2014.12.02. 01:47 Szerző: Moin Moin

Vasárnap, erőből

Vasárnap 1.png

„Megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, a ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.

Pál apostol a thessalonikabeliekhez írott második levele 2:3-4. Károli Gáspár fordítása – 1586

 

1. Alaptörvény-ellenesen

Ma Magyarországon – az összes egyház híveit egybevéve – mintegy 1,2-1,3 millió vallásos ember él1. (Vallásosnak statisztikai értelemben azokat tekintik, akik havonta legalább egy alkalommal részt vesznek a hitük szerinti egyház szertartásain.) Ráadásul, ahogy azt az évtizedenként, legutóbb 2011-ben megrendezett népszámlálási adatok bizonyítják, a vallásosok aránya a teljes lakossághoz viszonyítva csaknem egyharmadával csökkent2

…Ehhez képest most egy olyan törvényt készül elfogadni az országgyűlési többséget adó politikai erő, amely egy kifejezetten vallási indíttatású korlátozást akar bevezetni egy értékrendjében túlnyomó többségében és alapvetően szekularizált társadalomban – egy olyan országban, ahol az Alaptörvény szerint az állam és az egyházak egymástól függetlenül működnek3!

A nagyobb üzletek vasárnapi nyitvatartási tilalmáról beszélek.

…Azonban mielőtt elemeznénk magát a törvénytervezetet, nézzük csak meg, hogy mi is ez a „keresztény vasárnap”? Bizony, nagyon érdekes dolgokat tudhatunk meg ezzel kapcsolatban – többek között még annak a módszernek az ókori alkalmazásával is találkozni fogunk, amellyel manapság épp a Fidesz is olyan előszeretettel intézi a maga dolgait!

 

2. „Isten segedelmével? Az én segedelmemmel, ostoba! Ki az az Isten?”4

Akiben élnek valamiféle emlékek a Bibliából, azoknak beugrik rögtön, hogy sem az Ó-, sem az Újszövetségben nincs egyetlen szó sem a vasárnapról: ott mindenütt csak a szombatot emlegetik az Úr által megszentelt napként… Akkor meg hogyan lett a szombatra rendelt pihenőnapból vasárnapi láblógatás-templomjárás?

Nem akarom a Kedves Olvasót vallástörténésszé átképezni, ezért csak röviden: Konstantin, az első keresztény hitre tért római császár intézte úgy a dolgot, hogy a „zsidó” szombat a rómaiak által régóta megszokott vasárnapi napon tartassék meg. Az új vallások gyakran élnek azzal a trükkel önmaguk elfogadhatóvá tétele érdekében, hogy régi elképzeléseket, szokásokat és ünnepnapokat mázolnak-fazoníroznak át, az új hitbe illesztve azokat. Így lett a római „Sol invictus”, a „legyőzhetetlen Nap” kőkemény pogány ünnepéből a jól ismert Jézuskás karácson – és éppen így lett a római „venerabili die solis” („a Nap tiszteletreméltó napja”) a keresztények istene által megszentelt vasárnapi pihenőnek egy i. sz. 321-es császári rendelet által bevezetve-átnevezve.

Isten parancsolata így volt kénytelen engedni az evilági hatalomnak – annak az evilági hatalomnak, amely így gondolkodott: „Elég kellően kihívónak lenni, mindezt pedig aggályoskodás nélkül, magabiztosan művelni, s a cselekvő máris magas polcon találja magát.5 Akárha Orbán Viktort hallanánk és látnánk cselekedni!

…Persze, Konstantin6 és az őt – nyilvánvalóan az evilági javakért és hatalomért – támogató püspökök ekképp való cselekedetének jogossága szinte a kezdetektől kétséges volt. Hiszen maga Jézus fogalmaz úgy, hogy „Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem.” – Azaz: a korábbi, nyilván az Ószövetség istenétől származó parancsolatok továbbra is érvényben vannak, azokat még az Isten Fia, Jézus sem változtatja meg, nemhogy erre holmi földi halandók vindikálhatnának jogot maguknak, praktikusan, hatalmi játszmáik érdekében. Éppen ezért fogalmazott úgy a híres Ágostai hitvallás II., úgynevezett torgaui része 1530-ban, hogy:

Megemlítik a szombatnapot, amelyet nyilvánvaló módon a Tízparancsolat ellenére cseréltek fel a vasárnappal. Egyetlen példát sem hánytorgatnak annyit, mint a szombatnap megváltoztatását. Bizony, nagy az egyház hatalma - állítják -, hogy még a Tízparancsolat egyike alól is feloldott!7

Ráadásul, hogy még mocskosabb legyen a sztori, akadt a korai keresztény egyház részéről egy afféle „antik antiszemita” inspiráció is: a szombat helyett a vasárnap megünneplésével meg kívánták különböztetni magukat a zsidóktól…

…A fentiekből kitűnik, hogy a „szent vasárnap” még szigorúan hitbéli megközelítésben sem valami szent: éppen úgy aktuális hatalmi manipulációk eredménye, mint ez a mostani vasárnapi zárva tartási törvény!

 

3. „Isten országa?" – fenét: a MIÉNK!

Térjünk is vissza ez utóbbihoz: Egy olyan szemléletmód és egy olyan politikai stílus áll a vasárnapi zárva tartás forszírozása mögött, amelynek semmi keresnivalója egy huszonegyedik századi társadalom közös ügyeinek intézésében. Semmi esetre sem szabad ezt a gondolkodásmódot a törvény szintjére emelni – vagy, ha ezt mégis megteszi egy, a hatalmára éppen az agresszivitásával és álságosságával szert tett politikai erő [a Fidesz], akkor nekünk, huszonegyedik századi polgároknak semmiképp sem szabad e törvényt legitimnek elismernünk azzal, hogy zárva tartjuk a „hamis vasárnapon” az üzleteket az országunkban – amely sokkal inkább a mi országunk, mintsem ezé az agresszív eszközökkel a maga rögeszméit ránk erőltetni akaró kisebbségé. Ha megszavaznának és kihirdetnének egy ilyen tartalmú törvényt, akkor azt csak hatalmi dölyfből és aljas, kisszerű haveri üzleti érdekekből teszik, a tőlünk az országunk kormányzására kapott ideiglenes felhatalmazással maximálisan visszaélve. Mind a hatalmi dölyf, mind az aljas hatalmi visszaélés elegendő ok a hatalom által hozott törvény negligálásra – ám nyilvánvaló, hogy ez az aljas hatalom nem fogja ezt annyiban hagyni. Azok az üzletek, akik vasárnap e „törvény” ellenére is nyitva lesznek, bizonyosan számíthatnak ilyen-olyan, akár a létüket is veszélyeztető hatalmi-hatósági vegzálásra: a hatalom egyenként fogja levadászni ezeket.

Persze, ez az „egyenként” csak akkor fog működni, ha csupán kevés ilyen bátor üzlettulajdonos lesz – mert ha ez lesz az üzlettulajdonosok jellemző viselkedése, akkor a hatalom és a bezárási törvény számára ott ér véget a dolog: nem lehet országosan többszáz-többezer üzletet folyamatosan bírságolni, mert az a kiskereskedelem összeomlásához vezet!

Bizony: ha az üzlettulajdonosok nem követik a bankok, az egykori trafiktulajdonosok, vagy a magánnyugdíj-pénztéri tagok zömének a hatalommal szembeni meghunyászkodó, az engedékenységgel a még nagyobb bajt naivul elhárítani remélő viselkedését, hanem összefognak és egységesen mondanak nemet erre az ésszerűtlen és káros törvényre, akkor a hatalom [a Fidesz] nem tehet mást, mint meghátrál… Persze, keménykedhet – de akkor jöhet a második lépés: az ellenálló üzletláncok bezárnak, mondjuk néhány napra! Ez még mindig összehasonlíthatatlanul kisebb veszteség lesz nekik, mint ha évente 52 napon át lennének kénytelek zárva tartani! …Képzelje csak el a Kedves Olvasó: ezek után Orbán mond majd az egyik péntek reggeli rádióinterjújában néhány zavaros, frusztrált és akárhogyan magyarázható mondatot – és ezzel végleg lekerül a napirendről az, hogy ez az Istennek éppenséggel biztosan nem tetsző hatalom homályos és zavaros isteni törvényeket meglovagolva hozzon haverokat helyzetbe, az egész magyar társadalom és gazdaság kárára!

 

4. Legyőzhető álszentek

Ez lehet a Fidesz-hatalom számára azt a töréspont, honnan már nem lehet visszakapaszkodni, mert az egész ország megérzi azt, hogy ez a hatalom is csak olyan, mint a többi: legyőzhető! Hogy bár ez a hatalom azt akarta, hogy vasárnap a magyarok ne vásárolhassanak és ne adhassanak el, ennek ellenére a magyarok ezt leszarják és ugyanúgy megy a „bót”, mint annak előtte.

