
Ez a baj a Fidesz trollokkal, hogy az MSZP-tol a hazugsagot tanultatok el a legjobban!

Blogger Géza 2012.11.14. 20:24:09

@irónika: A sajtó semmit nem "cáfolt" meg, csak lejáratta magát azzal, hogy pl nem érti, mit jelent a "szociális kiadások csökkentése". Illetve nem tudta azt sem, hogy itt nem csak az IMF-fel tárgyalunk, hanem EU_IMF tandemmel. Így az "ajánlások" egy része nem feltétlenül IMF aláírású dokumentumban jelent meg, vagy tárgyaláson merült fel.

irónika 2012.11.14. 20:37:42

Miert Te tudsz EU listarol? Tudsz olyanrol, mely nyugdijcsokkenest vagy ingatlanadot ajanlott?
Egyebkent nincs szukseg idezojelek kirakasara. Senki nem kotelezre Viktort arra, hogy IMF-tol penzt kerjen. Ha pedig egy banktol penzt kersz kolcson, az bizony bizhositekot ker. Tisztelet, bizalom?
Nehogy mar komolyan mond elhiszed ezt a humbukot?
süti beállítások módosítása