Nem vagyunk naivak: jól tudjuk, hogy komoly elhatározást, szervezést, kitartást és áldozatvállalást követel meg tőlünk az a harc, amellyel visszakozásra kényszeríthetjük „napjaink Konstantinját” és az álszent egyházista lobbit. Amikor a vasárnap történetéről írtam fentebb, említettem az Ágostai hitvallás ún. „torgaui pontjait” emlegettem. Torgau, ez a szász kisváros egy másik alkalommal is belekerült az európai történelembe: az 1760-as torgaui csata révén, amely a hétéves háború legvéresebb csatája volt… Ne higgyük, hogy (reméljük, csupán átvitt értelemben) „véres harcok” nélkül fogja ez a mostani, az „erőből lenyomásra” alapozó hatalom a pozícióit feladni - abba azonban bele szokott bukni minden hatalom, ha az emberek addigi életét, értékrendjét erőszakkal akarja megváltoztatni. Mert itt ez a helyzet: ha a magyarok többsége még esetleg hisz is valamiféle felsőbb erőben-lényben, akkor sem olyan erős és nem olyan jellegű ez a hite, hogy annak a mindennapi vásárlási-életviteli szokásaira vonatkozó következményei lennének. Attól, hogy sokan „a maguk módján” - de semmiképp sem valami tételes vallás gyakorló, templomba járó követőiként - hívők, ezek az emberek nem éreznek arra belső késztetést, hogy a mindennapjaikban olyan életet éljenek és az életüket úgy rendezzék be, amint azt a Biblia előírja. Ők a saját életükbe és életfelfogásukba való durva beavatkozásként élnék meg azt, ha néhány álszent „Tartuffe” lobbiereje elegendő lenne ahhoz, hogy egy másik, a tényleges hatalmat kezében tartó társaság [a Fidesz], amely a disznóságait a naivabb lelkek előtt „a hit tiszteletreméltóságával” szeretné elleplezni, e lepel kedvéért szembemenne gyakorlatilag az egész magyar társadalom szokásaival, értékrendjével és nem mellesleg zsugorítaná a gazdaságot, valamint pár tízezer embert munkanélkülivé is tenne.

Persze, tudjuk mi jól, hogy az említett társaság, amely a tényleges hatalmat birtokolja [a Fidesz] jóval többet és a maga szempontjából fontosabbat is el akar érni a nagy üzletek vasárnapi bezártatásával: azt, hogy ezen üzletek profitja radikálisan csökkenjen – hátha ez, meg a (persze szelektíven!) több tízszeresére emelt adó együttesen már elég arra, hogy e külföldi cégek feladják a magyarországi állásaikat, amelyeket (és vele a piacot!) a hatalom számára „baráti nemzeti oligarchák” [CBA] szerzik meg aztán. Nekik, a nemzeti oligarchabarátoknak, persze érdekük lenne az, hogy ne minőség-, teljesítmény-, szervezési és árversenyben szerezzenek pozíciókat a konkurenciával szemben, hanem kapják meg a konkurencia piacát egy „havertörvénnyel” – de nekünk, magyar vásárlóknak, akik nem mellesleg állampolgárai és ekként urai is vagyunk ennek az országnak, egy ilyen törvény semmi jót nem hozna, kárt viszont igen!

Úgy lépjünk fel ellene!

 1_1.png

 

 

 

 

1 Forrás: http://hvg.hu/itthon/20100305_vallasos_magyarok_statisztika/

2 Forrás: http://hvg.hu/itthon/201314_nepszamlalas_rejtozkodo_hivok_tukor_altal_e/, illetve: http://szamvarazs.blogspot.hu/2013/04/magyarok-es-vallas_9.html

3 Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és felelősség, VII. cikk (3) „Az állam és a vallási közösségek különváltan működnek.” Ezt – vagyis az állam és az egyház különváltan való működését - azok a Nemzeti hitvallásban szereplő tételek sem írják felül, amelyek istent („Isten, áldd meg a magyart!”), egy, a katolikus egyház által szentként kanonizált uralkodót (I. István királyt), (aki Magyarországot az akkori, a keresztény állam- és társadalomszervezési elvek szerint berendezett Európa részévé tette)vagy épp „a kereszténység nemzetmegtartó szerepét” említik – netán a Szent Koronát, mint amely – ahogy a szöveg szerzői tartják/hirdetik – „megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét”. Ezek ui. nem az állam és a ma Magyarországon működő szervezett egyházak egymáshoz képesti jogi viszonyait rendezik/értelmezik/írják le, hanem csupán a magyar államiság történelmében szerepet játszó tényezőkként emlegetik az egyházat, a kereszténységet és a hitet.

4 Géza fejeledel szavai Szabó Magda Az a szép, fényes Nap c. drámájából - 1976

5 Az idézet forrása: www.szombat.hu: Hogyan lett a szombatból vasárnap? Nem azért idézek épp ettől a forrástól, mintha „fundamentalista szombatos” lennék, hanem azért, mert nagyon pontos és találó ez a megfogalmazás az efféle hatalmi stílusra.

6 Konstantin császár önmagát is püspökké nevezte ki.

7 Részlet az Ágostai hitvallás II., ún. torgaui részéből, 28. Az egyházi hatalomról – 1530

A bejegyzés trackback címe:

https://progressziv.blog.hu/api/trackback/id/tr86950383

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Bambano 2014.12.02. 22:43:36

@lazaraki: Orbán lesz az utolsó a listámon, ja, nem, hanem tömjén zsóti, akitől eltűröm, hogy megmondja, nekem mikor mire van szükségem. Ezt, ilyen szinten, még a komcsik se merték anno. Amikor elmentem szavazni, arra adtam nekik felhatalmazást, hogy az ország gazdaságát vezessék, kisebb mértékben arra, hogy jogszabályokat alkossanak. Arra biztosan nem, hogy itt álljon a hátam mögött és a körmömre koppintson, ha véletlenül bal kézzel törlöm le a sz.rt a seggemről, nem jobbal. Ideje lenne már, hogy a kedves politikusok eltakarodjanak a rák pélójára a magánéletemből. SEMMI KÖZÜK HOZZÁ.

Az az állítás is erősen téves, hogy a komplett vasárnapi bezárás munkavállalói érdek. Azt a téves általánosítást hordozza magában, hogy a munkavállalói réteg homogén. Pedig nem, ott is lehetnek pályakezdők, lakásra gyűjtők, akiknek teljesen más érdekei vannak, mint egy életük későbbi szakaszában levő család, vagy egy nagyon idős.

etruszk 2014.12.02. 22:46:53

@grundigg: A CBA Franchise elven működik. MInden bolt egy külön cég. Tehát a tulaj simán dolgozhat ott. De ha nem így lenne, szerinted mibe kerül egy KFT-ben 0,01 százalékban tulajdonossá tenni a dolgozókat?

Bambano 2014.12.02. 22:53:52

@tip: egy dolgot magyarázz már meg: miért a boltosok érdekeit kell védeni az emberek érdekeivel szemben? ha nem lenne tömegeknek igénye a vasárnapi vásárlásra, már bezártak volna a boltok vasárnap.

"És mivel ez egy olyan téma, amit a fentiek miatt a piacgazdaság önmagában nem tud egyensúlyi helyzetbe hozni, ezért az államnak van tennivalója.": jaja, az államnak az a tennivalója ebben a kérdésben, hogy összeszedi és elhordja magát jó messzire, és elgondolkodik azon, hogy jogos-e például egy termékfelügyeleti mondvacsinált díjat hatvanszorosára emelni, jogos-e az internet szolgáltatóktól annyi pénzt követelni, amennyi soha nem volt nekik, ésatöbbi ésatöbbi.

Az állam eljutott odáig, hogy:
- a téveszméi teljesen elszakadtak a valóságtól és azt hiszi, amit csinál, az jó
- a kontraszelekció annyira sikeres volt, hogy ma már akkor sem tudnának valós információt szerezni az életből, ha akarnának, mert kontraszelektált idióta csürhével vették körül magukat.
- alapvető, alsó tagozatos matematikai problémái vannak.

Komolyan, mint amikor anno Leninnek külön újságot nyomtattak.

Bambano 2014.12.02. 22:56:02

@lazaraki: látom, alap közgáz nem megy. Jól ismert tény, hogy a hiperek miatt kiskereskedők mentek tönkre, állítod. Ez önmagában igaz. De azok a kiskereskedők azért mentek tönkre, mert nem bírták a versenyt a hiperekkel. Ez azt is jelenti, hogy a vevők viszont jól jártak.

Neked is felteszem a kérdést: 50 kiskereskedő érdekei számítanak, vagy többtízezer vásárló érdekei?

tip 2014.12.02. 23:07:18

@Bambano: "miért a boltosok érdekeit kell védeni az emberek érdekeivel szemben" - a boltos nem ember?

Ha szerinted mindig a többségnek az érdeke számít egy kisebbség érdekével szemben, akkor szemléletesen: a te vagyonodat szét kell osztani az állampolgárok között, hiszen rajtad kívül mindenkinek ez az érdeke, te meg kisebbségben vagy.

Bambano 2014.12.02. 23:10:05

@tip: tőled meg el kellene venni az internet kapcsolatodat, hogy ne tudj hozzászólni.

na, ez jobb?

2014.12.02. 23:10:27

@etruszk:

A franchise-tól a dolgozók nem lesznek családtagok. Kft.-ben pedig hiába kapnának részesedést, mert a kdnp javaslata szerint csak "egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább többségi befolyással bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja" dolgozhat.

Bambano 2014.12.02. 23:11:11

@tip: "a boltos nem ember": ha tanultál volna közgazdaságtant, tudnád, hogy miről van szó. de most sem késő, olvasgass a holtteher-költségről.

tip 2014.12.02. 23:19:23

@Bambano: gratulálok a releváns érvhez, további kulturált diskurzust kívánok.

etruszk 2014.12.02. 23:20:55

@grundigg: nem vagyok jogász, de amíg a kommentedet elolvastam, azalatt kb 3 kibúvót találtam.
Pl. bármelyik dolgozóból lehet hirtelen egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy egy, ismétlem egy gazdasági társaság többségi befolyású tagja. Az, hogy milyen jogcímen értékesít éppen a bérleményben, ehhez képest kismiska.

Bambano 2014.12.02. 23:35:18

@tip: nem értem, mi a bajod a felvetésemmel. szerintem tök rendes voltam, hogy nem a magánvagyonodat akartam elvenni, mint te az enyémet, hanem csak az internet szolgáltatásodat.

Magántulajdon, szólásszabadság: normális országban ugyanolyan alapjog. te megsértetted az én alapjogomat, én a tiedet, kvittek vagyunk. Ezen felkapni a vizet értelmetlen és indokolatlan.

ráadásul ha elvennénk az internet szolgáltatásodat, akkor nekem, meg a hozzám hasonló kollégáknak nem kellene vasárnap is dolgozniuk. Ez egy olyan topicban, ahol a boltok vasárnapi bezárásáról van szó, tök releváns ötlet. Én nem vagyok ember, az én vasárnapi munkavégzésem (helyett: pihenésem) nem olyan fontos, mint a boltosoké?

Szóval mi a problémád?

2014.12.02. 23:37:44

@etruszk:

Felesleges ezen rágódnod, mert ha ezek a trükkök lehetségesek, akkor az bárki (Tesco, Auchan, Lidl stb.) számára lehetséges.

Amúgy egy üzlethez működési engedély kell, amit egy konkrét egyéni vállalkozó vagy cég kap. Nyilvánvaló, hogy ez az egy konkrét vállalkozó vagy ennek a konkrét cégnek a többségi tulajdonosa dolgozhat, nem bármely cégé.

Ez kiderül a szövegből is:

6. § Az az üzlet, amelynek árusítótere a 400 négyzetmétert nem haladja meg, az általános zárvatartási időszakban is nyitva tarthat, ha az általános zárvatartási időszakban kizárólag az üzletben kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, vagy gazdasági társaság legalább többségi befolyással bíró természetes személy tagja maga, vagy az előbbiekben felsoroltak segítő családtagja folytatja a kereskedelmi tevékenységet.

etruszk 2014.12.02. 23:45:35

@grundigg: A külföldi tulajdonú nagy cégek éppenhogy nem foglalkoznak ilyennel. Pl az én munkaadóm sem. Látom nem veszed észre, hogy hol a kiskapu. De igazából miről is beszélgetünk? Hogy szerinted nem a CBA-t akarják helyzetbe hozni, és a dolgozóknak szeretnének jót - akiket mellesleg meg sem kérdeztek?

etruszk 2014.12.02. 23:46:33

@grundigg: Ja kimaradt. A nagyoknál ott a négyzetméterkorlát. Ők például ezért nem fogják bejelenteni a nagymamát.

2014.12.02. 23:50:58

@etruszk:

1. Nincs kiskapu, leírtam, hogy miért.

2. Te állítasz valamit, amit jó lenne alátámasztani valamivel. De mivel az általad kritizált javaslatot láthatóan nem ismered, így elég nehéz dolgod van. Olvass többet, írj kevesebbet! Hasznodra fog válni neked is, másoknak is.

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.03. 02:08:45

@G2: Ez hatalmas otlet, tenyleg be kellene vezetni az egyhazi adot, ha mar a nemet szabalyokat akarja majmolni a kormany.

Aztan aki egyhazhoz tartozik, az fizessen, azon felul semmit ne kapjanak az egyhazak. Akkor kiderulne, mennyire van igeny az egyhazakra.

Erdekes Orsos Vitya meg Tomjen Zsolti csak azokat a szabalyokat mazsolazza ki a kulfoldi peldakbol, amik nekik megfelelnek.

Ha valoban a munkavallalok erdekeit akarna nezni a kormany, akkor a hetvegi munkaber potlekat emelne meg. Ja, hogy az a haveri cegeket is sujtana, nem csak a Tescot? De legalabb valoban jo lenne a munkavallaloknak. A szakszervezetek is ezt tamogatnak...

Bambano 2014.12.03. 02:45:47

@aki mást mond az hazudik: vidéken most is szedik az egyházi adót a papok.

jaegtoer 2014.12.03. 09:27:27

@etruszk:

" Elnézem neked, mert látom, hogy elfogytak az érvek. "

Nem az érvek fogytak el, hanem te érkeztél a felfogóképességed határára. Nagy különbség.

jaegtoer 2014.12.03. 10:08:12

@nevetőharmadik:

"_Fordítva ülsz a lovon._"

Egy percig sem vitatom, vitattam, hogy van, akinek előnyös a hétvégi munkavégzés.

Feljebb Bambanő netkolléginával 'megegyeztünk', hogy a problémát a kényszer jelenti úgy a zárva, mint a nyitva tartást illetően.

Azt azért érdemes lenne tovább gondolni, hogy hova vezet az, ha minden nap munkanap. Ehhez kell egy kis EQ, valamint annak felismerése, hogy a privát élet szervezésében jó körülmény az, ha minél több ember pihenőnapja a hét ugyanarra a napjára esik.

De tőlem lehet kardozni nyugodtan azért, hogy a társadalom tovább atomizálódjon és akár családi, akár társasági közös programokat egyre nehezebb legyen megszervezni csak azért, mert az emberek egyre nagyobb számban dolgoznak hétvégén is.
Egy kis belátásra és együttérzésre lenne csak szükség.
Úgy tűnik, hogy ez hiányzik, de akkor abszolút nem értem, hogy mi a probléma az orbáni deal-lel, hiszen éppen úgy viszonyul a tömegekhez, ahogy a vasárnapi nyitva tartást követelők, a vasárnap is dolgozni kénytelen emberekkel szemben.

Továbbá... mintha kissé figyelmen kívül hagynánk azt a nem mellékes körülményt, hogy a kevésbé kvalifikált embertársaink kiszolgáltatottsága elképesztő mértékben növekszik, és igen sok esetben már nem szabad választás kérdése sem a munka sem a munkavégzés időbeosztásának megválasztása.
Ha ez így rendben van, akkor nem kell siránkozni a társadalom 'elembertelenedése' miatt sem.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 10:15:21

@jaegtoer:

"a privát élet szervezésében jó körülmény az, ha minél több ember pihenőnapja a hét ugyanarra a napjára esik. "

Nem látom a jót abban, ha szabadságot kell kivennem azért, hogy pl. hivatalos ügyeimet intézhessem. Az évente több ilyen eset a családdal együtt eltölthető szabadságot rövidíti meg.

A vasárnapi munkavégzés esetén járó hétköznapi szabadnapon mindezt szabadság kivétele nélkül el lehet intézni.

jaegtoer 2014.12.03. 10:34:08

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Már leírtam feljebb majdnem mindent ezzel kapcsolatban. Nem bocsátkoznék ismétlésbe.
Ha te dolgozni akarsz vasárnap, dolgozz, csak ne várd el mástól, mert más meg esetleg a gyerekeivel akar lenni vasárnap és nem pénztárgéppel, vagy a gondolákkal...

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 10:57:56

@jaegtoer:

"Ha te dolgozni akarsz vasárnap, dolgozz, csak ne várd el mástól"

A baj az, hogy nem vagy képes belátni: Az teljesen rendben van, ha valaki nem akar vasárnap dolgozni, Az már nincs rendben, ha azoknak is tiltják, akik szeretnének.

Ideje lenne belátni, hogy a kereskedelem ugyanolyan alapvető szolgáltatás, mint a közlekedés, közművek, telefon, internet stb.

Mi a faszért várod el pl. a televíziók vagy a mozik dolgozóitól, hogy vasárnap csak azért dolgozzanak, hogy neked legyen min szórakoznod a családoddal. Ők is szeretnének a családjukkal együtt lenni, de nem tudnak, mert a te igényeidet kell kiszolgálniok.

Meg miért kell neked villany vagy telefon vasárnap? Olvass addig, amíg süt a nap, mosni is ráérsz hétköznap. Telefonon se zargass másokat vasárnap, bármit meg lehet beszélni hétköznap is.

Internet sem kell vasárnap, menj ki a szabadba, játssz a gyerekeiddel ott, mozogjatok, az egészséges. Az ISP-knél dolgozók is szeretnék ezt tenni, de nem tehetik, mert te vasárnap is netezni akarsz.

Azt meg végképp nem értem, minek is kell a közlekedés vasárnap. Mindenki legyen otthon együtt a családjával. Ne akarjon moziba, vidámparkba, színházba stb. menni, mert az ott dolgozók is szeertnék a vasárnapot a családjukkal tölteni.

Ugyan miért épp a kereskedelembem dpégozókkal kivételezik a kormány, miért csak ők lehetnek együtt a családjukkal vasárnap. Tessék betiltani minden munkavégzést vasárnap, beleértve a rendőrséget, a tűzoltókat és a kórházakat is. Vasárnap a bűnözők is legyenek a családjukkal, és ha vasárnap nincs gáz vagy villany, akkor tűz se nagyon lesz. Megbetegedni vagy meghalni meg mindenki ráér hétköznap is. Esetleg törvényben lehetne ezt rögzíteni: vasárnap tilos megbetegedni és meghalni.

borzimorzi 2014.12.03. 11:16:24

@jaegtoer: Tudtommal vasárnapi munkavégzésre nem lehet valakit tetszőleges gyakorisággal beosztani. Ha jól emlékszem, legfeljebb minden második alkalommal lehet csak munkanap a vasárnap. De bevallom, a Munka törvénykönyvét legutoljára akkor nézegettem csak, amikor a Fidesz még nem variálta át. Lehet, hogy azóta már korlátlanul szabad? Ha így van, akkor ideje visszaállítani a régi rendet, és nix vasárnapi munka heti max. 2 alkalomnál többször. Plusz a vasárnapi pótlékot is helyes lenne jócskán megemelni.

Üdv:
b

borzimorzi 2014.12.03. 11:18:33

@borzimorzi: Bocs, HAVI max. 2 alkalomnál többször.

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.03. 11:34:48

@borzimorzi: ha a Fidess a munkavallaloknak akarna kedvezni, akkor a vasarnapi munka berpotlekat emelne meg
Az egyforman terheli az osszes vallalkozast, ceget, bolttulajdonost. Aztan majd a tulaj eldonti, hogy megeri-e ez a nyitvatartas neki. Ez is eleg eros eszkoz, de picit elegansabb, mint tiltani. Plane ugy,

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.03. 11:35:52

Plane ugy, hogy a haveri cegeknek kedvezzen es a multikat buntesse.

jaegtoer 2014.12.03. 11:37:45

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ostobaságokat hordasz össze, azt is demagóg módon.

A vásárlásra ott a szombat.

"Mi a faszért várod el pl. a televízi..."

A faszt meg tartsd meg magadnak.

jaegtoer 2014.12.03. 12:01:27

@borzimorzi:

Van egy olyan érzésem, hogy [MI] meg tudnánk egyezni:D

Úgy gondolom, ha lenyessük a kétoldali túlzott elvárásokat, akkor kialakulhatna egy arany középút. (Kényszerek nélküli.)

A fenti hsz-eim némelyikével talán sikerült szemléltetnem, hogy nem vallási, nem semjéni, és nem orbáni mentalitás hatja át az álláspontomat. Sőt nagyon nem. Sajnos tudom, hogy egészen sanda szándék húzódik meg a vasárnapi nyitva tartás szándékozott tiltása mögött.

Egészen más. Én úgy gondolom, hogy társadalmi szinten a kollektív szabadidő, a társas(ági) élet, és az önszerveződések működőképességének egyik feltétele az egységes és azonos napra eső pihenőnap megléte.
Amúgy meg tőlem úgy hajtja rabszolgaságba önmagát a társadalom, ahogy akarja.

Azt is gondolom, harminc év múlva majd sokkal érzékelhetőbben lehet tapasztalni, hogy az egész el van 'szabva'.

jaegtoer 2014.12.03. 12:06:39

@borzimorzi: @aki mást mond az hazudik:

Talán annyiban egyetérthetünk, hogy végül is egy társadalmi konszenzus alapján alakult ki a heti egy pihenőnap, és a szabadnap, 5 napos munkahetet feltételezve.

Ha eljutnánk a négynapos munkahétig, akkor viszont már elég kevés kifogást találhatnék (talán nem is keresnék) a hétvégi munkavégzéssel szemben.

ParaZita2 2014.12.03. 12:17:22

vasárnap (ami a vásár napja) LEGYENEK ZÁRVA TEMPLOMOK, MERT AZ A VÁSÁRLÁSI CEREMÓNIÁK SZENT ÜNNEPE. Akkor van együtt a család, aktív családi program, szemben egy templomi ájtatossággal, ahol egy prédikátor szavait kell hallgatni individualistán, zombiként kibámulva üres tekintettel a (lehetőleg üres) fejünkből, és szó sincs a családról!

Arról nem is beszélve, akkor ezek után vasárnap már majd szülni sem szabad? Netán meghalni sem? A repülők meg kell álljanak a levegőben? Mi lesz az árvizekkel? (megvan: építsük a templomokat árterekre, s akkor össze lehet kötni ezeket)
S mi lesz a Mol, Shell, stb töltőállomások vasárnapjára? Csak NTÁ-nál lehessen tankolni - ha már kimozdul az ember és megakarja látogatni az ország másik részén lakó családtagjait. NTÁ:= Nemzeti Töltő Állomás, mint a trafikok.)
Mennyi sok jó ötlet van még... :)

tip 2014.12.03. 12:24:16

@Bambano: azt próbáltam érzékeltetni, hogy pusztán azon az alapon, hogy több embernek érdeke a vasárnapi nyitvatartás, mint ahányan ellenérdekeltek, nem lehet eldönteni a kérdést. A kisebbségnek, legyen az bármilyen alapon kisebbség, lehetnek olyan jogai, amit a többség sem vonhat meg tőle. Ez egy modern demokratikus berendezkedés alapja. Erre volt a szemléltető példa az, hogy bárkinek a vagyonát elkobozni és aztán sok ember között szétosztani csak egy embernek hátrányos, de sok embernek előnyös - ettől még ez nem helyes magatartás. Ugyanígy nem helyes azt mondani, hogy a boltosok kevesebben vannak, mint a vásárlók, ezért minden esetben a vásárlók érdeke számít.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 12:57:54

@jaegtoer:

"A vásárlásra ott a szombat. "

A netezésre, telefonálásra, utazásra, mosásra, villany- és gázhasználatra szintén.

jaegtoer 2014.12.03. 12:59:10

@tip:

progressziv.blog.hu/2014/12/02/vasarnap_erobol/full_commentlist/1#c25280271

Köszönöm. Igen figyelemre méltó érvelés.
Ezt a dimenzió az önzés világában ismeretlen.

jaegtoer 2014.12.03. 13:07:35

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Ragozhatod, kedves, azért ne állíts már munkába valakit, mert lusta voltál szombaton bevásárolni. Amúgy mi meg pénteken szoktunk. Ha neked a vásárlás szabadidős tevékenységed, úgy vásárolgass. Mindig lesznek hozzá partnerek.

A "dögöljön meg a szomszéd tehene is" érveléssel pedig ne zsibbasszál.

Annyit lassan sikerül elérned, hogy megfontolás tárgyává tegyem, a legközelebbi rezsim-ellenes demonstrációra kimenjek-e, mert ennyire önző embereknek, mint amilyen te is vagy éppen az Orbán-rezsim a legmegfelelőbb.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 13:16:07

@jaegtoer:

Ragozhatod, kedves, azért ne állíts már munkába valakit, mert lusta voltál szombaton telefonálni, mosni, moziba menni, tévét nézni, netezni, közlekedni.

Azt meg kurvra leszarom, mikor és hova mégy vagy nem mégy tüntetni.

"mint amilyen te is vagy éppen az Orbán-rezsim a legmegfelelőbb."

Azért való nekem az Orbán-rezsim, mert épp az Orbán-rezsim egyik intézkedése (vasárnapi nyitva tartás betiltása) ellen tiltakozom? Álmodban két macska voltál és játszottál egymással? :D

jaegtoer 2014.12.03. 13:32:30

Még mindig nem érted.

jaegtoer 2014.12.03. 13:37:22

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

"__Azt meg kurvra leszarom, mikor és hova mégy vagy nem mégy tüntetni.__"

:DDDDDDDDDDDDD

aki mást mond az hazudik (törölt) 2014.12.03. 13:40:07

@jaegtoer: a vasarnapi zarvatartas helyett talan inkabb a nemet, osztrak berszinvonalat kellene masolnia a kormanynak

Az osztrak nem attol boldog ember, hogy keres brutto 90 ezret havonta, kifizeti a szamlait es a 27-os AFA-val terhelt fogyasztasat, majd a garantalt vasarnapi szabadnapjan, pihenonapjan otthon nezheti a falat, mert semmire nem jut mar penze. Vagy mehet templomba, azt erdekes modon szabad vasarnap is.
Az osztrak attol boldogabb, mint a magyar, hogy a heti 5 nap munkaval annyit keres, amennyibol vigan megel, a vasarnapjan ki tud kapcsolodni, szabadnapjain nem otthon kenytelen ulni, mert nincs penze semmire.

Ezt persze a piaci viszonyok kozt penzt sose kereso Fideszesek sose fogjak felfogni. Aki havi 400 ezerbol el az tud menni ide-oda vasarnap, aki Tescoban arufeltolto, az meg szop penz nelkul.

jaegtoer 2014.12.03. 13:50:03

@aki mást mond az hazudik:

Ez egy új megközelítés, aminek -viszont- minden felvetésével/megállapításával egyetértek.

etruszk 2014.12.03. 13:56:06

@grundigg: Barátom, ne várd tőlem hogy eligazítást tartsak neked kiskapuból. Sajnos én a mai üzleti világban élek, az aktuális kormány alatt ki kellett művelni magunkat működési engedélyekből, önkormányzati szívatásból, a két éve megváltozott nunkaügyi törvényekből és sok minden másból.
Idemásolsz egy bekezdést és azt hiszed ezzel most megmondtad a tutit? Igen, látható a törvényalkotó szándéka, csakhogy mint az utóbbi időben mindent, ezt a javaslatot sem gondolták át ebben a formában. Jelenleg tele van kiskapukkal, és megengedem magamnak a feltételezést, hogy szándékosan. Olvass te is többet, és esetleg beszélgess a munkahelyeden a jogi és a pénzügyi osztály kollégáival.

etruszk 2014.12.03. 13:57:31

@jaegtoer: Ugye tudod, hogy ez azt jelenti, hogy felismerted, nincs megfelelő érved a vita folytatásához? Éppen csak a felismerésből levont következtetésed téves.

etruszk 2014.12.03. 14:02:49

@tip: a kisebbségnek joga van nem dolgozni vasárnap. Úgy állítod be, mintha kötelező lenne ott és abban a munkakörben dolgozniuk.
A kormánynak alternatívát kellene teremtenie ahelyett, hogy vélt jogsérelmet orvosol.És még mindig szeretném tudni, hogy mi lesz a pincérek, mozigépészek, perecárusok jogaival.

etruszk 2014.12.03. 14:11:33

@jaegtoer: "Továbbá... mintha kissé figyelmen kívül hagynánk azt a nem mellékes körülményt, hogy a kevésbé kvalifikált embertársaink kiszolgáltatottsága elképesztő mértékben növekszik, és igen sok esetben már nem szabad választás kérdése sem a munka sem a munkavégzés időbeosztásának megválasztása. "

Ez mikor volt másként? Sőt a kádárkorszakban a teljes foglalkoztatottság idején még muinkanélküli sem lehettél. Most választhatsz, hogy dolgozol-e éhbérért lehetetlen körülmények között, vagy nem. És ha úgy döntesz, hogy nem akkor 10 másik jelentkező akad a munkádra. Azért vannak a képzetlen emberek kiszolgáltatva, mert kevés a munkahely, és a munkaadók válogathatnak. Ugyanez mérnöki vagy orvosi munkakörökben pont fordítva van. Lasszóval kell őket befogni, mert aki egy kicsit is jobb az átlagnál könnyen elhelyezkedik máshol. Sok olyan jól menő céget ismerek, ahol mindig vannak nyitott pozíciók és nem akarja őket betölteni senki.

tip 2014.12.03. 14:26:22

@etruszk: "még mindig szeretném tudni, hogy mi lesz a pincérek, mozigépészek, perecárusok jogaival." Ez nem igaz. Nem szeretnéd tudni. Ha tényleg szeretnéd tudni, akkor minimális erőfeszítést tettél volna azért, hogy pontosan erre a kérdésre csak tőlem csak itt legalább háromszor megadott választ megértsd.

Úgyhogy neked most nem szól ez a válasz.

A többieknek: vasárnapra a hét fennmaradó napjain bizonyos kényelmetlenség árán, bizonyos kivételekkel be lehet vásárolni. Vasárnap tehát nem feltétlenül és nem mindenki marad boltban vett élelmiszer és hasonlók nélkül, hiszen ezek a dolgok otthon elállnak legalább néhány napig. Viszont: a vasárnapi éttermezést nem tehetem át szombatra, mert nem szombaton szeretnék kétszer vacsorázni. Ugyanígy nem váltja ki a vasárnapi mozizást az, hogy szombaton megyek helyette mozizni. Nem tudok szombaton duplaannyi áramot fogyasztani, kétszer annyit internetezni, hogy a betankolt felesleget majd vasárnap elhasználjam, és főképp nem tudom a baleseteket és hasonlókat sehogyan sem időzíteni. De a boltban szombaton megvett árukat vasárnap is felhasználhatom. Kivételes esetek mindig vannak, de általában akarat és tervezés kérdése az egész.

Ezt röviden úgy fogalmaztam meg, hogy a vasárnapi bevásárlásnak valós alternatívája lehet a korábban bevásárlás, míg sok más vasárnapi szolgáltatást természetéből adódóan nem tudok azzal kiváltani, hogy korábban veszem igénybe.

Aki ennyiből nem tudja megérteni, hogy mire gondoltam, annak sajnos nem tudom szájbarágósabban elmagyarázni.

Kétségtelen, hogy a vasárnapi zárvatartás sokaknak kényelmetlen, esetenként megoldhatatlannak látszó problémákat okoz, de ezzel szemben áll a munkavállalói jog a vasárnapi pihenőnapra, ami mindig és minden kereskedelmi munkavállalót érint. Nincs kőbe vésett szabály arról, hogy melyik fontosabb. Lehet érveket hozni az egyik vagy a másik fontossága mellett, de aki azt mondja, hogy az egyik annyira fontos, hogy a másikat teljes mértékben ignorálni lehet, az nekem gyanús.

Void Bunkoid 2014.12.03. 15:48:19

@jaegtoer: sajnos tudom hogy nem jó, de a rohamos technológiai fejlődés ezt hozta magával.

Alapvetően én is jobban örülnék egy minden téren sokkal lassabb világnak, de egy rakás kényelmes funkcióról meg le kell mondani érte, és én még amúgy akár le is mondanék (főleg, ha nem lenne más választásom :)), de rengetegen meg egyáltalán nem akarnak lemondani az éjjel tizenegykor vásárlásról, vasárnap vásárlásról, villamoson fészbukolásról, satöbbi...

etruszk 2014.12.03. 16:14:57

@tip: Sajnos nem válaszoltál. Nemhogy háromszor, de egyszer sem. Bár átolvasatam az összes kommented még egszer, lehet, hogy elkerülte a figyelmem.Ha már valóban válaszoltál megtennéd nekem, hogy CTRL+C? Köszönöm. Addig is:
Mindannyian értjük, hogy vannak szolgáltatások, amelyek esetében fontosabb a köz érdeke mint a az egyéneké. Ilyen az egészségügy, rendvédelem, katasztrófavédelem, honvédelem, közművek és a többi. Úgyhogy éppen ezért demagóg dolog ezek együtt emlegetése a kereskedelmi dolgozókkal. Azonban arra még mindig nem sikerült válaszolnotok, hogy a szabad vasárnap joga a többi, nem közösséget kiszolgáló szolgáltatások dolgozóit miért nem illeti meg?

tip 2014.12.03. 16:47:09

@etruszk: kérlek:

***

tip 2014.12.02. 12:56:50
@Ylim: "Ne legyen tömegközlekedés, álljanak le a köz- és egyéb szolgáltatók és kapcsolják le az erőműveket is." - bevásárolni a hét fennmaradó hat napján is lehet. Valahogy megoldottuk húsz éve is, valahogy megoldják a németek is (kicsit előre kell hozzá gondolkodni, az igaz). Míg az általad említett szolgáltatások vasárnapi fenntartásának nincs alternatívája.

tip 2014.12.02. 13:19:38
@Moin Moin: akkor ismét: a vasárnapi utazásnak nem alternatívája a szombati. A vasárnapi kocsmázásnak nem alternatívája a szombati. Akit vasárnap fog baleset érni, nem tud szombaton előre kórházba menni. Viszont: szombaton be tudok vásárolni vasárnapra is, ha akarok.

tip 2014.12.02. 14:09:53
@borzimorzi: "A vasárnapi nyitva tartásból származik az összbevétel fele-harmada."

Ez az infó honnan származik?

Mi történik akkor, ha vasárnap zárva lesz a bolt? A népek éhenhalnak - vagy megveszik ugyanazt a fennmaradó hat napon :)

***

Szívesen.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.03. 17:25:59

@tip:

"a vasárnapi bevásárlásnak valós alternatívája lehet a korábban bevásárlás, míg sok más vasárnapi szolgáltatást természetéből adódóan nem tudok azzal kiváltani, hogy korábban veszem igénybe."

Na és mit teszel akkor, ha a közművek, a tömegközlekedés, az ISP-k és egyebek dolgozói is bejelentik, hogy joguk van a szabad vasárnaphoz, és bár ők kisebbség, a többségnek mégsincs joga ezt elvenni tőlük?

etruszk 2014.12.03. 21:00:07

@tip: Köszönöm.
1.Sajnos azt nem értem, hogy a német példából miért csak a nyitvatartást akarod átvenni. Sem az életszínvonalat, sem a szakszervezetet, sem a többi jó dolgot?
2. A vasárnapi utazásnak miért is nem alternatívája a szombati? Csak döntés kérdése. Mi az a hely ahová csak vasárnap lehet utazni?
3. Ezt érdemes elolvasni. hvg.hu/ingatlan/20141120_Teljesen_kibuktak_a_hiperek_a_vasarnapi_z/

Hidvégi Mihály 2014.12.03. 21:03:50

Jó sokat írtál, kedves Szerző. De meg ne haragudj, én most ezt nem olvastam el. Beleolvastam, de inkább csak alig.

Ok, lehet érvelni a vasárnapi boltba járás mellett, lehet ellene. Én most ellene szeretnék. Röviden.

Attól még, hogy ezt itt most nálunk sunyi s számító emberek hozták elő témának, attól még én üdvözlendőnek tartom azt, hogy Magyarország normális kerékvágásba kerüljön. Persze mi a normális, ugye, mindjárt felvetődik.

Számomra az a normális, amikor a népesség épül, okosodik, érzelmileg több lesz.

Ehhez az én tudásom szerint kell a vasárnapi együttlét, már ahol van család. S van még azért...
Épül: tud épülni, ha elmegy kirándulni. Nem feltétlen templomba kell menni, akinek oda kell, az hadd menjen, aki máshová vágyik, az menjen máshova. De a vasárnapot szentelje meg azzal, hogy másként éli meg, magára figyel, a családjára figyel, a szomszédjára figyel. Vagy a szomszédasszonyra, mindegy, csak zökkenjen ki a hétköznapokból.

A gazdasággal mi lesz így? Ez duma csupán, persze, átmenetileg gond lenne az, hogy vasárnap nem lehet épp vásárolni szaladni. Majd megszokják az emberek s aztán megveszik hétközben azt, amire szükségük van.

Hosszú távon csak nyerne az ország azzal, hogy a vasárnap pihenőnap, csendes, nyugis pihenőnap. S tán még a gondolkodásnak is segítene, ejtőzés közben lehet olyan nagy gondolatokra jutni, hogy most már aztán tényleg seggbe kell rúgni az Orbánt, ugye.

etruszk 2014.12.03. 21:11:15

@tip: Már ne haragudj de miért mondod, hogy nem igaz? De igenis szeretném tudni, hogy azok akik szerint a vasárnapi pihenés megilleti az embereket, miért nem gondolnak a vendéglátó- szórakoztató- és szolgáltatóipari dolgozókra. Többen vannak mint a kereskedelemben dolgozók.

etruszk 2014.12.03. 21:17:47

@Hidvégi Mihály: Azért jó lenne ám az emberekre bízni, hogy mit csinálnak vasárnap. Senki se formáljon jogot arra, hogy megmondja másoknak, hogy szerinte hogyan éljék meg a vasárnapot.
Nem szabad fordítva ülni a lóra: Azért vannak az üzletek vasárnap nyitva, mert az emberek akkor is szeretnek vásárolni, a kereskedelem pedig kiszolgálja ezt az igényt.

Hidvégi Mihály 2014.12.03. 21:56:48

@etruszk: hm... mintha ellent mondtam volna... s hm... mintha nem találnám a véleményemet. Vajh, miért?

A vasárnapi pihenés megilleti az embereket, ismétlem, Uram! Még ha Önnek ez nem is tetszik, Uram, ismétlem, szolgálja ki magát, Uram, vasárnap, már ha annyira lételeme a vasárnapi vásárlás, Uram!

borzimorzi 2014.12.03. 21:56:57

@jaegtoer: Ebben meg tudunk egyezni. Készséggel elismerem, hogy a közösségszerveződéshez, az emberi kapcsolatok elmélyítéséhez és egyáltalán a civilizációs vívmányok közös élvezetéhez jól jön, ha az egész társadalomnak van egy közös szabadnapja. Egyetlen tisztázandó pont maradt. Az időszerűség.

Nézd, a politika nem természettudomány. A fizikában csak az számít, hogy a felismert, leírt és egyenletbe foglalt összefüggés valóban úgy van-e, és akkor elfogadjuk. A politikában azonban nem elég, ha egy javaslat pusztán jó, ésszerű és helyes. A politikában arra van szükség, hogy az a javaslat időszerű legyen, vagyis ne előzze meg korát és ne is kullogjon messze elmaradva tőle, valamint megfeleljen az adott népnek és országnak. Ez a javaslat ezeknek a kritériumoknak nem felel meg. Miért?

Ahhoz, hogy ez a javaslat időszerű legyen, a magyar gazdaságban dolgozó embereknek olyan nagy hozzáadott értéket kellene előállítaniuk, hogy a jelenlegi átlagos bérszínvonal helyett az osztrák legyen jellemző hazánkban. Hogy eljussunk abba a helyzetbe, amikor minden család megengedhet magának egy olyan felnőttet - családtagot vagy alkalmazottat -, aki nem keres pénzt, hanem a család életét szervezi. Ő a háztartásbeli feleség/nagyi vagy a házvezetőnő. Ez a feltétel jelenleg nem valósul meg. A magyar gazdaságban jellemzően kevés hozzáadott érték termelődik meg, ergo alacsonyak a munkabérek, és ha nem dolgozik mindkét szülő, akkor komoly életszínvonal-esés következik be.

Nem teljesül az a feltétel sem, hogy szigorúan törvényes legyen a foglalkoztatás és ne kényszerüljön senki túlmunkára. Nagyon sok helyen gyakorlat az, hogy a 4 vagy 6 órás munkára bejelentett emberek is 8, 10 vagy akár 14 órát dolgoznak, és jellemzően a 8 órás munka sem napi 8 órát tart. De amikor valakinek kivételesen tisztességes munkáltatója van, akkor is sokszor ő maga lát neki kizsákmányolni önmagát, s mindenféle pluszmunkákat vállal a kereset érdekében. A tanár este és hétvégén magántanítványokat vállal, az óvónéni bébiszitterkedik, a villanyszerelő fusizik, az orvos privát rendel.

Egyszerűen nem vagyunk a Maslow piramis olyan magas fokán, amelyen már nem az alapvető létszükségletek előteremtése a fő cél, hanem a közösségépítés, a művészeti tevékenység, az önmegvalósítás. A felső pár tízezer már eljutott ide, de nem ők az ország.

EZ a javaslat tehát akkor lesz időszerű, amikor jólétben már ott fogunk tartani, ahol az osztrákok. Sokára. Ha Orbán még sokáig regnál, akkor nemcsak, hogy nem mi érjük meg, de egyre csökken az esély arra is, hogy a gyerekeink generációja megérje.

Pláne, hogy jelenleg csak a piac átrendezése, a haverok piaci részesedésének minél magasabbra tornázása a cél, a konkurencia ellehetetlenítésével. Mihelyt kialakul majd a (majdnem) monopolhelyzet a haveri kisker cég számára, a kereskedelmi dolgozók kiszolgáltatottsága és a visszaélések az égig fognak érni.

Üdv:
b

tip 2014.12.03. 22:22:10

@etruszk:

1. a német példából át akarom venni az életszínvonalat, a szakszervezetet, a sört és minden jó dolgot. Nem állítottam az ellenkezőjét. Azt sem állítottam, hogy a zárvatartást át kell venni. Azt viszont állítottam, hogy az itt felsorakoztatott érvek nagy része nem jó érv a zárvatartás ellen.

2. Megígértem, hogy nem fogom még 1x szájbarágni... A vásárlásnak számomra nem az a célja, mint az utazásnak, hogy ott legyek valahol egy adott pillanatban. A vásárlásnak az a célja és végső értelme, hogy a birtokomban legyenek azok az áruk, amikre vasárnap szükségem van. Hogy ezeket szombaton vagy vasárnap veszem meg, az nekem nem annyira fontos, mint hogy szombaton vagy vasárnap utazok valahova. Természetesen megértem, hogy aki a vásárlásra mint élményre tekint, annak fontos, hogy vasárnap is lehessen ilyen élményben része.

jaegtoer 2014.12.04. 04:38:41

@etruszk:

"Senki se formáljon jogot arra, hogy megmondja másoknak, hogy szerinte hogyan éljék meg a vasárnapot. "

Ez blabla.

Hogy hasonló rosszindulattal éljek, te vagy az, aki az Erzsébet hídról lehajtva a Kossuth utcába másodiknak is megállnál a vészvillogóval, ha be akarnál lépni az egyik üzletbe vásárolni, mert neked ne mondja meg senki...

Hát akkor pont te érdemled meg, hogy meg legyen mondva.

Erre ne válaszolj. Előre elismerem, hogy ez annyira rosszindulatú, minden alapot nélkülöző hsz, hogy teljesen méltatlan hozzád:)

jaegtoer 2014.12.04. 05:06:44

@borzimorzi:

Ez a drasztikus, alattomos, és nem is titkolt hátsó szándékkal terhelt tiltó intézkedés -ha most hatályos is lesz- el fog bukni, mert kormányváltás után meg fogják szüntetni. Ez szentség.
Ezzel tisztában vagyok. Ha az ostoba és primitív KDNP feltehetően orbáni sugallatra nem kezdeményezte volna, én akkor is a korlátozott vasárnapi kereskedelem mellett vagyok, a már több hsz-emben is kifejtett szociológiai-filozófiai alapvetésekből kiindulva.

Az időszerűséget többnyire a technológia és az akarat kettőse befolyásolja.

Az életszínvonal, a jólét mint befolyásoló tényező megint csak arról szól hogy pénzt költsek valahol, azaz esetleg nem árut, hanem szolgáltatást vásároljak. De én nem több pénzt akarok költeni, hanem egyszerűen összehozni egy 20 fős baráti találkozót, és erre mindenki el tudjon jönni, mert egyiküknek sem kell vasárnap beállni a pult mögé.
Félve írom le. Esetleg még több embernek feltűnhet, hogy a kurva életbe, megvan a 'szabadidőnk, mégsem tudunk elmenni egy kurva moziba, állatkertbe, akváriumhoz, vagy Szombathelyre a testvérhez, mert nincs rá 6-20000 forintunk. Ez esetleg még több embert ösztönöz arra, hogy kifejezze elégedetlenségét.
[tehát azt mondom, hogy nincs az a rossz, amit ne lehetne a társadalom javára fordítani:)]
Az a függőségi helyzet amit említettél és én is érintettem, az végül is 1988 óta folyamatosan fennáll.
Az offshore-ban röhögő 242 milliárd dollárból, legalább fele az a pénz, amivel a magyar munkavállalókat a magyar munkaadók és magyar politikusok meglopták.
(Azt hiszem írok egy hosszabbat priviben, de nem ma.)

jaegtoer 2014.12.04. 05:24:09

@etruszk:

Megbocsáss. Azért, mert annyira hülye vagy hogy kár is volt szóba állni veled.
Meg talán azért, mert 3000 éve nyitva vannak a kocsmák és kórházak, a patkoló kovácsok, de a rőfös, meg a pék és a szatócs zárva. Ez ilyen kurva egyszerű.

És ha azt mondod, hogy egyenértékű egy vasárnap égő ház eloltásának problémája azzal, hogy te vasárnap is tudj venni magadnak kenyeret, vagy biszbaszt, vagy pulóvert, akkor megbocsáss, nem is érdemelsz mást, mint hogy beállj a pult mögé önfeledt üdvözült mosollyal, és jó sűrűn feltenni a kérdést: -Mit parancsol, Hölgyem/Uram. Szegény te. Mert megérdemled. És lesz a te vasárnapod a nyolcadik napon. de ezt viszont már végképp nem érted, de mások talán igen.

etruszk 2014.12.04. 12:03:32

@jaegtoer: Elolvastad te amit írtam? Éppen a különbséget emeltem ki. De akkor kezdjük. Megbocsáss, de sötét vagy mint az éjszaka. VÁSÁR-nap.
3000 év? Te szerencsétlen. Szerinted mikor ért rá az egyszeri földművelő vásárolni?
Update: azóta a már a LIGA és a Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezete is megmondta, hogy rossz ötlet vasárnap zárva tartani. Csak a CBA,a Coop meg pár hozzád hasonló hülye szerint lenne jó vasárnap bezárni.
Persze te jobban tudod a kereskedelemben dolgozóknál is, hogy mi a jó nekik.
Évek óta figyellek; tudtam a profilodból, hogy vannak korlátaid, de most mégis megleptél.

etruszk 2014.12.04. 12:11:37

@jaegtoer: Nagyon messzire mentél a feltételezésekben. Nem járok a Kossuth Lajos utcába vásárolni. Épp olyan nagy áruházakat/plázákat/mozikat részesítek előnyben a város külső részein, amiket most vasárnapra be akarnak zárni.

etruszk 2014.12.04. 12:16:57

@tip: csak a 2. ponthoz. A vásárlás céljával egyetértek. Csakhogy amíg egy paradicsomról 5 másodperc alatt eldöntöd, hogy kell-e addig egy kanapénak,hűtőszekrénynek, TV-nek, külföldi nyaralásnak meg mittudom én minek kicsit jobban utána kell járni. Esetleg elvinni a családot is. Mert igen, a jelenlegi korlátozás érintené a bútoráruházakat, a műszaki boltokat és az utazási irodákat is. A szombat délelőtt nem elég mindenre.

tip 2014.12.04. 13:02:25

@etruszk: fogalmazzunk pontosan: az eladók pihenőnaphoz való joga áll szemben azzal a problémával, hogy egyeseknek nincs elég idejük a pénzük elköltésére.

jaegtoer 2014.12.04. 14:40:20

@etruszk:

Annyit tudok tenni, hogy a személyeskedésért elnézést kérek.
Te a fogyasztói társadalom híve vagy, én meg az emberi társadalomé.
Álláspontunk nyilvánvalóan kibékíthetetlen ellentétben áll egymással.

etruszk 2014.12.04. 15:14:36

@tip: Oké, de a miért van egy bolti eladónak több joga a pihenőnaphoz, mint a pincérnek és a teremőrnek?

tip 2014.12.04. 15:21:01

@etruszk: senki nem állította, hogy bármelyik munkavállalónak kevesebb joga lenne, mint a többinek.

Viszont az eladó pihenőnaphoz való jogával szemben nem áll olyan fontos közérdek, mint a pincérével, a teremőrével és a tűzoltóéval szemben.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 16:06:47

@tip:

Fentebb magyarázta valaki, hogy a közérdek még nem ad jogalapot bárki személyiségi és emberi jogai korlátozására. Tehát irreleváns, milyen fontos közérdek áll szemben pl. az én élethez való jogommal, senki nem jogosult a köz érdekében elvenni az életemet.

Ugyanígy alapvető emberi jogom a családi élethez való jog, vagy akár a szabad vallásgyakorlás joga, ami a szabad vasárnap révén valósul meg. Ha én vasárnap misére akarok menni, akkor semmiféle közérdek nem akadályozhat engem meg ebben - függetlenül attól, hogy bolti eladó, teremőr vagy tűzoltó vagyok.

Az alapvető tévedésed ott van, hogy a szabad vasárnapi pihenőnaphoz vagy a szabad vallásgyakorláshoz való jogom engem nem mint tűzoltót vagy bolti eladót illet meg, hanem mint embert és dolgozót.

Ha ellenben a tűzoltót, a teremőrt vagy az ISP dolgozóját nem illeti meg ez a jog, akkor a bolti eladót ugyan miért?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 16:08:10

@tip:

"senki nem állította, hogy bármelyik munkavállalónak kevesebb joga lenne, mint a többinek."

Épp most álítottad: "az eladó pihenőnaphoz való jogával szemben nem áll olyan fontos közérdek, mint a pincérével, a teremőrével és a tűzoltóéval szemben."

Ez pontosan azt jelenti, hogy a pincérnek gyengébb a pihenőnaphoz való joga, mint a bolti eladónak.

jaegtoer 2014.12.04. 19:27:17

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

"_
Ha ellenben a tűzoltót, a teremőrt vagy az ISP dolgozóját nem illeti meg ez a jog, akkor a bolti eladót ugyan miért? _"

Álláspontod a tipikus 'dögöljön meg a szomszéd tehene is elven alapul. A kör bezárult.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 19:40:24

@jaegtoer:

Én épp azt szorgalmazom, hogy a tűzoltót, a teremőrt vagy az ISP-dolgozót is illesse meg a vasárnapi munkavégzés tilalma. Mert az ő jogaik sem gyengébbek, hiszen ők sem másodrendű állampolgárok.

"Álláspontod a tipikus 'dögöljön meg a szomszéd tehene is elven alapul."

Lópikulát. Álláspontom épp azon alapul, hogy senki tehene ne dögöljön meg, mindenkit illessen meg a szabad vasárnap.

jaegtoer 2014.12.04. 20:41:38

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Társadalmi érdek azaz közérdek;
Közösségi érdek azaz partikuláris érdek;

Időzz el ezeknél a fogalmaknál. Gondolkozva.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 21:19:24

@jaegtoer:

Alapvető demokratikus elv, hogy a többség(i érdek) nem erőltetheti rá az akaratát a kisebbségre. Hiába van egy erő többségben, ez nem jelenthet uralmat a kisebbség fölött. Ezt főleg választások után úgy szokták megfogalmazni, hogy a győztes képviselő a nem rá szavazó kisebbség érdekeit is képviseli.

Tehát semmiféle társadalmi, többségi vagy éppen partikuláris érdek nem írhatja felül a teremőr, a tűzoltó vagy az ISP-dolgozó szabad vasárnaphoz való jogát.

Avagy nem értesz egyet @tip: -pel abban, hogy "senki nem állította, hogy bármelyik munkavállalónak kevesebb joga lenne, mint a többinek"?

etruszk 2014.12.04. 22:03:23

@tip: Az étterem mióta közérdek? Ugyanolyan kényelmi mint a szórakozás. Ugye nem mondod komolyan, hogy egy vasárnapi éttermi látogatás lehetősége közérdek? Vagy egy múzeumlátogatás? Vagy egy mozi?

etruszk 2014.12.04. 22:05:18

@tip: Jól látom, mivel neked a vasárnapi bevásárlás lehetősége nem fontos, ezért fontosak a kereskedelni dolgozók jogai? Ezzel ellentétben azért szeretnél néha vasárnap étteremben ebédelni, ezért apincérek jogait már a "közérdek" felülírja?

tip 2014.12.04. 22:48:54

@etruszk: mert a köznek van lehetősége szombaton megvenni a boltban azt, amit majd vasárnap fogyaszt el az otthonában. Számolod még, hogy hányadszorra rágom a szádba?

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.04. 22:52:42

@tip:

És a köznek arra is van lehetősége, hogy szombaton nézze meg azt a weboldalt, töltse le azt a filmet, amit máskor vasárnap szokott.

Aztán ha se mozi, se színház, se kocsma vagy étterem, se múzeum nem lesz nyitva vasárnap, akkor közlekedni sem kell majd vasárnap.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.05. 09:00:43

@jaegtoer:

"alma-körte szindróma"

Igen, de csak akkor, ha szerinted a bolti eladó jogai az alma, a többi dolgozó mjogai meg a körte.

borzimorzi 2014.12.05. 10:54:08

@jaegtoer: Priviben is írhatsz, de ezzel is nagyrészt egyet tudok érteni.

Mellesleg teljesen rendben van a középutas megoldás is. Pl. vasárnap csak 12 vagy 13 óráig lehessenek nyitva a kisker. boltok. És aki aznap dolgozik, annak arra a napra dupla napibér járjon a normál 8 órás napibérhez képest. Akkor is, ha csak 6 órát dolgozott aznap reggel 6 és dél között. És természetesen senkit ne lehessen beosztani minden egyes vasárnapra, hanem csak minden másodikra, annál sűrűbben nem. S ilyen esetekben szabinak ki kell adni neki vagy a megelőző pénteket, vagy az utána következő hétfőt. Mindenki meg lenne vele elégedve, ha nem is mindenki 100%-ban. De hát ilyen a kompromisszumok természete.

Így te is össze tudod röffenteni a bandát vasárnap délutánra, meg a vallásosak is elmehetnek misére, legfeljebb nem mindig a 10 órási szagos misére. Ezen kívül legyen lehetőség a házhoz rendelésre is, amely esetben neten/telefonon rendelhetsz házhoz vasárnap vagy akár éjjel is, az áruház raktárról kiszolgál, te pedig megfizeted a házhoz szállítás árát. Hidd el, jól fog az jönni, ha a vasárnapi bulidban kifogy a sör... (Természetesen a kisboltos telefonszáma is megvan a törzsvevőknek, abban hiba nincsen.)

Természetesen tökmindegynek kéne lennie, hogy hány négyzetméteres az üzlet, ki a tulaj és a tulaj személyesen dolgozik-e.

Ez lenne a tisztességes, de ez a Fidesznek persze nem elég jó, mert ezzel nem lehet helyzetbe hozni a haveri kört, a holdudvart. Így ugyanis semleges módon, versenyegyenlőséget garantálva lehetne a dolgot leszabályozni. Sajnos, a Fidesz táján dühöngő őrület miatt semmiféle kompromisszum nem fog születni, a józan ész bárminémű érvényesülése kizárt...

Üdv:
b

jaegtoer 2014.12.05. 11:10:57

@Kovacs Nocraft Jozsefne:

Tévedsz, mert szilva, más esetben ribizli.

Természetesen minden munkavállalót azonos jogok illetnek meg.
Ugyanakkor a nyitva-zárva tartás ügyben ennél egy kicsit komplexebb a dolog, de ezzel már nem szeretnélek terhelni, mert az eddigiek alapján látszik hogy felesleges és értelmetlen időtöltés lenne.

Legyél nyitva.

etruszk 2014.12.05. 12:16:59

@tip: És a köz nem tud vasárnap helyett szombaton étteremben enni?
Nem tudom, hogy vagy vele de nekem az étterem ugyanolyan szolgáltatásvagy ha úgy tetszik kellemes időtöltés, mint a mozi vagy a múzeum. Az emberek nem azért mennek el néha étterembe, mert leégett a lakásuk vagy beteg lett a szakácsnőjük, esetleg tönkrement a főzőlapjuk. Szóval az érvelésedben itt a hiba. A Gundel vagy a Costes nyitvatartása mióta közügy?

jaegtoer 2014.12.05. 12:28:16

@etruszk:

A hiba nem 'tip' érvelésében van, hanem abban, hogy képtelen vagy disztingválni.

jaegtoer 2014.12.05. 12:30:44

@borzimorzi:

Anélkül, hogy nyalakodnék, nemcsak egyetértek, vagy tudomásul veszem, amit írtál, hanem támogatni is tudnám. Úgyhogy minden további már csak szócséplés lenne:)

Köszönöm:)

borzimorzi 2014.12.05. 12:33:38

@etruszk: Nem tud szegény, mert őneki csak a vasárnapi 10 órás mise a jó, és déli harangszóra ül be az étterembe, családostul. És szerinte ez legyen kötelező neked is, meg mindenkinek. Aki nem így él, az nem is rendes magyar ember! Nem tudtad? Ez a fideSS meg a KDNP érvelési technikája.
Üdv:
b

borzimorzi 2014.12.05. 12:36:44

@jaegtoer: Én köszönöm. Ritka vendég Rácországban Zsigmond király, a császá..., akarom mondani, netországban az egyetértés.

Üdv:
b

tip 2014.12.05. 12:53:08

@etruszk: ha én otthon szeretnék főzni a hét minden napján, azt megtehetem úgy is, hogy a bolt nincs nyitva minden nap.

Kicsit többet vásárolok mondjuk szombaton, és kész.

Ez igaz bármilyen áru felhasználására, amit a boltban szoktam megvenni.

Ha viszont étteremben szeretnék ebédelni szombaton és vasárnap is, arra nem megoldás az, hogy kétszer annyit ebédelek szombaton, vasárnap meg éhezek.

Ha én szeretnék egynapos kirándulást tenni szombaton meg vasárnap is, azt nem tudom szombatra besűríteni, vasárnap meg lábat lógatni, mert aznap mondjuk nem megy a vonat.

Azt kellene végre felfogni, hogy az élet vasárnap nem állna meg attól, hogy az aznapra való bevásárolnivalót hétfőtől szombatig lennénk kénytelenek megvenni.

Moin Moin 2014.12.05. 13:16:03

@tip:

Látom, egyszerűen képtelen vagy leszakadni erről a témáról. Éppen ezért felteszem neked a legalapvetőbb kérdéseket:

• Milyen jogon akarsz te - vagy a Fidesz-kormány, vagy a KDNP - beleszólni mások vasárnapi szokásaiba? - Milyen jogon akarod másoknak megszabni azt, hogy vasárnap vásárolhatnak-e, dolgozhatnak-e nagyobb és nem családi üzletben, vagy hogy a saját tulajdonukat képező üzletet vasárnap is nyitva tartsák-e?

• Miért érzel-érzetek "kényszert" arra, hogy "felszabadítástok" a vasárnapi (többletpénzzel megfizetett, így többletjövedelmet hozó) munka alól azokat, akik ezt vállalják és akik megkapják az elveszett vasárnap helyett más napon a szabadnapot? Mi jogon akarjátok törvényben megtiltani nekik ezt a szabadságjogukat?

• Van-e olyan össztársadalmi haszna a kötelező vasárnapi üzlet-zárvatartásnak, ami megindokolhatna egy ekkora mérvű belenyúlást akár a szabad munkavállalás, akár a szabad tulajdonhasználat, akár a szabad életmód dolgaiba?

• Vannak-e megalapozott, visszaellenőrzött és az érintettek által kontrollált számítások arra nézvést, hogy mit okozna ez a kötelező zárva tarás az üzletek bevételeiben, a munkavállalók jövedelmében, a vásárlók pénzköltésében, a munkanélküliség növekedésben, az ezzel kapcsolatos szegénység-növekedésben, a szegénység növekedéséből következően az érintett családokban romló családi életminőségben?

• Folyt-e valódi társadalmi egyeztetés azt illetően, hogy a magyar társadalom többsége akarja-e, hogy zárva legyenek az üzletek vasárnap? Ha nem, miért nem - hiszen, mint fentebb írtam, alapvető szabadságjogokat (életvitelbeli, munkavállalási és tulajdonhasználati) érint ez a törvénytervezet

• Mit gondoljunk arról a miniszterről, aki két hete még ostobaságnak tartotta és ellenezte (minisztériuma nevében) ezt a tervezetet, a minap pedig (nyilvánvalóan csupán azért, mert a miniszterelnöke presszionálta, szubjektív okokból) melléállt? Hány nappal élné túl miniszterként ezt a témában sokat hivatkozott Ausztriában, vagy Németországban egy miniszter ezt a szakmai elhiteltelenedést?

tip 2014.12.05. 13:35:19

@Moin Moin: tévedsz, nem én vagyok az, aki képtelen leszakadni a témáról. Én már csak kérdésre válaszolok, azt is csak akkor, ha a kérdés egy nagyon alacsonyan meghúzott minimális színvonalat elér.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.05. 13:49:32

@tip:

"Ha viszont étteremben szeretnék ebédelni szombaton és vasárnap is"

Ne akarj vasárnap étteremben ebédelni. Vásárolj be szombaton, és vasárnap főzz magadnak. Nem létezik semmi kényszerítő ok arra, hogy vasárnap ne főzhess otthon, hanem ehelyett szegény vendéglátóipari dolgozó vasárnapját vedd el a lustaságod miatt.

Kovacs Nocraft Jozsefne 2014.12.05. 13:53:30

@jaegtoer:

"a nyitva-zárva tartás ügyben ennél egy kicsit komplexebb a dolog"

Fenét az.

"de ezzel már nem szeretnélek terhelni, mert az eddigiek alapján látszik hogy felesleges és értelmetlen időtöltés lenne."

Csak terhelj nyugodtan, ha vannak nyomós érveid. Ám az nem érv, hogy ha te vasárnap nem szoktál bevásárolni, akkor a boltok legyenek zárva vasárnap, de mivel szoktál étterembe, moziba, színházba menni, azok persze legyenek nyitva. Ez nem érv, hanem önzés.

etruszk 2014.12.05. 17:15:46

@jaegtoer: dehogynem. MOst fejtette ki:
Valamiért az ő vasárnapi éttermi ebédhez való joga szent, az én vasárnapi bútorvásárlásom meg nem.
Másképpen, a vendéglátós dolgozóknak nincs joga a szabad vasárnaphoz ( mert ő azt mondta) de a többieknek igen.
Ha ezt nem látod be, akkor nincs miről beszélni.

etruszk 2014.12.05. 17:17:29

@tip: de miért szeretnél vasárnap kirándulni mások szabadnapja árán? A kirándulás előrevalóbb szükséglet a vásárlásnál? Miért szentebb a te kirándulási ingered az én vásárolhatnékomnál? H ezt meg tudod válaszolni, akkor közelebb kerülünk a megoldáshoz.

tip 2014.12.05. 17:27:18

@etruszk: mert a vásárlást máskorra is tudod időzíteni, és mégis élvezheted az eredményét, azaz a megvett dolgokat, akár vasárnap is. A vasárnapi kirándulás nem előrevalóbb szükséglet, mint az, hogy vasárnap legyen otthon ennivaló, de ez utóbbihoz nem feltétlenül kell vasárnap nyitva lennie a boltnak.

etruszk 2014.12.05. 17:27:52

@jaegtoer: Taníts mester ! Mi alapján disztingválsz olyankor ha valaki vasárnap étterembe vagy várolni akar elmenni? Mi a fő erkölcsi vezérelv? Ha vasárnap délben a pincérrel beszéled meg, hogy a gyereknek mennyi hasábkrumplit hozzon kistányéron az nem egy másik ember szabad vasárnapjának feláldozása az önzésed miatt? Ellenben annak számít, amikor felrakod a rekesz ásványvizet a pénztárgép pultjára?

etruszk 2014.12.05. 17:31:43

@tip: "mert a vásárlást máskorra is tudod időzíteni, és mégis élvezheted az eredményét, azaz a megvett dolgokat, akár vasárnap is. "
Próbáld ki vattacukorral, pereccel és tölcséres fagyival.
Ja és strandbelépővel. Vedd meg szopmbaton, hogy otthon élvezhesd vasárnap.

"A vasárnapi kirándulás nem előrevalóbb szükséglet, mint az, hogy vasárnap legyen otthon ennivaló, de ez utóbbihoz nem feltétlenül kell vasárnap nyitva lennie a boltnak. "
Nem, valóban nem kell a boltnak nyita lennie ahhoz, hogy vasárnap étteremben egyél. Ehhez az étteremnek kell nyitva lennie.

borzimorzi 2014.12.05. 20:09:04

Nagyon úgy néz ki, hogy megszavazzák a fidesznyikek:

index.hu/gazdasag/2014/12/05/vasarnapi_zarva_tartas_cba/

Üdv:
b

jaegtoer 2014.12.07. 06:29:09

@etruszk: és a 2014.12.05. 17:27:52

Mégis csak jól írtam, értelmetlen a vita azokkal, akik megátalkodottságukban mellőzik a racionalitást és saját érdekeik mindenek fölé helyezésének indokolásához keresnek érveket egyenjogúságosdit mímelve.

Ízlelgesd.
Olvasatodban, azaz a te értelmezésed szerint a szállodákból szombat éjféltől vasárnap éjfélig ki kellene költözni a szállóvendégeknek.
Amiként a kórházakból is a betegeknek.
A tűzoltók elhajítják a fecskendőket és pihenőnapra mennek, a házak közben szépen égnek.
Te is égesd tovább magadat nyugodtan. Ha téged érdekelne bármilyen vélemény a magadén kívül, nem szajkóznál 'jogászkodva' ostobaságokat.

További jó erőlködést.

jaegtoer 2014.12.07. 06:30:54

@borzimorzi:

"_Nagyon úgy néz ki, hogy megszavazzák a fidesznyikek: _"

Nem örülök neki. Több kár származik most belőle, mint haszon.

etruszk 2014.12.09. 10:34:08

@jaegtoer: Inkább te erőlködsz, annyira, hogy valakivel összekeversz. Azt hittem, hogy ezt a disztingválás témakörénél már megbeszéltük:
Nem én voltam az, aki szerint ha nincs nyitva áruház vasárnap, akkor álljon le az egészségügy és a rendvédelem is.
Viszont többször rálkérdeztem az éttermi dolgozók, a mozigépészek, amúzeumi teremőrök és a perecárusok szabad vasárnaphoz való jogaira. Erre egyikőtök sem tudott érdemben válaszolni. Inkább tereltek vagy szeméyeskedtek, pontosan úgy ahogy most is tetted.

borzimorzi 2014.12.18. 15:39:40

Hoppácska, lehet, hogy lesz népszavazás?

kapitalizmus.hvg.hu/2014/12/17/nepszavazzuk-le-a-zarvatartast/

Ha én ellenzéki párt lennék, rárepülnék a dologra, az tuti. Pláne, ha olyan ellenzéki párt lennék, amelyik a GDP-termelőkért politizál...

Üdv:
b
süti beállítások módosítása